LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Wednesday 01/22/20
Svátek má Slavomír

Nejnovější dokumenty

2020, 01. ZPRÁVY, 1. - 6. 1.
52. týden 2019, 24. - 30. 12.
51. týden 2019, 14. - 20. 12.
50. týden 2019, 7. - 13. 12.
49. týden 2019, 30.11.-6.12.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.czVOLBY 2014 a poté, příborští politici

31. zasedání Zastupitelstva města Příbora

13. 9. 2018
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin - on line přenos skončil.

Poslední řádné zasedání v tomto volebním období
MATERIÁLY - V PROGRAMU ROZKLIKNĚTE KAŽDÝ BOD A PAK JEŠTĚ MUSÍTE ROZKLIKÁVAT PŘÍLOHY A MATERIÁLY VLOŽENÉ - budete hodně klikat...
http://pribor.byethost24.com/

PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
Omluveni Jiří Myška a Pavel Netušil, Martin Monsport odejde dříve, přítomno 21 zastupitelů
Zastupitelé „najeli“ na nový systém hlasování - elektronický - v sále chodí pánové, který zřejmě reguluje mikrofony a říká, jak hlasovat.
Proč se tento systém nezavedl s novým zastupitelstvem? Ptám se. Hlasování teď uvidíme pouze na obrazovkách na plátně...
Pro diváky LTV - němé blahopřání paní Vlastě Trojčinské, následuje přání panu Dr. Aleši Poláchovi. Opět pro diváky němé.
Nevím, co co znamená - hlasuje se bod č. 1 - barevné modře je zřejmě ano, světlé je asi nepřítomen - takže je přítomno 20 zastupitelů.
Hlasování pro diváky je velmi neosobní. Není vidět celá obrazovka kolik pro, kolik proti a zdrželo se.
Pořád se řeší hlasování, zastupitelé měli přijít o hodinu dříve a vyzkoušet si to.
Chaos, někteří jsou proti a jsou..., postupně se to utřepe.

2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. František Berger

3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení, MUDr. Mořic Jurečka

4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek, členů ZM Ing. Igor Vaněk

5. Zápisy z výborů ZM, Ing. Bohuslav Majer

6. Prodej pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora, Ing. Dana Forišková Ph.D.
Je 16.45 hodin - a začínají majetkoprávní záležitosti - nejsou sice tak označeny, ale je to jasné
Prodej pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora - žádá soukromá osoba
Předkládá D. Forišková, nečte vyjádření komisí - ne všechny souhlasí s prodejem
Nový systém elektronizace neumožňuje uvést v návrzích variantní usnesení
M. Gabzdyl dává protinávrh - na základě doporučení komisí - neprodat
P. Putala - neslyšíme pořádně - je zřejmě daleko od mikrofonu ...říká, že to je orná půda, říká, jaká to je lokalita - charakterizuje ji - teče tudy Klenos a je to mrtvá voda, říká že odchovává raky a vypouští dál...chci, aby tam byli zase raci a kupující v podstatě chce oživit tuto lokalitu, stručně řečeno
Jt. citlivá věc, protože se to týká jednoho z nás - říká
Ivana Žárská - máme tady vysokoškoláka, mladého člověka, který se tím zabývá bude tam.....bude tam odklonění hluku.. atd, divím se, že pan Gabzdyl - Zelený je proti
M. Gabzdyl - já jsem říkal, že na základě komise životní prostředí - klidně to zrealizujme, ale nechejme si pozemek - udělejme tam remízek, pomozme orné půdy...
B. Majer - oznamuje střet - svůj zájmu...

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci o dosavadním průběhu projednávání žádosti p. ░░░░ ░░░░ ░░ ze dne 13. 11. 2017 doplněné dne 19. 6. 2018 a 12. 7. 2018 o prodej pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora
HLASUJE SE O PROTINÁVRHU
Neprodat a ponechat městu pro -, proti -, zdrželo se -
Co to je za systém - milion klikání - nepřijato

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat p. ░░░░ ░░░░ ░░░ nemovitosti - pozemky parc. č. 808/12, 808/21, 808/26, 808/58, 808/66 o celkové výměře 1,5761 ha, vše v k. ú. Klokočov u Příbora, za účelem realizace ekologických opatření za podmínek:
• uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po ukončení stávajícího pachtovního vztahu s Mléčnou farmou Lubina
• kupní cena 10 Kč/m2, tj. celkem 157 610 Kč
• úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti
• využití pozemků pro realizaci výsadby, provedené na náklady kupujícího, sloužící k zadržování vody v krajině a jako úkryt pro zvěř, po schválení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
• realizace uvedeného záměru dle do 2 let od převodu pozemku kupujícímu (od zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí)
• udržitelnost záměru po dobu min. 15 let
• vyloučení komerčního využití a zcizení pozemků po dobu 15 let
• zřízení předkupního práva pro město na dobu 15 let jako práva věcného se zápisem do KN
• v případě nedodržení podmínek prodeje uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 30 % kupní ceny a pozemky budou převedeny zpět městu v původním stavu za původní kupní cenu 10 Kč/m2, smluvní pokuta se nevztahuje se na případ, kdy záměr nebude možné realizovat z legislativních důvodů.
• přechod podmínek prodeje na právní nástupce kupujícího
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Termín: 21. 9. 2018
pro -, proti -, zdrželo se -
usnesení nepřijato, pozemek zůstává v majetku města

7. Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře, Ing. Dana Forišková Ph.D.
17.00 hod.
Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře, předkládá p. D. Forišková - vysvětluje situaci a popisuje záměry zájemců
17.00 hod.
Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře, předkládá p. D. Forišková - vysvětluje situaci a popisuje záměry zájemců
Diskuse:
E: Rumpíková - před volbami jste populisticky s tím vyšli ven, není reálné, aby tady byl domov důchodců - vysvětluje dlouze - máme domovy kolem dokola, město nemůže domov porovozovat, a kraj ho nezřídí
M. Střelka - odpovídá přesněna paní Rumpíkovou:
objekt vyklizený v r. 2001, ano je to tak
2008 zastupitelé poprvé jednali a pak pravidelně, co s tím
objekt - nevhodný: jsem přesvědčen, že rekonstrukce by nebyla nákladná, jak si myslíte, vysoké stropy - nahrávají pohodlné rekonstrukci, v Domově Příbor - bude to stát 13 mil Kč a bude 8 lůžek navíc
130 žádostí v Příboře - z Příbora 35 - ano je to tak, ale to nerozporuje to, že 130 žádostí je
B. Majer - starosta - demagogie - není to jen pro občany Příbora - ale celého regionu! říká důrazně
M. Střelka odpovídá větu po větě na všechny podněty paní Rumpíkové, v posledním se shodnou - cena 3 100 000 je nízk.
B. Majer - cena znaleckého posudku byl a4 mil. Kč - a ta se snížila, kvůli přístupu k zahrádkám.
M. Střelka - prosím o nekádrování článků, který byl napsán slušnou formou, sdělujeme jen názor
E. Rumpíková - co dělala zastupitelstva před námi? 17 let, celou dobu se platilo sekání zahrady (7 000 Kč) atd....
J. Malík - jsme rádi, že petici podpořilo tolik lidí - přes 500 lidí
Je to 4 000 m2 pozemku, ten má vyšší cenu, než je celá nemovitost
J. Šimíček - znalecký posudek zpracovával znalec - stanovil tržní hodnotu - 4 mil. Kč, za tu nemovitosti nikdo nechtěl, pak se musí zvážit.
B. Majer - všichni bychom tam rádi viděli něco pro Příboráky, ale my máme na 3-4 roky v rozpočtu vystaráno, nemám na to finance, dostali jsme hodně dotací , ale nemám na doplacení kací k oněm dotacím. Mám velký strach z otho, že to tedy zase potrvá a k 17 letům připadnou další 4 roky.
Máme lokalitu za školou , tam máme ještě volno a tam, když budou peníze - může být objekt pro seniory - třeba
Radek Jurečka - lidé vyjádřili svůj názor, mělo by se to brát v potaz.
I. Žárská - petice je důležitá, ale když jste to lidem předkládali, určitě jste měli vizi, ale vy ji nemáte...
Vl. Trojčinská - domov máme blízko centra - dostanou se všude - do KD - na vozících, já si nedovedu představit, že by jezdili z Klokočova, do kopce na náměstí... současná lokalita je velmi výhodná, jsem nejstarší a nechtěla bych jít ani do Petřvaldíku, Kopřivnice, nikam jinam, chci být tady, abych se někdy dostala do centra města.
J. Malík - vize je přímo v petici.
D. Forišková - většina byla minule pro prodej objektu na byty pro maldé rodiny, aby se mohli nastěhovat. Ano, já bych byla také ráda, kdyby tady bylo sociální zařízení, ale kde na to vezmeme finance. Dnes je trend, že by člověk neměl být v domově, ale v rodinách. A co pak provoz?
M. Střelka - vysvětluje vizi - čte ji, takže je uvedena v petici.
I. Žárská - ale jak na to?
M. Střelka - už jsme navázali kontakty - získávání peněz není tak bezvýchodné.
M. Monsport - - tak kde? Se snažíte a kde máme výsledek toho snažení?
D. Krišák - v minulém období bylo přijato usnesneí pro neujasněnost - co to je? A my se bavíme, že tam chceme byty a když nám je tam chce někdo postavit - my to nechceme.
M. Střelka - nebudu reagovat....
M. Gabzdyl - 4 mil. Kč není tržní cena, ale je to cena dle znaleckého posudku - jsem přesvědčen, že výhodnější je zbourat a prodat pozemky jako v lokalitě za školou. nejsme na tom tak špatně - i když rozpočet je opravdu špatný - nemáme rezervu, ale neprodávejme to
B. Majer - polarizuje zastzupitelstvo - kkdyž se vám něco nelíbí - když se prodávaly byty - jak to bylo - dneska tu jsou kšeftaři s bytama a nebudu ukazovat prstem, kdo v tom jede -jééj, kdo v tom jede??? Zeptáme se - co to znamená?
A teď se budeme zatěžovat něčím, co nás bude zatěžovat...
J. Svobodová - vždycky jsme ztroskotali na ceně
J. Malík - názorů více, hádáme se, 10 let řešíme....neobracejme se do historie.. podává protinávrh
Zastupitelstvo města rozhodlo přenechat tento bod novému zastupitelstvu 17.44 hodin
pro většina - bude řešit nové zastupitelstvo....
nevíme kolik..není vidět
proti
zdrželo
p. Krompolc -17 let jsme to měli .. půl roku to už vydrží...
p. Putala - musíme se rozhodnout
R. Jurečka- zodpovědnost do svých rukou - rada nepřijala usnesení - tak kde je zodpovědnost...
B. Majer - to bylo kvůli tomu, že jsme nevěděli,jak to chcete
Když se někomu něco nelíbí - tak se píší petice...

Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře
podmínky prodeje - původní
• Kupní cena 3.100.000 Kč.
• Poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí a další náklady spojené s prodejem hradí kupující.
• Specifikace záměru, pro který jsou nemovitosti požadovány k prodeji, v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
• Zachování účelu a způsobu užívání nemovitostí dle smluvně dohodnutého záměru po dobu min. 10 let.
• Výhrada zpětné koupě za cenu dle aktuálního znaleckého posudku pro město Příbor v případě ukončení sjednaného účelu a způsobu užívání před uplynutím 10 let.
• Sjednání předkupního práva pro město Příbor pro případ zamýšleného zcizení nemovitostí po dobu 10 let.
• Uvedené lhůty počínají běžet ode dne převedení nemovitostí do vlastnictví kupujícího.
• Povinnosti vyplývající z kupní smlouvy jsou závazné i pro právní nástupce kupujícího.
Zájemci:
ERPEKO Real s. r. o.
Nabídka společnosti ERPEKO akceptuje kupní cenu i další podmínky prodeje, jak byly zveřejněny. Nemovitosti jsou požadovány k prodeji pro rekonstrukci a přestavbu na cca 10 bytových jednotek (dispozice 1+KK, 2+KK a 3+kk) pro klasické rodinné bydlení. Je počítáno s investicí kupujícího ve výši 7 mil. Kč. Doba rekonstrukce a přestavby je odhadnuta 2 - 3 roky. Počet bytových jednotek upřesněn telefonicky, V nabídce je uvedeno "investice do rekonstrukce školy" - žadatel vycházel z předpokladu, že stávající objekt býval školou, není myšleno, že záměrem je vybudovat školu. Plné znění nabídky v příloze (na webu).
Heidi rodinné centrum a škola Gaudi
Tato nabídka na rozdíl od zveřejněného záměru zahrnuje i žádost o prodej dalších pozemků - 3148/2, 3146/2 a 3147/2, a to ve výměrách jak jsou nyní vedeny v katastru nemovitostí, nikoli dle GP č. 3193-80/2017, jak bylo uvedeno ve zveřejněném záměru, kdy část GP se znázorněním nového dělení pozemků byla přílohou zveřejněné písemnosti.
Záměrem žadatelů je vybudovat 1. NP rodinné centrum Heidi s kavárnou, ve 2. NP soukromou školu Gaudi. Pro sklepní prostory je navrženo využití pro zřízení zázemí školy a rodinného centra - např. šatna, tělocvična, hudební studium a skladovací prostory apod. V podkroví se počítá se zřízením bytů či kanceláří. Dále je navrženo využití i pro venkovní prostory - prolézačky, skleníky apod.
Žadatelé nabízí kupní cenu 500 000 Kč, pokud město trvá na podmínkách uvedených ve zveřejněném záměru.
Shrnutí:
Nabídka společnosti ERPEKO akceptuje podmínky prodeje, jak byly zveřejněny.
Společná nabídka Heidi rodinného centra a školy Gaudí obsahuje takové rozdíly oproti zveřejněnému záměru, že v případě, kdy by se město přiklonilo k této nabídce, bylo by nutné opětovné zveřejnění záměru, kdy by byly podmínky prodeje nově stanoveny, aby na takto změněné podmínky mohli reagovat další zájemci.


8. Návrh RO č. 5 města Příbora pro rok 2018, Ing. Bohuslav Majer, přijato - bez diskuse - jak kdo hlasuje, se dá stěží postřehnout a když ano, pak není jasné číslo , kolik je pro, proti, zdržel se
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 města Příbor na rok 2018 v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbor na rok 2018 po rozpočtovém opatření č.5:
Příjmy 171 166,00 tis. Kč
což je snížení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4 rozpočtu města Příbor na rok 2018 o 24 639,50 tis. Kčcož je snížení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4 rozpočtu města Příbor na rok 2018 o 24 639,50 tis.což je snížení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4 rozpočtu města Příbor na rok 2018 o 24 639,50 tis. Kč
Výdaje 261 917,00 tis. Kč
což je snížení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4 rozpočtu města Příbor na rok 2018 o 24 639,50 tis. Kč
Financování 90 751,00 tis. Kč
což je beze změny oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4 města Příbor na rok 2018

Změny v příjmech:
Dotace:
Nově zapracované:
• Dotace pro hasiče ve výši 50,00 tis. Kč
• Dotace na výkon sociální práce ve výši 473,50 tis. Kč
• Dotace na vzdělání, výzkum a vývoj pro MŠ Pionýrů v částce 144,00 tis. Kč
Tyto tři dotace se objeví i ve výdajové části rozpočtu.
Snížení:
• Dotace – odborné učebny ZŠ Npor. Loma o 5 790,00 tis. Kč

Vyřazení dotací:
• Dotace – rekonstrukce na ul. Jičínská čp. 245 a 247 - 4 000,00 tis. Kč
• Dotace – učebny ZŠ Jičínská, stavební úpravy 1. NP – 4 000,00 tis. Kč
• Dotace – energetické úspory ZŠ Jičínská – 1 000,00 tis. Kč
• Dotace – Sběrný dvůr Točna – 8 000,00 tis. Kč
• Dotace – Re – use centrum – 3 000,00 tis. Kč

Důvody k úpravám (snížení, vyřazení) dotací jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2.

Nedaňové příjmy:
Dochází k drobným úpravám nedaňových příjmů – úprava příjmů z prodeje dřeva, úprava příjmů z pachtovného, příjmů ze vstupného z kult. akcí, sankční platby atd. – jedná se o úpravy na základě skutečného plnění příjmů.
Komentáře jsou rovněž uvedeny v příloze č. 2.

Daňové příjmy:
Zapracování daně z příjmů právnických osob – tuto daň platí obec sama sobě a nedochází k převodu finančních prostředků na Finanční úřad.
Finanční prostředky se převedou pouze z výdajového účtu na účet příjmový.

Změny ve výdajích:
• Úpravy na základě skutečného čerpání výdajových položek.
• Úpravy v souladu s uzavřenými smlouvami.
• Přesuny mezi jednotlivými výdajovými položkami.
• Zapracování nových dotačních titulů.
• Vyřazení stavebních akcí (popřípadě snížení rozpočtovaných výdajů) v návaznosti na vyřazené dotační tituly.

Financování: Beze změny.

9. Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2018, Ing. Bohuslav Majer
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2018
1. Příjmy:
Celkové příjmy jsou k 30. 6. 2018 plněny částkou 89 652 970,21 Kč, v procentech se jedná o 46 %.

2. Výdaje:
Čerpání celkových výdajů k 30. 6. 2018 je 77 955 035,09 Kč.
Provozní (běžné) výdaje se čerpají pravidelně (příspěvky příspěvkovým organizacím, mzdové náklady včetně odvodů, zálohové platby energií, pravidelné služby atd.).
V porovnání s rozpočtem po RO č.4 (286 556,50 tis. Kč) je čerpání výdajů na 27 %.
Čerpání je v 1. pololetí 2018 velmi nízké a je to z následujících důvodů:
1. u stavebních akcí dochází k fakturaci převážně až v druhé polovině roku (opakuje se v každém roce, pokud jsou v rozpočtu naplánované investiční akce),
2. v mnoha případech je u výdajových položek účelově určených čerpání nulové nebo minimální – viz. paragraf 2219, 2321, 3113, 3322, 3612, 3635, 3722 apod.,
3. u některých výdajových položek, které jsou účelově vázáné, bude čerpání k 31. 12. 2018 nulové – investiční práce nebudou zahájeny.
Z předloženého hospodaření města k 30. 6. 2018 vyplývá:
 nižší plnění příjmů – na 46 % (způsobeno tím, že do příjmů jsou zařazeny dotace, které na účet města k 31. 12. 2018 pravděpodobně nebudou připsány)
 velmi nízké čerpání výdajů – každoroční problém (a) fakturace za stavební akce nastávají až v druhé půlce roku, b) některé finanční prostředky se čerpat nebudou) – viz. podrobná tabulková část výdajů,
 správci jednotlivých paragrafů obdrželi k následné kontrole hospodaření k 30. 6. 2018 a případné nové vstupy do rozpočtu bude řešit další rozpočtové opatření.


10. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30. 6. 2018 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2018 je 15 faktur:
1. 2 faktury je za pronájem nebytových prostor v částce 405,00 Kč splatná 20. 6. 2018 a v částce 9 040,00 Kč splatná k 21. 6. 2018,
2. 1 faktura je za reklamu v měsíčníku v částce 2 200,00 Kč splatná 20. 6. 2018,
3. 2 faktury za likvidaci odpadů v částkách 806,00 Kč (splatnost 19. 6. 2018) a 775,00 Kč (splatnost k 26. 6. 2018),
4. 1 faktura za služby v částce 225,00 Kč splatná k 21. 6. 2018
5. zbývajících 9 faktur – jedná se o staré případy, které se řeší prostřednictvím exekutora.

Staré případy:
6. Dvě faktury jsou za umístění reklamy v měsíčníku (jedná se o stejnou firmu) – každá faktura je na částku 2 000,00 Kč. Byly celkem zaslány tři upomínky, následně bylo předáno právníkovi města, který tuto kauzu řešil prostřednictvím soudu. Byl vydán rozsudek, nicméně žalovaný dlužnou částku nezaplatil. Případ je předán exekutorovi.
7. Tři faktury byly vystaveny za pronájem NP čp. 35 (9 340,00 Kč, 9 340,00 Kč, 2 000,00 Kč) – neuhrazeno. Řešeno soudní cestou a prostřednictvím exekutorské společnosti.
8. Dvě faktury byly vystaveny za služby a energie u pronájmu NP čp. 35 (205,00 Kč, 205,00 Kč) – neuhrazeno. Řešeno soudní cestou a prostřednictvím exekutorské společnosti.
9. Dvě faktury týkající se úhrady nákladů řízení – 3 182,05 Kč a úroků z prodlení – 8 687,00 Kč – řešeno prostřednictvím soudu (platební rozkaz) a následně prostřednictvím exekutorské společnosti.
Dále po lhůtě splatnosti je dluh na nájemném z nebytového prostoru v čp. 35. Celá záležitost byla předána Okresnímu soudu v Novém Jičíně a ten vydal rozsudek, na základě kterého však dlužník dlužnou částku neuhradil.Na základě exekucí uhrazeno exekutorem k 30. 6. 2018 uhrazeno 51 079,80 Kč, zbývá uhradit 89 499,59 Kč.
----------
1 045 357,99 celkem vystavené fa městem, předpisy nájmů
860 216,35 nájemné z bytů - celá částka je po datu splatnosti, do data splatnosti jsou dlužné nájmy na účtu 377 0113 - jsou vedeny jako pohledávka za poštou
8 655,00 ubytovna čp. 1303 - dlužné nájmy

26 000,00 ubytovna čp. 247 - dlužné nájmy

52 948,00 vystavené faktury za nájmy nebytových prostor (NB) - 22

823,00 Kč do data splatnosti, 30 125,00 Kč - po datu splatnosti (jedná se o 3 případy - NB čp. 35 v částce 20 860,00 Kč, NB čp. 29 v částce 9 040,00 Kč, pronájem garáže v částce 405,00 Kč)

6 200,00 vystavené faktury za reklamu v měsíčníku - jedná se o tři fa po datu splatnosti, přičemž u dvou je vydán rozsudek soudu - předáno exekutorovi, třetí byla splatná k 20.6.2018

2 420,00 vystavená faktura za věcná břemeno do data splatnosti

1 581,00 nezaplacené odpady na základě smluv - jedná se o dvě fa po datu splatnosti

3 539,00 jedná se o 4 fa, z toho 1 fa v částce 2 904,00 Kč je do data splatnosti, 2 fa v částce 410,00 Kč po datu splatnosti - jedná se o nezaplacené služby u NP čp. 35 - bylo řešeno soudní cestou a nyní prostřednictví exekutorské společnosti, 1 fa v částce 225,00 Kč po datu splatnosti - jedná se o nezaplacené služby u NP u čp. 28

3 182,05 nájemce obecního bytu - náklady řízení na základě rozsudku ČR

8 687,00 nájemce obecního bytu - poplatek z prodlení na základě rozsudku ČR

68 229,59 vystavené faktury za nájem NB v čp. 35 - všechny jsou po datu splatnosti, jedná se o faktury vystavené SMMP s. r. o. v souladu s Komisionářskou smlouvou, která byly ukončena k 31. 12. 2015

3 700,00 dva opravné daňové doklady - vratky za neuskutečněné školení
-------------------
2 058 422,00 město - dlužné příjmy proti předpisům celkem
64 358,00 přeplacené sociální dávky - po splatnosti
156 565,00 pokuty Městské policie - po splatnosti
111 700,00 přestupkové pokuty - po splatnosti
33 577,00 poplatek za psa - po datu splatnosti
1 685 283,00 poplatek za TKO - 1 657 493,00 Kč po splatnosti, 27 790,00 Kč do data splatnosti
4 976,00 náhrada škody - došlo ke zcizení kamery na PK - částka je po splatnosti a vymáhání je předáno exekutorovi
1 963,00 polatek za odvoz na záchytnou stanici - po splatnosti

11. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro prodej výrobků a výpěstků a poskytování řemeslných služeb, Ing. Dana Forišková Ph.D.

12. Energetické úspory Základní školy Jičínská v Příboře, Ing. Bohuslav Majer
B. Majer - stručně vysvětluje situaci:
Jednou z připravených stavebních akcí je projekt "Energetické úspory Základní školy Jičínská v Příboře". Předmětem stavebních úprav je zejména:
- výměna oken
- obnova fasády včetně dílčích vyspravení
- zateplení půdy
- rekuperace (nucený systém větrání).

Rozpočet celé akce dle dokumentace pro provedení stavby činí 24,99 mil. Kč bez DPH včetně zapracování připomínek zástupců památkové péče (budova školy byla postavena na konci 19. století a nachází se v ochranném pásmu MPR), celkem 30 mil. Kč.
Po dvou neúspěšných žádostech v minulých letech se podařilo získat dotaci na stavební úpravy související se snížením energetické náročnosti objektu školy. Je vypočtena jako 40% podíl z nákladů na výměnu oken, zateplení půdy a rekuperaci. Na jednotlivá okna je navíc stanoven maximální limit, který je závazný pro výpočet dotace - pokud jsou náklady na výměnu oken vyšší než tento limit, tak rozdíl hradí investor v plné výši.
Výše dotace činí 3,6 mil. Kč. Dotační podpora se nevztahuje na obnovu fasády.

Vyhlášení veřejné zakázky bylo předloženo dne 17. 7. 2018 na 82. schůzi Rady města Příbora (dále jen RM). Realizace se předpokládala v letech 2018-2019 s dokončením na konci léta příštího roku. RM nevyhlásila veřejnou zakázku z důvodu nedostatku finančních prostředků na profinancování stavebních prací v roce 2019.

Při projednávání podkladů Rozpočtového opatření č. 5 byly řešeny možnosti financování připravených stavebních akcí. Projekt energetických úspor na ZŠ Jičínská byl navržen k postupné realizaci po jednotlivých etapách v následujícím členění:

1. výměna oken a obnova fasády ve dvorním traktu včetně bočních (štítových) stěn
2. výměna oken zbylých tří stěn (pohledové stěny budovy z ulic Komenského, Jičínská a Tyršova)
3. obnova fasády zbylých tří stěn, které mají historizující charakter (pohledové stěny budovy viz řádek výše)
4. rekuperace a zateplení půdy.
Bude to jako když se dělal hřbitov - ale ne 6 let
Celkový rozpočet bude rozdělen na dílčí rozpočty jednotlivých etap realizace. Stavební práce budou soutěženy jako celek, nicméně etapizace umožňuje podepsat smlouvu na každou etapu zvlášť.

Ve výdajové části rozpočtu města pro rok 2018 je dle rozpočtového opatření č. 5 na energetické úspory školy vyčleněno 4,198 mil. Kč (§3113). V případě, že tato částka nepokryje náklady na 1. etapu dle vysoutěžených cen ve veřejné zakázce, bude muset být odsouhlaseno její navýšení.
Podpis smlouvy by mohl být reálný ještě do konce letošního roku, následně pak výroba oken a provedení předmětných úprav 1. etapy v termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky.
Další etapy by byly realizovány dle finančních možností města.

Při etapizované realizaci stavebních úprav objektu ZŠ Jičínská nelze předpokládat podporu ze schválené dotace, zejména ve vztahu k termínu dokončení všech prací. Město Příbor je do 31. 10. 2018 povinno předložit poskytovateli dotace mj. výsledky veřejné zakázky na zhotovitele. Je zřejmé, že tento požadavek město v uvedeném termínu nesplní.
Jsou v podstatě dvě možnosti:

a/ zastupitelstvo rozhodne o odstoupení od dotace, město zastoupené starostou pak o odstoupení informuje poskytovatele dotace
- následně je možno vyhlásit veřejnou zakázku s jednotlivými etapami, jejichž realizace bude odvislá od finančních možností města,
b/ zastupitelstvo neschválí odstoupení od dotace, město zastoupené starostou požádá o prodloužení termínu pro předložení výsledků veřejné zakázky (žádosti o prodloužení termínu může, ale nemusí být vyhověno)
- v tomto případě by konečné rozhodnutí o dalším postupu realizace energetických úspor na ZŠ Jičínská přešlo na zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v říjnu 2018.

DISKUSE:
PROČ BYLY PRÁZDNINY O TÝDEN DŘÍV - to nesouvisí s tímto problémem.. ale se stavbou odborných učeben, kdy se na ně žádná stavební firma nepřihlásila, práce budou hotovy do konce října
chceme rekonstruovat školu, ale nikdo jsme netušili, že „hvězdárna“ o tolik zdraží

...Martin Monsport - já se bojím, že v etapizaci nebudeme mít peníze,
2015 - dopis s padající fasádou - omítkou... a pořád se opakovaly - několikrát ročně, až nakonec bylo slíbeno , že v červenci 2018 se začne....
Popisuje situaci - až nakonec škola dostala informaci, že se bude dělat jen odborná učebna
Na některé dopisy školská rada nedostala odpověď, na dvoře školy je už 2 roky zákaz vstupu - jak udělám etapizaci prací - mám obavy, že se to potáhne 2-3-5 let a nebude hotovo, a teď nejnovější plán - září - říjen se budou měnit okna - se neplní..
Řeklo se, že během práce se udělá nejvíce práce, a neudělalo se nic
...B. Majer - víme o tom.. my nemáme peníze, abychom podepsali smlouvu. my máme 4,2 mil Kč na první etapu a ani ne teď v září, nemáme ještě zhotovitele.. a nemám na to peníze, nemůžu to podepsat
...Martin Monsport - musíme odevzdat dotaci? Ta nás aspoň nutí dělat..pořád to odsouváme
..Ing. J. Venzara - lze posunout termín čerpání dotace? Tím, že požádáme, nic neztratíme, nevíme, jestli nám vyhoví .. ale možná ano...zákl. problém, v rozpočtu města nejsou finance na dokrytí akce,
Nové zastupitelstvo se bude bavit o Dukelské, radnici, TS dvoře - na všechno jsou dotace a všude běží lhůty,
Já osobně dělám školu od r. 2010, 1. etapa je zaměřena na dvůr, klíčové je fin. pokrytí, v prosinci to bude složitější - zastupitelstvo si bude muset zvolit, čemu dá přednost
...M. Gabzdyl - p. Monsport má v RM dva členy, na zač. volebního období jsme měli přebytek a prohospodařili jste to!
...B. Majer - už na počátku jsme měli problém s KD - už tam byly značné odchylky - zřejmě finanční, to samé se stalo s hvězdárnou - nestuduji projekty - šli jsme do toho, že to zhotovíme... a když řekli dodavatelé, že překročí částku vícepracemi..a víme jak to dopadlo....práce budou stát 51 mil. Kč
...P. Krompolc - ať si každý sáhne do svého svědomí - hvězdárna, předražená lávka, a škola se neopravuje, a´t si každý sáhne do svého svědomí, jak hlasoval
...B. Majer -jsou to předvolební hlášky, škola tu stála tolik let a dělalo se hřiště a hvězdárna se mohla udělat už dávno, ale byly jiné priority
..Jana Svobodová -pro hvězdárnu - úvěr - odsouhlasilo se to, koupil se dům za 7,5 mil Kč, škoda, mohlo se to dát na školy, můžem esi na to vzít úvěr
...K. Nenutilová - nevím, zda ho dostaneme, ale poptávku můžeme dát, zadluženost je nyní 14 mil. Kč.
2019 budeme platit na splátkách 4,5 mil, pak 5,5 mil a pak to jde dolů...
Ale asi banky by nám asi nedali už tak nízký úrok..
...Jana Svobodová - škola je priorita, poptejme se...
....B. Majer - dostaneme úvěr v této situaci, v jaké jsme? už jsme o tom bavili
Zpřesnění p. Venzary na podnět M. Gabzdyla:
Rekuperace cca 900 tis. Kč, zateplení půdy - řády statisíců, odhad dvůr fasáda - cca 5 mil, pak okna a fasáda půl na půl.
ZŠ Jičínská má výjimku- co se týče rekuperace - protože je to v MPR, Dukelská je jiná situace - tam je vysoká dotace na rekuperaci
Co takhle opravdu tu dotaci odmítnout, ať se nevážeme ...
...J. Šimíček: na letošek jsou peníze! - je tam 4,2 mil Kč, vyhlasme soutěž - na tuto část - tu první - dvůr fasáda peníze z 90 % jsou v rozpočtu, ten problém se dá řešit -. je to nastíněno v materiálu, ale i když se bude teď soutěžit, tak se do prosince podepíše smlouva,nezačne se letos.
Akcí je tolik, město Příbor je trestáno za to, že získává dotace, není tolik fin. prostředků, abychom tyto dotace předfinancovali.
....J. Bjačková, paní ředitelka - žádá, aby zastupitelé hlasovali s čistým svědomím, máme 380 dětí a přes 40 zaměstnanců, máme okna - některá vůbec nezavřeme, když je otevřeme, dvůr nevím, jestli nezavřeme, za dvůr jsme vděční, protože máme malé tělocvičny. Děkuji vám
...J. Malík: proč jsme neuskutečnili už stavební práce? Když máme na část prací peníze.
....B. Majer - nejde to - musíme se rozhodnout - poradce je školí - kašlete na dotace, vezměte si úvěr, uděláte víc bez omezení... ale je to otázka když máme letos 30 mil Kč úvěr + cca 6 mil. Kč a staré úvěry
J. Venzara - od dotace můžete odstoupit kdykoli i před ukončením zakázky
P. Šimíček - už ho slyšíme....je několik variant - buď odsouhlasit celou variantu - pak by tam nebyla dotace, nebo jen část, pak by byla dotace, ....

tučně //Usnesení - odstoupení od dotace: - odhlasováno - ale neukončeno....//TUČNĚ
opět diskuse a přestávka 19.10 hod.

po přestávce pan Venzara navrhuje:
revokujete usnesení o dotaci, a odsouhlasíte etapizaci a v prosinci se může podepsat smlouva na opravu dvora
- přesně říká, co a jak...19.25 hodina
O dotaci rozhodnete, až se bude vědět - obojí odsouhlašeno, škola se bude opravovat
Ještě dovětek
....J. Šimíček - z těch peněz, co jsou v rozpočtu se udělají kontroly říms a ty v havarijním stavu se oklepou


13. Program regenerace MPR pro rok 2018 korekce II., Ing. Bohuslav Majer

14. Koncepce cestovního ruchu města Příbora 2019 - 2023, Ing. Dana Forišková Ph.D.
....M. Gabzdyl - chybí mi cyklostezky do budoucna - do Lubiny, do Mošnova
.....I. Busková - autorka - tam bude nutná spolupráce s odborem rozvoje a na financích
TIC jsem ráda, že ho máme, a že ho máme na Jičínské, kontrolní komise byla nadšená z prostoru i to, jak se prezentujeme

15. Shrnutí činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015-2018, Ing. Bohuslav Majer

16. Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora, Ing. Bohuslav Majer
Jde o GDPR

17. Návrh na udělení Ceny obce, Ing. Bohuslav Majer
I. Zastupitelstvo města schvaluje udělení ceny obce:
Pánům Rudolfu Jarnotovi, Lubomíru Jurečkovi, Karlu Erlemu, JUDr. Františku Bergrovi.
Tato jména RM projednávala a doporučila zastupitelstvu ke schválení.
Dále jednala o udělení Ceny panu Janu Černochovi, Ireně Nedomové a Pavlu Sattkovi in memoriam. Poslední tři jmenované a pana Bergera nedoporučila na Cenu obce komise pro občanské záležitosti.
Irena Nedomová před jednáním rady vyjádřila nesouhlas s přijetím Ceny.
M. Gabzdyl - navrhuje, aby byly dány ceny obce, jak doporučila komise
E. Rumpíková - většina je členů KDU-ČSL v komisi, já jsem tam nebyla, jinak bych se ozvala, komise p. Bergera nedoporučila,
A. Polách - vážím si každého člověka, který dělá něco pro město a je to p. Berger taky
R. Jurečka - podpora udělení ceny p. Bergera, pracuji s ním 4 volební období a udělal v myslivosti spoustu práce
I. Žárská - bylo zmíněno KDU-ČSL, ale za sebe - co františka znám - bych si netroufla tucenu nedat
...M. Střelka
...M. Jurečka- nelíbí se mi to, jak se dělají ceny obce - připadá mi neetické, když komise někoho nedoporučí, to opravdu ne, samozřejmě, pokud to neudělá tak, jako paní Nedomová, že nesouhlasila s cenou, ale i tak tři lidé vypadli, ale myslím, že by si to také zasloužili
Diskutuje se mimo mikrofon - o panu P. Sattkovi
Rada nedoporučila -stejně jako komise - komise dotyčného nedoporučila a rada se tím nezabývala
M. Jurečka - doporučuji, aby všichni tři, kteří vypadli, byli nominováni příští rok
M. Gabzdyl - já nechci hlasovat proti panu Bergerovi, já chci hlasovat, jak komise doporučila - přesně tak ....
E. Rumpíková - na to, že pan Berger neprošel jsme upozorňovala hned po komisi pana starostu
B. Majer - to nemůžeme udělat - teď ocenit i ty ostatní, nemáme vše připraveno - dárky, diplomy
M. Gabzdyl nakonec netrvá na svém návrhu
Bylo odhlasováno, jak bylo navrženo


18. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM, Ing. Bohuslav Majer

19. ZávěrPolitické strany a hnutí z Příbor na sociálních sítích a na internetu - PODÍVEJTE SE, CO AKTUÁLNÍHO STRANY A HNUTÍ NABÍZEJÍ PÁR MĚSÍCŮ PŘED VOLBAMI uživatelům internetu
řadíme abecedně


ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
------------------------------------------

KDU-ČSL - aktuální, se stránkami se pracuje
http://www.pribor.kdu.cz
------------------------------------------

KSČM
příborská organizace stránky nemá, nenašli jsme
------------------------------------------

ODS
www.odspribor.cz - stránky upgradované, zcela nové
------------------------------------------

SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
------------------------------------------

STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
------------------------------------------

TOP 09 - aktuální FB s diskusí
http://www.facebook.com/top09pribor
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
FB pro fanoušky strany:
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
------------------------------------------

30. zasedání Zastupitelstva města Příbora

21. 6. 2018 od 16.00 hod. - ON LINE 19.15 hodin - KONEC
33x se hlasovalo a 33x bylo usnesení přijato

PROGRAM A MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

PROGRAM
30/01 Zahájení, schválení programu
Starosta navrhuje: VLOŽIT BOD REKONSTRUKCE DOMU Č. 245,247 - je to hvězdárna, bude vložen

30/02 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

30/03 Kontrola přijatých usnesení

30/04 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

30/05 Zprávy z činnosti výborů
Zápis č. 38 z jednání OV Prchalov, které se konalo 6. 6. 2018

30/06 Majetkoprávní záležitosti
30/06/1 Prodej pozemku – ul. Na Valše

30/06/2 Směna pozemků - Paseky

30/06/3 Pozemek pod MK – SPÚ, Hájov

30/06/4 Pozemky pod MK - Frenštátská

30/06/5 První změna ÚP Příbora - schválení zadání

30/06/6 Program Dědictví města Příbora 2018 – rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí

30/06/7 Lokalita Za školou Npor. Loma- realizace plochy Z43

30/07 Hlavní program
30/07/1 Návrh RO č. 3 rozpočtu města Příbora na rok 2018

30/07/2 Program rozvoje sportu v Příboře

30/07/3 Banka projektů 2017-2020 (aktualizace) a Akční plán 2019-2020

30/08 Organizační záležitosti
30/08/1 Výroční zpráva pro rok 2017

30/08/2 Vydání nového jednacího řádu Zastupitelstva města Příbora 2018

30/08/3 Plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí roku 2018

30/09 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

30/10 Zpráva návrhové komise

30/11 Závěr


29. zasedání Zastupitelstva města Příbora

17. 5. 2018 od 16.00 hod. - ON LINE

PROGRAM A MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

PROGRAM
29/01 Zahájení, schválení programu

29/02 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

29/03 Kontrola přijatých usnesení

29/04 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

29/05 Zprávy z činnosti výborů
Zápis č. 29 ze schůze FV ze dne 14. 3. 2018
Zápis č. 30 ze schůze FV ze dne 11. 4. 2018
Zápis č. 36 ze schůze OV Prchalov 4. 4. 2018
Zápis č. 37 ze schůze Ov Prchalov ze dne 2. 5. 2018
Zápis č. 40 ze schůze Ov Hájov ze dne 19. 3. 2018
Zápis č. 41 ze schůze OV Hájov ze dne 16. 4. 2018


29/06 Majetkoprávní záležitosti
předkládá paní místostarostka D. Forišková
29/06/1 Prodej nemovitostí – ul. U Brány
Paní místostarostka popřála všem hezký a hlavně konstruktivní den.
O nemovitost nikdo neprojevil zájem. Nediskutuje se.
ZM bere na vědomí.

29/06/2 Prodej pozemku par. č. 708/2 k. ú. Příbor
Prodej pozemku par. č. 708/2 k. ú. Příbor
Materiál byl projednán ve finančním výboru a v RM, o 182 m2 mají zájem manželé....
p. Netušil - je spokojený, jak byl materiál vyřešen, nabízená cena je výrazně přijatelnější, než cena původní
Usnesení- ZM prodej schválilo za cca 31 000 Kč

29/06/3 Kupní smlouva – výkup pozemku parc. č. 3291/25 k. ú. Příbor- Povodí Odry
s. p.

Je to pozemek u Orinoka určený pro instalaci tělocvičných prvků
Nediskutuje se
ZM schválilo odkoupení pozemku o výměře 4592 m2 za 377 530 Kč - dle znaleckého posudku

29/06/4 Most přes Klenos - ul. 9. května
RM se tím zabývala už v r. 2017, měli jsme i ve vysílání LTV
Jde o most ve špatném stavu (podle revize)- nemá vlastníka, je to stavba opuštěná...., proto je navrženo, aby most připadl do vlastnictví města...
ZM vzalo na vědomí výzvu případnému vlastníku mostu, aby se přihlásil
ZM schválilo převzetí opuštěné věci...

29/06/5 Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře
Materiálem se ZM několikrát zabývalo,
V prosinci 2017 byly schváleny podmínky prodeje - byly podány 2 žádosti
Po vyhodnocení - nabídky nerespektovaly podmínky prodeje - kupní cenu, lhůtu 15 let udržitelnosti záměru aj. - viz materiály k zasedání
1. nabídka 3 100 00
2. nabídka - přes 2 mil. Kč
Proč - vysvětlení je v materiálech - ceny vycházely z propočtů
p. Forišková - navrhuji, zda bychom přece jen nepřijali nabídku č. 1 - firmy Erpego, abychom tam nemuseli dávat peníze a oba žadatelé chtějí tady byty, po kterých je tady hlad
P. Netušil - nemovitost je zchátralá, budeme se muset o ni starat, pokud se našel zájemce, který jen o malé procento nesplňuje podmínky, měli bychom se nad tím zamyslet...
p. Gabzdyl - souhlasím na půl, nejde jen o cenu, ale i o podmínky - chtěli jsme sociální služby... , ne byty... měli bychom změnit podmínky
p. starosta - souhlasí - navrhuje ZM ukládá RM vyhlásit nové VŘ na dohodnutých tezích na podnět p. Gabzdyla
p. Gabzdyl - ale pozor, aby tady nebyla ubytovna
v materiálech je uvedeno, co žadatelé chtějí v dané lokalitě dělat...

29/06/6 První změna ÚP Příbora- schválení zadání
MATERIÁL
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
Náročný materiál
Předkládá starosta
13. 12. 2012 - nabyl účinnosti územní plán, který platí dnes
14. 9. 2017 předložil odbor zprávu z veřejného projednávání (květen - červen 2017)
J. Šimíček - vedoucí odboru rozvoje a správy majetku - připravoval změnu územního plánu - vysvětluje
- nejde dnes o schválení 1. změny ÚP, jde o schválení zadání změny. my oslovíme zpracovatele s žádostí o nacenění jejich práce a ten toto v textové podobě zavede do grafické podoby a znovu se to bude projednávat, a to i na veřejném projednávání s veřejností,
Celá řada z vás si spojuje změnu pozemku s tím, že se změní využití pozemků, ale o tom to jen není.
My ale musíme sledovat ÚP výš - kraje a ČR a vše toto jsme povinni v rámci projednávání našich změn převést do ÚP Příbor - a to tady řešíme,
Další bod: toto období účinnosti ÚP došlo k legislativním změnám a to se zde promítne,
Důležité je posoudit aktuálnost využití stávajících zastavitelných ploch - z dřívějška máme velký rozsah ploch, na kterých se může stavět, ale nestaví se tady - např. proto,. že majitelé nechtějí stavět, zjistili, že jejich pozemky jsou zastavitelné na papíře, nikoli v realitě - - nedokážou se dohodnout se sousedy o příjezdových cestách, nebo přivést si inženýrské sítě
Naproti tomu jsou tady požadavky na nové plochy a my musíme ctít požadavky zákona - jako pořizovatelé jsme povinni upozornit na to, že pokud chcete novou zastavitelnou plochu, musíte vysvětlit prokázat, proč to tam chcete,
- Jsou také tady 2 požadavky města- které se objevily - 1. OV Hájov požádal o jednu o převedení plochy u MŠ z obytné plochy na plochu obč. vybavenosti
2. ul. Štramberská před bývalou skládkou - louka - dnes by na nich mohly mít TS své zázemí svůj skladový areál... je tady sice ještě jedna plocha na křižovatce pod starým hřbitovem, kde je plocha pro výrobu a služby, ale je tam konflikt s tím, že za tu dobu nevyužívání je tady lesík a životní prostředí by nerado vidělo, že se tady bude kácet
- pak je tady cca 60 požadavků fyz. osob - většina chce přeměnit ploch zem. půdy na obytnou plochu
V 1. a 2. bonitní půdě se nesmí stavět - tady i kdyby ZM chtělo vyhovět, není to možné, bylo by to protizákonné - je to nové ustanovení.
Orgány živ. prostředí také sleduje krajinný ráz krajiny...
Významné krajinné prvky - lesy, biokoridory apod. - nelze zde stavět, je to protizákonné.
Rekapitulace zastavitelných ploch: v ÚP je předpoklad, kolik se v daném místě staví RD a kolik se postaví do r. 2025,
Hájov - potřeba ploch je 3,6 ha - v ÚP je 19,62 ha
Klokočov - 4,368 v ÚP - je 6,61 + 5,87 ha
Prchalov - 2,2 ha, je 12 ha
Příbor potřebná ploch 11,7- 14,1 a ploch je 12,66 ha + 10,9 ha
Zjednodušeně řečeno - máme tolik zastavitelných ploch, že v podstatě žádný nový požadavek by nemusel být akceptován, je to velmi těžké, každý se cítí vlastníkem pozemku a může s ním nakládat, je cíl, aby se výstavba nerozšiřovala , byla celistvá
p. Gabzdyl - máme hrozně moc míst, kde se dá stavět, a přitom lidé mají problém stav. parcelu sehnat - jak to je? odečítáte hektary, když se dům staví
p. Šimíček - máte to v tabulkách - zastavitelných ploch je kolem 30 a všechny byly popsány a pozjišťovány, prázdné plochy se sledují a tam, kde je pochybnost, je návrh, aby se prověřila reálnost stavění...
jde skutečně o plochy, na kterých se nestaví
p. Šimíček - zastavitelné plochy jsou plochy, kde se nic neděje, nestaví se na nich - není tam cesta, plyn, vodovod, nedomluví se se sousedy, zjistí se to až po příchodu na stavební úřad - je to i případ Klokočova - je tam 10 stavebních míst a lidé nechtějí uhnout 4 metry ze svých pozemků, aby se mohlo začít..
p. Malík - to chce osvětu, aby se lidé domluvili je tady mnoho ploch, které jsou možné zastavit, ale majitelé nejsou schopni se domluvit
p. Šimíček - v tom Klokočově - byl to území 2 ha, tím pádem město mělo povinnost udělat územní studii a udělalo ho, ale nakonec se majitelé pozemků nedohodli - první je u cesty a ten to má vyřešené ....
p. Netušil - úřady ochrany přírody a krajiny - píše u většiny nesouhlasů - nelze vyloučit negativní dopad na krajinu...
je toto závazné pro město? Copak lze něco vyloučit někdy?
p. Šimíček - zákaz to není, je to upozornění úřadu v Kopřivnici a pak je možné, že ten dotčený orgán bude přísněji přistupovat k oné stavbě...
celá řada požadavků je na pozemky odtržené od stávající zástavby, jsou bez komunikací, jsou tam jen soukromé cestičky a oni tvrdí, že se s nimi domluví, ale co bude dál.... budou chtít odhrnování cesty, veřejné osvětlení, odvoz popela...
p. Netušil - rozumím tomu u RD, ale u té rekultivace skládky a některých dalších? a co plocha na ul. Osvobození - změna na zahradu ...to nechápu
p. Šimíček - ale bude tady chatka do 25 m2,proto zahrada
- tam, kde je neakceptovat - už se s tím nebude nic dělat
- rozhodujete o tom, s kterými pozemky se v dalším návrhu bude pracovat a s kterým nikoli
p. Gabzdyl - doporučení úřadu v Kopřinvici pro mě není závazné, není jasné, a´t je to dál rozvinuto, toto není rozvojový dokument..
p. Šimíček - to není rozvojový dokument, rozvojový plán města - toho se týkáají tři věci
p. Gabzdyl - a kdo je město - je to i občan
p. Šimíček - ano, ale překategorizace pozemků není rozvoj obce
p. Žárská - jsou sankce za překročení stavebních pozemků
p. Šimíček - sankce nejsou , ale budeme to dál projednávat - s krajem ..... kraj může říct jste v rozporu se zákonem stavebním .. a může dát negativní stanovisko...
p. Žárská - souhlasím s p. Gabzdylem, vždyť je to proti našim občanům, vždyť udělat si cestu, to je samozřejmé....
pan Šimíček nenechává domluvit zastupitelku Žárskou- já jen upozorňuji na to, co by mohlo nastat - lidé budou chodit k vám, že chtějí osvětlení a tak..
p. Krompolc - jsme rád, že úřad řeší ochranu, jinak by v tom byl zmatek, ale spoustu lidí tady chce zůstat, ale nemá kde stavět... to vypadá ,že tady máme 3x více pozemků než je zájemců o stavbu..
existuje dokument, kde je vyčísleno reálné množství pozemků, kde se dá reálně stavět?
p. Šimíček - máte to na těch 230 stránkách i na webu.. těch ploch je hodně, ale na nich nechtějí stavět ti, kterým ty pozemky patří... když přijdete a řeknete, že chcete stavět, my vám řekneme kde - co má město, ale ostatní je otázka komunikace mezi lidmi
p. Krompolc - Sedlnice je příkladem.....
p. Šimíček - regulační prvky by se měly respektovat
p. Netušil - týdne na nastudování toho všeho 120 stránek, kde opravdu je obrovské množství lokalit, nemůžeme to zamítnout jen ...tak.. to je krátká doba, mám tady pozemek na Hájově.. rozporuje to majitelka vedlejšího pozemku...jak to je- platí pro dva pozemky různá pravidla...
p. Šimíček - můžeme to udělat o měsíc později - můžete přijít kdykoli, ale trošičku se bojím, abychom za měsíc neseděli a nediskutovali stejně, ale klidně to měsíc pozdržme
p. Netušil - věnovala jsem se tomu velmi - ale za ten týdne jsme ze 120 stránek na straně 80
p. Šimíček - ano, většina doporučení na změny je ne, je tam co nejvíce informací k danému požadavku, přistupovali jsme k tomu co nejpečlivěji, můžeme se sejít - bylo by dobré to vysvětlit v širším kolektivu
p. Žárská - navrhuje pracovní zastupitelstvo
starosta souhlasí - ne pracovní zastupitelstvo, ale setkání
p. Šimíček - my známe názory občanů, můžeme je tlumočit
OBČAN - jsem zástupce jednoho z žadatelů z Pasek - jsem překvapený, že se tu mluví o cestě a sítích .. to je věc stavebníka, ....já jsem Ostravák, manželka odtud pochází a chceme tady být, stavět - ten dokument byl přístupný veřejnosti? ano....žádá odložit projednávání a více zapojit ty žadatele vzhledem k tomu , že se plán mění jednou za 10 let.... jsem vzdělaný člověk, chci tady vychovat děti, nechci zamořovat vizuálním smogem krásné Paseky....
Starosta - o tom, kolik cisteren vody se dovezlo do Pasek, bych mohl říct - jsou o tom záznamy
- navrhuje návrh - přesunout projednávání na 21. 6. 2018
- nejdříve se s tím seznámíme společně se vším a pak se můžeme sejít a rozhodovat... (já myslela, že se to už prodiskutovávalo)
p. Malík - jsme na začátku jednání ....jt. dlouhý proces.. není to brzy do oddalovat
IN - ale už dříve se hovořilo o tom, že co se nedostane do zadání dnes - to tam nebude
p. Šimíček - od té doby, kdy se rozhodnete, se pak bude vše točit jen kolem změn, o kterých rozhodnete - je tento krok důležitý pro občany
OBČAN p. Juřena - mám také požadavek na změnu - v tom rozsahu, jaký mám ot asi nebude průchozí, přesto se po diskusi na úřadě našel určitě kompromis, jet o alternativa zeštíhlená, ale možná průchozí - proto vás chci požádat, abyste tuto mou představu .alternativu probírali...
OBČAN p. Caloň - bude vůbec co projednávat - podle těch hektarů....nabídka hektarů je čtyřnásobná - mohly by to vyšší orgány smést? Má smysl o tom všem jednat, jsme také jeden z žadatelů - a to i přesto že ty stavební pozemky jsou nezastavitelné z důvodu toho, že se lidé
Starosta - takže vy nechcete, aby to město neprojednávalo?
p. Šimíček - součástí zadání změny bylo také to zmapovat současné stavební plochy, na kterých se z 99 % nebude stavět, co kdybychom tyto pozemky převedli zpět na zemědělské pozemky - my o takových pozemcích víme v Příboře i na Prchalově... když rozhodne ZM...proč ne...
bod přesunut na červen - 21. 6. 2018

29/06/7 Program regenerace MPRpro rok 2018- Korekce rozdělení finančních prostředků
Předkládá starosta, jde o 50 000 Kč
Jsou navržena 3 usnesení
29/06/7/1
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 ve prospěch města Příbora na obnovu fasády radnice dle varianty č. 1 tohoto materiálu.
29/06/7/2
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 ve prospěch Ing. Igora Jalůvky a Mgr. Ley Jalůvkové na restaurování kamenného portálu domu č.p. 32 dle varianty č. 2 tohoto materiálu.
29/06/7/3
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 ve prospěch Římskokatolické farnosti Příbor na zajištění statiky budovy fary dle varianty č. 3 tohoto materiálu.
p. Gabzdyl - to ,c o doporučila komise - je bod 3 - ano?
p. Netušil - vyzývá členy komise MPR - proč toto doporučení - p. Malík nebyl a není rozhodnut s tím, co komise vybrala - děkuji - hezký vstup reaguje p. Polách
p. Polách - dochází k dalšímu poškozování fary a s tím je třeba něco dělat, je to havarijní stav, který trvá už delší dobu .....
pro bod 1 -např. starosta, L. Nenutilová, J. Svobodová...a další, proti např. p. Gabzdyl NEPROŠLO
pro bod 2 - Střelka NEPROŠLO
pro bod 3 - pro většina, PROŠLO, proti Střelka, Krišák, zdržel se R. Jurečka

29/07 Hlavní program
29/07/1 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2017
Předkládá starosta, jde o 50 000 Kč
Jsou navržena 3 usnesení
29/06/7/1
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 ve prospěch města Příbora na obnovu fasády radnice dle varianty č. 1 tohoto materiálu.
29/06/7/2
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 ve prospěch Ing. Igora Jalůvky a Mgr. Ley Jalůvkové na restaurování kamenného portálu domu č.p. 32 dle varianty č. 2 tohoto materiálu.
29/06/7/3
Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 ve prospěch Římskokatolické farnosti Příbor na zajištění statiky budovy fary dle varianty č. 3 tohoto materiálu.
p. Gabzdyl - to ,c o doporučila komise - je bod 3 - ano?
p. Netušil - vyzývá členy komise MPR - proč toto doporučení - p. Malík nebyl a není rozhodnut s tím, co komise vybrala - děkuji - hezký vstup reaguje p. Polách
p. Polách - dochází k dalšímu poškozování fary a s tím je třeba něco dělat, je to havarijní stav, který trvá už delší dobu .....
pro bod 1 -např. starosta, L. Nenutilová, J. Svobodová...a další, proti např. p. Gabzdyl NEPROŠLO
pro bod 2 - Střelka NEPROŠLO
pro bod 3 - pro většina, PROŠLO, proti Střelka, Krišák, zdržel se R. Jurečka

PŘESUNUTÝ BOD
29/08/2 Žádost o souhlas s provozováním soukromé základní školy na území města
předkládá starosta
čte meil paní žadatelky - jednáme o budově nové školy s novým investorem, děkujeme za vaši ochotu...
starosta - já jseM vám poslal dva meily - názory občanek a konzultoval jsem to ještě
nediskutuje se
starosta dává protinávrh k návrhu usnesení
PŮVODNÍ USNESENÍ
29/08/02/1 Souhlasilo s provozováním soukromé Základní školy Gaudi na území města Příbora
NOVÉ USNESENÍ
29/08/02/1 Souhlasilo s provozováním soukromé Základní školy Gaudi na území města Příbora s tím, že město Příbor není vydaným souhlasem zavázáno k poskytnutí prostor této školy
Zdrželi se - p. Žárská, Monsport
Ostatní pro
PROŠLO

29/07/1 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2017
Vzali na vědomí

29/07/2 Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31. 12. 2017
MATERIÁL NA STRÁNKÁCH MĚSTA
Vzali na vědomí

29/07/3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2017
Vzali na vědomí

29/07/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2017
SCHVÁLENO

29/07/5 Schválení účetní závěrky za rok 2017
SCHVÁLENO

29/08 Organizační záležitosti
29/08/1 Kotelna Lomená – převod nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o.
bez diskuse!!!!
Kotelna Lomená – převod nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o.
Informuje starosta
Nediskutovalo se... starosta podrobně vysvětlil předložený materiál

Obě usnesení byla odsouhlašena,
1. Souhlasilo se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Správa majetku města Příbor ....
pouze tři byli proti (Krompolc, Netušil, Gabzdyl) a dva se zdrželi (Polách, Malík)
2. Rozhodlo vložit formou nepeněžitého vkladu Areál kotelny na ulici Lomené v Příboře....pouze dva byli proti (Netušil, Gabzdyl) a tři se zdrželi (Polách, Malík, Krompolc)

Důvodová zpráva
Město Příbor připravuje konkrétní kroky budoucího provozování kotelen – soustav zásobování teplem (dále jen SZT) na ul. Lomená a Nerudova. Řešení tepelného hospodářství ve městě souvisí s blížícím se ukončením nájemní smlouvy se současným provozovatelem zdroje a SZT Lomená – společností ČEZ Energo s. r. o., a to ke dni 31. 8. 2018.
Na 23. zasedání Zastupitelstva města Příbora bylo dne 27. 6. 2017 přijato následující usnesení:
23/08/04 Tepelné hospodářství – provozování kotelen Lomená a Nerudova
23/08/04/1 Uložilo zajistit úkony a opatření potřebné k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu městské společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o.
Z: rada města T: 27.06.2017

Rada města následně delegovala plnění tohoto úkolu na vedoucího odboru rozvoje města Ing. Venzaru. O jednotlivých krocích pak byly oba nejvyšší orgány města pravidelně informovány na zasedáních ZM resp. schůzích RM. Na plnění jednotlivých úkolů se podíleli zejména příslušní pracovníci MÚ a zástupci SMMP, kteří se z titulu svých pracovních náplní zapojili do řešení problematiky tepelného hospodářství ve městě:

Kamila Bučková - Správa majetku města Příbora s. r. o.
Ivo Lacný - Správa majetku města Příbora s. r. o.
Jiří Hajda - MÚ, odbor bytového a nebytového fondu
Rostislav Michálek - MÚ, právník
Kamila Nenutilová - MÚ, odbor finanční a kontrolní
Jaroslav Venzara - MÚ, odbor rozvoje města.
Z úkonů a opatření, které byly zajištěny ve vztahu k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu městské společnosti SMMP s. r. o., lze jmenovat zejména:
- vypracování znaleckého posudku Kotelna Lomená (nemovité věci) .... 16.366.300,- Kč
- inventarizace a vypracování znaleckého posudku Kotelna Lomená (movité věci)
- projednání návrhu na finanční vypořádání mezi městem Příbor (jako vlastníkem) a společností ČEZ Energo s. r. o. (jako nájemcem) za technické zhodnocení nemovitého majetku v průběhu trvání pronájmu kotelny
*původně 1,83 mil. Kč + DPH
*aktuální částka finančního vypořádání dohodnuta na 1,32 mil. Kč + DPH.
- schválení smlouvy o krátkodobém pronájmu kotelny Lomená (budovy č. p. 1520) SMMP v měsíci září 2018 (73. schůze RM dne 23.2.2018, usnesení č. 73/32/1); vlastnický či jiný smluvní vztah k užívání budovy kotelny je povinnou přílohou žádosti SMMP o vystavení licence ERÚ pro provozování SZT Lomená.
DALŠÍ NA STRÁNKÁCH MĚSTA V MATERIÁLECH
Harmonogram
31.8. MÚ - ukončení pronájmu kotelny město/ČEZ Energo
1.9. MÚ - zahájení krátkodobého pronájmu kotelny SMMP, ukončení dohodou v termínu dle potřeby v návaznosti na zajištění výše uvedených kroků.

29/08/3 Spolufinancování akce Národní finále minižáků U12 v Příboře
Na základě žádosti Basketbalového klubu Příbor z. s. bylo předloženo ke schválení usnesení ke spolufinancování akce Národní finále minižáků U12 v Příboře.
Jedná se pouze o souhlas s použitím již schválených prostředků v rámci veřejné finanční podpory na činnost a provoz, která byla Basketbalovému klubu Příbor z.s. poskytnuta usnesením č. 28/07/04/1 dne 21. 3. 2018 ve výši 301 348 Kč.
Z této částky musí být určeno konkrétních 15 000 určeno na Národní finále
SOUHLAS

29/09 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
ŠKOLA NPOR. LOMA - HŘIŠTĚ, PARKOVIŠTĚ, VSTUP
p. Polách - mám 2 postřehy - byl jsme ve škole Npor. Loma -
1. vstup do školy - je velká nerovnost - vstup hrozí zraněním - existuje PD na toto, prosím o opravu v příštím roce, a´t tam nejsou díry
- o prázdninách bude probíhat rekonstrukce školy- budou se opravovat učebny i atrium - škola získává spoustu peněz z dotací - ale vstup je náš
2. parkování u školy Npor. Loma - projekt je zpracován...
3. hřiště není řádně oplocené, je tam množství skla, cigaret, injekčních stříkaček, jak ho zajistíme - ohradíme, nebo budeme dělat kontroly častější? vím že se o hřišti mluví, ale co do té doby
Starosta - čekám, zda nebude dotace na hřiště a je v tom i oplocení
Parkoviště - projekt je už dávno zpracován
p. Šimíček - 7 let je to pro 44 vozů a 2 busy - vše propadlo a aktualizuje se tento projekt...na podzim bude nové stavební povolení - původní projekt počítal s 8 mil Kč.
Na úpravu ploch by se dokumentace nemusela dělat....na honosnější vstup ano..
p. Polách - najděme kolegové peníze na PD!! já tu v příštím volebním období nebudu, ale nabídněme to příštím zastupitelům
starosta - dohodneme se s odborem a dát to do změny rozpočtu
hřiště 20 mil, parkovací plocha 8-10 mil, plocha - další miliony...
i jinde si můžeme zlomit nohu, já to slyším od těch lidí, bohužel dřív se toto nedělalo, dělaly se jiné věci, bohužel

KLOKOČOV A STAVBA DÁLNICE
J. Svobodová - Klokočov - pod mostem - jezdí tam hodně aut a chodí hodně lidí - nejde to nějak vylepšit?
Starosta - jednáme se stavebníky, už jsme jednali - snažně je žádali - trošku to vyřešili směrem ke Klenosu ....
p. Šimíček - pozemek není náš, postupně se to řeší

MATERIÁL PRO NAKLÁDÁNÍ S POZEMKY
p. Netušil - jsme rád, že se připravuje, prosím o minimální pachtovné....

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VÁŽKY
p. Netušil - studentka psala - dělala výzkum o kriticky ohrožené vážce rumělkové a postoupila do celostátního kola, vážka žije na Borovci a je tady zřejmě nejbohatší lokalita....
Požádal o sčítání vážek odbor rozvoje - životní prostředí

NOČNÍ SPÁNEK A NOČNÍ KLID na náměstí
p. Polách - bydlím kousek od Tony baru - hrůza a děs - obracím se za celou ulici, ten stav graduje atohleto překračuje únosnou mez, co máme dělat, volat městskou policii, hlásit to, poraďte mi, co dál
p. Forišková - budu hovořit s majiteli Tony baru pormluvím si s nimi

OMLUVA
starosta se omlouvá panu Krkoškovi za to, co řekl minule...ohledně fin. prostředků na přeložku .....

ŽÁDOST//
starosta - 10 minut potřebuji s vámi něco probrat po zasedání

POZVÁNKY NA ČERVNOVÉ AKCE
starosta

KALENDÁŘ S OBRÁZKY DĚTÍ
místostarostka - 20 obrázků jsme vybrali - téma Ekokom

29/10 Zpráva návrhové komise

29/11 Závěr

----------------------------------------------------------------
Politické strany a hnutí z Příbor na sociálních sítích a na internetu - PODÍVEJTE SE, CO AKTUÁLNÍHO STRANY A HNUTÍ NABÍZEJÍ PÁR MĚSÍCŮ PŘED VOLBAMI uživatelům internetu
řadíme abecedně


ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
------------------------------------------

KDU-ČSL - aktuální, se stránkami se pracuje
http://www.pribor.kdu.cz
------------------------------------------

KSČM
příborská organizace stránky nemá, nenašli jsme
------------------------------------------

ODS
www.odspribor.cz - stránky upgradované, zcela nové
------------------------------------------

SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
------------------------------------------

STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
------------------------------------------

TOP 09 - aktuální FB s diskusí
http://www.facebook.com/top09pribor
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
FB pro fanoušky strany:
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
------------------------------------------
---------------------------------------------


28. zasedání Zastupitelstva města Příbora

21. 3. 2018 od 16.00 hod. - ON LINE - konec v 19.40 hod.

PROGRAM A MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

PROGRAM
28/1 Zahájení, schválení programu

28/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

28/3 Kontrola přijatých usnesení

28/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

28/5 Zprávy z činnosti výborů
OV Hájov zápis č. 38 - leden 2018.docx
Zápis č. 34 z OV Prchalov ze dne 31. 1. 2018.doc
Zápis č. 37 ze dne 1. 12. 2017.docx
Zápis č. 39 z OV Hájov ze dne 26. 2. 2018.docx

PŘESUNUTÝ BOD
28/8/2 Žádost o souhlas s provozováním soukromé základní školy na území města
NEODSOUHLAŠENO, bude se možná jednat ještě v květnu, ale opravdu jen možná, pokud dámy nezískají souhlas v jiném městě, velmi stály o Příbor
--------------------------------
předkládá starosta Příbora, doplňuje nesouhlasným stanoviskem paní ředitelky ZŠ Jičínské ve smyslu - ubydou nám děti, peníze a pak i učitelé...
J. Gabzdyl - velmi to vítám, obavy paní ředitelky nesdílím, zatím tam je jen jedno dítě z Příbora, a to Příbor a školy nepoloží, naopak můžeme být pro ostatní atraktivní - být takovým nosičem světla a Příbor a jeho tradice školství - máme tady klášter, tak by to bylo pokračováním tohoto
Já bych s tím neměl až takový problém, ale zatím jim nemáme co nabídnout, školu Dukelskou - to si zatím nemůžeme dovolit, dokud platí zákon o těch 2letých dětech, zatím to platí a my budeme potřebovat místo na splnění tohoto zákona, zatím nevíme a jiný objekt zatím nemáme,
M. Gabzdyl - není moudré držet prázdnou školu 2 roky, tím bych se neblokoval na další dva roky ...
B. Majer - my budeme muset už příští rok se chystat na plněí zákona o 2letých dětech, asi by bylo nefér stavět něco za miliony
D. Forišková - vyjádření kraje je, že zatím soukromým školám nedávají zelenou a nedávají je ani ministerstva, zjišťují - pokud má město dostatečnou kapacitu, pak není důvod,
MSK - dochází k úbytku mladých rodin s dětmi - na 100 dětí je 170 důchodců a v roce 2020 bude na 100 dětí 200 důchodců a v MSK je stálý úbytek obyvatelstva a kraj se zabývá tím, zda nebudou muset být některé školy zrušeny.
My dáváme do škol nemalé prostředky, aby ta výuka byla kvalitní, prostředí bylo kvalitní a mám obavy, abychom jednu z těch škol jednou nemuseli zrušit
P. Netušil - celým projektem se táhne individuální vzdělávání, ta škola nabízí rodičům zcela jiné vzdělávání, než je ve školách, já ze svého okolí znám rodiny, kteří chtějí toto individualizované vzdělávání.... můžeme si o něm myslet, co chceme, ale poptávka je, a jestliže je tady jeden žák z Příbora je to konkurence pro naše školy minimální, ať už se objeví škola kdekoli jinde - ve Štramberku, oni ho tam dají
E. Rumpíková - já se domnívám, že 2leté dítě by mělo být u mámy - ne ve školce, a další věc - já nemám nic proti soukromému vzdělávání, ale chystá se nový zákon o soukr. školách...
M. Monsport - jak to funguje tato demokratická škola, jaké máte zkušenosti pedagogické atd....
Paní žadatelka: odpovídá
Tato škola - vznikla na základě žádosti rodičů, chceme školu otevřít 1. 9. 2019 a plánujeme 30 dětí - budeme ale vybírat děti, které budeme přijímat, takže chod škol v Příboře neovlivníme, jde o smýšlení rodičů a celých rodin,
Demokratická škola - je to škola založená na důvěře, zodpovědnosti, radosti a vzdělávání...učitelé a děti jsou partnery,
Individualizované vzdělávání - chceme, aby děti poznávaly samy sebe - je důležité, aby to bylo podnětné, děti se mohou spolurozhodovat na dění ve škole, aby ji brali za vlastní... úcta, tolerance....cíl: aby školu opouštěly sebevědomé osobnosti, které budou soběstačné, proč se MSK vylidňuje - je to v souvislosti s tím, že lidé nemají, kam své děti dát a proto chceme tuto školu založit
Majer - budete po nás chtít něco, když vám to povolíme na Dukelské?
Žadatelka - je to věc společného jednání s městem - co se týče Dukelské - ale máme i lidi, kteří mají prostředky - plný servis nechceme, pokud má být tato škola vnímána jako přínos pro město, budeme rádi za podporu města
Po souhlasu městem podáme žádost na ministerstvo hned - v květnu. Vás ten souhlas dnes nezavazuje k ničemu
P. Netušil - musíme udělat všechno pro udržení lidí ve městě a v kraji a tohle je příležitost, jedna z nich. Toto je příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít....
J. Malík - vnímám pozitivně, že by taková věc tady měla vzniknout, je to nadokresní záležitost, podle toho, odkud jsou lidé, kteří tady budou děti vozit.... A pokud budeme na Dukelské dělat školku, bude to finančně náročnější než pro tu základní školu, to nebude až tak zásadní a navíc pro Dukelskou je to přesně ono, máme tady věc, která by oživila město, přitáhla by tady rodiče, po čemž voláme, je to určitě pozitivní, budu hlasovat pro
M. Monsport - znovu se ptá, jaké máte pedagog. zkušenosti
Paní žadatelka: máme pedagogické vzdělávání, kolegyně učila a my jsme zakladatelky, obklopíme se pedagogy - já sama za sebe nemám ambice učit, pokud se najde někdo lepší, podstoupím své místo, já jsme tady od toho, abych školu založila a aby škola řádně fungovala a posunoval se dál
J. Krompolc - Příbor byl mekou vzdělanosti - pořád si to tady připomínáme, chlubíme se tím při prohlídkách města, na stránkách webových..
Není na nás posuzovat kvalitu, to bude kraj, a také rodiče.. když bude špatná kvalita, pak skončí, když bude dobrá, bude chloubou města
A. Polách - přestěhoval jsme se do Příbora z NJ i kvůli škole svých dětí, a jsme moc spokojený, na gymnáziu moc Příboráků není, dojíždějí tady...
V NJ je soukromá škola a neohrožuje jiné školy...
V Příboře máme i 28 dětí v 1. třídě a to není možné...
Příbor byl vždycky městem škol, máme tady volné prostory, možná je do budoucna využijeme, ale zatím je můžeme nabídnout a já se k tomu přikláním
Hlasování:
Pro - Malík, Polách, Jurečka Mořic, Nenutilová, Krompolc, Gabzdyl, Vaněk, Netušil, Putala, Rumpíková - 10 lidí
Zdrželo se - Žárská, Monsport, Krišák, Berger, Myška, Pařízek, Forišková, Majer - 8
M. Gabzdyl - já tomu nerozumím, to nechápu.... Rada města, která navrhla odsouhlasit a schválit a byla proti
B. Majer - radní může kdykoli změnit názor, může změnit své rozhodnutí, když má doplňující informace, a ty rada měla
A. Polách - páni zastupitelé - mám pocit, že cokoli tady přijde, odchází z města - např. tenisový klub tu není a je ve Studénce...a další , zamysleme se nad tím, a pojďme vytvořit jim podmínky
Majer - tenisový klub - to nebyla naše chyba, to bylo jinak
Forišková - když má projekt smysluplný význam, tak ať projde, já hledám cestu, byla jsem to já, která jsem zařídila sociální podnikání.... nebráním se novým věcem, ale jsou věci, které mají legislativní proces a nesmí to být ukvapené....to bylo doslova ze dne na den...nebráním se jednání, musíme se na to připravit
Krompolc - bylo tady opravdu mnoho mladých lidí, kteří žádali a nešlo o moc a šli jinam, chtěli dělat něco pro město, my jsme nic neriskovali, vůbec nic! Jsme opravdu velmi pomalí!
Netušil - byla tady relativně kvalitní diskuse, při které nikdo nevystoupil s argumentem, proč je proti a pak zvedl ruku s tím, že se zdržel, my nejsme schopni ani tu blbou alej vysadit, ale je to hezký bod do voleb
Majer - vy jste nebyli ani schopni zjistit, čí jsou pozemky pro tu alej...
Vy tlačíte na pilu a my máme rozhodovat, jo?.. říká pan Majer na adresu žadatelek.... můžeme ještě o tom jednat v květnu......jo?
Žadatelka - my jsme se poprvé představili v únoru, reaguji na výtku, že tlačíme na pilu
B. Majer se zlobí a navrhuje, aby paní žadatelky přijely na prac. zasedání na hory a tam představily svůj záměr a pak se uvidí
Žadatelka - vidíme Příbor jako výborné místo , kde by ta škola mohla fungovat, ale budeme žádat i jinde, kde nás chtějí a ty impulsy máme
Nakonec ale přece jen souhlasí s prezentací na horách ...
Zajíamvé je, že se diskuotvalo i po hlasování - po uzavření bodu jednání.

28/6 Majetkoprávní záležitosti
28/6/1 Prodej části pozemku Z-43

28/6/2 Dodatek – Lávka přes obchvat

28/6/3 Kupní smlouva – Panacea

28/6/4 Prodej pozemku – ul. Lidická

28/6/5 Lokalita Za školou Npor. Loma
17.35 hod. začíná se jednat o lokalitě pro výstavbu domů, hovoří se o regulativech...viz materiál
USNESENÍ - schváleno
28/6/5/1 Schválilo prodejní cenu nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma odvozenou ze všech vynaložených nákladů na přípravu lokality ve výši 100 Kč/m2 u částí pozemků dotčených ochranným pásmem VVN a 1 090 Kč/m2 u pozemků a jejich částí bez dotčení ochranným pásem. K těmto cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

28/6/5/2 Stanovilo jako způsob prodeje nemovitostí v lokalitě Za školou Npor. Loma formu veřejného licitačního řízení.
To znamená…
Veřejné licitační řízení (VLŘ)
• pro jednotlivé stavební nemovitosti bude stanovena minimální prodejní cena
• shromáždění přihlášek do VLŘ a složení jistiny ve výši např. 10 000 Kč platné pro účast ve všech licitačních řízeních v daném dni – předpokládá se, že zřejmě nebude možné licitovat o všech 36 nemovitostech v jednom dni, bude upřesněno podle počtu přihlášek
• veřejná licitace dle schváleného postupu samostatně pro jednotlivé nemovitosti
• (vítěz jednoho licitačního řízení se již nesmí zúčastnit následujících licitací pro další pozemky)


28/6/5/3 Schválilo rozdělení předmětu prodeje nemovitostí na právo stavby dle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb. a samotný pozemek, v poměru 9 : 1 z konečné kupní ceny.

28/6/5/4 Schválilo „Manuál regulativů zástavby Lokality Za školou (Z43)“, v předloženém znění, stanovující podmínky pro realizaci staveb v lokalitě.

28/6/5/5 Uložilo zpracovat pravidla pro prodej nemovitostí v Lokalitě Za školou (Z43), se zapracováním kalkulací, postupů a zásad, vycházejících z usnesení 28/6/7/1, 28/6/7/2 28/6/7/3 a 28/6/7/4. do května 2018.

Někteří zastupitelé odcházejí, divák neví proč.
Zůstalo 13 zastupitelů a může se jednat dál.
Je přestávka.
Pokračuje se dál. V minimálním počtu zastupitelů, ostatní odešli na protest neudělení souhlasu se zřízením soukromé základní školy.


28/7 Hlavní program
28/7/1 Návrh rozpočtového opatření č. 1
to je 1. změna rozpočtu - návrh schválen bez připomínek
materiál je na webu města

28/7/2 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13. 2. 2017

28/7/3 Návrh smlouvy č. 0317727419 o úvěru s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč na financování projektu pod názvem Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře

28/7/4 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – provoz a činnost pro rok 2018

Přišel nám meil: Sen všech předsedajících - žádná námitka, žádná diskuse, všichni stále pro...
V podstatě se ale odsouhlašuje to, co bylo už předjednáno.
např. nyní finančí podpora organizacíma fyzickým osobám - částky jsou v materiálech.

28/7/5 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – materiálně technická základna pro rok 2018

28/7/6 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory - sociální služby pro rok 2018
18.33 hod.
ticho... někdo něco povídá - nemá mikrofon.. není to prosím naše závada technická, je to nezvyk mluvit do mikrofonu.
Už se mluví a snad nám souvislosti došly.

28/7/7 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období r. 2017)

28/7/8 Informace o rozpracovanosti investičních akcí města

28/7/9 Program regenerace MPR pro rok 2018

28/8 Organizační záležitosti
28/8/1 Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a. s.

28/8/3 Koupaliště – rozšíření areálu

28/8/4 Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace

28/9 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

28/10 Zpráva návrhové komise

28/11 Závěr


26. zasedání Zastupitelstva města Příbora


čtvrtek 14. 12. 2017 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře.
Začíná v 16 hodin, mohli jste sledovat on-line, končilo se ve 20.30 minut

MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

PROGRAM
26/1 Zahájení, schválení programu

26/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

26/3 Kontrola přijatých usnesení

26/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

26/5 Zprávy z činnosti výborů
**Plány práce KV a FV, Plány práce OV (Hájov a Prchalov)

*Kontrolní výbor
zápis _ č_25 KV Příbor ze dne 7_11_2017.doc, presenční listina 25 KV2017.jpg,
zápis č. 25 KV o kontrole oběh fin prostředků měú.jpg

*Finanční výbor
Plán práce FV na I. pol. 2018.doc
Zápis z 26. schůze FV 15.11.2017.docx

*Plán práce Osadního výboru Hájov na 1.docx
OV zápis č. 35 - říjen 2017 (1).docx
OV zápis č. 36 - listopad 2017.docx

*Plán práce Osadního výboru PRCHALOV na I.docx
Zápis OV Prchalov_11_2017.doc

26/6 Majetkoprávní záležitosti
**26/6/1 Výkup pozemků pod místní komunikací v Hájově, oprava

**26/6/2 Změna katastrální hranice Kopřivnice

**26/6/3 Výkup pozemků POZIMOS

**26/6/4 Výkup nemovitostí Panacea

**26/6/5 Nemovitosti – ul. Masarykova

26/7 Hlavní program
**26/7/1 Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

**26/7/2 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům rady města, předsedům výborů zastupitelstva města, předsedům komisí rady města, členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, jakož i příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva města pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k vítání občánků

**26/7/3 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Příbor na rok 2017

**26/7/4 Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2018

**26/7/5 Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2019 - 2020

**26/7/6 Návrh počtu členů ZM pro volební období 2018 - 2022

**26/7/7 Plán práce ZM na 1. pololetí 2018

26/8 Organizační záležitosti
**26/8/1 Mimořádné odměny členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města

**26/8/2 Výjimky z Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční podpory

**26/8/3 OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů

**26/8/4 Návrh 3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020

**26/8/5 Návrh 2. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období
2018 - 2020

**26/8/6 Místní akční plán ORP Kopřivnice

**26/8/7 Zrušení poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Pionýrů

**26/8/8 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

**26/8/9 Stavební oddělení domů č. p. 8 a č. p 9

26/9 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

26/10 Zpráva návrhové komise

26/11 Závěr


25. zasedání Zastupitelstva města Příbora


čtvrtek 2. 11. 2017 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře.
Začalo v 16 hodin, skončilo v 19.35 hod., mohli jste sledovat on-line.
Hlasovalo se 45x.
MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
rychlý zápis - bez záruky - podrobně a hlavně přesně v anonymizovaném záznamu

Omluvil se Radek Jurečka, dr. Polách, dříve odejde Martin Monsposrt, na počátku přítomno 18 zastupitelů
25/1 Zahájení, schválení programu
*p. Malík navrhuje do programu přidat informaci o sportu discgolf, jsou přítomni dva zástupci prezentující tento sport - odsouhlašeno
*p. Majer - stažení z programu bod 25-8-7 stanovení odměn zastupitelů -je to návrh některých zastupitelů
*p. Žárská navrhuje tento bod nejdříve projednat v klubech a pak až na zasedání, je to citlivý bod, bude k němu diskuse
*p. Majer - tabulka přiložená je dána zákonem, zamyslete se nad tím a 9. 11. na pracovním zasedání to projednáme
*nyní se přeje panu Střelkovi k jubileu

25/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

..... NOVÝ BOD ZAŘAZEN NA ZAČÁTEK
Discgolf a potenciální vznik hřiště v Příboře

Následuje prezentace + batoh s tím, s čím se hraje...
Následuje vysvětlení, co to je dicgolf , čím se hraje, jak se hraje.....- zastupitelé poslouchají...na zasedání neobvyklé vystoupení - navíc, když to je nový vložený bod
Vysvětlení - proč hrát discgolf - je to hra, která se dá hrát všude - skvělá volnočasová aktivita, vypadá pěkně v přírodě
za posledních 7 let vzniklo 81 hřišť
následuje návrh realizovat hřiště v zóně Z69, byli jsme to tam vyměřovat, všimli jsme si, že to je pěkné prostředí s výhledem na Beskydy, fauna by nebyla zasažena hřištěm, navrženo je zatím 9 jamek
je třeba částka....nebylo rozumět..???? - přesně bude v záznamu
*p. Rumpíková neví, kde je Z69,
je to zóna, o níž se už několikrát na zasedání hovořilo jako o zóně na využití k volnočasovým aktivitám
*p. Berger - jak je to s počtem členů a jak je to s udržitelností hřiště
*p. Majer - co vyčištění dřevin? a co s dopravou? Není tam místo na parkování a bydlí tam lidé - budou mít třeba výhrady k tomu, už mají teď výhrady ke střelnici
*odpověď - podle mých zkušeností - máme 9 jamek na pěti z nich jsou dva lidé, tak to není tak brutální ruch, aby tady jezdily autobusy a troubily přes sebe, dalo by se dojíždět na kole..
*p. Netušil - vyjadřuji podporu této snaze, já vidím jedním z problémů, že nám tady nezůstávají mladí lidi a každý krok možnosti jejich vyžití je dobrý, i proto jsme platili tu studii využití zony Z69 a jedno z využití je i discgolf a já jsme rád, že tuto nabídku tu máme
*p. Putala -studovali jste dobře studii Z69? Ne? přečtete si ji, je zajímavá (mnozí určitě netuší, co tím pan Putala myslí)
*p. Malík děkuje za prezentaci - je ot dobrá věc, není ničím invazivní, je to hřiště, které neovlivňuje okolí, územní studie Z69 vznikla proto, aby toto území ožilo a discgolf je tam přímo zmíněn a my máme spolek, který se o to bude starat, musíme hledat pozitiva a negativa se snažit vytlačit, studii jsme si zaplatili
*p. M. Jurečka - nedá se zakomponovat do místního městského parku?
p. Svobodová - už před 4 lety jsme o této aktivitě jednali, tehdy se ještě nehovořilo o zoně Z69, ale jsem pro, aby tady byla, je to klidová aktivita, zvířatům určitě vadit nebude, na rozdíl od střelnice
p. Krompolc se přidává
p. Majer- starosta: děkuji, určitě se tím budeme vbrzku zabývat
ZM vzalo na vědomí
Nakonec bod zabral kolem 30 minut

25/3 Kontrola přijatých usnesení
M. Jurečka konstatuje viz materiál
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

25/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
nebyly

25/5 Zprávy z činnosti výborů
Zápis OV Prchalov č. 29 ze dne 6. 9. 2017.doc
Předseda není přítomen
P. Netušil - odplevelení nájezdní plošiny do obecního domu - proč mají dělat TS, některé věci by se měly dělat svépomocí, starosta souhlasí
Zápis č. 30 z OV Prchalov ze dne 4. 10. 2017.doc
Předseda není přítomen
Zápis č. 32 z OV Hájov - červenec 2017.docx
Předseda není přítomen
OV Hájov zápis č. 33 - srpen 2017.docx
Předseda není přítomen
Zápis č. 34 z OV Hájov ze dne 18. 9. 2017.docx
Předseda není přítomen
Zápis z 24. schůze FV 5. 9. 2017 opr.doc
Předseda P. Netušil
Proč nedoporučil FV schválení 4. změnu rozpočtu - výbor neměl dostatek informací k pozemkům za Točnou, a také k rekonstrukci přízemí po bývalé spořitelně - info nám chyběly a to byly důvod, proč FV nemohl navrhované rozpočtové opatření podpořit, zazněla, že pokud dojde k vysvětlení a popř. vyřazení oné položky, pak není důvod ho neschválit
Starosta - máte se zeptat, pozvat odborníky, i já bych přišel...
Zápis z 25. schůze FV ze dne 18. 10. 2017.doc
Předsedkyně J. Svobodová
- TIC se na radě projednávalo, v zápise KV je uvedeno, že v zápise z rady nebylo uvedeno
-------------
p. Střelka - na Hájově se podařilo, že zde začala zajíždět pojízdná prodejna

25/6 Majetkoprávní záležitosti

25/6/1 Výkup pozemků pod místní komunikací – Hájov.01
paní místostarostka nevysvětluje o co jde, čte jen bod a usnesení, předpokládá, že zastupitelé materiál studovali a diváci současní i budoucí také, bod má další „podbody - řeší se řada pozemků
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

25/6/2
Body 1-6 Výkup pozemků pod místní komunikací – Hájov.02
paní místostarostka nevysvětluje o co jde, čte jen bod a usnesení, bod má další „podbody“ - řeší se řada pozemků
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

25/6/3 Body 1-4 Výkup pozemků pod místní komunikací – Hájov.03
paní místostarostka nevysvětluje o co jde, čte jen bod a usnesení,
další „podbody“ - řeší se řada pozemků
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

25/6/4/1 Prodej pozemků u cyklostezky - neschváleno
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

25/7 Hlavní program

25/7/1 Rozpočtové opatření č. 4
Je 17. 15 hodin
M. Gabzdyl: proč 142 000 Kč na Koncepce tepelného hospodářství - v komentáři se píše:
Částka je zapracována dle požadavku ORM. Částka je navýšena v důsledku zpracování 2 znaleckých posudků (budovy a technologie) kotelny Lomené včetně inventarizace, dále zpracování projektové dokumentace objektu a zajištění notářského návrhu převodu majetku do majetku SMMP, s. r. o.
J. Venzara - je to na úkony - v podstatě na pasportizaci kotelny
-------------------------------------------
P. Netušil - cesta na Cihelňák - nikde jsem ji nenašel ani v akčním plánu, ani v Bance projektů . 219 000 Kč na celkovou projektovou dokumentaci se nám zdá vysoká
p. J. Venzara - cesta po odvozu vytěženého dřeva bychom chtěli využít k opravě, máme šanci na dotaci až ve výši 85 %, k navýšení částky došlo proto, že lesní cesta nebyla nikde zanesena, existuje hustota lesních cest, státní úředníci vyhodnocují, zda není v lese vysoká hustota lesních cest, započítávají se i cesty příjezdové, cesty zemědělců, cesty různých vlastníků....kdyby cesta v Cihleňáku měla vlastní parcelu, tak se bude na ni pohlížet jinak....
je tedy reálná šance, že nakonec navýšení 85 000 Kč nebudeme nakonec potřebovat - ANO, je to tak
kolik taková cesta bude asi stát...skoro 6 milionu korun v délce 1 km, budeme -li úspěšní s dotací, bude se dělat jaro 2019 zřejmě, bez dotace se zřejmě dělat cesta nebude
--------------------------------
Přízemí radnice - prezentace a vysvětlení oprav... p. Šimíček
Nejde jen o prostory po spořitelně, rekapitulace - dělalo se na tom celý rok.
Bylo několik variant studií až 2. 5,. bylo rozhodnuto, kde budou jaké kanceláře, kdy tajemník stanovil definitivu a bylo jasné stanovisko památkářů,
Dnes je už projektová dokumentace a je uzavřeno i výběrové řízení.
Místo spořitelny vznikne:
- 5 kancelář + zázemí
-sociální zařízení i pro handicapované
-komfort pro návštěvníky - později návaznost na výtah
-sjednocení stavebních prvků
-úpravy technického vybavení
-energetické úspory
Největší suma financí - vzduchotechnika 820 000 Kč a zámečnické práce u výkladů směrem na náměstí 600 000 Kč, které se budou otevírat, konstrukce a povrchy 390 000 Kč, celkem 3 200 000 Kč, v rozpočtu schází 2 900 000 Kč.
* p. Malík - je v tom i nábytek ? - NENÍ to zabezpečuje odbor správních činnosti - asi tam je navrženo 200 000 Kč
*p. Střelka - nejasnost - proč klimatizace za 800 000 a při tom budování otevíracích oken - ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK S TÍM PRACOVNÍK NALOŽÍ, JE TAM I VZDUCHOTECHNIKA I OKNA
p. Střelka - je to mrhání energií
*starosta p. Majer - od jihu je tam horko a když otevřete okno, ještě vám tam jde vedro, ta klimatizace je i pro městskou policii
*p. Šimíček - dojde ke sjednocení prostor
*p. Netušil - vidím prázdné chodby, budu tam židličky stoly, kde si budou moci lidé sednout? ANO BUDOU - říká starosta
*p. Svobodová - WC jsou jen pro handicapované - O TOM ROZHODNE VEDENÍ RADNICE, V KAŽDÉM PATŘE BUDOU TOALETY A ASI pan TAJEMNÍK ROZHODNE, KDO JE BUDE UŽÍVAT
* starosta je možné, že někde budou vyhrazena i pro veřejnost - to je otázka řešení pro veřejnost
p. Rumpíková - ?? nemá puštěný mikrofon
je 17.46 - pouze půl hodiny se řešila 4. rozpočtová změna
*navíc z rezervy dostává Prchalov 15 000 Kč na energie
*rozpočet s jeho změnami je schválen
Příjmy 159 milionů , výdaje 211 milionů, navýšení o 4 mil 660 500 Kč, financování 52 065 Kč

25/7/2 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
*468 Kč - bez diskuse schváleno

25/8 Organizační záležitosti

25/8/1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II. etapa – úprava příspěvku města
Vypisuji z materiálů: paní místostarostka nevysvětluje
MS kraj však aktuálně město informuje, že zájem občanů města Příbora o II. etapu kotlíkových dotací je vyšší, než byl předpoklad, a původně schválenou částku ve výši 175 tis. Kč již nyní převyšuje o dalších 248 000 Kč (viz interní příloha č. 1 na str. 3 tohoto materiálu), což odpovídá cca dalším 35 žadatelům.
MS kraj pokládá městu dotaz, zdali trvá na již schválené podpoře projektu nebo navýší příspěvek města i pro další žadatele. MS kraj rovněž upozorňuje, že příjem žádostí potrvá do 31. 12. 2017 a je tedy pravděpodobné, že si do konce roku ještě požádají o finanční podporu i další občané Příbora.
Schválením zde předkládaného návrhu usnesení by Zastupitelstvo města Příbora navýšilo celkovou částku o 350 000 Kč. Tato částka zahrnuje jednak výše uvedených 248 tis. Kč a dále pak 102 tis. Kč pro podporu dalších přibližně 15 žádostí, pokud si je občané města Příbora podají do 31. 12. 2017.
Celkem by tak ve II. etapě mohlo být podpořeno až 75 žádostí od příborských žadatelů.
RM doporučila zastupitelstvu města navýšit ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro rok 2018, § 3713, částku 175.000,00 Kč pro účel realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ II. Etapy o 350.000 Kč na celkovou částku 525.000 Kč, za účelem poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům z města Příbora.
schváleno

25/8/2 Žádost MŠ Pionýrů o poskytnutí návratné finanční výpomoci
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
pan starosta v kostce - stručně a jasně vysvětluje - srozumitelně
je schváleno

25/8/3 Koupaliště – rozšíření areálu a zadání pro zpracování projektové dokumentace
podrobně
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
zastupitelé by měli vzít materiál na vědomí, materiál je podrobný - s klady, zápory, vyobrazením
DISKUSE
*p. Malík jt. jedinečná příležitost, aby tady vzniklo pěkné prostředí, koupili jsme pozemky před 2 lety, tak to mohlo být rozpracovanější, je to opravdu hlavně pro občany města a bylo by dobré to s nimi projednat, bylo by dobré, kdyby vznikla komise, která bys e projektem zabýval a- měl by být dlouhodobý a pro Příbor důležitý,
Chápu, že ten koncept jde jedním směrem, já mám za to, že ten areál by si zasloužila, by byl užíván celoročně a tady to funguje 15 dní, ten areál má potenciál být něčím víc, narážím na to, že je tam plocha, kterou jsme koupili a ta je tam nakreslena jako parkoviště, já si nejsem si jistý, že bychom my měli projektovat velké parkoviště z asfaltu, je to místo klidové a nevytvářejme tam nějaké předpolí Tesca, Ikei, před 2 lety jsem vám předával můj rozvrh, jak ta parkovací místa se tam dají řešit, nejsme si jistý, že tady to je vhodně řešeno, opravdu si myslím, že by měla vzniknout komise, z různých stran, aby se na to více lidí podívalo, možná to vidím zkresleně, s některými vyjádřeními odborných firem souhlasím a něco - třeba zrušení beachvolejbalového hřiště ne - to ke koupališti patří, další věcí je rozporuplnost, zda by tady měly být tobogány, to nevím.. to je na diskusi. ideální by k tomu bylo přizvat širší veřejnost
Celoroční provozování - třeba pěkná restaurace, celoroční, nebo hřiště ne sezonní ...
Starosta - s provozovatelem to bylo projednáváno, a ten řekl, že o to není vůbec zájem
p. Malík - ale to koupaliště není pana provozovatele, i když sovu práci dělá dobře, je to naše, mělo by se to diskutovat s občany.
p. starosta - kde byla veřejnost u lávky! tam se nani nebral ohled
*p. Svobodová - p. Korčák je členem ODS, proto se mi o tom špatně mluví, posledním trendem je, že koupaliště málo navštěvují , je to trend, v brzké době se tento trend nezvrátí, veřejná koupaliště nejsou tak navštěvována, asi by se určitě využilo brouzdaliště.. ta možná ano, a upravit stávající parkoviště - ne asfaltovat.. na celý rok , využít jinou technologii, některé ty firmy to pojaly asi megalomansky, spíš se soustředit udělat něco pro malé děti - nějaké ty prvky... velké investice by byly zbytečné, ale něco upravit ano, teď je otázka, jak pět návrhů pěti firem skloubit s názory občanů, kterých tam moc nechodí. Tlumočí i názor provozovatele - návštěvníků ubývá, lidé mají bazény na zahradách.
A máme zahrady školek.
*Starosta - tobogán tam není naplánován, je tam vířivka pro 10 lidí a brouzdaliště pro děti, a hospoda na periferii se asi neutáhne, když nám zavřeli i hospodu U Freuda v centru.
*M. Gabzdyl - když jsem viděl rozpočet tak není prostor a nebudou finance na tento areál další rok dva, proč tedy zadávat projekt za další peníze a parkoviště dát na tu stranu, kde je naplánováno, není vhodné - jt. jižní strana
* P. Netušil - diskutovali jsme to, nepochopili jsme důležitost přesunutí chatek z jedné strany na druhý, a také parkoviště - to musí podléhat celé řadě nařízení a pravidel a vede to k tomu, že se výrazně zmenší počet aut, které se na tuto plochu vejde, a my celou dobu čekáme na to, aby se udělalo parkoviště poblíž školy Npor. Loma, tak tam bych dal parkovišti přednost, z té studie jsme byli poněkud rozpačití
--------------
- výpis:
V návrhu rozpočtu 2018, výdajová část §3635 položka „projektová příprava“ je navržena částka 1 mil. Kč, která by mj. měla být k dispozici na zpracování projektové dokumentace nového parkoviště u koupaliště a projektové dokumentace úprav areálu koupaliště (za předpokladu schválení v orgánech města).
Návrh dalšího postupu rozšíření areálu městského koupaliště
.....
Interní jednání a konzultace s externími projektanty přinesly dostatek podkladů pro zadání zpracování projektové dokumentace:
- vytvoření nové parkovací plochy na vykoupených pozemcích, nutností je vyčlenit prostor pro jednostopá motorová vozidla; parkování jízdních kol bude zajištěno v areálu koupaliště v blízkosti vstupu
- jednosměrný provoz na parkovišti
- ponechání zelené vizuální a hlukové clony mezi parkovištěm a areálem koupaliště (využití stávajících vzrostlých dřevin a návrh nové výsadby, která podpoří zelenou linii)
- umístění hlavního vstupu do areálu z jižní strany od nového parkoviště
- zrušení beachvolejbalového hřiště, vytvoření drenáže a návozu zeminy, které dopomohou řešení aktuální problematiky stagnace vody v těchto místech
- provedení jemných terénních úprav v areálu a srovnání terénu
- přemístění chatek do prostoru stávající zpevněné plochy pro parkování, která se stane součástí areálu
- umístění nových vodních atrakcí severně a západně od hlavního bazénu
- usměrnění ´zahrádek´ a sezení v prostoru
MATERIÁL BYL PŘIJAT - tedy materiál byl vzat na vědomí - co ale bude dál, ptá se p. Střelka?
*p. Venzara - tady zazněly návrhy na třeba vznik komisi, můžete si také určit, že projektovou dokumentaci můžete schvalovat vy, to záleží na vás, jestli v rozpočtu na r. 2018 vyčleníte peníze na projekt peníze, začne se dělat a vysvětli, že na schůzkách - na projednávání zaznělo - nechceme aquapark...
Je 18. 17 hod. a přestávka
Je 18.35 hod po přestávce

Už jen v kostce -nabádá starosta
*p. Berger - nejsou mi jasné připomínky kolegů - koupili jsme pozemky kvůli parkovišti, a najednou ho chceme jinde.. tobogán - není tam napsaný, je napsané, že možná by mohl být... a hřiště - vždyť bude na hřišti u koupališti
*starosta - nene - nekoupili jsme plochu u koupaliště kvůli parkovišti
*p. Malík- já jsme chtěl vyvolat diskusi, ale ne takovou, abychom ji řešili na zastupitelstvu, chci se zeptat, jestli my jako město máme chuť to dotáhnout dál, jestli jsou tam finance, tak pojďme nějaké usnesení přijmout, jestli ne, tak, to nechejme vyhnít a pak stačí -. vzalo na vědomí
*starosta - je pravda, že toho máme teď hodně - na příští rok budeme mít lokalitu Za Školou a už v dalším roce bychom mohli kalkulovat s prodeji... tam potřebujeme peníze, potřebujeme peníze na dokončení hvězdárny, na školu Jičínskou - zadní trakt...fasádu pak se bude dělat učebny výtahy na škole Npor. Loma a plánuje se radnice, je toho spousty, co nás čeká
*místostarostka - nenecháme to vyhnít, můžeme v tom pokračovat a můžeme připravit na další roky 2019, 2020, vytříbit si názory - nedělat hned projekt, ale připravit k němu podklady - doplňuje starosta

25/8/4 Rekonstrukce sportovního hřiště u ul. Vrchlického
Záměr se zabývá uskutečněním rekonstrukce sportovního hřiště u Základní školy Npor. Loma, hraničícího s ul. Vrchlického, za možného využití částečného financování prostřednictvím státních dotačních titulů a případným rozfázováním realizace na jednotlivé stavební objekty.
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
* starosta - snažil jsem se sehnat dotace, ale nejde to.. i přesto protože je to hřiště ve velmi špatném stavu, chceme ho připravit tak - s projektem, abychom případně byli připraveni. My jsme ho odčlenili od školy ,nevíme,zda třeba nevzejde dotace na „jen“ hřiště, nikoli školní, ale veřejné....
Nyní se udělá projekt, který by vyhovoval jak škole, tak basketbalistům, a také široké veřejnosti
*p. Gabzdyl - máme hlasovat o příloze č. 1 a to je jen víceúčelové hřiště, nikoli celý areál...tak jak to je
*p. Venzara - jde o celé hřiště. jen s jiným pojetím
Jsou v podstatě - dvě varianty - č. 1 je více pro veřejnost (20-25 mil. Kč), č. 2 je užší zaměření - vyhovuje škole i basketbalovému klubu a bude o něco málo levnější
*p. Netušil - která z variant - která je levnější, jsou srovnatelné?
*p. Venzara - ano jsou srovnatelné, u obou variant budou obě částky víceméně srovnatelné, jediné, na čem jsme se s klubem a školou zadrhli je víceúčelové hřiště - zda má být skutečně víceúčelové, ale určitě varianta č. 2 bude levnější o něco málo
*starosta - i na tom víceúčelovém hřišti se může hrát více sportů a když bude obsazeno, může se přejít na ovál
* p. Berger - ale varianta č. 1 má vliv - eventuelně pro přijetí případné dotace...
*p. Malík -. cítím, že materiál je nešťastně postavený, obě varianty jsou skoro stejné, návrh nového usnesení - co když bude projekt s novým řešením?
Varianta č. 1 - Víceúčelová sportovní plocha, která vzniká spojením dvou menších hřišť a vytváří tak prostor i pro malou kopanou (projekt z roku 2010).
Varianta č. 2 – Projekt tří hřišť, sportovní plochy ponechány ve své původní rozloze a trasování hran (projekt z roku 2012). - naní se shodne škola s basketbalisty
Někdo mluví - pan doktor - ale není slyšet....ani vidět- mluvte jeden- ale kdo?
Aha, už víme, pan právník - vysvětluje, jak hlasovat - nejdříve se musí hlasovat o proti návrhu
Pan Malík upravuje na radu p. Svobodové svůj protinávrh
****Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přípravě.....
****Zastupitelstvo pověřilo radu města sestavením komise pro zadání projekt. dokumentace rekonstrukce sport. hřiště u ul Vrchlického.... termín ??? ale čeho
Pan starosta se ptá, kdo bude v komisi? pan Malík má jasno.. protinávrh je dán, mělo by se o něm hlasovat....
M. Gabzdyl - nevím o možné dotaci? pokud pane Bergre víte o tom, řekněte, a co se týče protinávrhu- neměli bychom nechat hřiště dál chátrat, přikláněl bych se k té variantě, na které se shodli správci s provozovateli a kde vzít peníze na havarijní stav hřiště? Z lávky - máme tam 11 milionů Kč a původně jsme odhlasovali lávku za 5-6 mil Kč.
*starosta - ano hřiště pro veřejnost má větší šanci na dotaci a co se týče lávky - tak si přečtete revizní zprávu, je v havarijním stavu ze 7 na šestce, lávku budeme řešit 9. 11. na pracovním zasedání, lávka je možná v horším stavu než lávka..
*starosta se pře s p. Gabzdylem ohledně lávky...a hřiště - odhlasujte si ,jaké chcete!! ale já se přikláním k jedničce - bude více využitelná více lidmi, si myslím
*p. Malík - lávka - v zadání soutěže byla jen lávka, ne piloty a okolí...
*p. Krompolc - znovu se ptá, kdo bude v komisi - už se to řeklo, starosta opakuje
Navržené usnesení:
Schválilo záměr a rozsah aktualizace projektové dokumentace sportovní plochy u ul. Vrchlického v podobě víceúčelového hřiště (varianta č. 1 v příloze).
(v případě nepřijatého usnesení č. 25/8/4/1)
Schválilo záměr a rozsah aktualizace projektové dokumentace sportovní plochy u ul. Vrchlického v podobě tří samostatných herních ploch (varianta č. 2 v příloze).
Během diskuse o protinávrhu padl návrh materiál odložit a sejít se....a probrat ho...
Nakonec shrnuto: materiál zastupitelé vezmou na vědomí, pak se sejde komise - skupina lidí včetně pana Malíka a pak bude dán jediný návrh na schválení zastupitelstvu
Nakonec přijato usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přípravě.....

25/8/5 Tvorba veřejných prostranství
ZM schválilo záměr tvorby veřejných prostranství a její zamýšlený rozsah dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu.
Zajímavý materiál
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
Veřejný prostor je otevřeně přístupným prostorem pro místní obyvatele i návštěvníky města. Místo, kde dochází ke komunikaci mezi lidmi, společnému setkávání a sdílení mnoha různých dojmů či zážitků. Prostor, který nabízí člověku širokou nabídku z řad odpočinku nebo naopak pohybu či interakce. Veřejný prostor můžeme chápat jako lineární nebo bodové prvky ve městě, které vytvářejí celkový systém a provázanost jednotlivých míst díky sdružování a koordinaci mnoha zájmových oblastí.
I. etapa … Stanovení rozsahu řešených témat a vytvoření pasportů k daným tématům (rok 2017).

II. etapa … Příprava, projednání a schválení hlavních zásad pro vytvoření Koncepčního plánu veřejných prostranství. Nalezení problematických celků ve veřejném prostoru a návrh jejich řešení. Formulace a vytvoření Koncepčního plánu veřejných prostranství, který bude generalizovat myšlenky a cíle města s návazností na jeho budoucí rozvoj.
Součástí návrhového řešení bude předjednání úpravy VP s příslušnými vlastníky, správci a dotčenými orgány. Výsledkem bude výstup, který reálně nastíní rozložení jednotlivých ploch v území a vyčlení jejich funkce (s respektováním územního plánu).
Po vytvoření Koncepčního plánu veřejných prostranství bude provedeno veřejné projednání návrhové části (rok 2018-2019).

III. etapa … Segmentace Koncepčního plánu veřejných prostranství na lokality
a rozpracování jednotlivě dle specifik každého prostoru (rok 2019).

IV. etapa … Zpracování PD jednotlivých lokalit.
Zadání jednotlivých lokalit externím zpracovatelům, kdy jako vodítko pro projektování budou užity výstupy z II. a III. etapy (rok 2019-2020).
Řešená témata a lokality Koncepčního plánu veřejných prostranství
Řešené lokality:
• Náměstí Sigmunda Freuda
• Městský park
• Nábřeží Lubiny
• Park Rudoarmějců
• Ul. Zámečnická / Čs. Armády
• Ul. U Brány / Bonifáce Buska
• Ul. Karla Čapka
• Ul. Lidická – severní část
• U sokolovny
• Ul. Lidická – západní část
• Starý mlýn

25/8/6 Nákup svozového vozidla s nástavbou pro Technické služby města Příbora, příspěvková organizace - paní místostarostka nevysvětluje - najděte v materiálech
1. Nákup vozidla.
Rada města schválila na svém zasedání dne 26. 9. 2017 (usnesení č. 64/08/1) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Nákup svozového vozidla s nástavbou pro Technické služby města Příbora, příspěvková organizace. Zakázku zajišťovala, vzhledem k rozsahu, externí firma. Vítěznou nabídku podala firma HANES, s. r. o., se sídlem U Albertova vrchu 7, 155 00 Praha 5, s cenou 4.750.000,- bez DPH. Rada města usnesením č. 66/18/1 schválila firmu HANES, s. r. o., jako dodavatele zakázky.
Jedná se o komunální vozidlo s nástavbou pro svoz odpadu. Podvozek vozidla ve variantě 4x2 umožní celkovou užitečnou hmotnost 18 000 kg. Nástavba o objemu cca 17 m3 se jeví jako vhodná volba s ohledem na potřebu svozu odpadu z historického centra města, ale i sídliště, kde je problém s průjezdem nákladních automobilů. Nástavba komunálního vozidla bude vybavena dynamickým vážením svezených nádob, umístěným přímo na vyklápěči. Tato technologie umožňuje vytvoření přesné statistiky o množství odpadů. Dodání vozidla je plánováno nejpozději na srpen roku 2018.
2. Financování vozidla
Rada města schválila na svém zasedání dne 5. 9. 2017 (usnesení č. 63/25/1) způsob financování nákupu svozového vozidla. Vozidlo bude financováno z úvěru, který bude hrazen z investičního fondu technických služeb.
Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka České spořitelny, a. s., a to úvěr - varianta f), která počítá s pohyblivou úrokovou sazbou 1M Pribor + (0,45%). Při těchto podmínkách bude měsíční splátka jistiny ve výši cca 50 500 Kč po dobu 10 let. V případě nepříznivého vývoje sazeb, budeme řešit jednorázové splacení úvěru, které máme bez poplatku.

Vozidlo plně pokryje potřeby města při svážení odpadů:
- od srpna 2018 svoz bionádob, který bude zajišťovat do té doby Frýdecká skládka, a.s.
- od září 2019 svoz komunálního odpadu a všech komodit tříděného odpadu, který prozatím zajišťuje firma AVE CZ odpadového hospodářství, s. r. o.

25/8/7 Stanovení odměn neuvoln. členům ZM, členům RM, před -sedům výborů ZM, předs. komisí RM, členům výborů ZM a a členům komisí RM, jakož i příspěvku na úpravu zevnějšku členům ZM pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k vítání občánků
VYŘAZENO

25/8/8 Aktualizace Programu regenerace MPR na období 2018-2022
PŘIJAT BEZ DISKUSE
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

25/8/9 Návrh akcí Programu regenerace MPR na rok 2018
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
Je předloženo, co by se mohlo v dalším roce dělat v MPR.
Je připraveno 13 akcí (9x fyzické osoby, 2 x město, 2x farnost) v celkové hodnotě 16 832 000 Kč, z toho jsou náklady na památkové práce 11 685 000 Kč.
Nejvyšší položkou je rekonstrukce fary - bude stát 12 192 000 Kč, z toho památková podstata činí 7 105 000 Kč.
990 000 by měla stát obnova okenních výplní, vstupních dveří, výkladce domu č. 10 na náměstí.
920 000 Kč bude stát celková obnova fasády, obnova dvorního traktu.radnice.

25/9 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
* deratizace -potkani problém
* do úterka se podívejte na bod, který jsme vyřadili, ať z toho nemáme 14. 12. kovbojku, tabulky neřeší ty, kteří nejsou zastupiteli a jsou vedoucími komisí
* pan právník Michálek - návrh může mít mnoho variant, já posoudím jen, jestli je v souladu se zákonem, návrh byl udělán tak, aby se částky přibližně rovnaly těm dnešním, ale podle nových pravidel
* 9. 11. bude rozpočet a lávka

25/10 Zpráva návrhové komise
45 hlasování a všechna usnesení byla přijata

25/11 Závěr


--------------------------------------------

24. zasedání Zastupitelstva města Příbor - čtvrtek 14. 9. 2017 od 16.00 hodin, jednací sál piaristického kláštera v Příbořerychlý zápis - bez záruky - podrobně a hlavně přesně v anonymizovaném záznamu http://www.televize-pribor.cz/?clanek=815

Lávka
p. Gabzdyl ve 13,220 tis. Kč je nejen lávka, i ukotvení, osvětlení, je to o 4,2. mil. více než jsme počítali
starosta - pak VŘ zrušeno a předpokládalo se, že se bude lávka dělat ze dvou částí
a už nabídka byla 15 mil. Kč - ta samá firma...takže se ukázalo, že dělená lávka podepřená v polovině bude dražší, navíc je beton 6x kvalitnější než běžný beton
setkání s projektanty...návrh na odstoupení od architektonické soutěže, slíbili, že zpracují projekt na 7 mil - základní cenu lávky
p. Šimíček
cena lávky - jednoznačně nej prvek je betonová hmota jednolitá, která bude vypadat jako přírodní kámen, tak v sobě nemá žádnou armaturu, jsou tam jen ocelové střípky, je to prakticky v ČR na 1-2 místech - betonárky na to nejsou stavěny, cena za to je neskutečně drahá, v tom 2. VŘ a v něm jen cena té mostovky je 8 mil. Kč.
jak se vybíral projektant, k tomu se nechci vyjadřovat, hledat dalšího projektanta nemá cenu, ceny jsou, jedním se zhotovitelskou firmou, která to pojala - jak to ze udělat by mohla vést s úpravou projektu k ceně která by byla akceptovatelná, dnes už je hotová a pokud bude vůle RM, pomohla by se soutěžit potřetí
firma, která v 1. VŘ byla nejlevnější a přišla s nabídkou na rozdělení na 4. sekce, tak v tom 2. VŘ navýšila cenu o 80% - proč
pokud se bude chtít se tato konstrukce, nechci říkat částku, ale asi se nedostaneme do těch čísel. jak se hovořilo u výběru v soutěži
p. Gabzdyl - je to nefér pro ostatní
p. Majer - to byla vše studie a to byl hrubý odhad nákladů -to by mohlo dojít k navyšování nákladů
nabyli jste u architekt. soutěž a můžu vám říct, co tady mohlo být přijato, byl jsme nepříčetný vůči panu Novákovi - předsedovi....my jsme měli požadavek průhled na obě stran, jsem rád, že vyhrálo něco, co bylo vzdušné. ta cena skočila až projektem a prý je to podle projektantů normální
p. Forišková - kdybyste slyšeli, my jsme hodnotili jen vzhled - to byla odborná veřejnost architektů, já jsem laik a oni mě přesvědčili
p. Majer - č. 2 - byla též krásn,á jako by lehká a bohužel dali ji pryč
půjdeme do 3. kola a uvidíme, jaká cena z toho vyjde
p. Netušil - dobře můžeme mít jiné zábradlí, užší lávku - to jsou úpravy...
p. Majer - ten beton je to knowhow a to je to, co dělá příb. lávku lávkou - to chtějí, přihlásily se 4 firmy
parkoviště u TS
Myška - dodatková značka k parkování
Masarykova ul. - pozemky
...
...
areál bývalého DDM - Masarykova, Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře
p. Majer -jedna firma až 10 malometrážních bytů část pro seniory, část pro matky s dítětem, že by se promíchaly generace v tomto domě - byl by to bytový dům, ne ubytovna - budova by zůstala zachována
druhá společnost - zbourala by to a udělal by z toho nájemní byty - ceny by akceptovali
p. Netušil - já bych zareagoval a n a pan Simíčka - diskutovali jsme to a dle našeho klubu prodat - prodejem chceme , aby město získalo víc, než když by ot město zbouralo a rozdělilo na pozeky pro RD - z mého pohledu dobrá zpráva a město by mělo jednat tak, aby to mohlo využít
p. Majer - dřív nebyla nabídka, až dnes je nabídka a
p. Gabzdyl - náš klub - shodli jsme se za 1 Kč určitě ne, musíme mít nějaký zisk, budovasloužila dětem a kdyby se prodala za odhadní cenu a peníze se vrátily do např. rek. atletické dráhy v ZŠ Npor. Loma
právník - technickou - návrh usnesení je v několika variantách
uložilo zadat geometr. plán pro rozparcelování a příjezdové komunikace
Prodej nemovitostí – ul. U Brány
jedná se o prodeji
p. Pařízek - neprodávat - je třeba technické zázemí pro - pro záchodky
p. Majer - prodat - mělo by to sloužit kancelářím, obchodu, prodat
p. Netušil - máte tam fakt zázemí ptá se paní ředitelky TS Gřesíkové , to není možné, abychom neměli u WC zázemí, nad tím se podivuji, že tam není kam dát kýbl a smeták
p. Gřesíková - s budovou by se mělo něco dělat, když by se zrekonstruovala, proč ji nedat TS pro skladové prostory, my je opravdu využíváme , dáváme tam role papíru,kýbl se smetákem se vejde do nových WC
p. Svobodová - ODS - všechn bude lkepší než je to teď, je dobré t využít na něco , co přitáhne lidi do města, ne na skladové prostory, pro setkávání lidí ano
p. Polách - studii na ul. U Brány bylo na posledních 5-10 let zpracováno několik, vize komise MPR je taková, že to je velmi exponované místo na vjezdu do města, něco , co by se mělo změnit.. přemýšlejem, co tam bude stát - doufejme, že se to podaří zkrášlit, aby to bylo hezčí
p. Forišková - náš klub nemáme jednotný názor, jsou tam protinávrhy, ale vysvětlovala jsem oponentům, že vybereme tak, aby ten pohled byl krásný,není to závazné stanovisko, budeme čekat, co ti dotyční předloží„ Pořád, teď i na krajském zastupitelstvu říkáme - že máme se zbavovat majetku, který nepotřebujeme, těch peněz není moc, jak říkal pan starosta, takže to je objekt, který v současné době nepotřebujeme. .... je to jedna část, které se může město zbavit, a že ji v současné době nepotřebuje - tak to je moje vyjádření. “..... město nemá a toto je jedna část, které se město může zbavit
KSČM - nechtělo prodat, ale změnili názor - ano prodat
p. Polách - ono ty studie, když vidíte, ony ty budovy tam stát nemusí a stačí tam vytvořit něco - park - to lidi uchvátí víc než nějaká budova-„Já se přiznám, že hrozně nerad prodávám, hrozně nerad, toto je prostor, který je tak exponovaném místě při příjezdu do příbora, na první ráně, takže já bych ho ponechal v majetku města, zvážil bych odstranění záchodků a podle nějakých architektonických studií .. by se z toho dalo vybudovat něco jiného než ????“
z těch studií by se dalo tam něco vytvořit,
argumenty podnikatelů - na náměstí je prostoru dost, a nová budova pro podnikatele - no nevím
p. Majer - je to frekventovaná křiž. a ten vodotrysk tam může být v rámci pěší zóny. obchůdků na náměstí moc není, a pokud tady bude showroom, tak ano - máme velký park a ten opravit
p. Vaněk já podporuji pana Polácha - nezbavovat se tak lukrativního místa!!!
p. Krišák - celou dobu vykládáme, že lidi nepřitáhene lidi, ať se tu něco pěkného postaví, aby tam ti lidi chodili
p. Netušil - musím říct za klub - nesouhlasíme s tím zbavme se - jak řekla místostarostka, je to tak, jak říká dr. Polách- je to exponované, přesto budu hlasovat - pokud někdo přijde se sol. návrhem , , dobře
p. Forišková - já vám to nevyčítám, vy nejste ekonomové rodilí, nepotřebuji, nic nemůžu shromažďovat
p. Krompolc - za nás p. Polách - je to něco, co máme, je to zajímavá plocha - může tom být park, nebo stavba, obojí, žádná obyčejná stavba s kancelářemi, která tak moc lidí nepřitáhne, já jsem ekonom a ta cena prodeje v rámci rozpočtu není zásadní
p. Majer - „ Ono je to totiž tak, že v tom zadání je, že to je za pevnou cenu a budeme vybírat podle toho , co tam kdo chce i za účasti komise MPR třeba ...“
hlasuje se
24/6/4 Prodej nemovitostí – ul. U brány
24/6/4/1 Schválilo podmínky pro vyhlášení nabídkového řízení pro prodej nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109 a pozemku parc. č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2:
• kupní cena pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor včetně objektu č. p. 109 ve výši 610.290 Kč
• kupní cena pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. Příbor kalkulovaná dle Pravidel sazbou 600 Kč/m2, tj. celkem 84.600 Kč
• uvedení účelu, pro který jsou nemovitosti požadované k prodeji
• předložení studie řešící využití nemovitostí v souladu s územním plánem a v kontextu s navazujícím historickým centrem města včetně podrobné vizualizace zpracované s ohledem na umístění nemovitostí v městské památkové rezervaci
• složení zálohy ve výši ½ kupní ceny před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě
• podmínka dokončení realizace záměru (kolaudace, souhlas s užíváním) do 3 let od podpisu budoucí kupní smlouvy (ve stanovení lhůty zohlednit časovou náročnost projektové přípravy a územního a stavebního řízení)
• úhrada zbývající části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
• udržitelnost záměru, pro který byly nemovitosti prodány po dobu 15 let – kontrola města nad způsobem užívání
• výhrada města připomínkovat architektonické řešení staveb na předmětných nemovitostech
• sjednání předkupního práva pro město

12 hlasů pro - usnesení bylo přijato
24/6/4/2 Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odprodat nemovitosti – pozemek parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109 a pozemek parc. č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2, za podmínek uvedených v usnesení č. 24/6/4/1. Nabídky v uzavřené obálce s označením „Nemovitosti U brány“ lze podat do 05.01.2018 včetně.
Záměr bude zveřejněn po dobu 30 dnů.
Z: rada města T: 20.09.2017
usnesení bylo přijato
24/7 Hlavní program
24/7/1 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30. 6. 2017, starosta
Příloha
Pohledávky za nájmy, za psy - největší dluh - bez diskuse - materiál v materiálech na webu města

24/7/2 Zpráva o výsledku hospodaření města a jeho organizací za 1. pololetí roku 2017, starosta
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3
bez diskuse

24-07-03 Udělení cen obce
bez diskuse
Jiří Myška - cena obce - ze tří navržených na cenu obce občany města komise pro obč. příležitosti doporučila Jiřího Myšku a zastupitelé schválili

24/8 Organizační záležitosti
24/8/1 Zpráva o uplatňování územního plánu Příbora, starosta
Příloha č. 1
Příloha č. 2

územní plán - - realizován? 136 ploch
49 požadavků na zastavění eviduje úřad, schválena 1. změna územního plánu Příbora
24/8/2 Změna účelu použití účelové investiční dotace FK PRIMUS Příbor, starosta
fotbalisté chtějí přebytek - to , co zůstalo z nákupu traktorku, použít na další věci pro fotbal, chtějí peníze nechat a pořídit příslušenství k traktorové sekačce
p. Trojčinská - nechme jim je, pracují s mládeží a jednou jsme jim je dali, koupili levněji, za to je pochvalme, neberme jim je, zlevní pak svou další činnost
p. Majer - v tom případě roztrhám pravidla - já bych to taky tak udělal , taky mám takové cítění, ale ctěme pravidla, ti , co jsme jim dávali, by nás mohli považovat za falešné hráče
p. Netušil děkuji za postoj odboru KCR - který to nedoporučil, považuji za nekoncepční jednání FK - je to regulérní, nelátají to?
p. Majer - nemáme právo kontrolovat, jak byly naloženy finanční prostředky dané městem
p. Polách - ušetřili
p. Trojčinská - vidím to z toho hlediska - máme právo o tom rozhodovat, když to tady máme, kdybychom to právo neměli, pak bychom to snad tady neměli
p. Krišák - já to vidím tak, že nás uvedli v omyl - oni nás tou cenou oklamali, jedene pán povídal - my jsme chtěli něco jiného...co jste nám to koupili??
p. Majer - co když je to jinak? Co když koupili záměrně levný..ale nechci nikoho soudit, nevím
pro málo hlasů usnesení nebylo přijato - změna se neuskuteční, peníze fotbalisté si nebudou moci ponechat
24/8/3 JSDH Příbor – bezúplatný převod majetku, starosta Příloha
T 812, CAS30 - nový vůz - starý se daruje
24/7/3 Cena obce - projednává se SPOZ - doporučila cenu obce udělit Jiřímu Myškovi - starosta nejmenuje
p. Netušil - nelíbí se mi,jakým způsobem je materiál předkládán - 24 hodin před projednáváním,. nestihli jsme projednat v klubu, není to dobré - opravdu se mi to nelíbí
p. Majer - v červnu podklady nebyly - (jak je to možné? uzávěrka příjmu je v květnu... aby se vše stihlo)

24/10 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
p. Gabzdyl - hvězdárna - 245 a 247,chci písemně, jak probíhá
Majer: ano jsou tam věci problémové - mykologie, střecha, trámy...
objevily se neshody v PD, tam je dozor projektanta, ten jsme vypověděli, máme novou projekční kancelář, která bude ověřovat PD a fa Nosta bude stavět. Je třeba to dát do lajny, aby se dalo podle toho stavět
p. Gabzdyl -- zájemci noví o DDM - Masarykova - písemně - konkrétně - je to možné?
p. Majer: jedna společnost: 8. -10 bytů pro mladé manžele, matky s dětmi, senioři, dají do toho 11-13 mil. Kč, koupí za 3,9 mil. Kč, to je vše, není to na ubytovnu - sami víte - pod poštou, pod DPS je jeden objekt začínají se množit problémové věci - chceme to řešit
zástupce hotelu Rožek -měl mít schůzku s městem , chtěl se na něčem domluvit
p. Netušil - cesta na Borovec - využít a pohlídat značení borovecké cyklostezky
kontrolní výbor - 2x ze 3 se nesešel, považuji za velkou chybu , že jsme neodsouhlasili odměny komisařům, a to o jeden hlas, prosím nastolme to znovu, dobrá věc byla, když předseda komise mohl nějaké drobné peníze rozdělit, žádám radu města, aby zvážila možnost udělení peněz výborům....
Z69 - uplynul čas.. studie je schválena a nic, prosím a´t se to rozjede
po pěti letech se díky našich materiálů a těch nových dozvěděl, kdo je pisatelem naonymu, který jsme dostal před 5 lety
p. Svobodová - ul. U Brány - mohli by dostat žadatelé studie, které máme na radnici
p. Polách - co TIC
p. Majer - včera jsme dostali studii toho, jak naložit s požadavkem vlastníků č. 8, kteří chtějí mít samostatný vchod a energie
ing. Tupý zpracoval studii, odbor to zpracuje pro radu města pak se to dá do ZM, varianty jsou jedna "lepší než druhá" a velmi náročné finančně
p. Svobodová - co v místnostech po spořitelně bude, škoda, že tam není stavební úřad
máme ve vysílání http://www.youtube.com/watch?v=Hb3dl2VRAfM
2. 11. - bude návrh na úpravu výdajové části v rozpočtu - už budeme mít výsledek VŘ
co tam bude - bylo v gesci pana tajemníka, starosta do toho nechtěl zasahovat,
pán se ptá na kotly

24/9 Zpráva návrhové komise
24/11 Závěr
18.50 hod. konec

----------------------

23. zasedání Zastupitelstva města Příbor - čtvrtek 22. 6. 2017 od 16.00 hodin, jednací sál piaristického kláštera v Příboře.


přenos skončil v 18.18 hodin
anonymizovaný záznam po jednotlivých bodech
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=802

MATERIÁLY K ZASEDÁNÍ NA WEBU MĚSTA:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2

PROGRAM
23/1 Zahájení, schválení programu, starosta
je přidán jeden bod 23/8/11 - Lávka přes řeku Lubinu
jeden bod VFP MTZ je přesunut před rozpočet

23/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora,JUDr. Berger

23/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. Jurečka

23/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Vaněk

23/5 Zprávy z činnosti výborů ZM, předsedové
*Zápis č. 27 z OV Prchalov ze dne 3. května 2017

*Zápis č. 28 z OV Prchalov ze dne 7. června 2017

*Plán práce OV Prchalov na II. pololetí 2017

*Zápis č. 30 Z OV Hájov ze dne 15. května 2017

23/6 Majetkoprávní záležitosti
*23/6/1 Převod pozemku - propustek Hájov, místostarostka

*23/6/2 Výkup pozemku - ul. Čapkova, místostarostka
ul. Čapkova v Příboře neexistuje, jde o ul. K. Čapka
paní místostarostka čte jen zadání a usnesení, podívejte se do materiálů, o který pozemek jde - zastupitelé materiály mají předem, vědí, o čem je řeč, vy diváci si materiál projděte též.

*23/6/3 Směna pozemků ČEZ ul. Fučíkova – zrušení usnesení (k usnesení ZM 19/6/4/1), místostarostka

23/7 Hlavní program
jsou přehozeny body projednávání - nejdřív se jedná o tomto bodu:
23/8/3 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny pro rok 2017 - 2. etapa, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 a Příloha č. 3 a Příloha č. 4
žádosti - Junáka (bude schvalovat rada města), spolku rybářů - 55 342, spolku myslivců Příbor 1 - 80 000, TJ Sokol 328 984 Kč.
9 zastupitelů se vyjádřilo písemně předem k žádostem....někteří žádali snížení, opravdu na něm trváte? ptá se starosta těch, kteří chtěli ponížit dotace, netrvají
Žádostem je vyhověno v plném rozsahu, v druhém kole byly tedy peníze na materiálně technickou základnu rozděleny - přiděleny.
Zůstává v kapitole cca "volných" 80 000 Kč.

*23/7/1 Program Dědictví města Příbora 2017 – rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí, starosta
údaje v materiálu
komise MPR žádá o navýšení financí na program Dědictví, pan Gabzdyl navrhuje dát tady oněch 80 000 Kč z MTZ - VFP
starosta nesouhlasí, potřebujeme peníze jinde
i rada se shodla na tom, že letos peníze do Dědictví nebude přidávat
p. Polách - víme, že ostatní města dávají víc, proto jsme to chtěli narovnat, zájem majitelů domů v MPR se zvedá a to je dobře, proto by se nám půl milionu líbilo (nyní je 300 000 Kč)
přiděluje se tedy 300 000 Kč pěti žadatelům:
51 000 Kč
70 000 Kč
104 674 Kč
150 000 Kč
19 326 Kč

*23/8/11 - Lávka přes řeku Lubinu
přidaný bod...jde opět o peníze původně šlo o 7 mil. Kč, po předání podkladů projektanty se cena navýšila o 5 mil. Kč - ty jsou ve 3. změněn rozpočtu navrženy
7 482 000 Kč + 5 mil. Kč + ve výběrovém řízení ještě vyšší cena - celkem:
13 000 122 Kč - jde o cenu za položení monolitu - lávky v jednom kuse,
je možné výběrové řízení zrušit a připravit nové s tím, že je možné lávku položit nikoli jako monolit, ale složit ji z jednotlivých kusů.. projektanti tentokrát souhlasí

p. Gabzdyl - odsouhlasil jsem lávku i kvůli ceně 7 mil. Kč, pro 12 mil Kč bych ruku nezvedl....
starosta - my jsme ale nevěděli cenu, komise nevybírala podle ceny... a my jsme museli odsouhlasit tu lávku, kterou komise v architektonické soutěži vybrala .. firma řekla, že to bude do 8 mil. Kč..

*23/7/2 Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města Příbora na rok 2017, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2
V rozpočtu je řada změn, nediskutuje se

23/8 Organizační záležitosti
23/8/1 Výroční zpráva města Příbora za rok 2016, starosta
Příloha
je v členění, jak jsme zvyklí - určitě jste si to prolistovali, víte, o co jde...je to zpracováno velice přesně,
starosta děkuje všem odborům za tuto práci

23/8/2 Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2017, starosta
termíny zasedání 2017
14. 9. - ZM musí být po 3měsíční přestávce, 21. 9. bude návštěva z amerického velvyslanectví a později to nejde
2. 11.
14. 12.

23/8/4 Tepelné hospodářství – provozování kotelen Lomená a Nerudova, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2
už se o tom bavíme téměř 2 roky a to intenzivně, kroky jsou tady popsány - v materiálu, zastupitelé to ví, byli účastni těmto jendání,
máte tady indikativní nabídky, srovnání nabídky a návrh provozování tepelného hospodaření SMMP - organizací města,
jednali jsme o tom na řádných, mimořádných, pracovních zasedáních, na výjezdním zasedání,
za rok a něco smlouva s ČEZ Energem vyprší
p. Gabzdyl - zamyslel jsem se nad tím, proč se tak dlouho zabýváme centrálním tepelným hospodařením ve městě... - máme dnes jen návrh SMMP, nemáme návrh jiný, myslel jsem si, že si vybereme z více variant, proto dávám protinávrh...
přikláníme se k vypsání výběrového řízení na dodávku tepla
doufám, že navržená cena SMMP - 441,45 Kč bude konečná a bude dodržená
kdo bude v případě výkupu kotelny od ČEZ Energo kupovat ono zařízení..
p. Gabzdyl - SMMP,
starosta - to asi ne -proč... a nejde jen o kotelnu, ale i rozvody
je to nová informace, říká pan Gabzdyl
p.Pařízek - jsem členem dozorčí rady SMMP... ztotožňujeme se s předloženým materiálem, paní ředitelka na zasedání není,
starosta - do dozorčí rady budeme hledat člověka, který teplu rozumí....
hlasuje se o protinávrhu: ZM uložilo zajistit úkony a .. na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele tepla a provozování kotelen Lomená a Nerudova - nebylo přijato ....
...hlasuje se o převodu kotelny Lomená do majetku SMMP - 27. 6. 2017 - zahájení 13 hlasů - schváleno
I. Lacný - děkuje za to, že bylo schváleno, že SMMP bude provozovat obě kotelny - ve společnosti se stalo něco za těch 12 měsíců...mluví o komunikaci a meilech a jednateli a dozorčí radě - o nějakém nedorozumění.. nezasvěcený neví, vypadá to , že jednatelé a dozorčí rada nefungovaly - společně

v podstatě po dvou letech jednání je rozhodnuto, o dodávkách tepla bude rozhodovat SMMP - organizace města

23/8/5 Banka projektů 2017-2020 a Akční plán 2017-2018, starosta
Příloha
v příloze je vyznačeno, co je hotovo, co je rozpracováno, objevily se tam i nové věci...
p. Netušil: chápu.. ale mám problém s tím, že o čem se dlouho mluví, tak to tam chybí...např. ul. U Brány - dlouho se o tom mluví, není to tam....
a také pozemky v Klokočově...Z69 - využití komplexu pozemků..není to tam...
disgolfové hřiště...
starosta - mluví o prioritách - konkrétně o lokalitě Za Školou
Netušil - finanční výbor - jednali o odkoupení bývalých WC... je problém, jinak bychom se rozhodovali, kdybychom věděli, jaký je záměr města....když se s tím nebude nic dělat, tak ať si tam někdo něco postaví se souhlasem památkářů.. ale mělo by to být v akčním plánu, aby se vědělo, jaké jsou priority....
starosta - není problém nechat udělat projekt... a vyjmenovává - co a jak...
p. Polách - komise MPR už 2x vydala doporučení, co s ulicí - je to prioritní - je to vstup do ulice
p. Hambálková - jsem tu krátce, ale i tak začíná se i s památkovou péčí lépe spolupracovat, fasády domů - i v ul. U Brány - bylo by dobré ji udělat, ZM by mělo rozhodnout, zda se tady bude dostavovat, nebo ne,
a kolem záchodků se bavíme skoro rok, bylo by dobré rozhodnout, co bude dál
starosta - vytáhněme peníze na projekt ulice U Brány, ale je možné, že pak bude ležet ... jsme domluveni
p. Gabzdyl - pokud by se měla realizovat ul U Brány - musíme to realizovat komplexně - uzavření ulice K. Čapka a udělat obchvat..., na ní je velký provoz-
oj!!!! - osobní poznámka - jezdím a chodím tam každý den... propojení funguje na výbornou i s auty, naopak lidé - turisté si stěžují na vysoké parkovné na náměstí a na nedostatek parkovacích míst v centru města....-

23/8/6 Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 – aktualizace, starosta
materiál na webu - úpravy - ve srovnání s původním materiálem
odsouhlašeno

23/8/7 Plán rozvoje bydlení ve městě Příbor do roku 2020, starosta
J. Svobodová - nechtějí lidé v domě č. 1401 si byty koupit?

23/8/8 Informace o možnosti změny územního plánu města Příbora, starosta
dle mě náročný materiál, ale zajímavý
bez diskuse

23/8/9 Svoz komunálního odpadu po roce 2019, starosta
Příloha
p. Gřesíková, ředitelka TS - Technické služby města Příbora jsou ochotny a schopny svážet odpad ve městě, pro jiné obce také, ale to by byla podnikatelská aktivita - vedlejší činnost
potřebují ovšem vědět, zda budou svážet pro Příbor - musí k tomu učinit všechny kroky - dlouho předem, musí se objednat auto, v Příboře končí smlouva se svozovou firmou za 2 roky a půl,
R. Jurečka - čipování popelnic, dobrý krok, ale pozor na to, město je naštěstí čisté město...
p. Rumpíková - lidé odjinud házejí odpad u nás

100 x snad dnes zaznělo - na horách nám bylo prezentováno, na horách jsme se dozvěděli - zastupitelé mají na mysli na výjezdní zasedání...

p. Venzara - odbor rozvoje - žádost o dotaci na sběrný dvůr je podána...
- situace je stabilizovaná, systém s nakládáním s odpadem město nijak zvlášť nedotuje, vše funguje dobře, včetně třídění, ale nesmíme usnout na vavřínech....
mohlo by se stát, že se poplatek zvedne na 700 - 800 Kč/rok/občan, a to by znamenalo dotace vozu odpadu z městského rozpočtu a šlo by o pár milionů
u TS - by se poplatek výrazně nenavyšoval...468 Kč - možná 480 Kč...
do r. 2020 motivační systém nebude zaveden..
sběrný dvůr nemá se svozem odpadu technickými službami nic společného,
když rozhodnete nyní o tom, že TS budou svážet v Příboře odpad, budeme se na to připravovat...
p. Gabzdyl - můžeme výb. řízení vypsat už nyní?
p. Venzara - můžeme, ale není to reálné - kvůli cenám

od září 2019 - budou svážet odpad v Příboře technické služby - 3 zastupitelé se zdrželi

23/8/10 Žádost o bezúplatný převod movitého majetku z majetku města Příbora, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2
hasiči - převod materiálů

Návrhy...
p. Gabzdyl - LÁVKA - projekční firma nesplnila zadání - cituje zadání s 5,5 miliony Kč.. a dnes je cena 13 mil. Kč, je to pro mě jasné nesplnění kritérií uchazečem, může se tím zabývat městský právník, ztratili jsme plno času a peněz za projekční práce... ztráta pro město...
starosta - souhlasí - bude písemná odpověď

p. Rumpíková - KUŘÁCI PŘED HOSPODAMI - Tony Bar - problém, prosím, ať tam jezdí policajti
POTKANI - Příbor se stává městem potkanů - např. ul. Fučíkova

p. Myška - značky u TS


23/9 Zpráva návrhové komise

23/10 Závěr
konec 18.18 hodin


21. zasedání Zastupitelstva města Příbora

úterý 28. 3. 2017 v 16.00 hodin - jednací sál piaristického kláštera v Příboře
omlouvám se za překlepy....
záznam - a ten bude vypovídající- uvidíte v anonymizované podobě na našem webu - do 2 až tří týdnů....
http://www.televize-pribor.cz/?kategorie=110


21/1 Zahájení, schválení programu
Radek Jurečka žádá bod 21/8/11 (jednání na Hájově ohledně MŠ) přiřadit k bodu 21/5, tedy ke zprávám o osadních výborech,
není přijato, návrh získal málo hlasů, většina se zdržela

B. Majer žádá o zařazení dobu - kritický stav sekačky TJ .. do programu
všichni pro
program schválen

21/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

ZM vzalo na vědomí

21/3 Kontrola přijatých usnesení
ZM vzalo na vědomí

21/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
domek s deskou Lohrera Loma - bude opravovat správa žel. cest příští rok,
stav nádraží - nepřišla odpověď, zatím

21/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 24 z jednání OV Prchalov ze dne 1. 2.2017
Zápis č. 25 z jednání OV Prchalov ze dne 1. 3.2017
Zápis č. 27 z jednání OV Hájov ze dne 13. 2.2017
R. Jurečka - dovoz - pojízdná prodejna - pan Carbol bude jezdit, zatím ale nejezdí z organizačních a personálních důvodů
p. Ondřej Sýkora si vzal - občan: reaguje na vystoupení pana Poláška z minulého zasedání? na slova - byl tu někdy někdo z Hájova? Viděli jste tu někdy někoho z Hájova?
- Hájov má zástupce na zasedání, v zastupitelstvu...já se dívám na on-line přenosy a nejen já...., z promluvy vyplývá, že Hájovjané mají zájem o to, co se děje v zastupitelstvu i ve městě,
dále O. Sýkora čte prohlášení osadního výboru, v němž se hovoří o tom, že Radek Jurečka má řádný mandát Hájovjanů! Byl regulérně zvolen! Nelze jeho mandát zpochybnit.
"Osobně musím říct, že mě to hodn ězasáhlo, mám pocit, že se po naší práci šlape a cítím, že místo,aby nám město pomohlo, tak jen slyšíme, co nesmíme dělat.., řekl pan Sýkora.
Starosta reaguje - nikdo nezpochybňuje mandát R. Jurečky a město Hájovu neklade klacky pod nohy, není to tak, vzpomeňte si na májku, je to jinak,
Dana Forišková- vzpomíná neúspěšnou pojízdnou prodejnu - prodejna, která přijela na Hájov jen jednou a víckrát ne, omlouvá se...
Jiří Myška - R. Jurečka má dosti silný mandát, nikdo ti, Radku, klacky pod nohy neházel..., říká pan Myška
O. Sýkora se hlásí, starosta trvá na tom, že diskuse byla uzavřena, pan starosta trvá na svém, ne nemáte slovo... bod je uzavřen.. hlasuje se,
..odhlasovalo se a nyní je p. Sýkorovi uděleno slovo - uvádí na pravou míru - já jsem řekl to o těch klaccích, ne pan Jurečka, ani osadní výbor, jen já!

Zápis č. 20 z jednání FV ze dne 14. 3.2017
Jiří Myška - nemáme zápisy z kontrolního výboru - jednali jsme každý měsíc a není tady, je třeba se zeptat předsedkyně KV - Jany Svobodové, ta ale není přítomna

21/6 Majetkoprávní záležitosti
21/6/1 Majetkové vypořádání – výkup pozemku (ul. Větřkovská)
D. Forišková - materiál všichni mají, máte něco do diskuse? nikdo, hlasováno, materiály jsou na webu, všichni pro

21/6/2 Darování pozemků - přechody
D. Forišková - materiál všichni mají, máte něco do diskuse? nemáte nikdo, halsuje se o usnesení - materiály jsou na webu, všichni pro
oba body byly schváleny běheme tří minut

21/7 Hlavní program
21/7/1 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby
Přednáší B. Majer, starosta:
z rozpočtu vyčleněno 1 050 000 Kč
přišlo 20 žádostí 14 poskytovatelů služeb v celkovém objemu 1 262 450 Kč.
Pro nesplnění podmínek „Pravidel“ a „Programu“ pro sociální oblast bylo vyřazeno 5 žádostí s požadavky v celkovém objemu 77 950 Kč, o 13 požadavcích rozhodovala Rada města (je v usnesení), o dvou zastupitelstvo:
Diakonie...700 000 Kč
Centrum pro zdrav. postižené ....60 000 Kč
20 zastupitelů předložilo, tři ne, svůj návrh na přidělení podpory
průměr návrhů je:
Diakonie 700 000 Kč
Centrum pro zdrav. postižené 58 500 Kč
P. Netušil: v rozpočtu jsou peníze na plné pokrytí - tzn. na Centrum pro zdrav. postižené požadovaných 60 tisíc korun
dává protinávrh
je odsouhlašeno - Diakonie dostává 700 00 Kč, Centrum pro zdrav. postižené 60 000 Kč

21/7/2 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny
z rozpočtu vyčleněn 1 000 000 Kč
přišlo 6 žádostí od 6 žadatelů v celkovém objemu 1.074.550,- Kč. Pro nesplnění podmínek „Pravidel“ a „Programu“ bylo vyřazeno 5 žádostí s požadavky v celkovém objemu 636 800 Kč
Zastupitelstvu města Příbora je předložena 1 žádost - a to TJ Příbor v celkovém požadovaném objemu 437.750,- Kč.
**B. Majer - vyloučena byla i TJ Sokol, tato nedala cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, kdy žádá 306 000 Kč - na projektovou dokumentaci na statiku a na stavebně technické záležitosti, na opravu a nátěr střechy.. - TJ Sokol se ozvala a žádá znovu, aby byla zařazena zpět do systému do této finanční podpory
M. Gabzdyl - já k tomu jsme rád, že se otevřela diskuse k tomuto bodu dotací, protože asi máme špatná pravidla - z 6 žadatelů máme 5 vyřazených, to není možné, nejedná se o tak zásadní pochybení, měli bychom jim dát šanci a možná i zjemnit pravidla, dát jim lhůtu na doplnění malicherností, aby z šesti neprošlo 5, to asi není dobře,měli bychom je podporovat a ne byrokratickými překážkami je vyloučit, já bych opravdu obnovil jednání se všemi organizacemi, nejen se Sokolem
B. Majer . já s tím nemám problém, je to sporná záležitost a Sokolu musíme do 30 dnů odpovědět,
a teď není to proti organizacím .- ale my jsme schválili pravidla pro organizace, lidé se mohli proškolit, byla tato školení, a pokud tomu nerozuměli, mohli zavolat, měl kontakty na znalé pracovníky, mohli kdykoli před podáním žádosti si to ověřit na úřadě...
oni to nečtou ta pravidla - mají vyúčtovat grant d 0o do1 měsíce od konání akce, vyúčtování peněz do ..ledna a tak...
tady se naskýtá jedna věc, jestliže chceme takto - u tady toho až tak nic nepokazíme a můžeme se domluvit, že by rada vyhlásila druhý program, s tím, že se tam mohou zapojit všichni, předběžně jsme se domluvili, že to můžeme v radě přihlásit a dáme organizacím znovu šanci... pokud s tím takhle souhlasíte?
je s tím problém na úřadě? Ptá se-. neslyší nic, takže není? Asi není.
P. Netušil - já bych rozlišoval, co je v nepořádku tam, kde nejde o využití za daným účelem, tak to je jasné - vyřadit, u těch druhých nikoli...pokud ale bychom měli pro jediného žadatele všechny peníze, tak jsme navrhl TJ celou částku.. co teď, když bude 2. kolo?
B. Majer - dneska bychom neschvalovali nikomu nic, museli by jít všichni do druhého kola...
tajemník A. Vaněk - pokud odložíme, je to v pořádku,
J. Malík - já jsme nevyplnil tabulky z toho důvodu, že to není vyřešeno, to bylo dost zásadní - závažný důvod
B. Majer - nikde ale není napsáno, co je závažný a méně závažný důvod... to se v žádostech o dotace nepíše,
nejde o to nikoho pranýřovat, ale žadatelé se musí naučit ten systém... nejsou malé a velké nedostatky
F. Berger - zastupitelstvo schválilo pravidla, druhá věc - tak ty organizace nedodaly podklady pro přijetí žádost, a bylo 2x školení a ty organizace tam nebyly... tak to je jejich vina! Oni podali žádost mnohdy poslední den! a co s tím??? Nic jim nebránilo,a by je podali ty žádosti měsíc před termínem....
Radek Jurečka - vyhlašme druhé kolo VFP
B. Majer -teď je tady jen materiálně-technická základna
Krompolc - udělejme 14denní lhůtu po ukončení termínu příjmu žádostí a těch 14 dní bude na to, aby jim bylo pomoženo
B. Majer - abychom volali všem na doplnění, není v silách jednoho člověka
M. Gabzdyl - organizace na to měli 14 dní na podání žádostí, pravidla jsou ostrá, a my za to můžeme, schválili jsme je, tak bylo by dobré, aby to člověk na úřadě zkontroloval a opravdu byla ona ochranná lhůta, u všech dotací máte možnost doplnit chybějící přílohy
E. Srněnská (má na starosti VFP na úřadě) - právě v lednu, kdy se žádosti začínají zpracovat, současně se dělají kontroly vyúčtován VFP za předchozí rok, ono tam jde spíš o tu - je to problém časový, o to nejde a kdybychom dali možnost doplnění žádostí, nevím, jak byste si to představovali, obtelefonovat je nad lidské síly, je skoro každá žádost , kde něco bylo, a kdyby písemně, meil - někdo neotevře ani 1x za 14, jde o to časově velmi nabouchané
Krompolc - není to tak složité....poslat doporučené dopisy s nedostatky, na které zodpovědný člověk přijde přečtením, a pokud si organizátor dopis nevyzvedne - nedá se nic dělat
M. Monsport - my jsme nastavili pravidla, pravidla jsou pravidla, příště to ten člověk udělá zase,
B. Majer - já to teď řeknu škaredě, TJ - jak k tomu přijde - ta splnila všechno! Má na rozdíl od ostatních vše, co teď s nimi
M. Gabzdyl... ano je to tak, začíná jim - TJ - sezona a určitě s penězi už počítají... můžeme ji klidně nyní schválit a ty druhé dejme do druhého kola., vyhlašme ho
B. Majer souhlasím, dobře
Z toho plyne - TJ Sokol nyní žádosti nevyhovět - odsouhlašeno
TJ Příbor - požadovala 437 750 Kč, průměrem (co navrhovali zastupitelé) vyšlo 408 650 Kč,
zbývající částka by zbyla na čerpání pro 2. kolo
RM vyhlásí tedy 2. kolo

21/7/3 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory činnost a provoz
z rozpočtu vyčleněny 2 000 000 Kč
přišlo 30 žádostí od 30 žadatelů v celkovém objemu 4 019 574 Kč. Pro nesplnění podmínek „Pravidel“ a „Programu“ bylo vyřazeno 6 žádostí s požadavky v celkovém objemu 292 494 Kč. Celkem 8 žádostí bylo předloženo k rozhodnutí Radě města Příbora v celkovém požadovaném objemu 258 500 Kč, Rada rozdělila 146 000 Kč (usnesení),
Zastupitelstvu města Příbora je předloženo 16 žádostí v celkovém požadovaném objemu 3 468 580 Kč. K dispozici je 1 854 000 Kč.

Co se týče vyřazených žadatelů - většinou šlo o cituji "nedoložena povinná příloha – oficiální výkazy za poslední účetní období podepsané příslušným statutárním orgánem a opatřené razítkem"...
nevím, zřejmě organizace nestihli tuto povinnost do uzávěrky splnit.
Jsou mezi nimi - v této oblasti - např. zahrádkáři z Hájova, modeláři z Luny, příborští myslivci, Sdružení hudebníků, nebo Společnost S. Freuda

*Radek Jurečka - byli za mnou zahrádkáři z Hájova, že jim chybělo jen něco z peněžního deníku, navrhuji také 2. kolo
B. Majer - ale tady nejsou peníze, tak co jim dáme? A navíc tam nebyly žádné drobnosti -
p. Srněnská - nebyly výkazy za poslední období, nebylo čestné prohlášení, byly předloženy stanoven z r. 1995, což je v rozporu s novým obč . zákoníkem, nákladové položky nesouhlasil součet - uvádí se varianty, nebylo z čeho vycházet...
B. Majer - nejsou drobné věci a velké věci, musím úředníka hájit
R. Jurečka - mají letos 60 let od založení a je mi to líto, a v dopise zapisovat.....bude v usnesení
1 777 300 Kč je rozděleno, zůstalo 22 700 Kč

21/7/4 Návrh rozpočtového opatření č. 1
jde v podstatě o 1. změnu rozpočtu
M. Gabzdyl - 500 000 Kč na projektovou dokumetaci na 3patrový dům v Místecké ulici, je to podle mne moc...
B. Majer - jde o velké opravy
J. Hajda - ta částka je v příjmech - dostali jsme ji, ale ve výdajích - je to špatně je to na opravy toho domu + na podání žádosti a dokumentace, není to jen na dokumentaci
M. Gabzdyl - bytové hospodářství - stavebně technická dokumentace k domům č. 810 a 811 - co to je?
J. Hajda - společenství vlastníků ji požadovalo už po Správě majetku - dokumentaci, nedostali ji.. , měli by ji dostat, musí se zpracovat, proto pan Hajda požádal
B. Majer jsou domy, které si ji sami nechali zpracovat, protořže tyto dokumetace nejsou - Domovní správa je neměla
Krompolc - potvrzuje - za své peníze si nechali udělat dokumentaci...
E. Rumpíková - totéž, nás to stálo 60 tisíc Kč, a pokud to schválíme, pak budou je chtít všichni
F. Berger - souhlasím, navrhuji , aby tato položka byla vyřazena
M. Střelka -jsem zainteresován, jsem ve Společenství....., my jsme trvali na svém zákonném právu - ten, kdo nám předával dům, tem měl vést svou zákonnou povinnost a to je mít dokumentaci a tu nám předat, chtěli jsme to hned, má to oporu v zákoně a my se domáháme práva a tento postup je jedině správný, majitel nám musí předat dokumetaci, a že si to ostatní udělali sami, je to z neznalosti...
p. Krompolc - selský rozum mi praví - prodáváme svůj majetek, pokud není projektová dokumentace, pak není a my ji musíme započítat do ceny domu
J. Hajda - lze pořídit zjednodušenou dokumetaci, vlastníci neměli dům koupit, převzít, pokud by stavební úřad cokoli vydával povolení stavební apod.), vyzve současné vlastníky, ne bývalé
Částku 50 000 město nevloží do dané dokumentace, částka jde do rezervy

M. Gabzdyl - položka 3613 správa budov - dvě havárie - jídelna a klub Neptun, ptá se- jak k tomu došlo - k zatečení vody, prasklo potrubí, radiátor
K. Nenutilová něco říká, NEVÍME CO!!!! JE TO VELMI NEŠIKOVNÉ , UŽ ANO... vysvětluje, jak to bude správně...
J. Hajda - všechna opatření konzultujeme s pojišťovnou a zřejmě to bude vše proplaceno

Příjmy 152 890 000, více o cca 4 miliony Kč - oproti základnímu rozpočtu
Výdaje - do výdajů se tak dostaly akce za 50 mil. Kč, původně bylo 8 milionů Kč (z loňského roku - z prosince), celkem výdaje činí (navržené v této chvíli): 205 045 000 Kč mínus výše uvedených 50 tis. Kč, rezerva je 8 041 000 Kč.

Dále se samostatně hlasovalo:
21/07/4/3 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2017 ve výši 1 437,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 20,00 tis. Kč.

21/07/4/4 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2017 ve výši 829,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 30,00 tis. Kč.

21/07/4/5 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Příbor na rok 2017 ve výši 20 065,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 843,00 tis. Kč.
VŠE ODSOUHLAŠENO

21/7/5 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období r. 2016)
HASIČI - nepřítomní - omluveni, komentuje B. Majer, zprávu všichni mají, budeme mít VO cisternu, už se vyrábí, máte-li dotazy na hasiče, pošlete mi je, a podle toho pozveme velitele jednotky na příští zasedání

POLICIE ČR - přednáší npor. Tůma - 2016 - došlo k poklesu - o 53 činů méně, pokles o 17 %, objasněnost 62 % - velký úspěch,
problém -majetková kriminalita - krádeže - z domů, sklep, obchod, roste počet pachatelů závislých na návykových látkách,
nemáme problém s místními pachateli, spíš s těmi, kteří tady najíždějí z velkých měst,
krádeže na seniorech vloni dva případy
2015 - o 17 policistů, má být, ale jeden policista schází,
obvodní oddělení patří k nejzatíženějším na Novojičínsku, a k nejúspěšnějším...
dobrá spolupráce s městskou policií

MĚSTSKÁ POLICIE
9 strážníků - už dva roky, dostačující počet,
vybavenost - nic se nezměnilo, celkem vše dostačující,
bezpečnostní situace: 4248 událostí - MP evidovala, je to velké číslo,
značně vzrostly dopravní přestupky, narůstají, jeden z důvodů - nedostatek parkovacích míst, lidé parkují tak , kde nemají,
340 řidičů porušilo rychlost jízdy - ale i ta se snižuje oproti předchozím létům, jezdí se maximálně 70 km/h,
řešení přestupků z 2497 bylo 690 (asi) řešeno domluvou, 130 bylo řešeno v přestupkovém řízení,
284 600 Kč - vybráno v pokutách v r. 2016 - takovou částku strážníci uložili.
Přestupky - ul. Lidická - zvedl se počet přestupků - ale to je způsobeno tím, že u Penny se parkuje s parkovacími hodinami a tohle lidem dělalo problém.....je to ale už lepší,
veřejnoprávní smlouvy - je to nové - obce využívají strážníky minimálně - například Petřvald 11x přestupek, Trnávka - nic...,
Prevence kriminality - stále aktivní, daří se získávat dotace...
např. 338 kol bylo označeno za ty tři roky, co se značí kola syntetickou DNA
Senioři, braňte se podvodníkům... výborná akce, 99 seniorů

Problematické záležitosti - částečně: ubytovna - i když je prázdná...., nestačí parkovací místa!!!!, myslete na to, lidé se tady stěhují a potřebují u domů místo (Dr. Čejky, Dukelská, Benátky, Stojanova, Pod Hradbami, Křivá), doprava ke koupališti - trošku se zklidnila situace, ale problémy jsou s najížděním na koupaliště přes Benátky, veřejné produkce - stížnosti v létě trvají, jt. sice lepší, ale provozovny na náměstí je to nonstop, v Kopřivnici je to omezeno do určité hodiny se nalévá a pak jedou tady a pijí dorána, u sportovní haly - stížnosti na hluk, ale jinak jiné narušování jsme nezaznamenali,
bezdomovectví - snižuje se, po lavičkách už jich moc není, spíš nejsou, řeší se se sociálním odborem,
přibývá závislých na návykových látkách

J. Myška - workoutové hřiště u TS - u garáží dochází k nepříjemným jevům, jsou tam stříkačky a rozbité láhve od alkoholu a z těch bradel se mladí se dostávají na střechy garáží,

L. Bolom - strážníci posbírají 5 stříkaček za rok - maximálně - není toho tolik, kolik lidé říkají!!

P. Netušil - děkuje za kvalitní materiál..., chce materiál využít k výuce - tak má vypadat materiál - dobře zpracovaný (smích)

B. Majer - děkuji bezpečnostním složkám za jejich práci

21/7/6 Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí města
Akce které jsou v současné době realizovány a které jsou zahrnuty v rozpočtu města:
Rekonstrukce chodníků na sídlišti Benátky
Rekonstrukce VO na sídlišti Benátky
Rekonstrukce ulice Úzké
Rekonstrukce chodníků na ulici Fučíkově
Stavební úpravy v areálu koupaliště
Rekonstrukce domů č.p. 245 a č.p. 247 na Jičínské ulici
Inženýrské sítě pro RD v lokalitě „Za školou“
Vzato na vědomí

21/7/7 Kontrola plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013-2017
Dana Forišková - děkuji pracovním skupinám za účast na plánování nového plánu, děkuji zástupcům stran,
opět nekomentuje materiál, říká - máte to tam...,
materiál je na webu,
diskuse není - dvě minuty ahotovo

21/7/8 Kontrola plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017
opakuje se totéž jako u minulého bodu
nezbývá než se podívat, co bylo splněno a co ne a na čem se pracuje přímo do materiálů,
na druhé straně - sociální plán zajímá - předpokládám - jen ty, kterých se skutečně týká

21/7/9 Program regenerace MPR a MPZ – akce na rok 2017
B. Majer
Pro město Příbor je k rozdělení vyčleněno 1 585 000 Kč.
V současné době je reálné zařazení 6 akcí ve finančním objemu cca 3 500 000 Kč.
příspěvek bude udělen vlastníkům domů č. 6, 12, 38, kostelu Narození P. Marie, kostelu sv. alenitna a kostelu sv. Kříže- přesně v materiálu na webu


21/7/10 Program Dědictví – „Pravidla pro přidělování finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor“ č. …/2017
přijato

21/7/11 Program Dědictví – problematika č. p. 106 a 107
přednáší B. Majer - vysvětluje situaci
oprava domu byla dělána svépomocí, nikoli firmou, náklady nebyly 629 000 Kč, ale 180 000 Kč (cca), majitel počítal s původními 60 tisíci korunami, dostal 11 300 Kč
M. Gabzdyl: chyba nebyla jen na straně žadatelel o dotaci, je jasné, že mu to vyšlo levněji, on větší část udělal svépomocí- ptám se je ten výsledek takový, jaký jsme chtěli, je to prezentace města, dejme mu to podle pravidel - takovou částku, kterou si můžeme dovolit a nám prokázal 116 000 Kč a můžeme dát 50 %, to znamená - dejme mu polovinu,
J. Šimíček - máá odpovědět na dotaz- byla to chyba jen na straně majitele? Majitel hledal řešení a konzultoval je s památkáři, problém je, že se vypácí poměrná částka, ale odpověď,zda byla chyba jen na jedné straně, nevíme,
majitelé jsou s tím srozuměn a lze to vyřešit jiným způsobem, o kterém jsou majitelé informováni - JAKÝM?
P. Polách - v komis MPR byla bouřilivá diskuse, chtěli jsme podpořit co nejvíce vlasntíků - přispět co největšímu počtu lidí a pan Hucek byl přemluven, aby to udělal na svém domě, pan starosta slíbil, že se cesta bude hledat. Komise MPR je všemi deseti pro - ta fasáda opravdu je jiná, opravdu ji udělal na žádost města...
J. Šimíček - ale může se to stát precedenc...na druhou stranu spanem Huckemn se jednalo velmi dobře, má zájem s tou nemovistostí něco dělat a to je to, o čem jsem tady hovořil, bylo by dobře pdopořit, ale zákonným způsobem, jestli mi rzumíte, říká J. Šimíček
B. Majer - pan Šimíček naznačil,. jak se to dá vyřešit zákonně, nyní bychom porušili pravidla vůči jiným, kdybychom mu to schválili...
P.Krompolc - je možnost zákonného opravného hlediska - tam je jasné, že neproběhly práce za 116 000 Kč, ale za mnohem víc, je to tam vidět...
B. Majer - pokud budu dělat věci svépomocí, pak se mi proplatí jen barva, ne práce
J. Šimíček - vloni všichni splnili ty částky, podle smlouvy, takymohli to udělat levněji třeba, ale neudělali, splnikli smlouvu, pan Hucek o tom ví a nejedná se s ním letos naposledy, akceptuje to
Usnesení: ZM neschválilo vyplacení neproplacené části schváleného finančního příspěvku na opravu fasád objektů č.p. 106 a 107 na ulici U Brány ve výši 48 692,- Kč. Je to tak.

21/8 Organizační záležitosti
21/8/1 Opěrná zeď Farní-Žižkova
B. Majer - komentuje - jasně, věcně i pro neznalé diváky přehledně
Dne 23.08.2016 byl na Městský úřad Příbor doručen dopis paní ze Stojanovy ulice s prosbou o řešení sanace porušené kamenné opěrné zdi nacházející se na hranici její zahrady a sousední parcely - městské .
Obč. zákoník praví, že se nemovitost má opravit v podílu 50 na 50.
Zeď ale je na více pozemcích a všichni vlastníci nejsou jednotní - co se týče financování.
Nediskutuje se
ale ano - jak je to se vstupem na pozemky?
J. Šimíček - lidé, kteří budou muset být součástí projekčních i realizačních prací (pilíře) - tak nyní se k tomu staví tak, že se to jich netýká, jiní naopak chtějí, aby se už pracovalo, co se týče geologie, dá se udělat všude, kde je souhlas - stačí to, v těch nejhorších místech je to reálné,
dříve město nemělo zákonné oprávnění, aby opravilo zeď- nyní se má podílet 50 % a bude záležet na tom, jak s lidmi budeme jednat, práce se mohou týkat i té zahrady, které, jak majitelé říkají, že se jich to netýká
Hlasuje se:
ZM uložilo Radě města Příbora zabezpečit zpracování geologického průzkumu a projektové dokumentace sanace opěrné zdi podél spojovací uličky Farní-Žižkova v Příboře na náklady města Příbora.
a
ZM souhlasí s použitím finančních prostředků schválených v ODPA 3635 na zpracování geologického průzkumu a projektové dokumentace sanace opěrné zdi podél spojovací uličky Farní-Žižkova v Příboře.
odsouhlašeno

21/8/2 Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena
ZM stanovilo pro rok 2017 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena ZM ve výši 220 Kč/hod. v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin.
odsouhlašeno

21/8/3 Návrh na vyřazení akce ze seznamu dlouhodobého hmotného majetku
ZM odsouhlasilo vyřazení ze seznamu dlouhodobého hmotného majetku (účet 042) akci: „Přestavba rozvodů veřejného osvětlení v Příboře – osvětlovací okruh č. 10“ - ORG 514 - už tam toto není, proto je třeba odepsat
odsouhlašeno

21/8/4 Smlouva o spolupráci Lašská brána Beskyd
ZM schválilo návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu Lašská brána Beskyd (členové: město Kopřivnice, město Příbor, město Štramberk, obec Hukvaldy).
D. Forišková - předkládá a stručně komentuje
byl tady Lukáš Filip ale má malé dítě , musel odejít
bez diskuse
schváleno
Doplňuji z materiálu
Finanční podíl města Příbora na zajištění aktivit LBB činí – 150 tisíc Kč. Tato částka zahrnuje jednak náklady na manažera turistické destinace (45.000,- Kč), dále pak náklady na smluvní aktivity LBB (105.000,- Kč).
Podíl města v celkové výši 150 tisíc Kč byl zahrnut do návrhu rozpočtu města na rok 2017, konkrétně v §2143 - cestovní ruch a turismus.
Za odbor kultury a cestovného ruchu doporučuji také tuto smlouvu schválit. Po ročním vyhodnocení mé spolupráce s Lašskou bránou Beskyd mohou konstatovat, že spolupráce je výborná. Veliký kus práce byl učiněn na novém webu Lašské brány Beskyd, byly pořízeny tiskové materiály a mapy. Všechny 4 města spolupracují a propagují se navzájem, což je cílem tohoto sdružení.

21/8/5 Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků
jde o prominutí odvodu finančních prostředků v celkové výši 9 280 Kč ZO místních včelařů, jt. částka - pokuta za opožděné vyúčtování příspěvků z města...
M. Gabzdyl - budu pro
p. Putala - bylo to způsobeno rodinnou situací, nešlo o chybu
B. Majer - nejde o porušení pravidel, každý má právo požádat o odpuštění pokuty
Vyhověno, prominuto (proti 1, zdrželi se - asi 5, 13 pro)

21/8/6 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
jde o předfinancování projektu „Nákup bionádob pro občany města Příbora“
ve výši 1 800 000 Kč
původně se žádalo o 2 mil. Kč, částka se snížila o 200 000 Kč (na základě výběrového řízení), čeká se na dotaci, bude vrácena do rozpočtu do 31. 3. 2018

21/8/7 Obecně závazná vyhláška – školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor
B. Majer - je to ožehavá otázka,
MŠ - upřednostňovaly dvě spádové oblasti, úřad jedno...
starosta navrhuje, aby paní ředitelky řekly, k čemu došly:
vystupuje paní ředitelka Iva Drholecká: není to ožehavé téma - první varianta by nic nezměnila, druhá varianta se dvěma spádovými oblastmi - v ní je určitá disproporce: MŠ Pionýrů a počty dětí - tento obvod má 2x více dětí než je kapacita školky,
MŠ Kamarád zase má méně dětí než je kapacita,
pro mě jako ředitelku - pro zpracování žádostí ani jedne z těchto návrhů neznamená pro mě méně práce, kdybychom ale město rozdělili reálně, tak ,abychom pjmuli počet dětí....pomůže nám to
zpracovávali jsme 70 žádosti a přijímali 35 dětí - dalo to hodně práce, i tři měsíce trvá než přijde odvolání,
když by spádové oblasti byly rozděleny reálně, ušetřili bychom si práci, to je můj postoj
spádové oblasti - rozdělení podle řeky, nesouhlasila jsem s tím, bude to nerovnoměrné rozdělení - nesplní se litera zákona,
zákon se stavěl proto, že jim obec zajistí místo v nějaké MŠ, to se stane tehdy, když obvod bude v souladu s kapacitou školy, jinak ne
B. Majer - máme časovou kapacitu, abychom materiál přepracovali?
Stačí to schválit v květnu - ne
P. Jordánková - jeden obvod - dnes- je to práce komplikovaná a pro ordiče 3letžch dětí i stresující, máme kritéria pro příjem dítěte, pokud je to splněno, pak dochází k rozhodujícímu kritériu věk dítěte - nám se podařilo umístit vždy jen 4leté děti, rodiče mladších dětí museli podat dvě žádosti....velmi komplikované...
paní ředitelka hovoří o komplikovanosti umisťování dětí do školek...školka Pionýrů má nízkou kapacitu, zavedením obvodů se do toho uvede pořádek,
děti z opačné strany města k nám nebudou přijaty, ale budou přijaty děti z blízkého okolí,
doporučuje schválení dvou školských obvodů,
p. Polách - jak to rozdělit? jak to budete řešit? Koho přijmete - MŠ Pionýrů máte 75 dětí....koho? Nestačí...
p. Polách tvrdí, že porodnost na novém sídlišti - na dolním je vyšší než ve starších částech města,
P. Jordánková - budeme přijímat i 3leté děti, co pak a 2leté děti? co s nimi?
p. Polách - 2leté děti? Na tom nejsme připraveni ve městě.
P. Jordánková - napadlo mě navýšit kapacitu naší školky třeba přístavbou , ale to je budoucnost
M. Gabzdyl - máme tedy rozdělit město na reálné obvody podle počtu dětí?
E. Rumpíková - co budete dělat, když máme rodiče, kteří chodí pozdě z práce a prarodiče nemohou vyzvedávat dítě v jiném spádovém obvodu,
B. Majer - ani dva spádové obvody toto 100% nevyřeší..
V. Trojčinská - jak to tedy řešíte v rodině...třeba tři děti? - každé jinde?
P. Netušil- podpočíme p. ředitelku - dvě spádové oblasti ano, zkusme to a uvidíme,
P. Jordánková - je pro navržené dělení na dvě oblasti, kdy hranicí je řeka Lubina
s tím ale v úvodní promluvě nesouhlasila paní ředitelka I. Drholecká, ta je pro řešení jeden obvod, nebo ne dělení řekou, ale dělení podle ulic - podle kapacity školky 75 dětí, které ta školka má, protože pokud buodu navrženy dva obvody s dělením Lubinou, pak do MŠ Pionýrů se bude hlásit přes 100 dětí...
B. Majer - musíme se dohodnout..
I. Žárská - paní ředitelka řekla, že se tam ale ty děti dostanou...co budeme dělat na koleně, zkusme to
I. Drholecká - 3leté děti se do školky Pionýrů nedostanou,. stejně půjdou nahoru do MŠ Kamarád
M. Gabzdyl - existuje příloha č. 5, která více odpovídá kapacitě školek, tak schvalme tuto,
právník Michálek - musíte schválit určité - konkrétní ulice, spádové oblasti
B. Majer - ano můžeme schválit přílohu č. 5,
budou-li souhlasit paní ředitelky
P. Jordánková - nesouhlasí, letos si vystačíme hranicí řeky Lubiny a uvidíme, co dál se uvidí příští rok, nemusíme se honit teď, hranice podle přílohy č. 5 je nepřirozená, trvá na obvodech dle řeky, malým dětem senebráním, jsm ena ně připraveni, do budoucna by neměl být problém,
P. Krompolc - ano, ale kapacita školky není tak veliká, rozdělení řekou - malé by opravdu zůstaly ve školce Kamarád
paní ředitelky se neshodnou - co teď?
B. Majer - musíme se rozhodnout, ptá se - má někdo jiný návrh?
M. Gabzdyl - protinávrh - rozdělení do dvou oblastí dle přílohy č. 5
V. Trojčinská - něco říkala....mimo mikrofon
p. Venzara jde tvořit usnesení.. zmatek, ale celkem je to jasné... 10 minut přestávka technická
P. Netušil - budu hlasovat pro obě varianty.... musíme něco schválit
Hlasuje se o příloze č. 5 - rozdělení ne podle Lubiny (podporuje ji I. Drholecká):
pro 11 - málo, tak není to tak - omlouvám se - pro bylo 10 zastupitelů, pan Putala ruku stáhl a pak se zdržel hlasování
nebylo přijato
dělicí čára Lubina - musí být přijato - aby nebyl problém, proto hlasuje pro většina...
z toho plyne, že se v podstatě nic nemění...malé děti ze sídliště nadále buodu chodit do větší školky Kamarád...do MŠ se dostanou jen děti 4 a víceleté ze sídliště U Tatry

21/8/8 Návrh na zrušení Organizačního řádu města Příbora
zrušen

21/8/9 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko - východ
odsouhlašeno

21/8/10 Projektový záměr akce „Stavební úpravy radnice v Příboře“
Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah projekčních prací dle přílohy č. 1 předloženého záměru je poměrně rozsáhlý a nelze očekávat jeho dokončení v letošním roce, předkládá odbor ISM ke zvážení variantu samostatně vyčlenit ze záměru projekční práce související se zprovozněním prostor po České spořitelně.
Tento projekt by mohl zahrnovat :
1. Dispoziční úpravy pro nové kanceláře, související úpravy rozvodů elektro, slaboproudu a vzduchotechniky a úpravy sociálního zařízení. Vše již v takové podobě, aby při následné celkové rekonstrukci radnice mohly tyto prostory fungovat nezávisle na ostatních prostorech (vyjma doby nezbytně nutné na propojení s výtahem).
Dispoziční členění by odpovídalo zadání, které odbor ISM obdržel od vedoucího OOSČ a tajemníka MÚ (viz příloha č. 2).
2. Dispoziční úpravy prostor stávajícího MIC a části prostor po České spořitelně navazující na MIC včetně úprav rozvodů elektro, slaboproudu a vzduchotechniky tak, aby v těchto prostorách mohlo být zřízeno i TIC (viz příloha č. 2).
Rada města svým usnesením č. 51/26 ze dne 7.2.2017 doporučila zastupitelstvu města schválit projektový záměr akce „ Stavební úprava radnice v Příboře“ předložený prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

B. Majer: slyším, že ČS malá - dnes - my jsme - město jim nabídli dům č. 35 - celý !!! (tam je dnes v části) a dům č. 9., ČS zvolila č. 35, my jsme neovlivňoval více či méně a taky mohli na radnici zůstat,
a teď máte tady záležitost řešení radnice
dlouhodobě se neřeší umístit TIC - s tím souvisí,
bezbariérovost je tedy dnes v řešení a v materiálu jsou jednotlivé záměry - viz výše
P. Netušil - TIC - co to je zahájení jednání o TIC v č. 9
do jaké míry ten projekt počítá s TIC na radnici a do jaké míry se počítá s č. 9
mluví D. Forišková - objevil se v Příboře subjekt, který se mě dotázal , zda by mohl provozovt TIC soukromě, nedokázala jsem mu odpovědět, sháněla jsem nfomrace a szjistiala jsem , že ano, že město to může, ale musí k tomu být stanoveny popdklady, první schůzka už byla, 14 dní na rozmyšlení a za 14 dní podá bližší informace, zda do toho půjde, pokud no bude záměr zveřejněn na úřední desce, podmínky si stanovíme

B. Majer zatím platí usnesení, že bude TIC v č. 9
P. Netušil - ale v materiálu je TIC...
J. Šimíček něco říká, nevíme co, nemá mikrofon
B. Majer - platí pořád TIC v č. 9 - je to bývalé usnesení
P. Netušil - tak to odložme tento bod, protože je tady TIC uvedeno a jeho vybavení
J. Šimíček - v rozupočtu jsou vázájy dvě věci projektová dokumentace na radnicic 800 000 Kč a na prostory po ČS a ty asi nebuodu stačit- na to my pracujeem s projektantem už a dva mísntosti budou za Mickem...
pokud by se rozhodlo, že TIC nebude v č. 9 a zruší to usnesení, tak s těmi dvěma místnosti by se muselo pracovat, protože to bude něcojiného než když tam budou kanceláře,
my te´d pracujeme s tím, že dole budou všude kanceláře
B. Majer - jestliže bude TIC v soukromých rukou, tak to nebude na radnici
p. Polách - to znamená, že č. 9 bude volné - jak pro soukromé nebo městské TIC?
B. Majer - ano je to tak
p. Kuchař - občan - se ptá - kolik to bude stát?
B. Majer - nevíme - víme jen projekty - zhruba, vše vyjde z výbeových řízení
J. Šimíček - řádově v několika milionech - podle návrhů - ale nelze to teď říci
ZM schválilo projektový záměr akce „Stavební úpravy radnice v Příboře“ předložený prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu - pochopila jsem správně? - projektují se kanceláře v přízemí radnice a další úpravy celé radnice
Příloha č. 3 je na webu

21/8/11 Požadavek předsedy OV Hájov – informace starosty (místostarostky) města o veřejném setkání k zamýšlenému prodeji budovy MŠ, které se konalo na Hájově dne 7. 3. 2017
B. Majer vysvětluje, proč byl přítomen na setkání na Hájově, čekám na vyjádření KDU-ČSL, která schůzku svolala
R. Jurečka- nebylo jasné, že to svolává KDU-ČSL, není to na pozvánce, dozvídám se to dneska, že to byla akce KDU-ČSL
byl tampříslib, že se to na radě projedná a zatím nic nevíme, lidé mě zastavují a rádi bychom si stu situaci vyjasnili, je zájem o vyjádření vedení města
- došlo také ke změně na postu ředitelky na Hájově, a to je velký zásah ...
situace není dobrá a je třeba občanům odpovídat relevantně a to je povinnost starosty a místostarosty
B. Majer - MŠ je soukromé zařízení, provozovatelem je pan Podstavek a město nemá právo zasahovat do vedení školky, město v tom prsty nemá
R. Jurečka- tak jsem to nemyslel
p.Polách - a co Hájovjané - co na to říkali, souhlasí s prodejem, nebonesouhlasí
D. Forišková - schůzku jsem svolal já, protože se špinilo mé jméno, byla jsem z té schůzky rozpačitá, protože ze 400 obyvatel Hájova jsem napočítala zhruba 50 obyvatel (málo), ještě budeme čekat na informace pana právníka, a moc mě mrzí, že pan Jurečka nedokáže situaci uklinit, šíří se o mně, že chci prodat školku, ne nechci - já sama..
O. Sýkora - pozvali nás podle pozvánky - vedení města a myslí si to i občané města a lidése ptají, kdy budu odpovězeny otázky, které tam padly, když bylo řečeno, že to bude po schůzi rady města,
paní místostarostka uvedla, že někdo byl pro, někdo proti, to by mě zajímalo- jak to bylo,
pozemek školky byl věnován mým pradědou obci a nám se nelíbí, že by měl být zpeněžen
B. Majer - budme se řídit tím, co přijde z KDU-ČSL, netlačte na pilu, dnes neřešíme MŠ Hájov, my si to projdeme, až to budu vědět, řekneme
neslíbili jsme, že to bude na radě hned
p. Kuchař - vy jste řekl, že máte svůj názor, už se vás lidi ptali na Hájově, řekněte ho, lidé na schůzce svůj názor řekli, řekněte ho i vy, pojďme se zeptat hájovských občanů všech, není správně, že neberete vážně ty přítomné
B. Majer - nebudu říkat svůj názor - teď, a opravdu tam bylo kolem 40 lidí
I. Žársaká - odpovím jako Příboračka Příborákovi, řekli jste si názor ze 40 lidí a to je velice málo, já jsem KDU-ČSL, my nejsme jazýčkem na vahách, neřekneme direktivně - prodá se to! Tak to není.
Jak může někdo napsat, že KDU-ČSL Hájov a Příbor jsou ve sporu, a na základě toho jsme tuto schůzku svolali -protože jsme viděli, že lidi nejsou informováni. Přišli jsme tam a ta atmosféra , která tam byla hodně o tom - o školce rozhodla... ano rozhodla...
p. Polách - já chci poděkovat všem soudným zastupitelům, že se nám školka nepodařila prodat, je to evergreen, bylo to tu 5x, v materiálu jsme četl - že tam je plíseň a že děti buodu nemocné...mám pocit, že jsme byli manévrováni do situace prodat...
B. Majer - nene - to nebyl náš materiál, my jsme prošetřovali jen střechu
p. Polách - napadá mě jediná věc, aby někdo prošetřil situaci
B. Majer - prodej školky zde nebyl zařazen a už tady dlouho o tom klábosíme
O. Sýkora - prosím o odpovědi na otázky ze setkání
P. Krompolc - je to jednoduché - poud vás zajímá, jak starosta hlasoval, podívejte se na hlasování
B. Majer - hlasování je svobodné anikdo se o to nebude otírat
p. Kuchař - ať nám paní ředitelka řekne, jestli je tam plíseň, ......
I. Syslová - 10. 3. jsem dostala hodinovou výpověď od pana majitele, ono souvisí všechno se vším.... ono toho bylo hodně.... vy tady pořád mluvíte o nějaké budově, ale zeptali jste se , jestli to neubližuje dětem a rodičům, co k tomu dodat... děkuji bývalému vedení města, že propůjčilo město budovu školce,
a nakonec neberte Hájovu tuto budovu, má svého ducha....
paní Urbaníková, rodič - chce přečíst poděkování paní ředitelce
B. Majer - to tady nepatří, opravdu ne, ale tedy dobře - pokračujte
paní Urbaníková čte několikaminutové poděkování I. Syslové za dobu 10 let ředitelování ... v otevřeném dopise se pozastavuje i nad způsobem výpovědi, hovoří o nejistotě
ozývá se nesmělý potlesk...
B. Majer - ale p. Podstavek není zřizovatel, je vlastníkem školky, město ve školce nemá žádnou pravomoc...je jeho výsostné právo - personální otázky řešit
je 20.56 hod. - končí bod...

21/8/12 Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a. s.
na valnou hromaduje delegována Ing. Dana Forišková

VLOŽENO ŽÁDOST TJ PŘÍBOR - traktůrek...požadují 130 000 Kč
B. Majer - prostředky finanční ve VFP jsou, mají možnost se ještě ve 2. vlně přihlásit...
p. Srněnská - ano, je to tak... nebo by to šlo formou investiční účelové dotace - schválené z rezervy
traktůrek se používá na 5 tis. m2
M. Gabzdyl - ale traktůrek je v požadavcích VFP na provoz - my nemáme info, že byl vyřazen, já jsem se podle toho řídil,
p. Srněnská - ano ale je to správně,
A. Polách - kdy to dostanou fotbalisti, ty peníze.....
p. Srněnská - ..za dlouho....
paní Kamila Nenutilová něco vysvětluje a není jasné co - nyní teprve je zmatek...no.... když není slyšet, je zmatek,
10 minut přestávka asi - technická druhá už...DLOUHÁÁÁÁ PŘESTÁVKA
21.28 h - OPĚT SE DISKUTUJE
M. Gabzdyl - dejme jim 80 %, ať je to podle pravidel...
B. Majer - a bude jim to stačit? 106 000 Kč - účelová dotace z cca 8 mil. rezervy..., materiály jsou na webu...
odsouhlašeno

21/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
M. Gabzdyl - rozpočet - teplo - nový požadavek 30 tis. Kč - veřejná zakázka provozování tepla ve městě - co to je? Už je přece rozhodnuto, co se bude dělat.
B. Majer - jt. částka na odborné zpracování indikativní nabídky, na výjezdní zasedání budete informováni, je to na chrakteristiku toho všeho, nic není rozhodnuto, na horách se zeptáme toho člověka....
F. Berger - prostudujte si jednací řád, nehodlám příště to trpět - školka nebyla na programu, příště tedy ne, Hájovjané - nechť si udělají stanovisko....41 lidí na schůzi není mandát za celý Hájov
pane Gabzdyle - je pro vás problém se zeptat přímo na úřadě? 22 minut jsme kvůli vám tady navíc,
40 lidí je pro mě vzorek a byl tam celý osadní výbor
M. Střelka - jak chcete zarazit diskusi
F. Berger - je to v jednacím řádu, prostudujte si to
P.Netušil - díky za linku na Hukvaldy víkendovou - bude v r. 2018. díky za ni, máme i jiná bolavá místa v dopravní obslužnosti, i tak děkuji
D. Forišková - mám možnost srovnávat kraj a město, my na kraji jsme 115 bodů schopni projednat za 2,5 hodiny, opravdu pracujeme efektivně, zamysleme se nad tím
závěr zasedání není klidné - nijak...
B. Majer -- byl na SHSČMS v Luhačovicích, (pojede na Hrad předávat cenu).

21/10 Zpráva návrhové komise a 21/11 Závěr
49 hlasování, jen dvě nebyla přijata, říká P. Netušil - na to , co jsme tady zažili
18. 5. 2017 je další zasedání

--------------------------------------------------------------------------

20. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 2. 2. 2016


zasedání vysíláme on-line od 16 hodin

Zahájení, schválení programu
starosta navrhuje vyřadit z programu na návrh MO KDU-ČSL bod 20/6/1 - to je MŠ Hájov
pouze jedna se zdržela, někteří proti, jinak pro, hlasy pro ale nestačily pro stažení bodu z programu
zastupitelů je přítomno, počítám-li správně - 16
omluvili se Nezávislí - p. Malík, p. Střelka a p. Jurečka (ten je v zahraničí),
a dále dámy p. Trojčínská a p. Rumpíková (z ČSSD)

20/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora20/3 Kontrola přijatých usnesení
předkládá Mořic Jurečka
komentuje jednotlivé úkoly rady

20/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
čte Ing. Igor Vaněk - jen konstatuje - na co chtěli zastupitelé odpovědi a kdy odešly - meilem
Ing. Milan Gabzdyl - děkuje za materiály - ano faktury mám, ale doklady o zaplacení nemám, ani výpisy z banky, je to jen cár papíru
Starosta - říká, že je vše v pořádku, práce provedeny byly, vše je uhrazeno,
Pan J. Hajda potvrzuje

Zprávy z činnosti výborů ZM
**Zápis OV Hájov č. 26 ze dne 16. 1. 2017

Není dotaz, pan předseda OV Hájov není přítomen, je omluven

**Zápis OV Prchalov č. 23 ze dne 4. 1. 2017
Ivo Lacný - předseda OV Prchalov děkuji za investici na opravu obecního domu a zve na otevření domu - v sobotu 11. 2. na odpoledne a pak i na večer na hasičský bál,
Děkuje panu Šimíčkovi (vedoucí zodpovědného odboru )za vše a panu Viskupičovi (pracovník odboru), který dohlížel na rekonstrukci. Potlesk.
J. Svobodová - děkuji panu Hugo Jahnovi, který se zasadil o to, aby rekonstrukce byla - podařilo se mu přesvědčit zastupitele, aby město budovu koupilo a šlo do oprav...

**Informace a fakta k MŠ Hájov

20/6 Majetkoprávní záležitosti
20/6/1 **Mateřská škola Hájov

Ing. Jana Svobodová - čte dopis SNK Příbor je náš domov - v podstatě dokládá, že mnohokrát nebylo ve věci prodeje nemovitostí přijato usnesení a s prodejem nemovitostí nesouhlasí,
V závěru smích některých za jednu nesrovnalost
Starosta B. Majer reaguje - ...
Dr. Polách - já jsem dostal meil od p. Jurečky dopis, jsou tam věci, o kterých jsem nevěděl...a vypočítává je, je tam i slib, že školka zůstane v majetku města, a to je slib a sliby se mají dodržovat.
Navíc OV Hájov je proti, a to je pro mě důležité,
Nakonec i ve finančním výboru nebyli všichni jednotní, tato otázka jitří a rozděluje nás,
OV Hájov by pro nás měl být nejdůležitější, s kterým bychom měli jednat
Starosta - právě proto jsme se dohodli, že tento materiál stáhneme a budeme ještě o něm jednat
Polách - jsme tady 2 roky.. na nátlak bývalého pana starosty, .. nechtěl jsem tady být, ale vy jste tento bod chtěli stáhnout proto, že nemáte nadpoloviční většinu
M. Monsport - tak to opravdu není, pane Poláchu, není to pravda
D. Forišková - zvýšila hlas - já jsem psychicky na dně a zvažuji žalobu, vždycky pracuji poctivě a moje jméno se vláčí po městě,
Polách - asi jste si všimla, že jsem ten dopis tady ani nečetl, poučení pro vás, ta nabídka tady je, vyřešme to sami - mimo média - zřejmě mimo natáčení zasedání, a sami, sedněme si s OV a vyřešme to takhle
Hlasuje se - prodej - 5 proti,
Zdrželi 13,
to by znamenalo, že je přítomno 18 zastupitelů z 23
Usnesení nebylo přijato, takže v pořádku, říká starosta - dům nebyl prodán a pokračuje dál: a k tomu dopisu - takové podlé dopisy...- takové dohody nebyly uzavřeny, nebyly ani jiné dohody - třeba kanalizace a stavěla se, když se tady kolega dostal k moci... nevíme, o co jde,
Někdo mluví a nevíme kdo....aha , pan Gabzdyl - pan starosta je přerušen , bude pokračovat v různém

20/6/2
**Prodej pozemku – Povodí Odry


20/6/3
**Nemovitosti na ul. Místecké


20/7 Hlavní program
20/7/1
**Strategický plán rozvoje města Příbora 2017-2025

Jana Svobodová - kolik podnětů přišlo.
p. Venzara - na tuto poslední už ani jeden, ale je to ukázka toho, že minulý tým pracoval výborně a vše připravil perfektně
Jana Svobodová - já jsem se lidí ptala, v komisích není ten prostor pro rozvinutí celého tématu, my jsme byli přímo v komisích strategického plánu a tam byla ta aktivita jiná a lidé se chtěli vyjádřit a zajímalo je to,
Nebylo by špatné do budoucna zamyslet nad tím, jestli by zase nebyly takové komise - jako dřív, třeba ne v takovém rozsahu, ale opravdu lidé jdou na strategickou komisi a zabývají se jednotlivými tématy šířeji,
Pokud nedorazí za půl roku žádná připomínka, tak nevím.... k tomu plánu je třeba se sejít v jiném složení, jestli mi rozumíte,
Starosta - pan Majer - byl jsem toho součástí
J. Svobodová - nene - ta první fáze byla, kdy to vedli radní a každý měl své téma a tam docházeli lidé, kteří se podílel i na životě ve městě... v mé skupině třeba ti, kteří zaměstnávají...
Starosta - dneska je už po uzávěrce, co s tím, řekli jste, že se nebudou tvořit další komise.. už tehdy jsem to říkala
p. Netušil - ano , pan Venzara to řekl dobře, je to dobře zpracovaný dokument, naše připomínky tam jsou, ale už tenkrát se říkalo, že komise, které se zabývaly přípravou strategického plánu se překlopí do komisí realizačních
M. Gabzdyl - pokud vby se nám podařilo zrealizovat 10 % z toho plánu, bude to dobře por město
Připomeňme, že plán je druhý nejdůležitější dokument města - po rozpočtu.

20/7/2
**Návrh smlouvy o úvěru s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 25 000 000,00 Kč na financování projektu pod názvem
Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře

P. Netušil - ptá se na platby . bude se platit kolik?
Je to jaká sazba?
Odpovídá paní Kamila Nenutilová - vedoucí finančního odboru 1-m pribor - to se bude měnit - teď je 0,20 % - tato sazba není kostantní...
Vysvětluje, že úvěr bude levný, banka nám dala marži opravdu nízkou
Materiál je k prostudování na webu Příbora
http://www.pribor.eu
úvěr bude přijat - byl odsouhlašen

20/7/3
**Rekonstrukce památníku obětem padlých za I. a II. svět. války na ul. 9. května


20/8 Organizační záležitosti
20/8/1
**Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM, členům RM, předsedům výborů ZM, předsedům komisí RM a členům komisí a výborů

Hlasuje se o jednotlivých odměnách
Nebylo přijato usnesení v žádném - pro nebylo ani v jednom případě 12 hlasů - zastupitelů.
I. Žárská - už jsme odhlasovali, ale chtěla bych říct pro diváky - že šlo nanejvýš o navýšení do stovky Kč...jestli tedy nepracujete, dobře, ale že jste neodsouhlasili ani těch 17 korun členům komisí, kterých bychom si měli považovat, zamyslete se nad sebou

20/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
starosta - MŠ Hájov - nic jsme neslibovali tehdy - jen jsme se dohodli, že to zatím necháme tak! A sliby z jednoho zastupitelstva se nepřenášejí do zastupitelstva druhé,
ale také bychom neměli dělat cesty k soukromým domům.... ale k panu Z. tam se dohodlo, že budou mít jen osvětlení a ejhle , bylo jiné volební období a udělalo se jiným za městské peníz ei jiné věci, tak ctěme dohodou pokaždé
dr. Polách - na podzim budou parlamentní volby, udělejme na Hájově referendum - a´t se k tomu Hájovjané vyjádří
Jiří Polášek - nechtěl jsme vystupovat, ale nedá mi to, chci reagovat na pana Polácha a na jeho první výstup - slib v r. 2012 jsme žádný nedal, žádný nebyl, my jsme se tam tehdy domluvili, aby se situace jen uklidnila, ne neprodávala,
A druhá věc - už o této školce jednáme 3/4 roku, bylo to tu 3x-4x, bylo to v Měsíčníku, v LTV, viděli jste tady někdy nějakého občana z Hájova, předsedu KDZ z Hájova, byl tu někdo z OV - kromě p. Jurečky, takže podívejme se, 3/4 roku měli na to, mohli si udělat petici, mohli si lidi obejít, ale dělat referendum je zbytečné
Starosta- poděkování TS , že zvládli situaci, kterou zvládli za poslední dny (myslí sníh)
P. Netušil - navazuje na paní Žárskou - poslední bod byl ten - kdy se na konci roku rozdělovalo členům komisí - rozděloval předseda dle práce komisařů, byla to vždy složka motivační a důležitá, prosím, a by příště byla
J. Svobodová - dotaz - co bude s příb. nádražím
Starosta - jednal jsem s ČD - menší nádraží nejsou na programu dne, ale budou ještě o investicích jednat,
Pak jsem také prověřoval, co s fasádou na domě, kde je deska Lohrera Loma - je to majetek Správy železniční cesty
Jana Svobodova - mají tam písemnou žádost? Mají tam něco písemného z města?
Starosta - Nemají....není problém tam napsat, dobře, patří to - nevím asi Správě železniční cesty....
Neuvěřitelné - končí se...

20/10 Zpráva návrhové komise
22 hlasování, 8 nepřijato
něco se říká - nevíme co - kdo ví.....je KONEC v 17.25 hod. neuvěřitelné po hodině a půl.

20/11 Závěr

------------------------------------------------------------------------
19. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 15. 12. 2016
zasedání vysíláme on-line od 16 hodin.
PŘENOS SKONČIL
Zasedání se koná výjimečně v Kulturním domě od 16 hodin.
Odkaz na vysílání najdete zde před 16. hodinou.
Materiály k projednávání:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
REAKCE NA ZASEDÁNÍ NA WEBECH STRAN A HNUTÍ
"našli jsme":
http://www.facebook.com/top09pribor/

Zahájení, schválení programu

Zpráva o činnosti Rady města Příbora
v úvodu P. Netušil svými dotazy a starosta svými odpověďmi rozklíčoval některá usnesení Rady města Příbora

Kontrola přijatých usnesení

Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

Zprávy z činnosti výborů ZM

Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemku – Velart
Majetkoprávní vypořádání – Ing. Klozíková
Prodej pozemku ČEZ – ul. Frenštátská
Směna pozemků ČEZ – ul. Fučíkova
Mateřská škola Hájov
R. Jurečka - osadní výbor byl překvapen,že bod je zařazen na jednání ZM v prosinci, zjistil to až z pozvánky, nicméně osadní výbor nesouhlasí s prodejem,
důvodová zpráva říká, že je tam ohroženo zdraví dětí...
osadní výbor se i u pátého prodeje budovy se vyjadřuje - nesouhlasí
B. Majer - materiál měl osadní výbor dřív
R. Jurečka - ne ne - materiály: byly poslány informace, ale 5. 12. poštou, 12. 12. k vyzvednutí na poště, nebylo tam ani slovo, že bude bod projedávám na zasedání ZM v prosinci,
starosta ověří
vyjadřují se M. Střelka - upřesňující informace nejsou dost dobrým důvodem k tomu, aby se prodej znovu projednával
paní místostarostka - uvádí, co bylo nově zjištěno a doplněno
M. Střelka - jak to je s dotací?
B. Majer - je to problém, není projektová dokumentace
M. Střelka - v září jsme měl na mysli, že bude zpracována do doby podání dotace (20. 12)
M. Gabzdyl - nenašel jsem v materiálech, že pan Podstavek v případě kritického stavu střechy bude, ho pan Podstavek opraví a
zda je ošetřeno užívání pozemku u školky -- je to stavební pozemek
B.Majer - p. Podstavek chce půdní vestavbu, tak bude určitě ji chtít zakrýt ...
...
...
Dr. Polách - kdo vlastně kupuje školku - fyzická osoba,nebo s. r. o., kdo má smlouvu s městem
P. Hajda - dnes má smlouvu město s s. r. o. - 111.877,- Kč nájem za rok - letos je zaplaceno
náklady necelých 60 tis. Kč
Jana Svobodová - opravdu má budova prodána panu Podstavkovi za 2 mil 200 tis. Kč., může to koupit kdokoli jiný za tuto cenu
dnešní jednání je ale zbytečné - nemáme dost hlasů, i když to myslíme dobře
Dana Forišková - prodáváme za cenu odhadní + 200000 Kč, a prodat můžeme panu Podstavkovi, ověřovala jsem, si to i na kraji
vytáhla jsme si materiály z hlasování před 5 lety a někteří, kteří jsou nyní proti, tehdy hlasovali pro prodje - jak je to možné?
Jana Svobodová - je to rozdíl, tehdy jsme prodávali nejvyšší nabídce
E. Rumpíková - konstatuje - jak to bylo - Podstavek.. Aquazorbing... bylo mu to prodáno (pozn. - nebylo prodáno), tehdy lidé chtěli to prodat p. Podstavkovi, tak co teď řešíme? Pan Jurečka říká, že si někdo stěžuje - to může mnapsat kdokoli..
R. Jurečka - já čtu z materiálu, je to strana 9, nezmiňoval jsme nic, co říkala jedna paní
B. Majer - obrací se na minulou radu - věděli jste,jaký je stav školky ani jste neudělali
M. Střelka - město na to má Správu majetku - - pochybnost by tedy měla vyústit ve Správě majetku
J. Polášek - to je teda síla, to se nedá, vzpomeňte si na to, co se dělo v roce 2011 v prosinci, kdyby to LTV pustila jako silvestrovský pořad...
bylo to nechutné - nehrajte si na světce
na shledanou
Jana Svobodová - školka byla prodána a pan Podstavek budovu koupil, ale odstoupil od prodeje
B. Majer - ale ty to víš, Jano, on řádal jako právnická osoba a následně - protože mu to nevyhovovalo, tak požádal o to, zda by se to dalo překvalifikovat na fyzickou osobu a nově se to zveřejnilo...a už měl nižší cenu, protože už to bylo venku tak tak
M. Gabzdyl - 500 000 Kč - pan Podstavek vložil do budovy? jak řekl p. Polášek - to ne - ono se mu to umořovalo v nájmu a navíc tato částka nebyla doložena fakturami, bylo to na dobré slovo a dotace - ty bylo možné získat
B. Majer - kde na to chodíte? to není pravda, nemluvte demagogické věci
J.Polášek - neznáte, pane Gabzdyle, informace, nebyl jste tu, jste tady 2 roky, všechny faktury byly předloženy, byly zkontrolovány,neházejte na mě špínu, nebo budu zvažovat nějaké kroky
M. Gabzdyl - tak prosím o písemné doložení
P. Netušil - cena stavebních pozemků 800 Kč /m2 a nyní prodáváme stvební pozemek za 240 Kč/m2
Usnesení:
19/6/5 Prodej nemovitostí v k. ú. Hájov – objekt č. 55 a pozemky parc. č. St. 65, 265/8 a 286/17
Varianta 1
19/6/5/1 Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr prodat panu Václavu Podstavkovi, Trnávka 245, 742 58, nemovitosti v k. ú. Hájov:
1. pozemek parc. č. st. 65 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428 m2 , jehož součástí je stavba č. p. 55,
2. pozemek parc. č. 265/8 zahrada o výměře 461 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 265/2 geometrickým plánem č. 347-134/2010, doposud neevidovaný v katastru nemovitostí),
3. pozemek parc. č. 286/17 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o výměře 1202 m2, za podmínek:
– kupní cena stanovená dle znaleckého posudku navýšena o 10 %, tj. celkem 2.200.000 Kč,
– náklady spojené s převodem nemovitostí – poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, apod. uhradí kupující,
– užívání nemovitostí pro účely předškolního popř. školského vzdělávání po dobu min. 15 let,
– výhrada zpětné koupě na dobu 15 let dle aktuálního znaleckého posudku v době zpětné koupě v případě ukončení smluvně dohodnuté činnosti po dobu účinnosti zpětné koupě,
– v případě záměru kupujícího předmětné nemovitosti jakkoliv zcizit povinnost nabídnout nemovitosti městu ke koupi za cenu dle aktuálního znaleckého posudku v době záměru,
– předkupní právo pro město Příbor pro případ záměru prodeje nemovitostí třetí osobě po skončení účinnosti výhrady zpětné koupě na dobu neurčitou,
– sjednání výhrady zpětné koupě a předkupního práva jako práva věcného se zápisem do katastru nemovitostí,
– přechod práv a povinností z kupní smlouvy na právní nástupce kupujícího,
– patnáctiletá lhůta počíná běžet ode dne převedení nemovitostí do vlastnictví kupujícího.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Z: rada města T: 21.12.2016
ODSOUHLAŠENO - JE TO PŘESNĚ 12 HLASŮ
Varianta 2 - O TÉTO VARIANTĚ SE NEMUSELO HLASOVAT
19/6/5/1 Nechválilo prodej nemovitostí v k. ú. Hájov – pozemku parc. č. St. 65 včetně budovy č. p. 55 a pozemků parc. č. 265/8 a 286/17 panu Václavu Podstavkovi dle jeho žádosti ze dne 04.05.2015.
19/6/5/2 Schválilo začlenit do 1. změny rozpočtu pro rok 2017 finanční prostředky potřebné k vypracování projektové dokumentace pro opravu krovu a střešní krytiny budovy č. p. 55 v Hájově.

Jana Svobodová - do kdy je možné přihlásit školské zařízení na krajský úřad - je to diskrimující,
p. Michálek - máme adresný záměr, není to diskriminující
M. Gabzdyl - to nebylo v podkladových materiálech
B. Majer - to nevadí, že to tam nebylo, školka musí jet hned, pořád....
A. Polách - kdo to tedy kupuje, odpověď - ano fyzická osoba
Protinávrh říká B. Majer - do podmínek bod - k podpisu smlouvy kupující doloží výpis z rejstříku škol
a má ho pan Podstavek - jako fyzická osoba?
právník - stáhněte protinávrh, dáme to do smlouvy

Hlavní program
Přidělení mimořádné veřejné finanční podpory

19/7/1 Přidělení mimořádné veřejné finanční podpory
19/7/1/1 Rozhodlo přidělit mimořádnou veřejnou finanční podporu organizaci Tělovýchovná jednota Příbor, z.s. ve výši 50.000 Kč na úhradu elektrické energie, dodávky tepla a vody. Vyúčtování této částky předloží Tělovýchovná jednota Příbor, z.s. do 31.01.2017.
PŘIJATO

5. změna rozpočtu města Příbor na rok 2016
19/07/2 Návrh 5. změny rozpočtu města Příbora na rok 2016

19/07/2/1 Schválilo 5. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v následujících objemech:
Příjmy 176 423,40 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené 4. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 1 191,40 tis. Kč
Výdaje 176 830,40 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené 4. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 1 191,40 tis. Kč
Financování 407,00 tis. Kč
což je beze změny oproti schválené 4. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016
Příjmy - např.
Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Dotace na pouliční vystoupení
Neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
Sankční platba přijatá od fa Subterra a.s.
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjem z věcných břemen
Přijaté nekapitálové příspěvky za třídění odpadu
Přijatá pojistná náhrada -odstraňování následků po přívalových deštích
Městská policie - pokuty
Náklady řízení
Celkem: 1 191,40 tis. Kč
VÝDAJE
Celospolečenské funkce lesů
Sanace sesuvu v místní části Hájov
Nasvětlení přechodů silnic II. a III. třídy
Chodník Kpt. Jaroše
Úpravy drobných vodních toků
ZŠ Jičínská - půjčka na předfinancování dotačního titulu
ZŠ Jičínská - snížení energetické náročnosti budovy
ZŠ Jičínská - přestavba části přízemí budovy školy
ZŠ Npor. Loma - výzva č. 59 - Infrastruktura ZŠ
Činnost muzeí a galerií
Provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici
Záležitosti kultury
Zhotovení uměleckého díla - příborský rodák - akademických sochař Juráň
Kulturní akce včetně služeb
Loutkové divadlo - plyn
Pouliční vystoupení
Zachování a obnova kult. památek - OISM
Zahrada PK - 2. etapa - propojení zahrad s ul. K. Čapka
Piaristická kolej čp. 50
Měšťanský dům čp. 9
Radnice čp. 19 - obnova výplní okenních otvorů
Objekt čp. 245 a 247 na ul. Jičínské
Koncepce tepelného hospodářství
Stavební úpravy sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Dukelská
Projektové přípravy + projekční práce
Projektové přípravy, zpracování projektů, žádostí o dotace
Komunální služby, územní rozvoj
Změny technologií vytápění
Výdaje související s projektem Kotlíkové dotace
Sběr a svoz komunálních odpadů
Likvidace vod z kompostárny
Kontejnery na zeleň
Údržba svozových míst
Příprava rekultivace skládky Skotnice
Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň
Výdaje související s projektem Kotlíkové dotace
Krizové řízení na územní úrovni
Odstraňování následků po přívalových deštích
Volby do zastupitelstev ÚSC
Činnost místní správy - OOSČ
Materiál (ochranné pomůcky, materiál kancelářský a čistící, drobný majetek do 40 tis. Kč,knihy, časopisy atd.)
Programové vybavení nad 60 tis.Kč
Činnost místní správy - OISM
SÚ radnice - energetické úspory (PD)
Poplatky související s nakládáním a prodejem majetku (OISM)
OV Hájov, OV Prchalov
SÚ obecního domu na Prchalově
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Vratka dotace - SÚ KD Příbor
Rezerva
CELKEM 1 191,40 TIS. kČ
Některé položky jsou v plusu, jiné v mínusu a přesný KOMENTÁŘ JE V MATERIÁLECH NA WEBU MĚSTA
je ještě zapracováno 50 tisíc pro TJ - viz výše
ODSOUHLAŠENO
-----------------

Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2017
19/07/3 Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2017

19/07/3/1 Schválilo rozpočet města Příbora na rok 2017 v následujících objemech:
Příjmy 2017 149 030,00 tis. Kč
Výdaje 2017 146 335,00 tis. Kč
Financování 2017 -2 695,00 tis. Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu rozpočtu města Příbor na rok 2017.
rozpočet je předjednán,
kromě výdajů a příjmů obsahuje také
Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2017 - stav povolovacích řízení u stavebních akcí
- M. Gabzdyl - chodník - Fučíkova- jak to, že je už v tomtot provozním rozpočtu, uvažovali jsme na prac. jednání, že to bude až v 1. změně rozpočtu
B. Majer - nemáme na co čekat, je to výhodnější pracovat na tom už
P. Netušil - máme rezervu 3,5 mil., chtěli jsme v rezervě mít (ODS) 28 mil., chceme stavět lávku, je to těžké 5 mil. teď schválit na chodník - když to není ani předjednáno, vadí mi, že se o tom nevedla diskuse, proč nezačít menší akcí..
B. Majer - ale taky jste nebyli proti těm 5 mil. na vstup do zahrad a najednou je problém
E. Rumpíková - 12 let bylo něco důležitějšího
B. Majer - ano, pořád jsme na to neměli peníze, teď je volnější prostor a nevidím problém,
M. Střelka - diskuse není o tom, že nechceme opravovat chodník, chceme,
chtěl jsem, aby si zástupci klubů sedli se starostou nad investičními akcemi pana Šimíčka - odboru investic, nemáme nic proti tomu, aby některé byly upřednostněny, schůzka ale nebyla
chci, aby chodník se letos udělal a určitě se dělat bude, ale nyní musím požádat o vyjmutí 5 mil. z výdajů - chodník ul. Fučíkova - do rezervy
B. Majer - to jsme si nerozuměli
P. Netušil navrhuje ale jinou akci, kterou by odbor mohl dělat - WC v bývalé ZŠ Dukelské - odhad půl mil. Kč, v případě, že bude vyřazen chodník
M. Gabzdyl - návrh na zařazení opravy chodníku u Borovce
PŘESTÁVKA NA zpracování písmených návrhů
cesta u Borovce neprošla
vyřazení chodníku Fučíkova - neprošlo
neprošel žádný protinávrh - platí navržený rozpočet, ODSOUHLAŠEN
MĚSTO BUDE HOSPODAŘIT S ROZPOČTEM VE VÝŠI 149 030,00 tis. Kč

Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019

Plány práce KV a FV, plány práce OV (Hájov a Prchalov)

Plán práce ZM na 1. pololetí 2017
Termíny zasedání Zastupitelstva města:
Únor: 02.02.2017
Březen: 28.03.2017 - úterý
Květen: 18.05.2017
Červen: 22.06.2017

Organizační záležitosti
OZV č. 2/2016 – poplatek za odpady 2017

Návrh na vyřazení akcí ze seznamu dlouhodobého hmothého majetku

Převod příspěvku z programu Dědictví

Smlouva o společném zadávání

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
je 19 hodin - slušný čas
E. Rumpíková - děkuji autorům kalendáře, je pěkný - všichni to říkají
R. Jurečka - materiály v anonymizované podobě - nejsou anonymizovány názvy bodů - je to správně
D. Forišková - soutěž - nej vánoční strom Novojičínska - hlasujte, můžete získat i cenu

Zpráva návrhové komise a závěr - 39 hlasování - 2 nebyla přijata
starosta - přeje zdraví, štěstí a spokojenost ...
další zasedání 2. 2. 2017

----------------------------------------------
Reakce na zasedání:
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal/
PODÍVEJTE SE I NA DALŠÍ STRÁNKY STRAN - VIZ NÍŽE.

18. zasedání Zastupitelstva města Příbora
čtvrtek 3. 11. 2016 v 16 hodin
jednací sál piaristického kláštera v Příboře

on line zasedání
ZÁPIS TENTOKRÁT NEBUDU POŘIZOVAT, takže nás sledujte on line,popř. počkejte na záznam.
V týž čas jako je zasedání se uskuteční měsíce plánovaná vernisáž výstavy Kopřiva v příborském muzeu - výstavy, která svým obsahem i významem překračuje hranice města... Očekává se řada významných hostů. Zazní dokonce skladba přímo složená u příležitosti této výstavy.

Program 18. zasedání ZM - za bodem programu je uvedeno jméno předkladatele daného bodu

18/1 Zahájení, schválení programu, starosta

18/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. Berger

18/3 Kontrola přijatých usnesení,MUDr. Jurečka

18/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Igor Vaněk

18/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 23 z OV Hájov ze dne 19. září 2016
Zápis č. 17 z FV ze dne 11. října 2016
Zápis č. 14 z KV ze dne 20. září 2016
- Vyjádření kontrolovaného subjektu pravidla VFP 1, VFP 2,
- korespondence 1, korespondence 2,
- odstoupení p. Pařízka,
- pověření ke kontrole,
- zápis o kontrole pravidla VFP,
- zápis o kontrole str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8
Zápis č. 15 z KV ze dne 11. října 2016 – vyřízení, nejasnosti
předsedové

18/5/1 Volba člena kontrolního výboru ZM města Příbora,starosta

18/6 Majetkoprávní záležitosti
18/6/1 Prodej pozemku – Jarnot,místostarostka

18/6/2 Prodej pozemku – Huvarová, místostarostka

18/6/3 Výkup pozemku – Kantor, místostarostka

18/6/4 Výkup pozemku – Zátopkovi, místostarostka

18/6/5 Majetkoprávní vypořádání – Rulfová, Gilar, místostarostka

18/6/6 Majetkoprávní vypořádání – Ing. Klozíková, místostarostka

18/6/7 Kupní smlouva – Povodí Odry, místostarostka Příloha

18/7 Hlavní program
18/7/1 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních dopadů, místostarostka

18/8 Organizační záležitosti
18/8/1 Výjimka z Pravidel č. 5/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory materálně-technické podpory z rozpočtu města Příbora, místostarostka

18/8/2 Plán odpadového hospodářství 2017 až 2021, místostarostka

18/8/3 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Jičínská, starosta

18/8/4 Využívání služeb technologického centra města Kopřivnice, starosta

18/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

18/10 Zpráva návrhové komise

18/11 Závěr

------------------------------------------

Odkazy na internetové stránky stran a hnutí v Příboře - řazeno abecedně.
Situace 5. 10. 2016 - jak strany a hnutí v Příboře informují své fanoušky a ostatní o volbách do krajského zastupitelstva a do Senátu.
PODÍVALI JSME SE za vás - 5. 10. - 2 dny před volbami

ČSSD - na FB ani zmínka, že se blíží volby
KDU-ČSL - na stránkách je zmínka o volbách je v souvislosti s odkazem na Jihomoravský kraj a na jeho kandidáty, o kandidátce do našeho kraje nic
KSČM - domácí organizace stránky nemá
ODS - na stránkách ani zmínka, že se blíží volby
SNK - Příbor je náš domov - na stránkách nic, na FB - ten je aktualizován, ale o volbách nic
STRANA ZELENÝCH - na stránkách - propagován kandidát do Senátu a na FB pozvánka i ke krajským volbám a odkaz na stranu....AKTUÁLNÍ
TOP09 - na stránkách nic k volbám, ale na veřejném FB - jasná pozvánka k volbám a jasná podpora kandidáta do Senátu i odkazy na kandidáty za TOP 09 do krajských voleb, organizace se věnuje volbám aktuálně a intenzivně, AKTUÁLNÍ
A teď se podívejte i vy, možná se do 7. 10. ještě leccos změnilo:

ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
------------------------------------------

KDU-ČSL
http://www.pribor.kdu.cz
------------------------------------------

KSČM
příborská organizace stránky nemá
------------------------------------------

ODS
www.odspribor.cz
------------------------------------------

SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
------------------------------------------

STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
------------------------------------------

TOP 09
http://www.facebook.com/top09pribor
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
FB pro fanoušky strany:
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
------------------------------------------
---------------------------------------------
17. zasedání Zastupitelstva města Příbora
22. 9. 2016

Všechny materiály k projednání (v anonymizované podobě) jsou na stránkách města:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
ZÁPIS - psala jsem ho - stejně jako jindy - během zasedání kosmickou rychlostí. Jak jednání probíhalo, uvidíte ze záznamu na těchto stránkách, jakmile záznam zveřejníme, dáme vědět.

Program
17/1 Zahájení, schválení programu

17/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

17/3 Kontrola přijatých usnesení

17/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

17/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis OV Hájov č. 21 ze dne 18. 7. 2016
Zápis OV Hájov č. 22 ze dne 15. 8. 2016
Zápis OV Prchalov č. 19 zde dne 7. 9. 2016

jedná se o činnosti kontrolního výboru - o náplni toho, co výbor může kontrolovat a jak má postupovat - jak má formulovat žádost o kontrolu,
výbor chce kontrolovat rekonstrukci Katolického domu, Katolického - tady je potřebná oprava Katolický dům není, Kulturní ano - je třeba specifikovat konkrétní kontrolu - vysvětluje starosta
J. Šimíček - nejsme v žádném případě proti kontrole, musíme si ale vysvětlit, co je třeba nachystat, u Kulturního domu je toho opravdu hodně,
J. Svobodová - nechceme ale od vás práci navíc, nechceme, abyste zpracovávali nový materiál, jak jste ho udělali, chce půjčit složku - na základě vysvětlení, co všechno tam je...

17/6 Majetkoprávní záležitosti
17/6/1 Rekonstrukce chodníků a VO – Příbor, sídliště Benátky
jde o rekonstrukci v jedné etapě, nikoli rozdělené do více etap
p. Střelka, Gabzdyl - když schválíme nová pravidla - zavazujeme se, že příští rok budeme muset schválit na tuto akci 5 milionů Kč
p. Netušil - ještě si situaci ujasňuje
J. Šimíček - z úřadu -když jsme na základě vašich požadavků nechali udělat projektovou dokumentaci na chodníky i veřejné osvětlení na sídlišti U Tatry, a když jste tuto dokumentaci schválili, tak jsme předpokládali, že se to udělá, ne neudělá, a když to neschválíte nyní - celé najednou, příští rok se peníze z rozpočtu stejně najdou a my budete mít zpoždění půl roku
komplexní oprava bude nebo nebude?
rozhoduje se
a co bude s přístupy k domům a vjezdům do domů - p. Majer - jsou v dezolátním stavu a bude to stát hodně peněz, lidé si vstupy nechtějí odkoupit
Střelka - vstupy nebudou tak drahé, dnes jsou levnější technologie
financování akce jako celku prošlo
zdrželi se - Gabzdyl, Střelka, Malík, Polách, Krompolc

17/6/2 Převody pozemků – lokalita Za Školou
jde o převody soukormých pozemků, které jsou potřebné pro záměr města připravit lokalitu pro výstavbu domů

17/6/3 Mateřská škola Hájov
jde o prodej budovy panu V. Podstavkovi, provozovateli Mateřské školy Hájov v budově,
předkládá paní D. Forišková,
materiálem se zabývala rada města,
pokud město dům prodá, pak podmínkou je např., že 15 let zde musí být školské zřízení,
Malík: vím, že to je citlivé téma - může se pan Podstavek vyjádřit? Je na zasedání. proč chce budovu odkoupit a už nemá zájem o nájem, který je poměrně pěkný
V. Podstavek: buď se začne investovat do oprav - to znamená do odvodnění ve sklepích a pokud to bude moje, budu investovat do svého, navíc investice to budou velké, a je lepší splácet hypotéku - svou, než platit nájem,
jsme tady 8 let a lidé dobrovolně platí 3500 Kč a chodí k nám, na schůzce s vedením jsem odkryl účetnictví - přesně, co přichází a co odchází,
navíc, abychom prosperovali, musíme zvýšit kapacitu školky a to teď není možné.
Gabzdyl - proč žádáte jako soukromá osoba a ne s. r.o. ?
Podstavek - budu investovat jako fyzická osoba a budu to pronajímat s. r. o.
Rumpíková - vzpomíná si na pozdvižení, které nastalo, když se to mělo kdysi prodat panu Korčákovi, a lidé chtěli, aby to zůstalo panu Podstavkovi, a dát na opravu střechy 2 miliony , tak to je lepší školku prodat...
P. Polách - co osadní výbor
Radek Jurečka - spolupráce s panem Podstavkem je na dobré úrovni, vloni jsme dávali své stanovisko, bylo tu i stanovisko KDU-ČSL, proti fungování školky nemáme vůbec nic, na Hájově se dopělo k tomu že osadní výbor nedoporučuje prodej budovy a doporučuje opravit budovu, školku tady chceme, a chceme panu Podstavkovi činnost zpříjemnit, - to bylo tehdy, projednávali jsme to i na zasedání zastupitelstva, v poslední době jsme žádné takové jednání neměli, a najednou jsme se z materiálů zastupitelstva minulý týden, že jde o prodej školky,
osadní výbor o něm nevěděla ani se k němu nevyjádřil- což je v rozporu se zákonem, osadní výbor se musí k záležitostem materiálním ze zákona vyjádřit a tady to neproběhlo, navrhuji, aby materiál byl odložen - nesplňuje formality a je tam i chyba datumová.. už se jedná o čtvrtý prodej... jednali jsem mockrát dřív i později, ale nyní ne
Polách - jak je to možné??
Starosta - ale osadní výbor už své vyjádření dal, p. Jurečka se brání....není to pravda
osadní výbor si neplní , co má - neinformuje své občany a když jsem jim vysvětlil, jak to je s prodejem, nikdo neřekl ani popel, nikdo neměl nic proti prodeji, tak nevím, jaké máte tam vztahy
vy máte stanovisko a vy jste ho nezměnili - je to to původní
R. Jurečka - není to pravda - byl nový znalecký posudek a ten jsme neměli, a došli k dalším věcem a o těch jsme nemohli jednat
Majer - no to ale tady běžně bylo, tako to fungovalo, nedělám nic špatného - my víme, že nechcete, aby se to prodalo, my víme, že jste názor nezměnili
R. Jurečka - prosím, držme se faktů
- já jsem jenom řekl - nechceme teď momentálně prodat, já jsem řekl, že jsou tady nové skutečnosti - např. nový znalecký posudek a ten jsme neprojednali, a navíc tam ani naše stanovisko není, není tam nikde, opravdu není
B. Majer o nakládání s majetkem rozhoduje zastupitelstvo a ty uvádíš zástupné problémy
F. Berger - co osadní výbor zamýšlí s tímto domem v případě, že pan Podstavek dům opustí a co pan Jurečka dělá jako předseda osadního výboru, když neinformuje veřejnost a neví o prodeji
R. Jurečka - to že jsme zjistili minulý týden tento bod na zasedání, víc jsem nemohl udělat než rozeslat informaci na materiál, který je na webu
Netušil - rámcově jsem pro prodej, ale jde mi o podmínky, opakovaně se mluví o tom, že máme pečovat o majetek města a já se z několik posledních let podivuji nad cenami pozemků- jak jsou rozdílné - kdy pozemky vykupujeme a když je prodáváme... např. u koupaliště.. 50 Kč za m2 a teď prodáváme dva velké pozemky za 245 Kč /m2- jak je to možné - v centru obce?
A stanovisko osadního výboru je potřebné - aspoň odkaz na starší stanovisko by nemělo chybět
B. Majer - prodej a koupě tak nefunguje, jak říká pan Netušil - koupaliště bylo to atraktivní pro město a prodával soukromník...
Střelka - pan Podstavek vyjádřil nejistotu - neobsazená místa, proto bych byl pro stávají vztah nájmu a pronájmu
a reaguje na paní Rumpíkovou - navštívil jsme mateřskou školu jako zastupitel a zjišťovali jsme s pracovníkem úřadu prohlídku a zjistili jsme, že situace není tak hrozivá, jak se zdá a az pár tisíc by se dala vyřešit, máme - město možnost velmi výhodných dotací na zateplení a úsporu...
B. Majer - žádost se musí poslat do 20. 12., ale města nejsou schopna na to reagovat - nestihne se to všechno připravit
J. Hajda - odborník na dotace - myslím si, že v budově jde o střechu a o krov, a to z této dotace nejde - nevím, jak to je se zateplením, jak je to třeba, myslím, že tento dotační titul by nám řešil celou budovu
Střelka - je přerušován panem starostou - pane starosto -chápu, že jsi moderátorem zasedání, ale nevím, jestli můžeš být i glosátorem, hrubě se mi přestává líbit hrubé komentování mých názorů,
Majer - a mě se hrubě nelíbí, že zrovna ty mluvíš o řádném hospodaření
Gabzdyl - prodáváme někomu jinému, než tomu, kdo školku provozuje, to není dořešené... co se stane, kdy to zveřejníme na úřední desce, co když nám nabídne jiný občan víc peněz za tuto budovu, jak budeme reagovat
Majer - mluvíte o opravách - to bude ale tak 15 mil. Kč
Forišková - adresný prodej školských zařízení - kraj potvrdil, že je to možné - jde o adresný prodej!!!
Gabzdyl - 15 mil. Kč investujeme a nic z toho nebudeme mít? to ne - u hvězdárny půjde např. o větší objem peněz
Svobodová - jaký způsobem je zajištěno to, že do roku 2013 udržíte školské zařízení ? Jak se to řeší a když to nebude ošetřeno, tak co bude dál - pokuta ?
V. Podstavek - garance je 9 let působní v Hájově? Chcete jinou garanci?
Svobodová - ano chci
V. Podstavek - dnes je 6 volných míst, došlo k momentálnímu poklesu
Svobodová - garance je nutná.
p. Michálek - právník města - ztratní nebudeme - žadatel školku opraví, bude ji provozovat, v případě, že ji nebude moci provozovat, pak ..není slyšet.. 15 let bude ale vázán závazkem,
Pokud se přihlásí ještě někdo - samozřejmě pokud nám někdo nabídne vyšší cenu, pak je třeba to pouze řádně zdůvodnit, proč město neprodá vyšší nabídce. Např. dobré zkušenosti - musíme řádně zdůvodnit např. z důvodu veřejného zájmu.
p. Žárská - jak jste to s tím demografickým vývojem víte, dětí nebude ubývat, mám tyto zkušenosti, navíc se do školek budou brát i 2leté děti,
p. Rumpíková - a co udělat školku pro postižené děti, pan Podstavek by je třeba svážel
p. Gabzdyl - dem,grafický vývoj je v materiálech zasedání, kdo je četl, ví
p. Polách - já snad k tomu mohu mluvit - ve školkách není problém získat místo pro dítě- říkají mi maminky, hodně mladých lidí odchází do Kopřivnice - jsou tam byty, a my máme speciální školy v okrese a fungují, o handlované děti je postaráno, zařídit ji - to bych panu Podstavkovi nepřál, logopedická školka - to ano a je to lákavé, ale je to otázka ceny - musím říct, že mnozí rodiče jsou raději ve státních školkách m než v soukromých - rozdíl tam nějaký je
p. Gabzdyl - jednejme o ceně, za pozemky je nízká
p. Trojčinská - mluví se o logopedické třídě - nedokážu si představit celou třídu logopedických dětí
jak by to bylo - když dojde k tragédii a pan Podstavek koupí dům jako fyzická osoba, co by bylo dál
Majer - v materiálu to je - o něčem to svědčí...
Michálek vysvětluje - čte z materiálu
v krátké chvíli je to druhá narážka na to, kdo si pečlivě studuje materiály,nebo nestuduj
p. Malík - dá se do smlouvy vložit, aby se krov do určité doby opravil?
Michálek, právník - dá se tam dát cokoli
p. Gabzdyl - poznámka pan aMalíka je věcná - pokud 2 200 000 Kč - to je náklad na opravu střechy, pak za 15 let je to měsíčně 12 000 - takže když to nebude opraveno, má pan Podstavek nájem zadarmo
p. Žárská - o co se jedná, které šikovné maminky neměly problém s umístěním dětí, byla jsem u zápisu, maminky se dávaly odvolání na kraj a děti se tím pádem vzaly,
Berger- cítím s vystoupení obstrukce, vyjádřete to zvednutím ruky
Forišková - slova pan Gabzdyla jako by vyplývá, že město něco zadává nedůvěryhodným osobám, já posudkům věřím,v posudku je napsáno - oceňoval jsem školské zařízení .. a tam je asi jiné hledisko
R. Jurečka - v zahradě vede plynovod - ve znaleckém posudku o středotlakém rozvodu není ani zmínka, pamatovalo se na to? Budoucí vlastník by mohl být uveden v omyl.
pana Šimíčka není slyšet - snad - kdyby tam byl, tam by to tam bylo...
R. Jurečka - to je fakt a je to ve vlastnictví města
J. Svobodová navrhuje přestávku, ať se nedohadujeme tady přes stoly...
neprošlo
J. Svobodová upřesňuje - chci technickou přestávku - z vyjádření to sice bylo jasné, ale nebylo to upřesněno, technická je vyhlášena v 18.10 minut
jsme na začátku jednání
je po přestávce
Trojčinská - budu hlasovat pro pronájem, proto ,aby zůstala budova městu - mám vlastní zkušenosti
někdo reaguje bez mikrofonu něco o Dukelské.. nevíme co, je to jen tak vykřikování
hlasuje se...
usnesení:
1. zastupitelé berou na vědomí zprávu o současném stavu projednávání žádosti p. Václava Podstavka o prodej nemovitostí v l. ú. Hájov – objektu č. p. 55 a pozemků parc. č. st. 65, 265/8 a 286/17 - jeden se zdržel (M. Gabzdyl).
2. Zastupitelstvo uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr prodat panu Václavu Podstavkovi, Trnávka 245, 742 58, nemovitosti v k. ú. Hájov:
1. pozemek parc. č. st. 65 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428 m2 , jehož součástí je stavba č. p. 55,
2. pozemek parc. č. 265/8 zahrada o výměře 461 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 265/2 geometrickým plánem č. 347-134/2010, doposud neevidovaný v katastru nemovitostí),
3. pozemek parc. č. 286/17 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o výměře 1202 m2,
za podmínek:
– kupní cena stanovená dle znaleckého posudku navýšena o 10 %, tj. celkem 2.200.000 Kč,
– náklady spojené s převodem nemovitostí – poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, apod. uhradí kupující,
– užívání nemovitostí pro účely předškolního popř. školského vzdělávání po dobu min. 15 let,
– výhrada zpětné koupě na dobu 15 let dle aktuálního znaleckého posudku v době zpětné koupě v případě ukončení smluvně dohodnuté činnosti po dobu účinnosti zpětné koupě,
– v případě záměru kupujícího předmětné nemovitosti jakkoliv zcizit povinnost nabídnout nemovitosti městu ke koupi za cenu dle aktuálního znaleckého posudku v době záměru,
– předkupní právo pro město Příbor pro případ záměru prodeje nemovitostí třetí osobě po skončení účinnosti výhrady zpětné koupě na dobu neurčitou,
– sjednání výhrady zpětné koupě a předkupního práva jako práva věcného se zápisem do katastru nemovitostí,
– přechod práv a povinností z kupní smlouvy na právní nástupce kupujícího,
– patnáctiletá lhůta počíná běžet ode dne převedení nemovitostí do vlastnictví kupujícího.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Zodpovídá rada města, termín 30. 9. 2016
Pro: I. Žárská, M. Jurečka, p. Krišák, V. Putala. E. Rumpíková, F. Berger, J. Polášek J. Myška, p. Vaněk, D. Forišková, B. Majer
Proti: M. Střelka, R. Jurečka, J. Svobodvá, R. Polách, M. Gabzdyl. p. Netušil, V. Trojčinská
Zdržel se: J. Malík, L. Nenutilová, p. Krompolc
- usnesení nebylo přijato - budova nebude zatím prodána

17/6/4 Prodej pozemku "anonymizováno"
finanční výbor doporučuje - dokonce zvýšení ceny za 100 Kč (původně 50 Kč), odbor úřadu nedoporučuje právě proto, že to je vodní tok, vzniká tak protinávrh, hlasuje se o něm, pozemek nebyl prodán za 100 Kč
a vzniká zmatek - starosta neví, zda se musí hlasovat o původním návrhu,
tajemník říká, že ne
místostarostka a další, že ano
hlasuje se tedy o původním usnesení
ZM neschválilo prodej části pozemku parc. č. 2282/27 v k. ú. a obci Příbor "anonymizováno" dle jejich žádosti ze dne 13. 4. 2016.
zastupitelé se dohadují mimo mikrofony, bohužel neslyšíme.... je to jako na tržišti doslova a do písmene
hlasuje se o dalším usnesení:
Zastupitelstvo: Uložilo projednat užívání části pozemku parc. č. 2282/27 v k. ú. a obci Příbor formou nájemního vztahu.
B. Majer - ještě to projednáme s těmi lidmi a dál, ti lidé sami přišli, že to odkoupí a teď to na sebe práskli a my jim to pronajmeme, no
Forišková - voda tam fakt meandruje... řešil se teď podemletý strom a platilo to město - divákovi to není jasné, protože se diskutuje mimo mikrofony...

17/6/5 VB ŘSD – Lávka přes obchvat
bez diskuse vyřízeno

17/6/6 Výkup pozemku - ÚZSVM
bez diskuse vyřízeno

17/6/7 Nemovitosti – ul. Masarykova
Předkládá p. Forišková - ještě dnes jsme měli žádost spol. Modré reality a oni by chtěli si vzít žádost na chráněné bydlení a jednají i s jinými městy a chtěli by odkoupit pozemky a zbourat nemovitost, a anebo by přizpůsobili ten stávající objekt, stále hledáme možnosti, jak nejvýhodněji objekt prodat, je ve špatném stavu a zabýváme se jím už ve 3. volebním období, a nemovitost chátrá a nemáme pro ni využití
Gabzdyl - jak to prosím funguje to hlasování v tomto případě
jsou navrženy varianty: Varianta 1:
17/6/7/1 Uložilo zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku města nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře za podmínek dle usnesení zastupitelstva města č. 13/6/4/1 ze dne 23.03.2016.
Z: vedoucí odboru ISM T: 30.09.2016
Varianta 2:
17/6/7/1 Uložilo zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku města nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře za kupní cenu o ..... % nižší oproti znaleckému posudku a dalších podmínek dle usnesení zastupitelstva města č. 13/6/4/1 ze dne 23.03.2016.
Z: vedoucí odboru ISM T: 30.09.2016
Varianta 3:
17/6/7/1 Rozhodlo o odstranění – objektu č. p. 586 na náklady města a rozdělení plochy tvořené pozemky parc. č. 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3148/2 a 3148/4 na stavební pozemky, které budou následně předmětem prodeje pro využití dle územního plánu.
Varianta 4:
17/6/7/1 Rozhodlo o ponechání nemovitostí v majetku města a o provedení následných stavební úprav objektu č. p. 586 na náklady města za účelem změny užívání např. na bytový dům, objekt občanské vybavenosti apod.
p. Forišková vysvětluje - nechtěli bychom to například pro sociálně vyloučené, ale pro sociální bydlení ano...
Majer - byli jsme dnes na místě i s úředníky a právníkem Modré reality - prošel si budovu, velice se mu líbila i t zahrada, prostředí, klidová zóna apod. , domluvili jsme se, že bychom navrhli, protože nás nic netlačí, stálo to 14 roků, měsíc to vydrží, chtěli by přijet s projektantem a chtějí se na to podívat, a tak ze 70 % by to vzali, ale když to zveřejníme ještě i v tisku, tak se uvidí a můžeme počkat... zatím bych neodsouhlašoval snížení ceny, právníka cena nepřekvapila a to bourání bouralo by se na jaro, takže je čas, takže pokud by nám vyhověla účelovost toho prodeje, uvidíme
Malík - proč nám to tedy tak předkládáte, vypadá to, že chcete to, co chce rada města
Majer - měli by to bezbariérové, malé byty, pro osamělé
Gabzdyl - chybí mi jedna varianta - 3. a 4. je zajímavá, ale mám protinávrh:
Rozhodlo o ponechání nemovitostí v majetku města a o provedení následných stavebních úprav objektu č. p. 586 na náklady města za účelem změny užívání např. na bytový dům, objekt občanské vybavenosti apod., případné odstranění stavby a příprava pozemků k nové výstavbě.
Krompolc - město by se tak lukrativního pozemku nemělo zbavovat, tak velký a pěkný pozemek na cokoli - na Domovy důchodců, na moderní nízkoenergetické byty, atd.....neprodávejme
Majer - právě my to chtěli prodat za tímto účelem, aby to někdo provozoval, město to neudrží,
Krompolc- je kupodivu , že to město nefinancuje a soukromý podnikatel ano,
Forišková - pokud by to město chtělo k sociálním účelům - musel by se zařadit do sítě sociál. služeb a pokud by to kraj nepovolil pak by muselo vše platit samo
Krompolc- skáče paní Foriškové do řeči - neprodávejme tak lukrativní lokalitu
Polách - je to největší pozemek, který tu má město, mladí nemají kde stavět a tady by to bylo hned, je to vhodný reke na výstavbu domů
Netušil - je to souboj dvou myšlenek - stavebních parcel a sociálního bydlení - do jaké míry pokrývají DPS a Domov seniorů potřeby města
Lenka Filipcová z odboru sociálního - odpovídá je 120 - 130 žádostí do domova seniorů, DPS 35 žádostí,
můj osobní názor - bylo by to vhodné spíš pro byty pro mladé rodiny, senioři, kteří bydlí - jsou natolik soběstační, a když ne, tak je preference sociálních služeb a ponechat ho doma, město by domov nefinancovalo, náklady na domov - 60 míst - je 20 mil. Kč. ročně a co potřebujeme domov se zvláštním režimem (demence), ale to nemůže vystavět město, ale např. kraj - to nejde.
Hlasuje se o:
Rozhodlo o ponechání nemovitostí v majetku města a o provedení následných stavebních úprav objektu č. p. 586 na náklady města za účelem změny užívání např. na bytový dům, objekt občanské vybavenosti apod., případné odstranění stavby a příprava pozemků k nové výstavbě.
11 pro - chybí jeden hlas - neprošlo
hlasuje se o zveřejnění prodeje na úřední desce - tj.
Uložilo zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku města nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře za podmínek dle usnesení zastupitelstva města č. 13/6/4/1 ze dne 23. 3. 2016.
neprošlo
Uložilo zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku města nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře za kupní cenu o 10 % nižší oproti znaleckému posudku a dalších podmínek dle usnesení zastupitelstva města č. 13/6/4/1 ze dne 23. 3. 2016.
pro nikdo
Rozhodlo o odstranění – objektu č. p. 586 na náklady města a rozdělení plochy tvořené pozemky parc. č. 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3148/2 a 3148/4 na stavební pozemky, které budou následně předmětem prodeje pro využití dle územního plánu.
proti 12 - nepřijato
poslední usnesení
Rozhodlo o ponechání nemovitostí v majetku města a o provedení následných stavební úprav objektu č. p. 586 na náklady města za účelem změny užívání např. na bytový dům, objekt občanské vybavenosti apod.
pro nikdo
neprošlo - nebyla přijata žádná z variant
p. Majer - to jsme tedy válčili
Forišková - prosím ve svých klubech o tom začněte vážně jednat

17/6/8 Prodej pozemku ČEZ – ul. Frenštátská
usnesení -návrh
Schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a právu provést stavbu, v předloženém znění, pro prodej části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Příbor o výměře cca 20 m2 dotčené stavbou „Příbor, přemístění NJ_5967, VNK, NNK, DTS“, za cenu dle znaleckého posudku, mezi budoucím kupujícím ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Příbor. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel.
Protinávrh p. Poláška
Neschválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a právu provést stavbu, v předloženém znění, pro prodej části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Příbor o výměře cca 20 m2 dotčené stavbou „Příbor, přemístění NJ_5967, VNK, NNK, DTS“, za cenu dle znaleckého posudku, mezi budoucím kupujícím ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Příbor.
J. Šimíček - ČEZ už 15 let hledá jiné místo, na stávajícím je opravdu špatný příjezd, našli uvedené místo -návrhy byl dva - jeden těsně u komunikace - tam byly námitky, ale tohle je nejzazší místo, kde může trafostanice být. Musíme také zvažovat, zda v případě nepřemístění bude dost velká kapacita elektrické energie , když budeme něco potřebovat třeba výtah na radnici - to je fakt. Trafostanice bude vyčuhovat metr a půl nad terénem. Už jsou to stavby jiné, než je známe z minula. Jde o lokalitu mezi bytovými domy pod letadlem.
Střelka- není to vhodné místo, lidé mají luxusní výhled a toto omezí obyvatele
Protinávrh byl přijat - trafostanice kousek pod letadlem nebude.

17/6/9 Prodej pozemku - anonymizováno
příjezd k zahradě -prodáno

17/6/10 Výkup pozemku – anonymizováno
pozemek u silnice - svahu, který se na Hájově opravoval, město odkoupilo

17/6/11 Výkup pozemku – Povodí Odry
pozemek na Orinoku
Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání věc – odkoupení pozemku u Orinoka vhodného pro umístění venkovních tělocvičných prvků – původně v rámci projektu prevence kriminality. Jednání o odkoupení vhodného pozemku probíhá již od roku 2013.
Znaleckým posudkem 19. 2. 2014 byl pozemek oceněn na 315.910 Kč, tzn. cca 69 Kč/m2.
koupeno

17/6/12 Výkup pozemku pod MK – Hájov
- jedná se o odkoupení pozemků od Hájovjanů, pozemků, které jsou v podstatě společně užívány a týká se to těch, kteří prodat chtějí, ceny za 1 m2 se pohybuje od 10 Kč po 100 Kč, znamená to péči o tyto pozemky
nebylo přijato, divák musí sám počítat hlasy - starosta neříká nahlas
druhé hlasování se týká jednotné ceny pro všechny - 100 Kč /m2
pro 10, je to málo hlasů - neodsouhlaseno
pozemků se vlastníci nezbaví
opět se diskutuje mimo mikrofon.... no...kdo ví porč

17/7/1 Návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2017
OV Hájov požaduje 322 000 Kč
Hájov má uvedeny i kulturní akce
Krišák - kde přišel Hájov na 150 000 Kč na kulturní akce - to můžeme - zdá se pozvat celý Hájov na párek a guláš zadarmo, je to nadsazené
Radek Jurečka - vysvětluje náklady na akce, je pravda, že nemáme ještě nic objednané, ale musíme hradit různé náklady, i program.. pro nás je to odevzdávat rozpočet brzy, neříkám, že chceme utratit všechno, ale snižování - to ne, je možné, že si budeme muset některé akce nakoupit, protože některé hájovské složky už nejsou vázány na osadní výbor, ale na radu města a pokud tam nebude ta dobrovolnost, pak to budeme muset zaplatit - třeba si objednat u technických služeb službu, je to kvalifikovaný odhad lidí, kteří tuto činnost dělali 7 let dobrovolně a zdarma
Poláček - krmáš 20 tisíc Kč? co za 20 tisíc je na krmáši?
Netušil mě zarazilo to, že poté, co máme obecná pravidla a z toho rozpočtu vypadly věci, které se mi zdály podivné - sponzorování plesů například, plesy jsou na to, aby se peníze vydělaly a poté, co se podařilo to odstranit a nato je tady požadavek na 322 000 - nárůst peněz,
dojem - každý ví, za kolik se dá pořádat ta či ona akce....
Majer - seděli jsme v Příboře s paní ved. odboru kultury a takové částky jsme neměli, každou korunu jsme otáčeli
Krišák- chce opět odpověď, kde se došlo na dané ceny..
pan Jurečka to ale řekl: „je to kvalifikovaný odhad lidí, kteří tuto činnost dělali 7 let dobrovolně a zdarma“
Jurečka - je to pro nás první rok a my si budeme muset ty služby zaplatit- je to tak, nedělali jsme to schválně - od stolu, můžeme doložit příklady
Majer - ale akce jste dělali vždycky
Jurečka - ano, ale dělali to lidé dobrovolně a zdarma, teď to tak zřejmě už nebude
OV Prchalov 148.000 Kč
mají také v ceně webové stránky - provoz - ty ale příliš nefungují, nejsou obnovovány
Kamila Nenutilová - jsou pravidla - je tam 7 bodů a musí se to udělat nejdříve podle těchto bodů - na co peníze použít
Radek Jurečka- opakuji se - dřív - lavičky jsme si nanosili, guláš jsme si uvařili, výletiště zajistili, teď už to tak nebude,
vloni se jedna kace navýšila z 1000 korun na 15 000 korun..
pan Jurečka pokračuje asi minutu - dvě dál, neslyšíme ho
starost aáháá májka
usnesení přijato

17/7/2 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2016
Forišková - materiál je dobře připravený, nebudu to více rozebírat

přestávka

17/7/3 Zpráva o výsledku hospodaření města a jeho organizací za
1. pololetí roku 2016

starosta shrnuje hospodaření - příjmy jsou čerpány z 57 %
výdaje jsou čerpány z 36 %
je to dobrá situace, hospodaříme dobře - položky mají logiku - v podstatě shrnul

17/7/4 Návrh na 4. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2016
Příjmy 175 232,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené 3. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 429,50 tis. Kč
Výdaje 175 639,00 tis. Kč, což je snížení oproti schválené 3.změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 27 570,50 tis. Kč
Financování 407,00 tis. Kč, což je snížení oproti schválené 3. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 28 000,00 tis. Kč

změny v příjmech - to jsou daňové příjmy a dotace - propojení zahrad a nové nedaňové příjmy
výdaje - odpovídají skutečnosti, realitě, pak jde o přesuny položek
J. Svobodová - kapitola 8 - domlouvali jsme se, že tu částku 28 mil. Kč bychom chtěli ušetřit na příští léta a ne ji dát do rozpočtu, chtěli jsme ji nechat na nějaké větší akce a není to tak, je to zapojeno do rozpočtu a lidově řečeno to může být rozfrcáno,
když jsem o tom minule jednali- měli jsme 3 varianty a najednou je to v rozpočtu a my chápeme, že to bude použito i na drobné akce.. a to my nechceme
Kamila Nenutilová, vedoucí odboru finančního - hovoří a my nevíme, co říká... už víme....slyšíme, ve třídě 8 je to dáno mínusem, tzn., že ta částka se do rozpočtu teď nezapojuje a bude jako zůstatek na účtech,
starosta - nyní je to v třídě 8 a může se kdykoli zapojit do rozpočtu města na příští rok, může se to tak stát - budeme mít lávku, hasičské auto a já nevím, kolik budeme mít peněz volných... a tady nikdo neřekl, že to tady budeme spořit x let, to je jen vaše přání
Kamila Nenutilová - 28 mil. - není nyní předmětem rozpočtu na r 2017, nyní je těch 28 mil. mimo kapitolu výdajů, nejsou ve výdajích rozpočtu na rok 2016
starosta - peníze jsou uloženy na termíénovaném vkladu, a my o nch te´d nerozhodujeme.
Forišková - od letošního roku nejsou vklady měst pojištěny, tak nejdejbože - pokud by KB nebo Generali padly, nedostaneme nic
schváleno jednohlasně

17/8 Organizační záležitosti
17/8/1 Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské
materiál jena webu města
bez diskuse přijato usnesení
Souhlasilo s realizací akce s názvem „Rekonstrukce domu č.p.247 na ulici Jičínské
i druhé usnesení
Rozhodlo o dofinancování akce s názvem „Rekonstrukce domu č.p.247 na ulici Jičínské“ bankovním úvěrem do výše max. 25 mil. Kč
MATERIÁL:
Na pracovním zastupitelstvu dne 7. 9. 2016 byla projednána možnost rekonstrukce domu č. p. 245,247 na ulici Jičínské. Zastupitelstvo bylo informováno o možnosti podat žádost o dotaci na energetické úspory bytových domů, možnosti podat žádost o dotaci na sociální bydlení a dále o možnostech dofinancování akce prostřednictvím bankovního úvěru, případně částečně z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvu je nyní předkládán k rozhodnutí záměr realizace akce a jejího financování. Předkládaný návrh:
• schválit realizaci akce v roce 2017
• schválit použití bankovního úvěru na dofinancování akce do výše max. 25 mil. Kč
Další postup:
• podat žádost o dotaci na energetické úspory (předpoklad získání dotace ve výši 42% způsobilých výdajů – cca 4,8 mil .Kč)
• nepodat žádost o dotaci na sociální bydlení z důvodu složitých následných podmínek a možných rozporů s připravovaným zákonem o sociálních službách
• vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci akce
• dle výsledků veřejné zakázky definitivně rozhodnout o struktuře financování
Návratnost investice:
V městských bytech je v současnosti stanoven nájem ve výši 40,-Kč/m2/měsíc. V následující tabulce je uveden prostý výnos z nájmu při stejné výši nájemného za m2 a při 50,-Kč/m2.
tabulka v materiálech
Návratnost investice je však nutno posuzovat i z dalších hledisek. V současnosti je provoz budovy ztrátový, doplácí se cca 600 tis. Kč ročně, po rekonstrukci a zavedení režimu se správcem by tyto náklady odpadly. Dále dojde k estetizaci budovy a okolního prostranství. Město bude mít rovněž k dispozici budovu pro sociální bydlení, které dle připravovaného zákona o sociálních službách pravděpodobně bude povinno mít.

17/8/2 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora
MATERIÁL MÁ 16 PŘÍLOH
celkem v pořádu - bez velké diskuse
paní Svobodová hovoří a také hovoří i bez mikrofonu, škoda

17/8/3 Tepelné hospodářství města Příbora
na začátku zasedání vyřazeno z jednání

17/8/4 Výjimka z pravidel poskytování VFP na činnost a provoz
starosta - k chybám dochází, i když se mohou spolku a žadatelé poradit s paní Srněnskou, i letos budou žadatelé - potenciální - sezváni
tato výjimka se týk turistů:
ZM schválilo výjimku KČT Příbor z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz č. 2/2015 na rok 2016 spočívající v možnosti podpisu smlouvy o poskytnutí VFP na činnost a provoz do 30. 9. 2016
KČT Příbor byl dle pravidel vyzván k podpisu smlouvy do 6. 5. 2016. K tomuto datu se zástupce KČT Příbor nedostavil a smlouvu nepodepsal.
Zastupitelé výjimku schválili

17/8/5 Zpráva o uplatňování územního plánu města Příbora
přednáší J. Šimíček
ÚP je platný od 12/2012 - letos uplynou 4 roky, kdy lze uplatnit změny.
K procesu vypracovávání Zprávy o uplatňování ÚP Příbora by měl být již přizván určený zastupitel. Odborem je navržen J. Malík.
Byl schválen.

17/8/6 Program Dědictví – žádost o vyjádření
starosta:
Jde o žádost pana z domu č. p. 102, proč dostal pouze 10 000 Kč na výměnu oken, když paní v jiném bytě dostala více. Celé znění žádosti je přiloženo v materiálech.
ZM vzalo na vědomí žádost o vysvětlení poskytnutého příspěvku na výměnu oken v bytě č. ..., č. p. 102 na ulici Lidické v Příboře
a potvrdilo své usnesení č. 15/07/06/1 ze dne 23. 06. 2016

17/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
***5. 10. - bude představení studie Z69 v klášteře!!!
***p. Berger - na pracovní zastupitelstvo přijděte s konkrétními návrhy bodů, které jsme dnes nevyřešili
***D. Forišková - chystá se 3. plán sociálních služeb...budou nové komise, prosím o nominaci
***M. Gabzdyl - dávám zastupitelstvo města ukládá radě města... v působnosti Správy majetku .... za účelem odvolání I. Lacného z funkce jednatele společnosti
- a vysvětluje - proč - bude v záznamu v závěru zasedání
1.
2.
3. demonstrativní opuštění pracovního zasedání, které se sešlo kvůli teplu - v soukromé firmě by to bylo to poslední, co by udělal
4. špatné hospodaření společnosti - a dokládá proč..
B. Majer - bylo tady silné slovo okrádá, to tady mezi sebou neříkáme, .........
Gabzdyl - můžeme vyloučit bod č. 4 s okrádáním, to před tím úplně stačí,
2 roky řešíme, co s teplem a 2 roky nic nepřišlo od správy majetku a teď když to řešíme, přišel pan Lacný a Správa majetku s návrhem na propojení kotelny Lomené s - nestíhám psát........
B. Majer - na kamery to už zaznělo, tak to je jedno
hlasuje se
Pro Střelka, Svobodová, Gabzdyl, Netušil
proti Polášek, Berger, Myška ostatní se zdrželi
návrh neprošel

17/10 Zpráva návrhové komise
bilance usnesení
hlasovalo se 47 x
přijato 12 nebylo přijato

17/11 Závěr
3. 11. 2016 - bude 18. zasedání
PŘESNĚ USLYŠÍTE A UVIDÍTE V ZÁZNAMU NA NAŠICH STRÁNKÁCH, TOHLE JE - POKUD MOŽNO - OBJEKTIVNÍ ZÁPIS ZASEDÁNÍ PSANÝ "KOSMICKOU RYCHLOSTÍ"

16. zasedání ZM 2016
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=740&kategorie=110
------------------------------------------
------------------------------------------

VYSÍLALI JSME
15. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 23. 6. 2016 online

Materiály k projednání jsou tady - všechny:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Kontrola přijatých usnesení

Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
MŠ Hájov – čeká se na znalecký posudek – říká pan Vaněk – radní města – o jaký typ jde – na stav, prodej,nebo jaký…..- na stav a prodej… ale to jsme se přece neusnesli.. říká pan Gabzdyl
Pan starosta – bod byl odložen, nebylo nic přijato, proto čekáme na znalecký posudek…
Diskutuje se….zastupitelé se neshodují….
WC na hřbitově – mohou být otevřeny i mimo pohřby? Odpověď – paní ing. Gřesíková odeslala odpověď všem členům zastupitelstva, jak to bude a je
Nájem ČS – nájem aj. v č. 35 – opět odpovězeno písemně
Logo ČS – pan Malík chce být u toho, není jasno, bude si ho tvořit sama společnost a budou se vyjadřovat památkáři

Zprávy z činnosti výborů ZM
podtrženo//Osadní výbory//podtrženo – pan Lacný - není přítomen – Prchalov…
podtrženo//Kontrolní výbor //podtrženo - žádost, aby finance – dotace – jejich kontrolu neměla na starosti jen jedna úřednice – paní Srněnská,
Zatím není jasná vůle, ale vedení slíbilo, že dorazí na jednání kontrolního výboru a prodiskutujenávrh
Finanční výbor – bez diskuse

Majetkoprávní záležitosti
podtrženo//VB - ŘSD SO 443//podtrženo – předkládá paní místostarostka, osvětlení bus zastávek

Darovací smlouva - chodník ul. Jičínská - předkládá paní místostarostka, záležitost města a kraje, kraj daruje část….- narovnání - chodníku

Prodej pozemku – 70 m2 – chce koupit pozemek za 50 Kč/m2…, diskuse – město by nemělo pozemek prodávat…
Prodej pozemku - TOČNA chtějí koupit souhlasí s cenou 200 Kč/m2, odsouhlašeno

Hlavní program
podtrženo//Návrh 3. změny rozpočtu města Příbor na rok 2016//podtrženo
Dotace 30 mil.Kč na Kulturní dům – rozhodnout se, zda nechat na rok 2017 na akce , nebo nechat už na tento rok… je tam více variant – je 16.55 hod.,
Gabzdyl…..- prosím dávat výsledky výb. řízení na web, ať víme cenu, něco říká i paní Svobodová,
Paní Busková – na webu to ale je…si myslím….
paní Svobodová – nechceme nechat celou dotaci na KD v rezervě, nejlepší peníze vyjmout, aby zůstaly pro jinou potřebu....např. 26 mil. Kč dát do třídy 8. - Finanocávní…
paní Nenutilová – finanční odbornice – vysvětluje, že v podstatě je to totéž,
paní Svobodová trvá na svém, dát tam či jinde... ale mimo rezervu
paní Nenutilová – šlo by např. o termínovaný vklad, dává to tam finanční odbor, úroky jsou maličké,
Změny v navržené změně rozpočtu:
….převést položku z projektů 290 000 Kč na sběrný dvůr Točna
….převedení položku z projektů 40 000 na přestavbu části v přízemí ZŠ Jičínské
….převedení položku z projektů 36 000 Kč zateplení střechy garáže hasičárny
schváleno…
Schválena i 3. změna rozpočtu /zvýšení příjmů o 35 mil. Kč…., výdajů též o 35 mil. Kč/

Banka projektů 2017-2020 a Akční plán 2017-2018
Diskuse o některých projektech i o výzkumu – anketě..
Celkem rychlé

Informace o průběhu zpracování nového strategického plánu rozvoje města pro období 2017-2025
Návrh projednávat plán v lednu – z praktických důvodů

Pravidla financování osadních výborů
osadní výbory,
Prošlo, odsouhlašeno

Výroční zpráva města Příbora za rok 2015
přijata

Program Dědictví – rozdělení finanční příspěvků vlastníkům nemovitostí
Informace podává starosta
Opravené usnesení?? Nezaregistrovala jsem…..
20 minut přestávka

Organizační záležitosti
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Technických služeb města Příbora

Ceny obce a čestného občanství
Nová směrnice byla už dříve schválena
Nyní se bude hlasovat o jménech oceněných
Nejdříve Cena obce…LIBUŠE KLAUDOVÁ a JAN MONSPORT
Odsouhlaseno
Čestné občanství
MILAN STRAKOŠ in memoriam
4 se zdrželi - komunisté Polášek, Berger, Myška a starosta B. Majer - ČSSD
BEDŘICH TUREK in memoriam – zdržel se jeden- M. Gabzdyl, původně komise doporučovala cenu obce, rada nesouhlasila a navrhla čestné občanství, B. Turek byl místostarostou města jedno a půl volební období, lidé ho měli rádi, dnes ho téměř neznají.

Plán práce ZM na 2. pololetí roku 201
Zasedání - termíny na 2. popoletí

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
B. Majer – pořádání národního zahájení EHD 2017 – nebyli jsme vybráni, byla vybrána Chrudim….mrzí nás t, ale Chrudim zahajovala v r. 2007, my 2010
Dále vyšel zákon o sociálním bydlení – je to náročná záležitost (hvězdárna u nás) – projekt je na zateplení budovy 13 mil. Kč… , dotace je jen část z toho, vnitřní vybavení a rozdělení je finančně náročnější, zajímavé povídání – počet bytů – 36 …..- z této dotace bychom ale dostali velmi málo, malou částku – kolem milionu, muselo by tam být komunitní centrum, někdo něco říká, ano reaguje prosta…
Co si vzít úvěr, zvažte to….města mají dobré podmínky, v září předložíme materiál,
Otevření KD – 3. 9. od 10.00 hod. – do 13 hod.pro zvané, pak i pro ostatní,
Reklama politická – v Měsíčníku….diskuse……uvidíme….. – myslím, že by měli si dát reklamu ti, kteří chtějí – říká Jana Svobodová, nemusíme nic řešit – nechť se každý rozhodne…říká p. Gabzdyl….p. Michálek – museli bychom požádat o navýšení prostředků peněz na navýšení počtu stránek.
P. Netušil – měli jsme to vědět dříve,
Berger…. Měsíčník – nevidím žádný důvod, aby tady byly reklamy z kraje…Měsíčník města Příbora by měl řešit věci města Příbora….
p. Polášek – jsem proti
p. Rumpíková – máme skříňky – nechť se tam prezentují strany
p. Svobodová – omezme to jen na rozsah místa, ale máme právo na to všichni
p. Majer – neřešilo se to nikdy – co se týče krajských a senátních voleb….
p.Myška – Měsíčník města Příbora – politická reklama místních polit. stran, ale ne krajských…
p.Gabzdyl – když je místo, tak nechť si dává reklamu kdokoli, když není , tak tam nebude…
usnesení……….pro politickou inzerci v Měsíčníku – srpen září 2016….
Jana Svobodová mluví, nevíme co… něco …hmmmmm
Starosta příjem z reklam nejde do kapitoly Měsíčníku, ale do příjmů celkově
Gabzdyl – když neschválíme toto usnesení, tak politická strana nebude moct si dát reklamu? Bude moct, když bude místo….
Jana Svobodová – nikdy nebyly regulovány politické reklamy, já si pamatuji, že ano…
Pro 12 – prošlo….
D. Forišková – Lašské hry děkuje zástupcům města za účast
M. Gabzdyl – hvězdárna – dotace…další názor…
dům č. paní Janovské, zahrada – RM odsouhlasila další 2 roky posečkat….
Jana Svobodová – koše 2 umístit na určitá místa – ke Klenosu a k hřišti v Klokočově
M. Střelka – Microsoft nabízí nějaké slevy……využije to město, odpovídá A. Vaněk - s p. Kavanem to projednával – ale nyní si nevzpomíná….
- ZŠ Npor. Loma – při dešti tekla říčka.. u školy a- co s tím.. pan školník dělal ochranný val, pak se dělal chodník a vozila se tam hlína…musí se to vyřešit
Občan – p. Myška říkal minule, že nám pomůže vedení ZM a ZM.. Paseky – nedostatek vody….
Poslal jsem před 2,5 měsíci žádost o pomoc a dodnes nemám odpověď, bude-li léto suché, nevím, co budu dělat,
Gabzdyl – už bychom to měli řešit, a to přímo se Závišicemi…věřím, že to půjde vyřídit po diplomatické cestě, starosta slibuje, že se spojí se závišickým starostou a udělá pro to vše, co bude možné
J. Malík – č. 586 - co s ním, bývalá Luna…Masarykova ul., na koupi se nikdo nepřihlásil, ale jedna společnost se přihlásila, že by provozovala domov seniorů a pro nemocné alzheimerem…o stanovisko byl požádán právník….to bude teď předloženo radě….rada zaujme stanovisko

Konec 19.30 hod….
22. 9. zasedání + pozvání na akce města, příjemná dovolená

------------------------------------------
14. zasedání ZM 19. 5. 2016
materiály k jednání zde:
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

14/1 Zahájení, schválení programu


14/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

14/3 Kontrola přijatých usnesení

14/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

14/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 13 z FV ze dne 14. dubna 2016
Zápis č. 14 z FV ze dne 10. května 2016
Zápis č. 16 z OV Hájov ze dne 14. března 2016
Zápis č. 17 z OV Hájov ze dne 6. dubna 2016
Zápis č. 18 z OV Hájov ze dne 18. dubna 2016
Zápis č. 16 z OV Prchalov
Zápis č. 17 z OV Prchalov

bez dotazů, vše vzato na vědomí

14/6 Zpráva o činnosti dětského zastupitelstva
Slovo dostala Kateřina Neusserová - garant dětského zastupitelstva.
Vysvětluje, co vše dělá dětské zastupitelstvo a je to výčet velmi dlouhý...
spousta práce a akcí je před námi....
Přichází Martina Linartová, žákyně a starostka dětského zastupitelstva s projektem piknikové dny...
nápad je to působivý, starostka žádá o spolupráci zastupitele.... a předává slovo místostarostovi Tomáši Reichertovi - ten žádá o to, aby se i v roce 2017 našla v rozpočtu kolonka dětské zastupitelstvo a vyzývá zastupitele k dotazům ...
zastupitelé mlčí, po chvíli tleskají... a starosta děkuje dětem za jejich vystoupení
zítra zastupitelé - děti pořádají 2. ročník Summer Challenge na koupališti -akci pro školáky, a v sobotu se už podruhé účastní Restaurant Day v zahradách kláštera.

14/7 Majetkoprávní záležitosti
14/7/2 Převod pozemků u Boroveckých rybníků

schváleno

14/7/1 Výkup pozemku parc. č. 2975/5 k.ú. Příbor
schváleno

14/7/3 Prodej pozemků parc. č. 1414/1, 1414/4, 1414/5 a 1430/7, k.ú. Příbor
jde o pozemky na Ostravské ulici
hlasuje se neodprodat - schváleno
hlasuje se o pronájmu - všichni jsou pro

14/7/4 Výkup pozemků parc. č. 415/25,k.ú. Hájov
Manželé F. nabídli městu odkoupení pozemků v r. 2015, město je tehdy neodkoupilo, dnes se týká tato věc jen jediného pozemku 415/25
záznam přerušen....na druhé straně začala 3. třetina hokejového utkání USA - Česko, je to 1:1
opět vysíláme zasedání...R. Jurečka se podivuje nad tím, že na jedné přímce - pozemky ve stejné části - jsou tři majitelé a odprodávají za tři různé ceny - 10 korun, 60 korun, 100 korun - vědí to o sobě?
J. Šimíček říká - metodické pokyny praví - max za m2 - je 100 Kč, cen je tam 5, ale dvě jsou vyšší než 100 Kč, s těmi se nepracuje
J. Polášek - finanční výbor - doporučuje - nevykupovat.... cesty vedou většinou po soukromých pozemcích, co nás nutí tyto pozemky vykupovat
Jana Svobodová - do budoucna bude problém s opravami - kdo je opraví ty cesty
B. Majer - opravujeme to my
J. Polášek - návrh na usnesení - nedoporučujeme odkup pozemků
Lidé se chtějí těchto pozemků, které jsou cestou - zbavit
D. Forišková - na jednom zastupitelstvu jsme uvažovali o tom, že by tady mohla být vybudována cyklostezka
B. Majer - to asi ne, to bychom museli odkupovat další pozemky
Jana Svobodová něco říká a neslyšíme, co - nemá mikrofon... je nám to líto,
slyšeli jen přítomní - možná i ti jen někteří
Hlasuje se o neodkoupení pozemků...pro 11 hlasů, proti nikdo, zdrželo se 8, usnesení nebylo přijato,
Hlasuje se o odložení materiálu ...prošlo 16 hlasy
Ivana Žárská - to je zmatečné, co se teď odhlasovalo,
něco se říká, nevíme co....
usnesení zůstává platné

14/7/5 Budoucí věcné břemeno – nasvětlení přechodů pro chodce
jde o přechod na Místecké ulici, na Štramberské a ČSA - viz materiál
odsouhlašeno - bez diskuse
41 sekund do třetí třetiny a stav 1:1, drama do samého konce, Česko vyvnuli obrovský tlak na soupeře, bude se hrát prodloužení

14/8 Hlavní program
14/8/1 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace města Příbora za rok 2015

pojem zmařené investice
J. Svobodová - co jsou to ty zmařené investice je to i studie ulice U Brány? O co jde?
B. Majer - pokud není politická vůle a je investice už tři roky stará, je odložená - vyřazená, ale závisí na zastupitelích
někdo mluví a nevíme kdo - některý úředník nebo úřednice - škoda, že neslyšíme vysvětlení, možná by pomohla jedna kamera ještě z druhé strany, aspoň bychom věděli, kdo otevírá pusu
D. Forišková jmenuje 4 akce, které jsou ještě pořád vedeny a už dlouho nerealizovány
J. Šimíček - tady jde o účetní záležitost, ne o samotný projekt....
a když jde o projekt , pak např. - plynofikace ul. Štramberské - ta tam figuruje už léta, ale nemůže se realizovat, protože v místě už je obchvat..apod.

14/8/2 Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31. 12. 2015
podrobná zpráva
Dana Forišková některé pohledávky čte
bez diskuse vzato na vědomí

14/8/3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2015
vzato na vědomí bez diskuse
Češi hrají v prodloužení dobře, brání se - jsou v oslabení

14/8/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2015
p. Gabzdyl - akcie Asompo, proč nejsou zaknihovány
D. Forišková - valná hromada bude příští týden, není to chyba města
p. Gabzdyl - finanční překračování u některých kapitol - u položek některých paragrafů . .. např . u pořizování nábytku a jiných zařízení v některých paragrafech - o 15 000 Kč, před tím o 21 000 Kč
B. Majer - pan vedoucí měl v jiných položkách úspory a nepožádal o převedení položek z jedné na druhou, dnes pan vedoucí není pan vedoucí a je na nemocenské,
přesto nedošlo k porušení rozpočtové kázně - nebyl porušen rozpočet ani v v rozpočtu, ani v paragrafu - jen v jedné položce, v jiných zase došlo k úsporám,
pan vedocí bude požádán po návratu z nemocenské o písemnou odpověď
hlasování - ZM souhlasilo
Prodloužení v hokeji nabídlo hodně bruslivý hokej, oba týmy měly hodně střeleckých příležitostí, ale Američanům hrála do karet přesilovka, kvůli které čeští hráči nemohli hrát naplno.
Ani prodloužení o vítězi nerozhodlo, budou následovat samostatné nájezdy! Budou zahájeny hned po úpravě ledu.- zdroj Novinky


14/8/5 Schválení účetní závěrky za rok 2015
zastupitelé vzali bez diskuse na vědomí

začínají nájezdy.... první jedou Češi..., 1:2 vítězí USA, škoda.. krásný hokej
PŘESTÁVKA ZASEDÁNÍ
KONEC DELŠÍ PŘESTÁVKY NEŽ OBVYKLE
začíná se informací, že ceny (křišťálové jedna přímo pro město, druhá putovní) za Historické město roku 2015 nebudou vystaveny, ale budou uschovány v místnosti rady, vystaveny budou jen fotografie - znamená to, že ani malá soška, která zůstává v Příboře, nebude vystavena ve vitríně na schodišti radnice, škoda - vedení má strach, že by mohly být sošky ukradeny, rozbity...

14/8/6 Návrh na 2. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 – stavební úpravy budovy č.p. 35
jde o to, že Česká spořitelna, která se bude stěhovat z objektu č. 19 do domu č. 35, žádá město, aby uhradilo opravy stropu v domě č. 35 v hodnotě 500 000 Kč, jinak bude stěhování zmařeno,
Paní Koniuchová už má podepsánu smlouvu na nájem jinde.
Česká spořitelna upraví dům v ceně 5 mil. korun a sama si udělá výběrové řízení na opravy, budou-li práce levnější, bude to i město stát méně.
p. Střelka - když se bude soutěžit dohromady, chápu, může se snížit cena, na druhé straně město ztrácí přehled u nákladovosti, a spořitelna je připravena investovat 5 mil Kč do budovy, má město toto ošetřeno - je to velká částka, nedojde do zásahu podstaty do budovy a co když bude nájem ukončen, bude se řešit provozování? Bral se na to zřetel - i na nové uspořádání budovy a ještě - nájemce bude investovat velkou čásktu - bude to smluvně ošetřeno, jak se tato investice smluvně účetně ušetří, bude se jí umořovat nájem, nebo to bude interní věcí spořitelny? Nedovedu si představit, že by odcházející - eventuálně - odešel bez náhrady.
B. Majer - není ve smlouvě žádná obezlička, spořitelna předpokládá, že si tuto částku "odžijí" - "odbydlí" - 5 mil. Kč - bude investováno na to, aby mohl fungovat provoz spořitelny - rozvody elektřiny, vody, počítačové vybavení.
M. Střelka - nebude si spořitelna nárokovat v případě odchodu náhradu peněz
B. Majer - ne
J. Svobodová - měli bychom být součástí výb. řízení, měli bychom si to pohlídat.
J. Šimíček - u pošty jsme museli nechat přeložit kabel ... udělal to ale ČEZ na náklady toho, kdo to vyvolal, ale ten, kdo to vyvolal, nemohl do toho mluvit,
J. Svobodová - ale totto není tento případ, musíme si ohlídat tuto zakázku, aby to bylo správně podle zákona a veř. zakázkách a zákona o obcích
D. Forišková - spořitelna je solidní partner, má s tímto postupem zkušenosti, proč by to mělo být jinak v Příboře? Chtějí tady zůstat.
J. Svobodová - já taky chci, aby tady spořitelna zůstala, ale chci, aby to vše bylo právně vyřešeno...
M. Střelka - jsme rád, že tojendání pokorčilo a spořitelna tu zůstane, ale chtěl bych více informací.. podle toho budu hlasovat
B. Majer - vše smluvně ošetříme
J. Malík - budeme mít grafický návrh, jak bue vypdadat lofo ČS, okna a tak
B. Majer - zůstane vše, jak je, jen dají okna do ulice Místecké, ty jsou zadělaná, a logo musí vše konzultovat s památkáři
Návrhy dostane i komise MPR
Jasné je tedy, že spořitelna se bude stěhovat - kdy není jasné - po stavebních úpravách, a domácí potřeby budou na jiném místě.
V rezervě jsou 2 miliony korun... zůstane i případně na turistické informační centrum, jakmile se uvolní č. 9
Proti byl jen M. Střelka, zdržel se Malík, Gabzdyl, R Jurečka, usnesení bylo přijato

14/9 Organizační záležitosti
14/9/1 Přijetí účelové neinvestiční dotace

B. Majer - město dostalo peníze, je to příjemné, město musí dodat 50 % k oběma účelovým dotacím - 1. Za poznáním historie města Příbora 30 000 Kč,
a 2. Hudbou k poznání krás města - 42 700 Kč

14/9/2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
schválen dodatek....

14/9/3 Odstranění univerzálního hřiště na nábřeží RA v Příboře
návrhují Technické služby Příbora - dobré díly budou použity na opravu hřiště u školy Npor. Loma, které je využíváno....
p. Gabzdyl - jak bude plocha dál využita... je to pěkná plocha pro děti ve věku vyšším než školkovém....
D. Forišková - chceme revitalizovat celý park a něco pro mládež tady udělat

14/9/4 Program dědictví města Příbora 2016 – informace o aktuálním stavu žádostí
jde o peníze - přišlo 13 žádostí na opravy kulturních památek v MPR s požadavekem na celkem 1 500 000 Kč, v rozpočtu je 150 000 Kč. Počet žádostí je opravdu letos velký.
Minimálně 50 % financí musí dodat majitel památky.
Odbor bude předkládat v červnu ve 3. změně rozpočtu určitou částku, potřebuje vědět, s jakou sumou má počítat,
rada se shodla na částce 500 000 Kč.
J. Svobodová - hovoří za p. Polácha - v komisi MPR se o tom hovořilo ODS navrhuje 500 000 Kč. dyž mají lidé chuť opravovat, ať opravují.
p. Gabzdyl - v investičních akcích byla jedna - snížení energetické náročnosti MÚ v Příboře, kde bude patřit i repase oken....chceme dát milion korun na tato okna - možná by to šlo z jiné dotace a z toho milionu bychom mohli dát na zkrášlování historického centra města.
B. Majer vysvětluje....
ale já dodávám nejde to.
J. Šimíček - vysvětluje - k milionu za vítězství musíme přidat další milion a na území města podmínky užití těchto peněz splňují jen dvě akce - oprava fary - letos do toho farnost nepůjde - řekla, a výplně otvorů na radnici, jinak to nejde.
J Polášek ů chci vědět, kdo žádá..
J. Šimíček - my víme přesně, kdo podal, co podal a kolik chce.. my jsme reagovali na požadavek zastupitelů, jaké jsou požadavky - a pak odbor a zejména komise MPR pak bude dávat návrh na rozdělení prostředků, seznam je teď bezpředmětný,
B. Majer - žádostí je za 1 500 tisíc korun, ale tolik peněz nemáme
Návrh na navýšení na program Dědictví .... ze 150 000 Kč na 500 000 Kč: pro téměř všichni, návrh prošel

14/9/5 Historické město roku 2015 – návrh na využití prostředků za vítězství v soutěži
návrh - opravit okna na radnici- dvojskla z vnější strany oken - aby na radnici byla tepelná i hluková pohoda
J. Svobodová - děkuji za možnost účastnit se vyhlášení Historického města roku 2015 a jsem ráda, že se peníze dostanou do veřejné budovy a bude sloužit dlouhé roky
ZM schálilo toto využití prostředků, všichni pro

14/09/6 Národní zahájení EHD 2017
B.Majer - máme zkušenosti z r. 2010, je to prestiž pro město, jeho zviditelnění...
SHSČMS bude vybírat z několika měst - zatím není nikdo přihlášen, ale sídla se mohou hlásit do 13. 6.
J. Svobodová - v duchu jsem zajásala, v r. 2010 to vyšlo velice pěkně, čím menší město, tím lepší - je to v jednom místě... je spousta možností,jak to ozvláštnit...program se dá pojmout zajímavě - jsem pro.
B. Majer - pokud to dostaneme, bude komise - výbor přípravný....
hlasování pro podání přihlášky - všichni pro

14/10 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
D. Forišková - soutěž Má vlast cestami proměn, odborná porota udělila cenu Příboru - jakou se uvidí 21. 5. na Vyšehradě
p. Gabzdyl - co je s MŠ Hájov
- starý hřbitov - co s ním bude - odpovídá B. Majer - bude studie - několik studií a vybere se, co se nám líbí
p. Rumpíková - děkuje M. Strakošovi za to, že město získalo cenu!!!! Děkuji panu Šimíčkovi za jeho práci, a chtěla bych poděkovat paní ing. Foriškové a paní Neodmové, za to, že dokázali prodat hodnotící komisi to, co všechno se v Příboře udělalo, nechápu ale proč tam byla jana Svobodová? Ptají se lidé.
Děkuji i technickým službám za to, že je Příbor barevný, je to jiné město.
J. Šimíček - ono v té televizi - v tom rádiu se ozývá jeden dva hlasy a na úřadě dělá hodně lidí a ta jejich práce je výsledkem toho,mysleme i na ně
B. Majer - Jana Svobodobá jela, protože jsme se tak rozhodli.
Dále hovoří - přednáší - informuje o 19. dubnu 2016 - o zisku titulu Historické město roku 2016 - byl to pocit nádherný, dali jsem naše nadšení najevo na Hradě ....a děkuje - M. Strakošovi, který byly iniciátorem a realizátorem sysytematické obnovy města, Janu Monsportovi, Bedřichu Turkovi, Janu Černochovi, ..Mořic Jurečka a jmenuje úředníky - vedoucí odborů ,pracovníky MPR - architekty, děkuji ředitelce TS, členům komise MPR všem zastupitelům- bývalým i současným, i L. Loukotkovi - bývalému vynikajícímu kronikáři, za obnovu krajových akcí - L.Nenutilové, V. Trojčinské, M. Jurečkovi, odboru kultury.... i Muzeum Novojičínska sehrálo svou úlohu při pořádání výstav a děkuji i manželům Nedomovým za vysílání o městě a propagaci města,za jejich kvalitní dnes i historické záznamy, za jejich práci, děkuji i paní I. Nedomové za korekci dokumentů a textů o městě a za výběr materiálu k těmto textům, poděkování si zaslouží i občané města, kteří se starají o své domy a zapojují se do obnovy kulturních tradic... je celá řada těch, kteří se o získání titulu zasloužili. Byla to rychlost, celé jsme to nestihla psát...
ještě jednou děkuji co nejsrdečněji...potlesk.
M. Střelka - jsem přesvědčen, že paní Svobodová do delegace patřila - je to otázka pohovky,její činnosti..volba to byla dobrá.
J. Myška -problém energetici chodí po domech - 10 minut zvonili na zvonky - za 10 minut by tam byla policie. Pozor varování před těmito lidmi - dodavateli eletřiny a plynu.
bod končí
14/11 Zpráva návrhové komise
42 usnesení projednáno, 41 přijato
14/12 Závěr

--------------------------------------------

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA 23. 3. 2016
PROGRAM 13. zasedání
13/1 Zahájení, schválení programu

13/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

13/3 Kontrola přijatých usnesení

13/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
Přednáší Ing. I. Vaněk - konstatuje to, co je v materiálu, ten je zveřejněn na webu:
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?kateg=100&sort=3&search=&page=1/
Konkrétní odpovědi znají jen zastupitelé, ty na webu nejsou.
MUDr. Polách - ptá se, jak to tedy s personální situací je.. a pokračuje - odpověď není zcela jasná. Odpověď pana tajemníka "nemohu považovat za zcela důvěryhodnou",
vstupuje pan starosta... chcete odpověď hned, nebo ne? Nelíbí se mi to, je to napadání rady města...beru to osobně.. a vysvětluje, jak proběhlo výběrové řízení na vedoucí odborů, atd.
pan tajemník si bere slovo - uvítám, když pan doktor přijde a věc si rozebereme dále,
zvuk při přenosu je nestabilní - seká se, ale nic v záznamu neschází, situace s přerušovaným zvukem nastala ve chvíli, kdy více uživatelů začalo stahovat materiály...,
p. tajemník - vysvětluje, proč nebylo výběrové řízení zveřejněno na úřadu práce a ve všech periodikách. V Měsíčníku je to technický problém, říká...
Měsíčník je periodikum města, dlužno dodat, 18. den v měsíci je uzávěrka...
na zveřejnění v televizi si nikdo nevzpomněl...

13/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Kontrolní výbor - Jana Svobodová chválí materiál připravený ke kontrole J. Šimíčkem ...
zastávka busu u Bonischů - řeší se - přejí si ji Prchalovjané, chtějí ji zřídit,
p. I. Lacný (předseda osadního výboru) vysvětluje - proč? Lidé tady vystupují do bláta a žádá, aby občané i děti vystupovali skutečně na autobusové zastávce, jezdí tudy 9 spojů denně a to je dost.
p. Krompolc - nebude na to dotace? Na školení nějaká taková informace proběhla...(šlo o školení zastupitelů v minulém týdnu ve Velkých Karlovicích)
oprava budovy osadního výboru: říká se, mluví I. Lacný, že si výbor dělá co chce, nedělá, každé jednání výboru je veřejné, za mé 5leté působení ve výboru přišli na jednání 2 občané Prchalova ...
Osadní výbor R. Jurečka - pytle v příkopu - upozorňuje na ně a nejsou tam první den....
odpovídá paní Gřesíková, diváci nevědí, co říká, nevzala si mikrofon, odpovědi slyší jen lidé v sále, reaguje R. Jurečka - asi jste odváželi jiné pytle
skládka je na cizím pozemku - soukromém

co výběrové řízení na pronájem posilovny - ptá se p. Gabzdyl, p. starosta - musíme udělat revizi strojů a pak podle toho se rozhodneme - jestli tam bude správce, na tom musí zapracovat osadní výbor, byl by tam určitý podíl těch, kteří chodí na stroje cvičit - jednoduše řečeno, platilo by se nějaké vstupné, a měl by být zřejmě nějaký správce zařízení
p. Střelka - podobná rizika máme na všech zařízeních, řešení trvá dlouho
R. Jurečka - správce byl přijat - ví to pan tajemník, míček je na jeho straně, ví to pan právník a pan tajemník, až to město vyřeší, tak to město vyřeší..až se najde model provozování, tak to bude

13/6 Majetkoprávní záležitosti
13/6/1 Účelová komunikace ul. Lesní – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
město komunikaci nepřevzalo

13/6/2 Převod pozemku parc. č. 677/5 k. ú. Klokočov u Příbora
- Státní pozemkový úřad

13/6/3 Dopravní napojení lokality „Za školou Npor. Loma“
– dodatek ke smlouvě
schválen

13/6/4 Prodej nemovitostí – objekt č. p. 586 a pozemky na
ul. Masarykově - bývalý dům dětí
materiál je na
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?kateg=100&sort=3&search=&page=1/n
návrh zpracován na základě žádosti o koupi objektu a pozemků za účelem vybudování ubytovny pro zaměstance firmy, zájemce chtěl objekt koupit za 2 mil. Kč, odhad je 4 mil. Kč a tuto částku zájemce neakceptoval.
Předkládá p. Forišková - do objektu zatéká, mělo by se s ním něco dělat.
p. Rumpíková - proč bývalé vedení města nechalo dům zchátrat? řečnická otázka
p. Gabzdyl - má město nějaký záměr s tímto objektem - je v rozvojových dokumentech?
odpovídá p. Venzara - je to věc politického zadání, vysvětlil, co město s domem chtělo dělat - bydlení, sociální zařízení ...studie na využití na bydlení je zpracovaná
doplňuje paní Forišková - hovoří o sociálním zařízení
p. Střelka - devastace není tak hrozná, dům má ve správě - měla - Správa majetku, takže tam by měla být směřována otázka paní Rumpíkové,
postoj SNK - ve městě dokážeme leccos, ale vytěsnili jsme ze svého myšlení stárnoucí lidi, lidi nemocné pendlující mezi LDNkami, lidi, kteří si zaslouží naši úctu - vyzýváme ostatní, abychom si sedli a diskutovali o tom, jak umožnit určité skupině lidí důstojné stáří
p. Forišková - potřebujeme zařízení - domov se zvláštním režimem, ten nemáme a je až v Bohumíně,
p. Svobodová - dokud stát posílá peníze na tato zařízení krajům a ne městům, města nemohou tato zařízení provozovat
p. Majer - není to nová věc, a najednou se někdo probudil, zveřejněme to, však to hned prodat nemusíme, pokud se nám nebude záměr líbit
p. Střelka - chceme zrekonstruovat hvězdárnu za 39 mil., to je 660 tisíc Kč na 1 člověka, když se zrekonstruuje Domov seniorů - bude v něm 70 míst, žádostí je 125!
p. Majer - nemůžeme provozovat takové zařízení, zkusme to prodat a uvidíme
p. Krompolc - jak to, že město potřebuje na provoz 3,5 mil. (to padlo během diskuse), vždyť se tato zařízení provozují se ziskem.
Ale jak bylo už řečeno, město nemůže provozovat sociální zařízení.
p. Rumpíková - prodejme to podnikatelům na provozování sociálních služeb,
p. Polášek - fin. výbor nepřijal usnesení k této záležitosti
p. Polách - je to krásná lokalita na výstavbu rodinných domů - jak se praví v materiálu od pana Šimíčka
p. Šimíček - demolice domu by byla nutná, z pohledu ekonomiky by byla tato varianta pro město nejekonomičtější
p. Forišková - byl se podívat podnikatel, který má 4 takové domovy a opravdu na nich vydělává, ale tady by byl nájem od 20 tis. Kč...
a diskuse plyne dál...
p. Putala - nechejme to uzrát do příště
p. Gabzdyl - je tady jen cena - nic jiného... odložme to
p. Forišková - je tam specifikace záměru
P. Majer - po přečtení usnesení řekl: pozor nejednáme o prodeji, ale jen sondujeme, o nic přece nejde
hlasování - záměr o prodej za min. 4 mil. Kč bude zveřejněn, pro bylo 12 hlasů
je 18 hodin a přestávka

13/7 Hlavní program
13/7/1 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období r. 2015)
začínají hasiči (je 18.18 hod.)
- mimo jiné - padlo vysvětlení, proč se ruší jednotka na Prchalově - velké nároky na hasiče - např. zdravotní prohlídky
planý poplach - nehradí ho nikdo, hradilo by se to, pokud by se našel viník
pokračuje státní policie
vedoucí obvodního oddělení p. Tůma hovoří o aspektech trestné činnosti v Příboře, nejsmutnější nehoda v Borovci se dvěma úmrtími, přibývá trestných činů osob pod vlivem drog...,
schází jeden policista, oddělení patří mezi nejzatíženější a též mezi neúspěšnější v rámci územního odboru
hovoří vedoucí strážník městské policie, hodnotí rok 2015

13/7/2 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na provoz a činnost pro rok 2016
bez problémů vše schváleno
13/7/3 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na materiálně technickou základnu pro rok 2016
bez problémů vše schváleno
13/7/4 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – grantů pro rok 2016
bez problémů vše schváleno
13/7/5 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – prevence kriminality 2016
není to vše jasné - zastupitelé se ptají na výjimky - proč jedna organizace má, druhá nemá výjimku,
po diskusi schváleno

13/7/6 Program regenerace MPR a MPZ – akce na rok 2016
bez diskuse schváleno dle návrhu

13/7/7 Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2016
je 19.25 hod. - řeší se rozpočet, byl předjednán na pracovním zasedání,
p. Gabzdyl
- mříže - bude výběrové řízení? - město dává 181 tisíc Kč (p. starosta - nedělá to město, ale farnost, my přispíváme), (dodávám pro čtenáře - jde o dlouholetý záměr zpřístupnění krásného interiéru kostela zájemcům o památky, trvalo dlouho, než padlo rozhodnutí mříž instalovat, o její podobě diskutovala řada osob - i zástupci památkové péče, farnost za tento příspěvek slibuje údržbu prostrantví, odemykání a zamykání kostela),
- pan tajemník vybral lidi na pozice pracovníků a neměl na ně peníze,
něco se tam šušká a nevíme co.. paní Svobodová se pře s panem starostou - o čem.... něco o těhotných pracovnicích.
Jana Svobodová - navýšení platů se financuje už od začátku roku, proč není rozpočtové opatření...
p. Gabzdyl - proč se snížilo nasvětlení přechodů o 700 000 Kč?
p. starosta - nechejme si rezervu
p. Forišková - žádá o navýšení peněz na kotlíkovu dotaci - byl vyšší zájem, včera to přišlo, bylo schváleno 120 000 Kč, je třeba o 37 500 Kč více,
L. Nenutilová navrhuje převést 250 000 Kč z rezervy na opravu tělocvičny v budově Luny - na sprchy
p. Hajda - něco říká, dedukujeme, že musí být nejdříve projekt, aha - jde o rozšíření, ne o rekonstrukci ... dáme tu částku v červnu do rozpočtu, slibuje starosta, když bude projekt dodává, (jde o novou akci, která se zatím - dle mého nikde neobjevila, je to novinka, ale je pravda, že příslušenství tělocvičny je nedůstojné),
p. Gabzdyl - v rozpočtu je TIC na radnici, které jsme ještě neschválili, mám problém o tom jednat v souvislosti s rozpočtem, jakmile bude č. 9 vyřešena, není problém v tom pokračovat
...není problém, reaguje p. starosta, je tady TIC - řeknu vám to teď - čas 19.42 ... starosta vysvětluje:
ČSpořitelna se stěhuje do č. 35, co s elektrou? kdepak ji dáme? vyvinuli jsme už činnost s paní majitelkou a doporučili jsme ji jiný objekt...., ale musíme odsouhlasit devítku, ale musíme povolit rekonstruování č. 35,
Česká spořitelna chce mít jistotu, že bude v č. 35, chce,aby byl zveřejněn záměr pronajmout č. 35, chce tam začít pracovat a rekonstruovat.
Jana Svobodová: běh projednávání je zvláštní - schválíme změnu rozpočtu, a pak budeme jednat o umístění TIC ....
p. starosta - my ale mluvíme nahlas....ne v kuloárech
starosta přerušil jednání a navrhuje projednat nejdříve TIC.. vzápětí navrhuje přestávku.....
TIC centrum v č. 9 nebo na radnici, samostatné, nebo pod úřadem, bezbariérové, nebo bariérové - bezbariérové možná v budoucnosti - možná o tom budou zastupitelé o přestávce mluvit...kdo ví?
A mám tady první meilový dotaz: co pan starosta v souvislosti s č. 9 tají? Že nechce mluvit přímo na jednání? (v jedné chvíli pronesl, to vám řeknu, až se vypnou kamery, ne tady). Zeptáme se a uslyšíte v některém z vysílání.
20.00 hod. jednání pokračuje bodem turistické informační centrum
návrh usnesení: souhlasí s umístěním turist. centra do domu č. 9, původně rada navrhla usnesení umístit do č. 19 - radnice,
už dříve bylo usnesení o umístění do domu č. 9 schváleno, ale byl zde uveden termín umístění - sezona roku 2016 a ten není nyní jistý, termín tedy nebude uveden,
návrhy usnesení: jsou čtyři, děvčata je tvoří
nejdříve: *ruší se staré usnesení
nyní: není slyšet, zastupitelé se baví mezi sebou...něco o protinávrhu
protinávrh ano - *ZM rozhodlo o umístění TIC na náměstí č. 9 na náměstí s. Freuda po provedení stavebních úprav - ověřte si v usnesení (zdržel se p. Polách)
*odsouhlasili umístění pobočky spořitelny do domu č. 35
*bere na vědomí informaci o tom, že paní si sežene náhradní bytový prostor - nakonec se nehlasovalo, jen informace pro zastupitele

Zastupitelé se vrátili k 1. změně rozpočtu
musí se upravit některé položky související s původním návrhem umístit TIC na radnici
I. Vaněk navrhuje peníze na audit SMMP - 100 000 Kč vložit do rezervy, audit je nadbytečný v této chvíli, v organizaci kontrola bude - finanční, navíc dochází k personálním změnám...
M. Gabzdyl - právě proto by se měl audit udělat..
J. Svobodová - také k auditu - nerušit, aby byl čistý štít, musíme to rozklíčovat, byl to požadavek občanů,
M. Střelka - nerozuměl argumentům pana Vaňka
p. Polách - zrušení bude morálně-eticky nesprávné, šeptandě se dá za pravdu
p. Majer - ale teplo už bylo vyřešeno, tak nic jiného se nezjistí
p. Krompolc - ale to není o teple, už jsme se domluvili, tak proč bychom se domlouvali, že to neuděláme?
p. Majer - finanční audit se dělat musí - dělá se každý rok a bude i letos v květnu- jde o hospodaření, nechci nové lidi, kteří do SMMP přijdou, zatěžovat tím, že budou připravovat audit
p. Krompolc - ale to těm novým lidem naopak pomůže, šuškanda tu je
I. Vaněk - analýza - co se týče tepla - je hotova,
a stále se diskutuje....audit ano či ne!
13 pro přeřazení peněz do rezervy,audit nebude
schvalují se protinávrhy návrhů
Celkový rozpočet:
Příjmy 139 697 000 Kč (zvýšení o 3 mil 498.000 Kč)
Výdaje 168 104 000 Kč
Financování 28 407 000 Kč
někteří mají problém z morálního hlediska podpořit rozpočet, z něhož byl vyřazen audit (ODS a p. Střelka, R. Jurečka, Strana zelených a p. Netušil)
rozpočet schválen

13/7/8 Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí města
materiál je na webu, ZM vzalo na vědomí

13/7/9 Kontrola plnění II. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 - 2017
materiál je na webu, ZM vzalo na vědomí

13/7/10 Kontrola plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017
materiál je na webu, ZM vzalo na vědomí

13/8 Organizační záležitosti
13/8/1 Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM, členům RM, předsedům výborů ZM, předsedům komisí RM a členům komisí a výborů.
materiál je na webu,bez diskuse schváleno

13/8/2 Směrnice č… /2016 k udělování Cen obce a čestného občanství
situace se komplikuje - k udělení ceny in memoriam je nutný souhlas blízké osoby - jak blízké a která je nejbližší? Ptají se zastupitelé. Odpovídá právník - nehroťte to, říká.
Nakonec směrnice schválena i s osobou blízkou,
zdrželi se p. Myška, p. Berger a p. Polášek.

13/8/3 Zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Příbor – místní část Prchalov
viz výše

13/8/4 Delegace na Valnou hromadu spol. ASOMPO a.s.

13/8/5 Umístění turistického informačního centra - už projednáno

13/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
Připomínky zajímavé - opět teplo a SMMP, opět se diskutuje - proč nebyla situace vysvětlena.....zastupitelé se přou, skáčou si do řeči, napadají se ve smyslu: vy jste to dělali špatně, my ne, a naopak...

13/10 Zpráva návrhové komise
končí se 21.45 hod.
hlasovalo se o 47 usneseních a bylo přijato 47 usnesení

13/11 Závěr
Zapsala Irena Nedomová při sledování zasedání - vše nemohlo být zaznamenáno do podrobností. Řeklo se toho mnohem - mnohem víc. Záznam bude na webu do 14 dní od zasedání.
-------------------------------------------------------------------

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA 28. 1. 2016

PROGRAM 12. zasedání
12/1 Zahájení, schválení programu
12/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
12/3 Kontrola přijatých usnesení
12/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
12/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
12/6 Majetkoprávní záležitosti
12/6/1 Výkup pozemku ul. Tovární
12/7 Hlavní program
12/7/1 Architektonická soutěž - Lávka přes řeku Lubinu
porota vybrala z 28 návrhů, které splňovaly podmínky soutěže, pět odměn a tři ceny. Mezi odměnami byly takové, které byly něčím výjimečné a zvláštní - například dřevěná lávka. Porota hledala návrh, který by nejlépe odpovídal zadání města.
Vítězná lávka je to velmi osobitý návrh a zároveň se nejvíce hodí do dané lokality - hovořil předseda komise.
Nyní hovoří zástupce vítězného návrhu. Chtěli jsem most dostatečně široký, širší než je dnešní lávka, navrhli jsme ho rovný. A s transparentním zábradlím, aby nebyl přerušen pohled na další část města. Lávka má snadno udržovatelný povrch, má jemnou strukturu. Beton připomíná bílý mramor.
Nyní víme, že vyhrál návrh č. 19.
Lávka jednohlasně prošla. Bude následovat další práce na realizaci návrhu.


12/7/2 Cena Petra Parléře 2015 – starý hřbitov
Nadace je jeden z největších organizátorů architektonických soutěží u nás. Město přihlásilo starý hřbitov.
Zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda uzavřou dohodu s nadací na uspořádání soutěže na zachování hřbitova a jeho částečnou úpravu. Soutěž pořádaná s nadací by město stála dle návrhu Nadace 300 000,- Kč.
Politici se shodují.....do architektonické soutěže ne.
Pan Polách říká - ne příliš zatraktivnit pro turisty, je to přece jen pietní místo.
Pan starosta: je to součást naučné trasy. Takže ano.
P. Netušil - je to náš příborský Slavín a bezpochyby si péči zaslouží, ale určitě ne s architektonickou soutěží. Je povinností města něco s hřbitovem udělat.
J. Svobodová - chci upozornit na lípy, které tam jsou - napadené jmelím. Tam bychom měli dát peníze.
M. Střelka - souzním s ostatními.
J. Malík - chci vyzdvihnout práci paní Nedomové, která si s tím dala práci. Nechci, aby se zdálo, že jsme její práci jako by znevážili, ne to ne, opravdu ne.
D. Forišková: souhlasíme - jako klub se vším, co tu bylo řečeno. 300 000 Kč můžeme použít na něco jiného, ale hřbitovem se budeme zabývat.
M. Jurečka: ruku na srdce - poslední léta se město o hřbitov příliš nestaralo, ale současné TS se už starají a je to mnohem lepší.
Město s Nadací na přípravě architektonické soutěže na úpravu starého hřbitova nebude pracovat.


Uvidíme, zda se do budoucna bude opět hřbitovem zabývat. Zpracovaná studie hovoří o zachování piety daného místa a o zviditelnění osobností, které na hřbitově byly pochovány.
Opravdu jde o příborský Slavín - tolik významných osobností zde leží! Osobností, o kterých by se návštěvnící měli alespoň minimum dozvědět hned při vstupu na hřbitov. Tak uvidíme. Zároveň souhalsím s tím, že se nebudou vkládat peníze do architektonické soutěže. Nechť se přímo vloží do projektu a následné realizace. Nechť vše proběhne jako u výběru PODOBY lávky přes obchvat (ta se líbí) nebo u realizace piaristické zahrady - se soutěží, ale v tomto případě nikoli architektonickou.


12/7/3 Program Dědictví města Příbora
Navrhla komise MPR - městské památkové rezervace - prošlo bez připomínek.

12/7/4 Pravidla veřejné finanční podpory – oprava příloh Finanční vypořádání
jde o drobnou opravu, která je administrativní povahy

12/8 Organizační záležitosti
12/8/1 Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZM
jde o 220 Kč na hodinu

12/8/2 Pořízení nového hasičského automobilu z dotace
...Zasedání probíhá velmi rychle...
- jde o cisternu 9m3 - 85% je dotace, stát dává 5%, město by muselo dát 10%,
cena auta je 7 mil korun, město by za nové hasičské auto zaplatilo 700 000 Kč.
Město ušetřilo z minulého roku přes půl mil. Kč - nové auto - hasiči ho přebírali 21. 1. - zaplatily dotace.
Byla by to náhrada za vůz T 815.
Schváleno podání žádosti na pořízení nového automobilu...týká se 19. výzvy do integrovaného operačního programu. A též schválilo financování.


12/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
Bohuslav Majer:
*1. změna rozpočtu - 23. 3. 2016, pracovní zasedání 2. 3. 2016, výjezdní zasedání - program velmi rozsáhlý.
* nádraží v Příboře - ČD Olomouc - v březnu bude realizován přechod majetku, poté se bude vědět
*11. 1. 2016 odstoupil z fukce jednatele a poté i z funkce ředitele SMMP, s. r. o., p. V. Bajnar, je vyhlášeno výběrové řízení na ekonoma ředitele SMMP
Jana Svobodová:
*kdo má na starosti vývěsky v Příboře - proč nebyly v Klokočově vyvěšeny materiály na zasedání ZM
*co plot na hřišti v Klokočově - nátěr?
*správce KD - byl přijat - v rozpočtu jsme na něj schválili plat - nemalé fin. prostředky - dělá to někdo? Ano dělá - Petra Richterová z odboru kultury. A bude skutečně dělat správkyni? Je to člověk nenahraditelný pro budoucnost - počítá se s ním jenom jako se správcem?
tajemník - je to věcí paní vedoucí odboru kultury
starosta - paní Richterová chodí na kontrolní dny a je seznamována s chodem KD
*Co vedoucí kultury - bude nadále dělat onen web? Je to velmi náročné.
Iveta Busková:
paní Richterová byla přijata na kulturu jako pracovnice kultury, ne jako správce, určitě správce dělat do budoucna nemůže.
Dana Forišková - chválí Ivetu Buskovou za její aktivitu a práci bez ohledu na pracovní dobu.
Jana Svobodová: děkuji za vysvětlení - opravdu se práce po nocích nedá dělat.
B. Majer:
* stručně informuje o návštěvě krajské komise soutěže - říká Památka roku, ale šlo o komisi velmi reprezentativní soutěže památkových rezervací - Historické město 2015
- zahrady postoupily do krajského kola jako Památka roku do celostátního kola...neměly v kraji konkurenci
* KD - 31. 3. skončí stavební práce, souběžně budou prováděny instalace audio-video a interiérů
- dotace z ROP může být až 100 % uznatelných nákladů
M. Gabzdyl:
* co zásobování teplem - chci písemnou odpověď
* co Nadace Partnerství a veřejná prostranství - chci výsledek.
Jana Svobodová:
*Jiří Hajda - nyní je vedoucím nového odboru, dříve dělal dotace, co teď? Bude to mít jako část úvazku... tak co s tím...je to škoda, nemáme proškoleného pracovníka, který by ho mohl zastoupit.
Bohuslav Majer - jinak to nešlo, museli by se přijmout další pracovníci
Jana Svobodová - nesouhlasí - jde o organizaci práce
Jan Malík:
*městský architekt - ano
*chce na výjezdní zasedání info o organizaci úřadu, nemá ji (ano bude)


12/10 Zpráva návrhové komise
27 hlasování - 26 přijato, jedno nepřijato

12/11 Závěr - neuvěřitelné - tak brzy se snad ještě NIKDY nekončilo.... zasedalo se jen 2 hodiny.

------------------------------
Naposledy jsme tady uvedli odkazy na internetové stránky stran a hnutí v Příboře vloni v dubnu.
Teď jsou tady opět - řazeno abecedně:
ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
------------------------------------------

KDU-ČSL
http://www.pribor.kdu.cz
------------------------------------------

KSČM
příborská organizace stránky nemá
------------------------------------------

ODS
www.odspribor.cz
------------------------------------------

SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
------------------------------------------

STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
------------------------------------------

TOP 09
http://www.facebook.com/top09pribor
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
FB pro fanoušky strany:
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
------------------------------------------
------------------------------------------

11. zasedání Zastupitelstva města Příbora 17. 12. 2015,
- vysílání on-line, začátek v 16 hodin, konec 19.55 hod.
Zasedání mělo hladký průběh

PROGRAM
Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Příbora
Kontrola přijatých usnesení
Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
Zprávy z činnosti výborů ZM
Majetkoprávní záležitosti

*Darovací smlouva – zastávka Příbor Točna-Moravskoslezský kraj
*Darovací smlouva – Lávka pro pěší a cyklisty – Moravskoslezský kraj
*Výkup stavby na pozemku parc. č. 2911, k.ú. Příbor – Alena Jakubíková
*Nabytí pozemku parc. č. 3279/266 k.ú. Příbor – Lávka pro pěší a cyklisty
*Výkup pozemku a VB - Polášek
*Prostranství před BD – sídliště Benátky (pozemky před garážemi - vjezdy do domů)
*Lokalita „Za školou Npor. Loma“- dopravní napojení (vstup do nové lokality)

Hlavní program
5. změna rozpočtu města Příbora na rok 2015
*Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2016 (provozní)
*Rozpočtový výhled města Příbora na roky 2017-2018
*Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2016

Organizační záležitosti
*Propojení ulice Karla Čapka se zahradou PK v Příboře
*Smlouva o spolupráci – Lašská brána Beskyd
*Návrh zřizovací listiny Technických služeb města Příbora
*Žádost o prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci – ZŠ Jičínská
*Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Technické služby
*Žádost o převod finančního příspěvku na renovaci pískovcového kříže na Prchalově
*Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji (návrh zní podpořit dotaci 5 %)
*OZV o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
*OZV – poplatek za komunální odpad
*Směrnice č..... /2015 k udělování Cen obce a čestného občanství (půjde o jednu změnu - současná směrnice neumožňuje udělovat titul in memoriam, ze stávající směrnice je proto vypuštěno - v souvislosti s udělením ocenění slovo - žijících. Titulz - cena obce a čestné občasntví in memoriam se přímo neuvádějí, ale předpokládají se.)
Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

Zpráva návrhové komise

Závěr


------------------------------------------------------------------------

10. zasedání Zastupitelstva města Příbora 5. 11. 2015,
vysílali jsme on-line.
Za případné výpadky zvuku se omlouváme, nejsou způsobeny přenosem.
Ve 20.34 hod. přenos vypadl, omlouváme se, zasedání se právě blížilo do finále.
Ve 20.40 hod. skončilo.
Celý záznam - samozřejmě v anonymizované podobě - je uvedeno do 14 dní na těchto stránkách:
http://www.televize-pribor.cz/?kategorie=110

PROGRAM
Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Příbora
Kontrola přijatých usnesení
Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
Zprávy z činnosti výborů ZM

Majetkoprávní záležitosti

Žádost o prodej budovy v místní části Hájov č.p. 55 – MŠ Hájov
Prodej pozemku – ul. Sušilova
Výkup domu č. p. 225
Výkup pozemků - Fojtíkovi
Výkup pozemku - ÚZSVM
Výkup pozemku – ul. 9. května

Hlavní program
OZV – místní poplatek za svoz komunálního odpadu – rok 2016
Návrh na 4. změnu rozpočtu
Hospodaření s městskými lesy

Organizační záležitosti
OZV – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků, a jiných podobných atrakcí
OZV – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro prodej výrobků a výpěstků a poskytování řemeslných služeb

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
Zpráva návrhové komise
Závěr

------------------------------------------------
9. zasedání Zastupitelstva města Příbora - úterý 20. 10. 2015, mimořádné
Program
http://www.pribor.eu/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3402_3.pdf&original=185.pdf
VÝKUP POZEMKŮ U KOUPALIŠTĚ - o problematice hovoříme i v posledních zprávách http://www.youtube.com/watch?v=ibRE5_JbObw

16.00 hodin - začíná se
přítomno 21 členů z 23
před schválením programu - dotaz Radka Jurečky - SNK - proč se scházíme mimořádně a proč jsme nemohli toto projednat 5. 11.
odpověď starosty - den po zářijovém zasedání p. Gabzdyl navrhl revokaci usnesení, došla i další námitka....zároveň byl podán podnět na přezkoumání problému... nechtěl jsme protahovat tuto problematiku, chtěl jsem, aby to bylo čisté...proto jsem se rozhodl svolat mimořádné jednání
schvaluje se program: bod navíc navrhuje p. P. Netušil - bod Návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
Ano odsouhlašeno
Paní Dana Forišková (KDU-ČSL) - přednáší bod - výkup pozemků u koupaliště
- původně cena 780,- Kč/m2, nyní cena 580 Kč/m2.. nejsem jen pro parkoviště, ale i pro jiné využití, mohla by to být lokalita, která by mohla přispívat k rozšíření cestovního ruchu, chceme tady ty lidi dostat, máme tady krásné zahrady.... chceme tady ty lokality koupaliště rozšířit, odvody pro vynětí z půdního fondu jsou patrné z tabulky, kterou mají zastupitelé k dispozici...
P. Netušil: TOP 09 se sešla - diskutovala - je to věc sporná, přesto to podpoříme a budem e věřit, že bude město pečovat o území s péčí řádného hospodáře...
M. Střelka - SNK - nejsme proti nákupu pozemku, ale problém je cena - je to cena neobvyklá v daném místě a v daném čase....kupovali jsme za cenu mnohem nižší i v dané lokalitě - odhadní cena poslední je 350,- Kč/m2
27. 7. 2015 - zápis z jednání s paní, která nabízí pozemek za 580 Kč/m2 - píše v něm "pozemek byl územním plánem znehodnocen, je téměř neprodejný" ....neslyšíme, mikrofon nefunguje...že by uplynulo 5 minut? 5 minut má zastupitel na diskusní příspěvek k tématu.
Paní Rumpíková - ptá se na vysoký plot, o kterém se minule 2 hodiny mluvilo... je to jiný problém - zcela jiný, ten se netýká koupaliště, vysvětluje starosta (dodávám - týká se lokality Za Školou)
Jana Svobodová - ODS:
koupě pozemků problém parkování nevyřeší, možností je více, přikláníme se ke komplexnějšímu řešení, tyto pozemky, pokud se zakoupí - aby byly zachovány pro rekreační využití
B. Majer - díky vám (ODS) se toto řeší 12 let, nikdy jste nic nepřipravili... a nemluvíme jen o tom, že tady bude parkoviště
M. Gabzdyl - SZ - chybí nám onen dokument - strategický, kde a co tam bude, nejdříve plán - projekt, pak koupit, jinak nic nenamítán proti odkoupení pozemků.
B. Majer - ceny pozemků nejdou dolů, půjdou nahoru.
R. Polách - mám tady zprávu z ČTK - o zastupitelích, kteří nevýhodně prodali pozemky v Liberci....to je totéž. My souhlasíme s odhadní cenou, za tu je chceme koupit, ale nevíme, co tam bude.... Ve Švédské uličce - v památkové rezervaci se prodávalo za 100 Kč /m2!!
P. Netušil - chci se zastat paní Svobodové a chci minulé radě poděkovat, že se jim podařilo cenu snížit ze 780 na 580 Kč.
B. Majer - souhlasím, ale onen záměr nebyl nikdy zpracován...
M. Střelka - jak u hluchých - chceme to koupit, ale nesouhlasíme s cenou. V minulé radě jsme volili tu nejobjektivnější metodu, a to je znalecký posudek. Za přibližně tutéž cenu nabízel pozemky i stát - a to v této lokalitě.
J. Polášek - také jsme chtěli nižší cenu u hřiště v Klokočově. A nic se s tím neudělalo.
J. Svobodová - odhadní cena byla tehdy 800,- Kč, prodáno za 720 Kč.
B. Majer - odhad u hřiště byl jako u stavební parcely.
D. Forišková - jednali jsme s vlastníky a oni nepřistoupili na snížení ceny a už se s námi nebudou bavit.. a když si řekneme příští rok - rozšíříme koupaliště, tak kam?
Jan Malík - nepotřebujeme pozemky soukromníků, jsou i jiné cesty.
V 16.36 hod. hlasuje se:
nejdříve o zrušení minulého usnesení z 24. 9. 2015 o koupi pozemků
Pak o návrhu Jany Svobodové - upravený návrh:
9/2/2 a 8/2/3 schválilo výkup pozemků .. (bude v usnesení, je tam uvedeno, že to je schváleno bez znaleckého posudku, že to jsou strategické pozemky pro rozvoj městského koupaliště a řešení dopravní infrastruktury. ...)
Právník Michálek: obecně není stanoveno, jak má usnesení vypadat, musí být jasné, měl by tam být hlavně akt, za jakou cenu a komu, nikoli zdůvodnění - od toho je důvodová zpráva, ale pokud to tam je, není to v rozporu s předpisy.
Kontroluje se navržené usnesení, doplňuje.
M. Gabzdyl - dal také protinávrh, schválit výkup....dle aktuálního znaleckého posudku.
Právník Michálek - prosím - zjednodušte usnesení, má být co nejjasnější, vše ostatní je ve smlouvě.
Jana Svobodová - v usnesení není nic navíc.
M. Jurečka - prosím ukažte původní návrh, který byl připraven - je promítnut, není přečten, nevíme...
Hlasuje se o posledním protinávrhu: M. Gabzdyla ..ZM schválilo výkup....dle aktuálního znaleckého posudku. Pro ??, 7 proti nebylo přijato.
J. Svobodová - není ji slyšet - kdo ví co povídá, možná jen ti nejblíž.
Hlasuje se o předposledním protinávrhu Jany Svobodové: dlouhé usnesení končí slovy .... schváleno bez znaleckého posudku a že to jsou strategické pozemky pro rozvoj městského koupaliště a řešení dopravní infrastruktury. Nikdo pro, 7 proti, ostatní se zdrželi.
Hlasuje se o původním návrhu usnesení: schválilo koupi....13 pro,7 proti, 1 se zdržel - není to řečeno, ale zdá se, že pozemky byly koupeny.
Potvrzeno - pozemky byly koupeny.
Bod návrhy a připomínky:
P. Netušil - děkuji všem za piaristické zahrady - účastnil se otevření. Dotaz - jak bude prostor chráněn? Zvažte ochranu, víme, že kamerový systém ve městě máme, uvažuje se o něm i tady?
B. Majer - zatím jsme tak daleko nedošli, zjišťujeme stav... dneska na radě jsme se bavili o zahradách - i o koších, budeme se o tom kamerovém systému bavit, zda je možné ho použít... ono není jednoduché ho použít.
Dana Forišková - není ji slyšet, nezapnula si mikrofon - zřejmě.
Martin Monsport - kdy bude napojené loutkové divadlo na elektrický proud. J. Polášek - už to bude v pořádku.
Jana Svobodová - zahrady - další etapa - propojení s ul. K. Čapka. Ano, říká pan starosta. Rozpočet vychází - se 17 miliony na investiční akce - není to mnoho, tak uvidíme, věřím ale že pro to ruku zvedneme.
E. Rumpíková - zahrady - provozní řád - zákaz vstupu se psy dát to tam...
B. Majer - je to v provozním řádu. už je vyvěšen zákaz vstupu se psy - zvířaty.
B. Majer - vyjadřuje se k podpisu usnesení z minulého zasedání... Poslechněte si, nebudu komentovat.

Co mě zaujalo v negativním slova smyslu - na slova starosty města - "...kontrolovali jsme usnesení a zápis podle videozáznamu" Jana Svobodová (ODS) řekla: "Ze zákona platí písemná forma zápisu, žádné televizní záznamy."
To je pravda - zákon je zákon - a právě proto, aby zápis, který je ze zákona platný, byl přesný a odpovídal průběhu jednání a také tomu, co se opravdu řeklo, aby nebylo zapsáno něco, co nezaznělo, jsme za dobu, co děláme záznamy zasedání je nejednou poskytovali ke kontrole usnesení i zápisu.
Může se tak zabránit tomu, že se nedostane do usnesení a zápisu ze zasedání to, co se neřeklo. Záznam jsme poskytovali za starostování pana Milana Strakoše, který záznamy považoval za důležité a nanejvýš nutné, a poskytujeme ho i nyní. Osobně si myslím, že právě záznam - ať už video, nebo audio je nejobjektivnější a zápis ze zasedání i díky záznamu může být velmi přesný.

Hlasovalo se 13x...po hodině a dvaceti minutách je konec.

--------------------------------------------------------------------
8. zasedání Zastupitelstva města Příbora - čtvrtek 24. 9. 2015,
záznam po jednotlivých bodech - viz program:
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=681

Materiály v anomynizované podobě jsou k nahlédnutí poprvé na webu města!!
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?page=1
POZVÁNKA
http://www.pribor.eu/e_download.php?file=data/messages/obsah399_5.pdf&original=08-01+Pozv%C3%A1nka+na+8.+zased%C3%A1n%C3%AD+ZM+dne+24.09.2015.pdf
Poznámky k zasedání:
postupujeme od prvního bodu směrem dolů...

PROGRAM
8/1 Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva města Příbora
V úvodu zasedání bude skládat slib nový zastupitel za Stranu zelených, pan Tomáš Krompolc. V zastupitelstvu nahradí Šárku Gachovou, která na funkci zastupitelky rezignovala k 31. 8. 2015.
Slib složen.
Divák neví, proč se v zastupitelstvu objevila nová tvář. My víme - viz výše.

8/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

8/3 Kontrola přijatých usnesení

8/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
Odpovědi na připomínky, návrhy a podněty jsou připomínkovány a diskutovány. Dotazy se týkají situace na "hvězdárně", sdružení MASS, spol. Asompo a využití finančních prostředků z Asompa, reorganizace městského úřadu, a to nejen v souvislosti s reorganizací Správy majetku.
Starosta vysvětlil, že reorganizace - její příprava trvá proto, že se mimo jiné jedná s vedeními odborů, aby věděli - "aby se netvořilo něco za jejich zády - to už tady bylo."

8/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis OV Hájov č. 9
Zápis OV Hájov č.10
Zápis OV Prchalov č.9
Zápis FV č.7
Zápis KV č.3
Zápis KV č.4

Jana Svobodová žádá stanovení statutu všech komisí a výborů.
B. Majer reaguje - k tomuto bodu nebylo už dříve přijato usnesení.
Jana Svobodová - Veřejné zakázky - nejsou všechny zveřejněny na webu.
Iveta Busková - jsou.
Milan Gabzdyl - ne u všech je vše.
Starosta - je to dle směrnic.
Na webu bude vše.
Kontrolní výbor - starosta: nemá schválen širší okruh působnosti - ten, který je mu dán zákonem - to je kontrola usnesení RM a ZM. Musí vytvořit seznam úkolů, jimiž se chce zabývat, a nechat si ho schválit zastupitelstvem.
Milan Gabzdyl - kontrolní výbor je přece iniciativnímn orgánem...
Jana Svobodová nesouhlasí.
Starosta - zeptáme se na vyšších místech - u Svazu měst a obcí.
Dlouze se diskutuje o kompetencích kontrolního výboru.
Zatím nebylo přijato usnesení k tomu, že budou stanoveny statuty komisí a výborů.

Návrh rozpočtu OV Hájov na rok 2016
Návrh rozpočtu OV Prchalov na rok 2016

8/6 Majetkoprávní záležitosti
Po hodině a čtvrt jednání je zahájen tento bod.
8/6/1 VB – přeložka kanalizace obchvat
8/6/2 Směna pozemků – Mikš
8/6/3 Výkup pozemku – SŽDC
8/6/4 Výkup pozemku
8/6/5 Lokalita za školou
Jde o výkup pozemků nutných pro vstup do lokality Za Školou.
S jedněmi majiteli pozemků - velmi náročné požadavky, druzí požadavky přijatelnější.
Diskutuje se o betonovém plotu ve výšce 2 metrů. Někteří s tímto požadavkem nesouhlasí, např. J. Malík.
Nesouhlasí s tím, že se chce někdo vydělovat - oddělovat od ostatních.
J. Šimíček - jednání se sousedy vpravo a vlevo trvalo 4 roky, souhlasí s panem architektem, ale smlouva je dvoustranný akt. A tak je třeba k tomu přistupovat.
Pan Malík by se rád jednání s paní zúčastil a chce s ní též hovořit a na ni zapůsobit (zeď - plot).
Milan Gabzdyl - územní plán nám umožňuje pouze výšku plotu 1,5 m.
Je v pořádku podepsání smlouvy s plotem ve výšce 2 m?
Můžeme to udělat? Není jasná odpověď. Všichni ale vědí, že přistoupení na tento požadavek je jediný možný ve vztahu k vytvoření cesty do dané lokality.
Přesto situace není jasná.
Hlasuje se: 19 pro - smlouva odsouhlašena.
Zvuk, který jste slyšeli (pípání)- knihovna nad sálem se zavírá...

Všimněte si, mikrofony, které mají zastupitelé vpravo od kamery, je možné regulovat - co se týče hlasitosti.
Za předsednickým stolem a vlevo jsou původní - u nichž zvuk nelze regulovat. Ať už zastupitel mluví nahlas, nebo potichu.

8/6/6 Výkup pozemků u koupaliště
Po přestávce se jedná o výkupu pozemků u koupaliště.
Předkládá paní Dana Forišková. Sledujte online
http://www.youtube.com/watch?v=Cs4o6zQJnEw
Jan Malík navrhl udělat parkoviště v místě mezi vstupem a vjezdem. Říká, že tím nezmenšil plochu koupaliště. Pozemky soukromých vlastníků nepotřebujeme.
Materiál je k dispozici na stránkách města:
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?page=1
Podpořil ho Milan Střelka. Připomněl, že by mělo být parkoviště u ZŠ Npor. Loma. Návrh pana Malíka sníží dopravní zátěž na Benátkách, je třeba vidět do budoucna.
Hovoří Rudolf Korčák. Vystupuje za občany města (těch, kteří bydlí ve Vésce a na Benátkách) a také provozovatele koupaliště.
Počet dnů - kdy se koupaliště užívá - průměr je 28 - 30 dní. Nikoli 10 - to je údaj z minulého roku. V minulém vysílání jsme o koupališti a této sezoně hovořili.
Jen na okraj: vysílání trvá 28 minut - a informuje o téměř veškerém dění ve městě. Jsme rádi, když si někteří udělají čas a podívají se.
Pan Korčák mluví a vysvětluje - vyjadřuje se k návrhu pana Malíka, obsahuje nepřesnosti - vyplývající z praxe, nepřesný počet parkujícíh aut, místo, které by mělo být zabráno - slouží k odpočinku ve stínu.
Milan Gabzdyl označil proslov pana Korčáka za plamenný, poděkoval za něj a řekl, že se k tomu ještě Zelení vyjádří. Ptá se, proč už se dávno koupaliště nerozšířilo?
Navrhuje, aby se tato plocha využila pro jiné účely než parkoviště.
Zajímavé je, že ve strategickém plánu, jímž by se mělo město řídit, nic takového není uvedeno. Žádná z komisí a skupin plánování neměla pocit, že by se měly atrakce na koupališti rozšířit.
J. Šimíček: koupaliště - parkoviště se řeší řadu let, např. stavební povolení na parkoviště u ZŠ Npor. Loma už několikrát propadlo, stále o tom nebylo rozhodnuto. Tolik peněz už bylo vyčerpáno, tolik peněz už to vše stálo, už by se mělo skutečně rozhodnout. Vykupme pozemky kolem parkoviště a pak rozhodněme, co tam bude. Klidně tam nepusťme ani jedno auto, ale už rozhodněte.
Starosta: parkoviště u školy - ano! Na to čeká spousta lidí, tam lidé jedoucí na parkoviště nezaparkují.
Nemohu se zbavit pocitu, že by zastupitelé měli znát strategický plán , včetně akčního plánu zpaměti.
Někdo dal návrh, ať se diskuse ukončí, nevíme kdo, neměl mikrofon.
M. Střelka - návrh odložit tento bod.
J. Malík - pro pana Korčáka - návrh jsme udělal za prvé zdarma, protože si myslím, že koupaliště je důležité pro všechny, a chci i ukázat, že soukromé pozemky nepotřebujeme. I tak můžeme koupaliště zatraktivnit.
A i když se rozhodneme pro parkování, je to běh na dlouhou trať, musí být splněno plno předpisů.
Hlasuje se pro koupi pozemků - 12 pro, pozemky budou odkoupeny. Podle všeho, resumé není řečeno. Ale předpokládám, že ano.
Pavel Netušil - postupovali jsme správně? Bylo možné jako protinávrh podat původní návrh. ptá se právníka, který do příště odpoví.

A nyní už sledujte sami...... další část bude bez komentáře.

8/7 Hlavní program
8/7/1 Návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2016


8/7/2 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30. 6. 2015

8/7/3 Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí roku 2015

8/7/4 Návrh způsobu organizace kultury po zprovoznění KD

8/7/5 Vyřazení pohledávek po bývalé Domovní správě
Je 20 hodin 20 minut - a teprve se jedná o tomhle bodu.

8/7/6 Návrh 3. změny rozpočtu města Příbor
Pan starosta vysvětluje kauzu - tělocvična v ZŠ Npor. Loma - proč tak velká škoda, proč se opravuje celá plocha, když zateklo jen do části... pojišťovna odmítá proplatit opravu plochy celé tělocvičny. Zatečení způsobila stavební firma, která opravovala školu. Část škody hradí právě její pojišťovna.

8/7/7 2. změna rozpočtu města Příbor na rok 2015 – oprava usnesení č. 7/7/1/3

NOVÝ BOD
FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU

Jde o žádost Regionální operační rady, zda město, pokud nedostane dotaci, je schopno stavební úpravy uskutečnit i bez dotace.
Je schopno, peníze má na akci schváleny v rozpočtu.

8/8 Organizační záležitost
8/8/1 JSDH Příbor - bezúplatné převody


8/8/2 Dodatek zřizovací listiny TS

8/8/3 Lávka přes řeku v Příboře – architektonická soutěž

8/8/4 Návrh na zrušení Směrnice o odměňování u příležitosti svatebních obřadů a vítání občánků

8/8/5 Pravidla pro poskytování VFP
Doposud přidělovala příspěvky do výše 50 tisíc korun rada města, zastupitelstvo o rozdělení bylo vždy informováno.
Zastupitelstvo ze zákona musí rozhodovat o všech žádostech, kdy bude poskytnuto více jak 50 tisíc korun.
Takhle to fungovalo.
Pan Krompolc má strach, že by se leccos dalo obejít, mělo by proto o všech penězích rozhodovat zastupitelstvo.
Co ale dosavadní praxe - snad se leccos neobešlo, ptám se já...
Milan Gabzdyl - bude někomu vadit, když ubereme práci radě města a budeme o všech příspěvcích rozhodovat my - celé zastupitelstvo? Ptá se.
F. Berger - dříve rozhodovala a navrhovala rada a zastupitelstvo schvalovalo. Pokud by to bylo jinak - muselo by všech 23 lidí přijít s návrhem a klíčem k rozdělení... Nedokážu si toto představit, říká pan Berger.
Diskutuje se dál, dolaďují se pravidla...
Je 22 hodin.

8/8/6 Obecně závazná vyhláška č. /2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
Je 22. 15 - po dvou hodinách musí předsedající vyhlásit dle jednacího řádu - přestávku.
Jedná se od 16 hodin.

8/8/7 Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany

8/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
Podnět Ing. arch. Malíka, rozbor

návrhy a připomínky budou stát za zhlédnutí, těšte se....

8/10 Zpráva návrhové komise

8/11 Závěr
je 23.12 hodi, po sedmi a půl hodinách se končí...
--------------------------------
25. 6. 2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

Program 7. zasedání ZM
7/1 Zahájení, schválení programu, starosta - začalo se v 16 hodin.

7/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. F. Berger

7/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. M. Jurečka

7/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Igor Vaněk

7/5 Volba předsedy KV Zastupitelstva města Příbora a zprávy z činnosti výborů ZM.....16.19 hod.
* Ing. Jana Svobodová se stala předsedkyní kontrolního výboru většinou hlasů.
* Pavel Netušil se ptá na argumenty týkající se výsledku hlasování o prodeji či neprodeji budovy MŠ Hájov (majetku města) do soukromých rukou, osadní výbor Hájova nesouhlasí s prodejem,
Radek Jurečka řekl, že schůzek na toto téma proběhlo hodně a tohle je výsledek.


7/6 Majetkoprávní záležitosti
7/6/1 Prodej pozemku ČEZ, místostarostka
7/6/2 Předkupní právo – budova Točna, místostarostka
7/6/3 Pozemky u Boroveckých rybníků - ČRS, místostarostka
7/6/4 Výkup pozemků u koupaliště, místostarostka
výkupem pozemků dvou majitelů za necelých 600 tisíc Kč by město získalo celkovou plochu 2650 m2, a ta by do budoucna mohla být využita k rozšíření koupaliště, popř. k vybudování parkoviště...
diskuse:
* za Nezávislé se vyjádřil Milan Střelka - koupi nepodpoří: 1 m2 + náklady za prodej a nákup činí 600,- Kč/m2, což je velmi neobvyklé,
* MUDr. Polách - ODS, také s cenou a koupí pozemků nesouhlasí,
* Milan Gabzdyl - Strana zelených - také nesouhlasí a doporučuje jednat s majiteli pozemků
...
* Bohuslav Majer - v létě je už léta opravdu velký problém s parkováním u koupaliště
* Radek Jurečka - vydejme se vybudováním cesty na koupaliště z jiné strany - ze strany zástavby lokality Za Školou - stejně to budeme muset udělat, uvedené - nabízené pozemky nepotřebujeme, ve strategickém plánu není žádný plán, že by se tam mělo něco dělat
...diskuse pokračuje...
* Vysvětluje Ing. J. Šimíček - přístup ze strany od ulice Lomené - nejde v celém rozsahu o pozemky města a z této strany by byl určitě větší problém. Už jen jednání o přístupu do dané lokality byl veliký problém, nakonec k dohodě došlo, ale nebylo to snadné. S majiteli pozemků, přes které by mohla vést cesta na koupaliště z lokality Za Školou, se také jednalo, ale tudy cesta opravdu nevede. Shrnutí: na koupaliště v současné době ze severu cesta nevede.
* Milan Gabzdyl: přesunout parkoviště někam, odkud by mohli lidé dojít... aby zaparkovali někde ve městě a na koupaliště došli. Je třeba regulovat příjezdy aut na koupaliště.
* Libor Bolom, vedoucí strážník - dlouhodobý problém - otázka - kde mají lidé zaparkovat a na koupaliště dojít? Kde?
...diskuse pokračuje...
* Jana Svobodová požaduje vypracování materiálu, který zdůvodní zvýšenou cenu za pozemky oproti odhadní ceně, ať nevznikne problém a ať je materiál přístupný nejen zastupitelům, radním, ale i občanům, a zároveň žádá odložení bodu na příští zasedání, všichni jsou pro.
Diskutovalo se přibližně 40 minut.


7/7 Hlavní program
7/7/1 Návrh 2. změny rozpočtu města na rok 2015, starosta, 17.22 h
.....Lávka přes obchvat - výdej 100 tisíc Kč na potřebné výdaje.. proč?
Vysvětlení 100 tisíc Kč zaplatí poté dodavatelská firma, už dnes platí penále za zpoždění ukončení prací. Už nyní firma městu uhradila prvních 400 tisíc korun penále.


7/7/2 Kontrola programu rozvoje bydlení, starosta, 17.40 h
PŘESTÁVKA 18.01 h

7/7/3 Informace o průběhu zpracování nového strategického plánu města,
Banka projektů 2015 – 2018
Akční plán 2015 - 2016, starosta, 18.18 h
4 skupiny pracovaly na daných projektech a předložený materiál je jejich výsledkem.
Nediskutovalo se. Zastupitelé vzali materiál na vědomí.
Vstoupilo se do tématu jiným tématem: Milan Gabzdyl se ptá, proč byl vyřazen plánovaný bod - lesy a kdy se vkládají na intranet materiály na zasedání ...


7/7/4 Výroční zpráva města za rok 2014, starosta, 18.29 h
Zpracovává se každý rok a je obrazem dění ve městě v předchozím roce...
Nediskutovalo se, ZM vzalo na vědomí.


7/7/5 Příspěvky vlastníkům domů v MPR, starosta
Navržené příspěvky byly odsouhlašeny

7/7/6 Program regenerace MPR a MPZ 2015- veřejnoprávní smlouva, starosta, 18.39 h

7/8 Organizační záležitosti
7/8/1 Lávka přes Lubinu – architektonická soutěž,starosta, 18.42 h
V rozpočtu je 400 000 Kč na tuto soutěž. Výsledek by mohl být znám na přelomu roků 2015-2016.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vstupní informace k přípravě soutěže a vše, co bylo předneseno a navrženo, včetně členů poroty a náhradníků.


7/8/2 Změna katastrální hranice, místostarostka, 18.51 h
Téma odložené z minula.
Odloučením území by město přišlo ročně o přibližně 160 tis. Kč. Co se týče výstavby v dané lokalitě, územní plán výstavbu neumožňuje.
Radek Jurečka (Nezávislí)- nesouhlasí s odtržením, je to krásný kout Příbora a je škoda ho odloučit od města. Jde částečně také o finance. Je lepší s lidmi z onoho koutu mluvit a zeptat se na jejich potřeby.
Jan Malík (Nezávislí)- nechápu to, proč chtějí bydlet jinde, když se nastěhovali do Příbora.
MUDr. Polách - tito lidé tam mají své statky, bydlí tam dlouho...
Pavel Netušil (TOP 09) - nesouhlasí s odtržením. Proč?
Milan Střelka - vyzval pana Krejčího, nechť se vyjádří.
Usnesení nebylo přijato - vše tedy zůstává při starém.7/8/3 Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2015, starosta
Další zasedání se budou konat v řádných termínech:
24. 9. 2015, 5. 11. 2015, 17. 12. 2015

7/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
TELEGRAFICKY
B. Majer: nádraží ČD - info: v současné době majitelé mají peníze pouze na havárie a funkčnost budovy. Brzy ale dojde k prodeji budovy nové společnosti, která je finančně na tom lépe .. info bude možné zjistit na konci roku.
Materiály pro zastupitele budou k dispozici pro všechny občany města od zářijového zasedání - budou k dispozici v anonymizované podobě.
Otevření zahrady MŠ Švermovy - nelze s provozních důvodů - nejsou např. WC, nejsou tady lavičky pro dospělé a odpadkové koše, není zde zázemí pro správce a další. Budeme to ale řešit, teď to ale není možné a do konce roku to nezvládneme.
E. Rumpíková - vysvětluje, proč se ptala na onu zahradu... aspoň na prázdniny.
Není to možné. MŠ Kamarád je kousek od "starého" sídliště.
Milan Gabzdyl - v parku je také pískoviště a WC tam nejsou.
Jana Svobodobá - proběhla Valná hromada ASOMPO? Ano, zpráva bude připravena.
Mořic Jurečka - info o návštěvě v partnerském městě v Polsku v Przedborzi. Byla to velmi pracovní návštěva, jendalo se o spolupráci.
Milan Gabzdyl - jak probíhá jednání v MASce, líbí se mi město Prezdborz - díval jsem se na netu, pěkné.
Dana Forišková - MAS - veřejná jednání probíhají, připravují se plány, nebude k dispozici 200 miliard Kč na všechny organizace, ale bude méně.
Dana Forišková - info o Lašských hrách 2015.
Milan Střelka - Przedborz - je to otázka délečasová, měla by se odvíjet přes celé centrum. Bylo by dobré, kdyby tato info doputovala i k nám...
Bohuslav Majer: delegace z Polska na Dny EHD.
Jana Svobodová: technická poznámka - hřiště patří do majetku města, část se propůjčilo občanskému sdružení, je třeba natřít plot a opatřit herní část cedulemi s provozním řádem. Aby bylo jasné, že tam mohou děti chodit kdykoli. Ne jen někdy.
Jana Svobodová: jak je to se zavřeným obchodem v Klokočově, je znám vlastník...
B. Majer: obchod bude otevřen společností Hruška 10. 7. 2015. Prodejna masa není ještě vyřešena.
František Berger - vrací se k otázce Příbor - Závišice.. chce připomínky obyvatel, ať se jim vyjde vstříc.
Jiří Myška - co info cedule v ulici Dukelské. B. Majer - od 1. 5. vše přešlo pod TS. Pan Pavelka: díly dorazily , vitrína je více jak týden provozuschopná, hlásil jsem to v infocentru, byly poškozené plynokapalinové vzpěry.


7/10 Zpráva návrhové komise
36x se hlasovalo, 35x se usnesení přijalo.

7/11 Závěr
KONEC 19.43
-------------------------------------------------------------------

10. 6. 2015
REAKCE NA ČLÁNEK MUDr. Jana Krkošky
Martin Monsport, DiS., zveřejnil na stránkách příborské organizace KDU-ČSL reakci na níže uvedený a v Měsíčníku zveřejněný článek. Tady je:
http://www.pribor.kdu.cz/aktualne/obava-z-predsedkyne-kv

9. 6. 2015
Z MĚSÍČNÍKU - červen 2015
ZASTUPITELÉ PÍŠÍ
OBAVA Z NOVÉ PŘEDSEDKYNĚ KONTROLNÍHO VÝBORU, NEBO DEMONSTRACE POLITICKÉ MOCI?
MUDr. Jan Krkoška, zastupitel a člen ODS
Dne 14. 5. 2015 proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva města Příbora (dále jen ZM) a jedním z bodů jednání byla volba předsedy/kyně kontrolního výboru ( dále jen KV ). K této situaci došlo smutnou událostí – úmrtím našeho dlouholetého úspěšného starosty, pana Ing. Milana Strakoše.
Nyní pár řádků k průběhu jednání a k volbě předsedy/kyně KV. Zastupitelský klub ODS, do jehož řad patřil i pan Ing. Strakoš, navrhnul na post předsedy KV paní Ing. Janu Svobodovou. Již před volbou jsme si byli vědomi určité kontroverznosti našeho kandidáta, ale na druhou stranu erudice, zaujetí, chuť pracovat a politické zkušenosti paní Ing. Svobodové jednoznačně převýšily výše zmiňovanou kontroverznost. Je nutné zmínit, že pozice předsedy KV je velmi náročná a nezáviděníhodná pozice. Získali jsme podporu její kandidatury u zastupitelů klubu TOP09, klubu Nezávislých Příbor a zastupitelů klubu Strany zelených. Bohužel, ale ani všechny naše hlasy by k jejímu zvolení nestačily a bylo potřeba hlasů současné koalice. A zde se dostáváme k situaci, která je popsána v nadpise tohoto článku.
Je za neochotou zvolit paní Ing. Svobodovu předsedkyní kontrolního výboru obava z jejích politických schopností, anebo demonstrace politické moci?
Téměř vždy bývá pravidlem, že předsedou KV se stává zástupce politické strany, která není zastoupena v radě města (dále jen RM ). Bohužel, současná koalice tvořená zastupiteli ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a zběhlým MUDr. Mořicem Jurečkou opět ukázala svoji pravou tvář. Již v průběhu prvního ustavujícího ZM jsme byli svědky absolutně bezcharakterního chování a podrazu na voličích pana MUDr. Mořice Jurečky (nebylo to poprvé ) a zrazení jeho slibu voličům, díky čemuž se ustanovila tato koalice a zástupce KSČM se dostal do Rady města Příbora. Už od této chvíle jsme mohli očekávat podobné chování v průběhu celého volebního období, což se hned při první příležitosti ukázalo. Je všem samozřejmě jasné, že tato alibistická a slabá RM a současně celá koalice je spokojená a ráda, že nemá silnou osobu a zkušenou političku v čele kontrolního výboru a může v klidu a bez kontroly „pracovat“. Je nutné připomenout, že KV je od února tohoto roku bez předsedy a nemůže řádně vykonávat svou kontrolní činnost, která je dána zákonem o obcích.
Samozřejmě, že radě města a koalici tento stav vyhovuje, ale sebevědomá a úspěšná RM by tento stav nedovolila. Ovšem současná RM v čele s panem starostou Ing. B. Majerem sebevědomá není a úspěšná již vůbec. Čím déle bude činnost KV paralyzována, tím déle se RM bude chovat alibisticky a pracovat tak, jak pracuje doposud.
Proto by se rada města a současná koalice měla tomuto problému postavit čelem a svými hlasy dopomoci ke zvolení předsedy KV, který bude navržen opoziční stranou, již na dalším ZM konaném v měsíci červnu.

DĚDICTVÍ PŘÍBORA
MUDr. Aleš Polách, zastupitel města(ODS), člen komise městské památkové rezervace
Má se město zapojit do rekonstrukce domu č. p. 43 na náměstí v Příboře?
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových /ÚZSVM/ již pětkrát nabídl svůj vlastnický podíl k uvedené nemovitosti k prodeji formou výběrového řízení. Kupní cena byla postupně stanovena na 2.152 000,- Kč, ve druhém kole byla minimální kupní cena snížena na 1.600 000 Kč, v třetím kole pak na 1.200 000 Kč, ve čtvrtém 1.000 000 Kč a v pátém kole 800.000 Kč.
Rada města byla o možnosti výkupu uvedené nemovitosti informována dne 17. 3. 2015 a přijala následující usnesení:
Doporučila zastupitelstvu města schválit výkup id. ¾ nemovitosti – pozemku parc. č. 1659 v k. ú. a obci Příbor, jehož součástí je rodinný dům č. p. 43, z majetku České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Příbora, a to včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, a stanovit maximální kupní cenu.
Rada města tedy doporučila koupi domu č. 43 na náměstí v Příboře, ale během zastupitelstev nedošlo ke schválení koupě. Pro koupi hlasovali v převážné většině opoziční zastupitelé. Členové rady byli ve většině proti koupi nemovitosti. Na prodej jsou totiž jen ¾ tohoto domu, zbytek je v soukromých rukách. Město by tedy mělo při koupi domu i spoluvlastníka. Ale to se dá právně vyřešit.
Dalším otazníkem je nejen kupní cena, ale nutnost investice do rekonstrukce. Dům je v havarijním stavu. Zde je nutné hledat prostředky nejen na městě, ale i z dotačních programů. Dům je prohlášen kulturní památkou.
A tak dochází již dvakrát k zamítnutí koupě. Přijde snad nějaký nový mecenáš, který dům koupí a opraví?? Nevěřím tomu!
O dům na náměstí se bude muset postarat město. Jedině ono je po stránce organizační schopno zajistit rekonstrukci. Vždyť se jedná se o vizitku našeho města. Jsme město, které se hrdě hlásí k odkazu našich předků. Jsme členové Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a vždy jsme v tomto sdružení aktivně pracovali. O tom svědčí i naše nominace na cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v r. 2003 a 2013.
A tak tedy doufám, že napříč politickým hašteřením najdeme shodu a bude-li ještě příležitost, dům č. 43 koupíme do majetku města.
DODATEK po vydání Měsíčníku:
Možná dřív, ale s jistotou od 8. 6. už nápis na domě č. 43 - NA PRODEJ - nebyl.

------------------------------------------------------------------------

Z jednání:
Do 2 týdnů od zasedání bude záznam - anonymizovaný - na webu.

18.30 hod.
Zasedání se blíží ke svému závěru - zastupitelé dávají připomínky a návrhy.
Dotazují se na:
* Zadání soutěže k lávce přes Lubinu - jak to s ním je, mělo být splněno v dubnu 2015 (bude na zasedání v červnu),
* K postupu výběru dodavatele audiovizuální techniky do nově rekonstruovaného Kulturního domu - proč udělena výjimka při výběru dodavatele (bude zodpovězeno písemně),
* Ukončení prací lávky přes obchvat (práce opět pokračují, termín??, nyní běží v LTV),
* Stavební práce - na rekonstrukci a také na dodávky tepla týkající se kotelny Nerudovy do r. 2020.(Odpovídá starosta města - jde o havarijní stav a co se týče dodávek tepla - bylo by dobré, kdyby se obrátili přímo na dodavatele tepla, p. Polášek - náklady na topnou sezonu v těchto bytech je 4500 Kč, je to moc? Paní Rumpíková - pozor na střet zájmů.... M. Gabzdyl - já bych byl poslední, kdo by pro město dělal něco za peníze, v tom mám jasno.....).
* Kotelna Lomená - je záměr města prodloužit smlouvu na pronájem kotelny na dalších 10 let... proč? Dnes má dodavatel tepla a nájemce kotelny smlouvu do roku 2018. Cena tepla do tohoto roku je stabilizovaná. Na další období by mělo být nové výběrové řízení - říká Milan Gabzdyl. M. Střelka - dnes to tady nevyřešíme, nemáme dostatek podkladů, přeložme to na pracovní zastupitelstvo, tam diskutujme, ptejme se. B. Majer - proč nepřijdete na radnici, proč neporadíte a neptáte se tam.... M. Střelka - už se k tomu nevracejme - sejděme se společně.
* Volba předsedy kontrolního výboru - M. Střelka - bohužel, přišel jsem později (v cca 17.07 hod.) a dozvěděl jsem se, že předseda nebyl zvolen. Bývávalo nepsaným zvykem, že předsedou výboru byl člen opozice. Jana Svobodová je členkou opozice a je dostatečně zkušená a není moc lidí, kteří by toto chtěli dělat. Od února je paralyzován kontrolní výbor. Tato situace si žádá rychlé řešení. Radek Polách - děkujeme všem, kteří podpořili naši kandidátku do výboru. A dodává - zjistil jsem, že město neřídí zastupitelstvo, ale řídí ho rada. Je to velká zodpovědnost, v případě chyb může být stíhána. B. Majer - ano je to tak a týká se to též zastupitelů.
* Naše vlast cestou proměn - Dana Forišková informuje o soutěžní výstavě. Příbor má v soutěži tři "objekty" - klášter, rodný dům S. Freuda a uličky pod kostelem. Hlasujte pro proměnu Příbora.... výzývá.
......19.35 hod. závěr, další zasedání 25. 6. 2015.


Jedná se o navýšení odměn členům zastupitelstva, rady a členům komisí a výborů. Navýšení vyplývá ze zákona - ten to umozňuje. Jde o navýšení
o 3,5 %. Pro členy komisí to např. znamená navýšení z 350 Kč na 365 korun měsíčně. Celkově navýšení odměn v rozpočtu znamená výdej 14.000 Kč - od 14. 5. do 31. 12. 2015.
Milan Gabzdyl dal proti návrh, tzn. ponechání stávajícího stavu. Proti návrh nebyl - těsně - přijat.
Poté se hlasovalo o navýšení jednotlivých navýšeních odměn. Ani jedno usnesení nebylo přijato, a to znamenalo jediné - odměny zůstaly ve stávající výši.

Projednává se otázka prodeje a nákupu měšťanského domu na náměstí č. 43. Stát - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodává jeho 3/4 za vyvolávací cenu 800 tisíc korun.
Město do dražby nepůjde. K souhlasu scházel jeden hlas. Pro bylo 11 zastupitelů.

Volil se předseda kontrolního výboru. MUDr. Radek Polách (ODS) navrhl Ing. Janu Svobodovou (ODS), MUDr. Mořic Jurečka (TOP 09 BP) navrhl Ing. Milana Gabzdyla (SZ), ten o funkci zájem nemá.
Proto se hlasovalo pouze o Janě Svobodové. Potřebných 11 hlasů nezískala.
Předseda kontrolního výboru zvolen nebyl. Volba se zopakuje příště.

14. 5. 2015 od 16. hodiny - zasedání zastupitelstva města!!


11. 4. 2015
Zemřel příborský hudebník Ludvík Demel.
Tuto smutnou událost hned v sobotu zaregistrovala:
ČSSD:
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
a
TOP 09
http://www.facebook.com/top09pribor8. 4. 2015 - Příborské strany a hnutí na internetu,
podívali jsme se po 5 měsících, jak se strany a hnutí v Příboře prezentují na internetu


ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
Poslední příspěvek z 10. 2. - setkání Moravskoslezské sekce Sdružení Hist. sídel ....
------------------------------------------

Zasedání zastupitelstva města Příbora

27. 3. 2015
V úvodu zasedání Milan Gabzdyl (SZ) navrhl zařadit do jednání dva body navíc, jedním z nich byla Tajemná zahrada. Jeho návrhy nezískaly většinovou podporu.
Záznam ze zasedání zveřejníme na webu, vyjádření Strany zelených je ale už tady:
http://pribor.zeleni.cz/tajemne-zahrady/
K zasedání se vyjadřuje také Pavel Netušil - TOP 09.
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//

26. 3. 2015
26. 3. 2015 od 16 hod. v piaristickém klášteře

25. 3. 2015
Ze stran v Příboře na něj zvala Strana zelených. Ta uvedla i program
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
TOP 09 se prostřednictvím Pavla Netušila zamýšlela nad rozdělením financí - veřejné finanční podpory jednotlivým organizacím - zejména basketbalovému klubu. Srovnávala přidělené finance s přidělenými v loňském roce.
http://sites.google.com/site/top09pribor/home/

Předpokládám, že zastupitelé budou mít k dispozici i žádosti jednotlivých organizací. Schvalování asi nebude snadné.
Navíc je na programu i projednávání 1. změny rozpočtu Příbora,
koupě domu č. 43 a další.


Z usnesení Rady města Příbora ze dne 17. 3. 2015:
9/41 Dům č. p. 43 v Příboře
9/41/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit výkup id. ¾ nemovitosti – pozemku parc. č. 1659 v k. ú. a obci Příbor, jehož součástí je rodinný dům č. p. 43, z majetku České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Příbora, a to včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a stanovit maximální kupní cenu.
9/41/2 Doporučila zastupitelstvu města pověřit radu města stanovením konečné kupní ceny pro podání nabídky do výběrového řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to do maximální výše stanovené zastupitelstvem.
9/41/3 Doporučila zastupitelstvu města pověřit místostarostku města k podání nabídky do výběrového řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s výslovným uvedením stanovené ceny včetně souhlasu s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí a k podpisu kupní smlouvy, v případě, že se město Příbor stane vítězem výběrového řízení.


14. 3. 2015
Zařadili jsme na konec stránky pořad - ve třech souborech - "Představujeme členy Rady města Příbora".
Odvysílán byl ve třech zpravodajstvích:
http://www.youtube.com/watch?v=pCsSYFicclM
http://www.youtube.com/watch?v=ogQfneTwk8w
http://www.youtube.com/watch?v=cD4gXCAuXeo

5. 3. 2015
Informaci o skonu pana Ing. Strakoše přinesly kromě jedné všechny příborské strany a hnutí na svých webech.
Město na svém webu informuje (mimo jiné):
Vážení občané,
v přízemí Městského úřadu naleznete Pamětní knihu města Příbora, ve které můžete zanechat poslední vzkaz panu Milanu Strakošovi.

4. 3. 2015
sites.google.com/site/top09pribor/home
Vzpomínka na Ing. Milana Strakoše

3. 3. 2015
www.odspribor.cz - aktualitách Poslední rozloučení s Ing. Milanem Strakošem

2. 3. 2015
Informaci o skonu pana Ing. Milana Strakoše přinesly i strany a hnutí v Příboře. Zprávy se objevily hned po té, co se zpráva rozletěla Příborem, na FB Strany zelených a SNK - Příbor je náš domov.
Strana lidová - KDU-ČSL zveřejnila perem Martina Monsporta - vzpomínku:
http://www.pribor.kdu.cz/vyhledavani?searchtext=strako%C5%A1&searchmode=anyword

SMUTNÁ ZPRÁVA

Smrt se neřídí našimi plány. Moliér

27. února 2015 v brzkých dopoledních hodinách proletěla Příborem jako blesk smutná zpráva. My dnes touto smutnou zprávou začínáme.
S hlavou plnou plánů a nových nápadů, jak zviditelnit město Příbor, jak ho dál rozvíjet - třeba vedením malých stolních tenistů, založením takzvané letopisecké komise, vydáním nové publikace o městě, zřízením malého příborského archivu atd.... náhle zemřel nejdéle sloužící starosta v celé historii města Příbora
Ing. Milan Strakoš. V čele města stanul už 14. prosince 1989. Starostou se stal
po prvních polistopadových volbách na podzim roku 1990. Svou práci ve vedení Příbora ukončil po 25 letech - 6. listopadu 2014.
Milan Strakoš se nesmazatelně zapsal do dějin města. Byl pyšný na zrekonstruované kostely, na vybudování a udržení koupaliště, na postavené domy s pečovatelskou službou, na sportovní halu se saunou, na tělocvičnu gymnázia,
na opravený rodný dům Sigmunda Freuda a klášter, na obchvat Příbora,
na rozbíhající se opravu klášterní zahrady i probíhající opravu Kulturního domu...
Byl pyšný na každou akci, která ukázala Příbor jako město schopných
a pracovitých lidí. Rád vzpomínal na oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda
s návštěvou prezidenta i Freudovy rodiny. Byl pyšný, když se město stalo hlavním pořadatelem Dnů evropského kulturního dědictví v roce 2010 s návštěvou ministra kultury a starostů z celé republiky.

Sám pracoval pilně a s plným nasazením - naposledy jako člen zastupitelstva
a předseda kontrolního výboru. Byl aktivním členem Místního sdružení ODS.

Ing. Milan Strakoš měl Příbor rád, prožil v něm celý svůj život. Příbor k němu patří a vždycky patřit bude. Milan Strakoš zemřel 26. února 2015. Zemřel nečekaně
a předčasně, v září by oslavil 65. narozeniny.
Pohřeb se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2015 v 15.30 hodin ve smuteční síni městského hřbitova v Příboře.


Často si mezi sebou říkáme, že všichni jsme nahraditelní. Nevěřte tomu. Říkáme, ale nemyslíme to vždy vážně. Všichni nejsme nahraditelní a městu Příboru budou do budoucna scházet zkušenosti a také nadhled člověka, který se 25 let svého života výrazně podílel na chodu našeho pěkného města. Upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem, kteří si pana Milana Strakoše vážili.
http://www.youtube.com/watch?v=MRik2G51Xzw - pořad z archivu věnovaný památce zesnulého.
Do úvodu aktuální zpravodajství jsme zařadili krátkou vzpomínku...
http://www.youtube.com/watch?v=qXzxVWO5fCY


27. 2. 2015
Odvysílali jsme poslední rozhovory s členy Rady města Příbora

27. 1. 2015
Ve vysílání v únoru vám postupně představíme - formou otázek a odpovědí všechny členy rady města. Znamená to, že budou odpovídat:
Ing. Bohuslav Majer - starosta města (ČSSD)
Ing. Dana Forišková, Ph.D. - místostarostka města (KDU-ČSL)
a další radní - podle abecedy:
JUDr. František Berger (NK KSČM)
MUDr. Mořic Jurečka (TOP 09)
Valentin Putala (ČSSD)
Ing. Igor Vaněk (ČSSD)
Ivana Žárská (KDU-ČSL)
Zeptáme se na jejich práci, jejich koníčky a co je přivedlo, nebo vedlo do místní politiky.

26. 1. 2015
rozhodování o druhu, typu lávky přes Lubinu zastupitele čeká ve čtvrtek. přesně týden před jednáním jsme se zeptali, zda měli dostatek informací k tomu, aby si mohli dělat obrázek o celé problematice a rozhodnout se, zda se účastnili veřejného setkání
a jak tedy na celou problematiku nahlížejí.
V tomto zpravodajství najdete odpovědi:
http://www.youtube.com/watch?v=UjZfW8iSB1A

17. 1. 2015
PTÁTE SE NÁS NA POSTOJ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ NA DVĚ OTÁZKY:
1. Vznik osadního výboru Klokočova
2. Názor na návrhy lávky přes Lubinu.
DO NĚKTERÉHO Z VYSÍLÁNÍ SE URČITĚ ZEPTÁME

16. 1. 2015
ZÁZNAM POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ JE NA WEBU
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=624


16. 1. 2015
POLITICKÉ STRANY A SDRUŽENÍ NA INTERNETU (řazeny abecedně) - podívejte se, co je nového ve stranách a hnutích NA JEJICH WEBECH.

ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
- NOVĚ: článek Deníku - Koupí Příbor měšťanský dům?

KDU-ČSL
http://kducsl-pribor.ic.cz/
- reakce Martina Monsporta na článek Jana Svobody v Měsíčníku...
M. Monsport panu Svobodovi nabízí věcnou diskusi a končí svůj článek: "Velmi nerad bych si vyměňoval názory přes Měsíčník města a věřím, že stejného názoru je dnes už i pan Svoboda……"

KSČM
příborská organizace stránky nemá

ODS
www.odspribor.cz

Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
FB
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
NOVĚ: odkaz na záznam zasedání na stránkách LTV

Strana zelených
http://pribor.zeleni.cz/
FB
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
NOVĚ:
DŮM Č. 43 - žádost o názory uživatelů - koupit, nekoupit?
na koho se obrátit - ze SZ - v komisích RM? ...

TOP09
sites.google.com/site/top09pribor/home
FB - musíte se přihlásit
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
--------------------------------------

16. 12. 2014 - zasedání zastupitelstva - 18. 12., už tento týden
18. 12. se sejdou zastupitelé na svém 2. zasedání. To první bylo ustavující. Na druhém budou poslanci už projednávat body týkající se např. kompetencí místostarostky,
zazní zprávy z výborů,
bude se jednat o pozemcích - výkupu, převodu, darování,
projedná se 3. změna letošního rozpočtu,
bude předložen návrh rozpočtu na rok 2015,
dozvíme se, zda zůstane poplatek za svoz odpadu na r. 2015 stejný jako letos,
budeme informováni o aktuálním stavu plánované zástavby Za školou,
zastupitelé si stanoví zásady pro poskytování cestovních náhrad a náhrad výdělku v souvislosti s výkonem své funkce.
A kde je ona diskutovaná lávka přes Lubinu?
Je ukryta v návrhu rozpočtu na rok 2015 - pokud tady nikdo toto téma nerozkryje, pak zůstane u usnesení rady - bude se rozpracovávat lávka s betonovou zídkou. Pokud se rozběhne diskuse - kdo ví, jak dopadne.
Více zde: http://www.televize-pribor.cz/?clanek=609&kategorie=119/

3. 12. 2014
Na relaci v LTV reaguje lídr příborské TOP 09 Pavel Netušil na stránkách http://sites.google.com/site/top09pribor/home

2. 12. 2014
Aktuální zpravodajství 49/2014 - dali jsme v něm slovo paní Janě Konečné a panu Mořici Jurečkovi - hovoří o petici na odvolání Mořice Jurečky z funkce radního města Příbora. Oběma děkujeme, že souhlasili se společným natáčením.
http://www.youtube.com/watch?v=-_oJ8H9uOLo

14. 11. 2014 večer
Na 17. 11. na 17. hodinu zve MS ODS na setkání - zapálení svící. Na svých stránkách se pozvánkou přidali:
SNK - Příbor je náš domov, TOP 09, Strana zelených.

14. 11. 2014 večer
TOP 09 se dnes vyjádřila k petici, která koluje Příborem v článku
Příborští občané zorganizovali výzvu k odstoupení radního Jurečky.
http://sites.google.com/site/top09pribor/home///

14. 11. 2014
POVOLEBNÍ SITUACE - tzn. situace po volbě vedení města Příbora
Průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva města jsme vám přiblížili v reportáži. Některým politikům jsme položili jednu, popř. více otázek - podle toho, jak to situace vyžadovala.
Podívejte se:
http://www.youtube.com/watch?v=TDMSJe9TXyM
Několikrát jsme psali i vysílali, že vyjednávání politických stran od prvního dne po komunálních volbách až do večera před zasedáním byla komplikovaná, náročná a většinou bez jasného výsledku. A to po celou dobu čtyř týdnů. Rozhodlo se až večer před zasedáním...
Jak to tedy bylo, popisují na svých webových stránkách zástupci (kolektivně) Strany zelených. Text začíná:
Vážení čtenáři a čtenářky,
dovolte nám shrnout uplynulé povolební týdny, které předcházely ustavujícímu zastupitelstvu. Rádi bychom zasadili informace, které se dovídáme z reportáže Local TV, do širšího rámce. Sdělení lídrů jsou minimálně vytrženy z kontextu jednání, proto vám chceme přiblížit průběh dvou stěžejních momentů.
... pokračování zde http://pribor.zeleni.cz/

Milan Gabzdyl - lídr Strany zelených je společně se dvěma zástupci Sdružení nezávislých kandidátů - Příbor je náš domov Janou Konečnou a Janem Malíkem členem petičního výboru, který inicioval "Petici na odstoupení MUDr. Mořice Jurečky z funkce radního města Příbora".
Jana Konečná k iniciativě uvedla: "Petici jsme podali jako soukromé osoby-občané, bez vazby na politické strany/hnutí, za které jsme ve volbách kandidovali. O svém záměru podat petici jsem Sdružení nezávislých kandidátů Příbor je náš domov dopředu informovala, klub mi vyjádřil podporu jako soukromé osobě, nechce však být s touto peticí spojován jako iniciátor. Jan Malík a Milan Gabzdyl svým členstvím v petičním výboru prezentují svůj osobní postoj a také ochotu podpořit tuto mou iniciativu."
http://www.e-petice.cz/petitions/petice-na-odstoupeni-mudr-morice-jurecky-z-funkce-radniho-mesta-pribora.html?country=cz

TOP 09, na jejíž kandidátce Mořic Jurečka kandidoval jako bezpartijní, na svém webu na petici nereaguje.(na FB nevíme, je neveřejný)

SNK - Příbor je náš domov se situaci kolem voleb vedení města věnuje také na svých stránkách i na FB.
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal/

Zároveň Nezávislí jsou společně s ODS www.odspribor.cz jediní, kteří zvou občany města na pondělní vzpomínkovou akci věnovanou 17. listopadu.

12. 11. 2014
Zpravodajství 46/2014 - tentokrát s průběhem ustavujícího zasedání zastupitelstva města a otázkami a odpověďmi politiků.
http://www.youtube.com/watch?v=TDMSJe9TXyM
Celý průběh zasedání zveřejníme zde na webu ještě tento týden. Bude to záznam, od první minuty do poslední - bez střihů a bez rozhovorů. Ty si poslechněte v reportáži - viz odkaz výše.

8. 11. 2014 22.00 h
V průběhu reportáže ze zasedání jsem napsala:
Lidé jsou poměrně klidní, oproti bíloveckému zasedání včera, nepískají, nenamítají, jen souhlasně nebo nesouhlasně "mručí".
V Bílovci nové vedení nezačínalo zrovna "vesele".
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/volbu-starosty-provazel-piskot-20141108.html

8. 11. 2014 19.30 h - Příborské strany a hnutí na internetu

STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
na stránkách je zveřejněn otevřený dopis Martinu Monsportovi z KDU-ČSL
FB
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
------------------------------------------

KDU-ČSL
http://kducsl-pribor.ic.cz/
Nový příspěvek - zhodnocení volby vedení města.
------------------------------------------

TOP 09
Na webových stránkách je zveřejněn pohled na volbu vedení a jsou zde odpovědi na tři otázky - dle pana Netušila - nejčastěji se mezi lidmi opakující...
je zde také odkaz na naše povolební zpravodajství na těchto stránkách
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
FB TOP 09 má, ale je nutné se přihlásit, jinak přístup není možný.
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
Pokud máte možnost a chuť, přihlaste se.
------------------------------------------

ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
Poslední příspěvek se týká volby vedení města.
------------------------------------------

SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz - aktuálně jsou zveřejněna jména radních i jména členů osadních výborů.
FB
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
Nezávislí uvádějí odkaz na průběh zasedání.
------------------------------------------

ODS
www.odspribor.cz
Od 12. 10. - nic nového.
------------------------------------------

KSČM
příborská organizace stránky nemá

7. 11. 2014 9.30 h
Nezávislí jako první postřehli, že jsem "vysílali" - tedy psali o průběhu zasedání - http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal/
Ráno odkaz zařadili i Zelení. http://www.facebook.com/pribor.zeleni
Děkujeme.
Popsali jsme, jak se vše dehrávalo - viz níže... samozřejmě - ne slovo od slova, to uvidíte příští týden v záznamu tady na webu.
Informace o zvoleném vedení se objevila ráno také na webu ČSSD http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf/
Je to na FB ČSSD první zpráva od 14. 10.

Ustavující zasedání ZM Příbora - 6. 11. 2014 - PRŮBĚH
Poslanci – postupně dle abecedy skládají slib poslance.
Tolik lidí, jako přišlo na dnešní zasedání, si na ustavujících zasedáních nepamatujeme, přednáškový sál je plný, nezůstalo místečko volné.
Několik lidí je zřejmě i v refektáři a sledují zasedání na obrazovce.
Sliby jsou splněny, podepsány.
Návrhová komise odhlasována, odsouhlasena.
Hlasování – které funkce budou zastupitelé vykonávat:
starosta – uvolněná funkce
místostarosta – uvolněný – jeden místostarosta
volba starosty:
návrh – veřejná volba – ano – jiný návrh nebyl
volba starosty
návrhy: jen Bohuslav Majer
žádný jiný návrh nepadl, Milan Strakoš vystoupil s tím, že žádný návrh nepodávají (PO ZASEDÁNÍ MUSÍME DODAT - POČTY BYLY V TÉ CHVÍLI UŽ JASNÉ)
hlasuje se pro
ČSSD, KSČM, KDU-CSL A MOŘIC JUREČKA
B. Majer je starostou
děkuje za důvěru a slibuje, že důvěru nezklame
ve funkci po 25 letech končí Milan Strakoš

volba místostarosty - KDU ČSL navrhuje Danu Foriškovou
žádný další návrh není (PO ZASEDÁNÍ MUSÍME DODAT - POČTY BYLY V TÉ CHVÍLI UŽ JASNÉ)
opakuje se totéž
12 pro, Dana Forišková je opět místostarostkou - bude pokračovat ve své činnosti - po třech letech další 4 roky.

volí se rada
zasedání vede už nový starosta B. Majer
rada musí mít lichý počet členů - v Příboře max. 7 členů
bude mít 7 členů
všichni pro
určuje se klíč na složení RM - návrh -
2 ČSSD V. Putala a Igor Vaněk
1 KSČM Fr. Berger
1 KDU-ČSL - navrhla I. Žárskou a M. Jurečku z TOP 09
1 TOP 09 - myslí se M. Jurečka, Pavel Netušil odmítl už dřív spolupráci s KSČM
a vedení - B. Majer a D. Forišková
P. Netušil se okamžitě ohradil: pan Jurečka nemůže být v radě za TOP 09, ta ho nenavrhuje, TOP 09 odmítá spolupráci v radě s členem KSČM

RM se schvaluje postupně - vše prochází o jeden hlas
hlasuje se o M. Jurečkovi, je i on pro s dalšími 11 zastupiteli
M. Jurečka se stává radním společně s ČSSD, KSČM a KDU-ČSL
Rada města je zvolena
Pozn. - neznamená to ale, že vznikla koalice levice s TOP 09

bude se hlasovat o ustanovení finančního výboru
a bude volen předseda tohoto výboru
výbor bude mít 9 členů
návrhy Jiří Polášek
Pavel Netušil
Lidé jsou poměrně klidní, oproti bíloveckému zasedání včera, nepískají, nenamítají, jen souhlasně nebo nesouhlasně "mručí"
Pavel Netušil - nezvolen
Jiří Polášek - zvolen, opět o 1 hlas

jedná se o kontrolním výboru
bude 9členný
návrh - jediný!!!!
Milan Strakoš
pro - VŠICHNI
po 25 letech ve vedení bude M. Strakoš ve vedení kontrolního výboru města Příbora (PO ZASEDÁNÍ MUSÍME DODAT - M. Strakoš slíbil, že bude pomáhat, aby nevznikl někde problém - pro LTV Příbor)

Bude se jednat o osadních výborech Hájova a Prchalova
Milan Strakoš navrhuje:
pokračování Osadních výborů Hájov, Prchalov
a navrhuje zřízení osadního výboru v Klokočově
Jiří Polášek nesouhlasí s hlasováním - musí se připravit materiál a musí se projednat v radě, ne dnes
B. Majer podporuje myšlenku J. Poláška - a ptá se, jaký katastr bude mít Klokočov - a jeho osadní výbor
Milan Střelka říká, že tomu nic nebrání dnes zřídit osadní výbor,
chce vysvětlení po panu Poláškovi, ptá se, je to pocitové nebo zákonné?
diskuse se rozbíhá
J. Polášek říká - půjde v rozpočtu třeba o 500 tisíc korun, týká se to všech
Milan Strakoš čte žádost Klokočovjanů - vysvětluje i část, o kterou by šlo - je vymezena určitými ulicemi....
odcházejí první diváci
vzniká spor
Dr. M. Jurečka je překvapen - jako Klokočovjan, nic proti tomu nemá, chce dát prostor i občanům města, protože je to zásah do života všech občanů, ale sám bude toto podporovat

hlasuje se o zřízení OV Klokočova vymezeném ulicemi v návrhu
pro 9 - Klokočov nebude mít zatím osadní výbor
hlasuje se o OV Hájova a Prchalova - tam výbory budou
Hájov 7 členů- jsou navrženi a také zvoleni - členové SNK Radek Jurečka, Pavel Kocourek, Ondřej Sýkora, B. Matula, J. Šrámek, Martin Vlček a bezpartijní Ivana Kmeťková.
Volba předsedy:
návrh Radek Jurečka - vedl OV v předchozích 4 letech
je zvolen jednoznačně

mezi diváky jsou členové stran, pracovníci radnice a další občané

vstup - v Kopřivnici bylo zasedání ukončeno po 25 minutách a přeloženo na 4. 12.
Ve Frenštátě zůstalo v podstatě vše při starém

OV Prchalov 7 členů - Ivo Lacný, Alena Sochová, Marie Monsportová, Jana Kopková, Dan Kuliha, Jaroslav Neussar, Věra Volná
volba předsedy:
návrh Ivo Lacný - ano....
a pomalu se vše chýlí ke svému konci.
Mořic Jurečka navrhl, aby se návrh a materiál na zřízení OV Klokočova připravil už na příští zasedání 18. 12. 2014.

Město tedy povedou politici ve složení ČSSD, KDU-ČSL, KSČM A MOŘIC JUREČKA - v této chvíli nevíme, jakou stranu bude zastupovat, možná stačí: bude zastupovat občany města.
Popřejme zvoleným hodně pevných nervů, hodně úspěchů a přejme si společně s nimi rozvíjející se město!
Chystáme se na rozhovory - uvidíte je od neděle ve zpravodajství.
Na viděnou v neděli a pak ještě také 18. 12. na zasedání nového zastupitelstva.
Ještě poznámka - vedení nastupuje do práce už zítra.
Ještě vystupuje Milan Strakoš
shrnuje povolební situaci - "do povolebních jednání jsem šel s nadhledem a nijak velkými očekáváními, byl jsem na 4. místě...povolební jednání - nebylo to o práci, ale o jménech - ten ano, ten ne",
mezi zastupiteli to šumí....někteří cosi namítají - není pořádně rozumět,
starosta pokračuje "...do dalšího roku je hodně věcí připravených, jsou na ně peníze....plno věcí se ale bude muset připravit.. práce to nebude snadná"
hovoří o TOP 09 a o Mořici Jurečkovi....už hlasoval proti své straně minule...proti KDU-ČSL, nyní proti TOP 09" - přirovnává p. Jurečku k ..."- nestihli jsme zaznamenat... podívejte se na záznam v příštím týdnu....
a bývalý starosta pokračuje "....my budeme postupovat - ODS - konstruktivně... ve prospěch města...". Potlesk.

Bohuslav Majer: .."děkuji Milanu Strakošovi za odvedenou práci a věřím, že i nadále bude nápomocen radou i osobním přístupem novému vedení."
Jana Svobodová děkuje Milanu Strakošovi za jeho práci - předává mu pěknou kytici - a přeje mu hodně zdraví....ozývá se velký potlesk, neutuchající, děkují rukou podání i B. Majer a p. Forišková....

Pavel Netušil mluví - mluví se mu těžce... v radě městě zasedla KSČM díky hlasu M. Jurečky, voličům se omluvil za p. Jurečku, distancuje se od jeho rozhodnutí, které není rozhodnutím TOP 09, TOP 09 spolupráci s KSČM na vedení města vždy odmítala, tentokrát jí to ale tak úplně nevyšlo....

závěr - poděkování.......
(PO ZASEDÁNÍ MUSÍME DODAT - v závěrečné části zazněl příspěvek o kontejneru na zeleň, kteří nějací "blbci" zaplnili něčím ... a ...už nevíme co, ale v záznamu to bude,
dotazující odpověděl ved. odboru rozvoje pan Venzara a pak se zase děkovalo....a přálo a táák )


A BYL KONEC
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/nekde-starostove-obhajili-nekde-se-nevolilo-20141106.html


--------------------------------------------------

6. 11. 2014, 13.45 h
TO 09 přidala aktuální komentář na své stránky.
Omluva voličům a důrazný distanc od MUDr. Mořice Jurečky
http://sites.google.com/site/top09pribor/home///

6. 11. 2014, 12.15 h
Je rozhodnuto, dohoda je uzavřena. Oficiálně nám nikdo nic neřekl /je pravda - neptali jsme se/, ale vyšli jsme dnes do ulic - těsně před obědem a kam jsme "se vrtli", tam jsme se dozvěděli. Informace se nelišily, tudíž předpokládáme, že jsou pravdivé.
Uvidíme večer.
Zatím si můžeme připomenout, co nám zástupci stran řekli v neděli ráno po volbách - výpovědi začínají od 6.45 minuty. Nenechejte si ujít aktuální shrnutí (od 11. minuty) k tehdejšímu datu naší uzávěrky (24. 10.).
Informace nám tehdy podali vítězové stran a my je citovali, info tedy podali B. Majer, M. Střelka, M. Střelka, D. Forišková, J. Myška, P. Netušil a M. Gabzdyl.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=V67y2hpw-x0

5. 11. 2014, 21.00 h
* ZE STAROSTY MÍSTOSTAROSTOU - PO 20 LETECH, ODRY

* JEDNOZNAČNÝ VÍTĚZ VOLEB V OPOZICI A BOUŘLIVÁ ATMOSFÉRA NA ZASEDÁNÍ, BÍLOVEC - Bílovec má dva místostarosty - uvolněného a neuvolněného,
více čtěte v Deníku
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/odry-zmena-prosadila-zmenu-20141105.html

5. 11. 2014, 20.00 h
Tak to vás jistě překvapí...
Městská organizace KDU-ČSL aktuálně informuje na svých webových stránkách o jednáních včera večer. Dnes může být situace zase buď o kousek dál..., nebo zcela jiná. Jedna otázka ale vyvstává: existuje stále dvojblok SZ a TOP 09?
Tady je odkaz na informace lidové strany: http://kducsl-pribor.ic.cz///
Přejeme všem politikům pevné nervy.
Byli jsme "svědky" (nenápadnými, ale snad informovanými) několika povolebních jednání po několika volbách... Nikdy jsme ale nezaznamenali tolik komplikací a tolik zvratů a tolik nervozity, jako je tomu teď....

Ostatní na svých stránkách mlčí, mlčí i Zelení, TOP 09 a SNK - ti by měli mít dnes - buď už je po, nebo ještě stále probíhá - schůzka příznivců.
ODS a ČSSD se na stránkách nevyjadřuje k povolebním jednáním a komunisté stránky nemají.
Snad se vše rozlouskne 6. 11.

4. 11. 2014
Dnes večer Martin Monsport přidal na stránky http://kducsl-pribor.ic.cz// nový příspěvek. Zajímavý. Zároveň zve na zasedání 6. 11. na 17. hodinu do piaristického kláštera.
Jsme zvědaví, jak to vše dopadne. Opravdu se čas rychle krátí.

4. 11. 2014
Strany a hnutí jednají stále.....den volby vedení se blíží.
Nezbývá, než opět nahlédnout na internetové stránky ...
Začínáme vítězi voleb:
ČSSD
FB - veřejně komukoli přístupný:
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
Poslední příspěvek je z 14. 10., týká se pouličního led osvětlení (inspirace ze zahraničí)....
Od té doby nic nového ČSSD neuvádí. Ani pozvánku na ustavující zasedání.
------------------------------------------
SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
Nezávislí uvádějí na stránkách výsledky voleb.
FB - veřejně komukoli přístupný:
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
Na FB Nezávislí zvou na první zasedání nového zastupitelstva.
A kdo ještě neviděl fotky z ringa na Hájově a také z předvolební akce na náměstí, podívejte se!
------------------------------------------
ODS
www.odspribor.cz
Od 12. 10. nic nového. Tichoučko.
------------------------------------------
KSČM
příborská organizace stránky nemá
------------------------------------------
KDU-ČSL
http://kducsl-pribor.ic.cz/
Příspěvek Martina Monsporta z konce října hodnotí povolební situaci.
------------------------------------------
TOP 09
Na webových stránkách je od 3. 11. zveřejněn článek Komentář k prohlášení J. Myšky (KSČM) o vzájemném vyjednávání.
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
FB TOP 09 má, ale je nutné se přihlásit, jinak přístup není možný.
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
Pokud máte možnost a chuť, přihlaste se. A opakujeme to, co jsme tady už jednou psali: Na FB se dovíte k povolebním jednáním možná něco navíc. A dodáváme: Bylo by to logické.
------------------------------------------
STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
na stránkách je naposledy uvedeno poděkování voličům
FB - je veřejně přístupný všem:
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
- je odkaz na naše vysílání s odpověďmi politiků na dvě otázky - viz níže. Zelení přidávají k povolebním jednáním svůj krátký komentář.

------------------------------------------
3. 11. 2014
Ve Studénce rozhodnuto:
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/studenka-je-prvnim-novojicinskym-mestem-ktere-zna-sve-nove-vedeni-20141103.html

První volby do zastupitelstev obcí:
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/novojicinsko-volby-starostu-zacinaji-20141103.html

3. 11. 2014
Uvidíme, co nám pondělí přinese.
A je to tady: Pondělí nám přineslo několik zajímavostí.
Ve městě - mezi občany - se povídá, že situace týkající se vedení města na další 4 roky je jasná. My ale konkrétní a zároveň oficiální vyjádření konkrétních stran a hnutí nemáme, a tak na vaše četné dotazy můžeme říct jediné: nevíme, zda máte pravdu, či nikoli.
V každém případě ale nemá pravdu TOP 09, která píše na svém webu:
Komentář k prohlášení J. Myšky (KSČM) o vzájemném vyjednávání
V příborské TV se lídr komunistů Jiří Myška vyjádřil, že TOP 09 byl jediný subjekt, který s nimi vyjednával....
- povídání pokračuje na stránkách TOP 09 dál. Pan Myška nic takového neřekl. Je ale pravda, že o TOP 09 mluvil.
Chcete-li se podívat - pak jde o aktuální zpravodajství:
http://www.youtube.com/watch?v=rHkUa5eL_Fo
přibližně o 19. minutu 39. vteřinu... ale budeme rádi, když se podíváte na celé zpravodajství.:-))

2. 11. 2014
http://www.youtube.com/watch?v=rHkUa5eL_Fo
Dnes ve vysílání a v pondělí i na netu - pořad s odpověďmi sedmi politiků - zástupců stran a hnutí v zastupitelstvu Příbora - na otázky:
1. Jaká je povolební situace týden před volbou vedení města? (natočeno 30. 10. 2014)
2. Jste pro veřejnou volbu vedení, nebo budete iniciovat, popř. podpoříte tajnou volbu?

Na stránkách TOP 09 http://sites.google.com/site/top09pribor/home// se den p našich rozhovorech objevila tato poznámka:
Informace o stavu vyjednávání k 1. 11.
Proběhla několikerá tří- až čtyřstranná jednání. Jsme blízko výsledku, avšak peripetie na složité cestě vyjednávání tomu chtějí, abychom my i občané města byli napnuti až do poslední chvíle. Je to nervák, o který myslím žádná ze zúčastněných stran nikdy nestála.


29. 10. 2014
V Novém Jičíně a ve Frýdku Místku mají jasno...
Nový Jičín povede koalice ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených.
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/novy-jicin-povede-koalice-cssd-kdu-csl-a-strany-zelenych-20141027.html

Frýdek Místek - vítězné ANO jde do koalice s druhou ČSSD.
www.novinky.cz/domaci/351910-obrat-ve-frydku-mistku-cssd-ve-vedeni-radnice-nakonec-zustane.html

V Příboře se k posledním jednáním (v pondělí 27. 10.) stručně vyjádřila Strana zelených na svém FB (dnes 29. 10.)
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
a SNK - Příbor je náš domov má dnes 29. 10. v 19 hodin povolební schůzku v hospůdce JAAL. Není jasné, zve-li své členy, nebo všechny příznivce. SNK Získala nejvíce hlasů na Hájově! Ve volbách obsadila 2. místo za vítěznou ČSSD a těsně před ODS.
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal/

Připomeňme si výsledky v našem městě:
účast - 41,87 %
1. Česká str.sociálně demokrat. .............19,83 %
2. Příbor je náš domov ..........................15,97 %
3. Občanská demokratická strana ...........15,35 %
4. Komunistická str.Čech a Moravy .........14,86 %
5. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. ........14,70 %
6. TOP 09..............................................10,06 %
7. Strana zelených ..................................7,62 %
8. Česká pirátská strana...........................2,42 %

28. 10. 2014
Nový článek jsme našli na stránkách KDU-ČSL
http://kducsl-pribor.ic.cz//
Byl vložen před pondělním "velkým" setkáním stran a hnutí. V kuloárech se podívalo, že po tomto setkání snad bude jasno. Našli se ale i skeptici, kteří tvrdili, že tomu tak není. Tak kdo ví?
Situace je opravdu tentokrát velmi složitá - 5 kandidátů do vedení města je přece jen hodně... jak naznačuje pan starosta v našem rozhovoru v tomto zpravodajství
http://www.youtube.com/watch?v=hVILXT7XiE8
- rozhovor je v závěru naší půlhodinky.

27. 10. 2014
Povolební vyjednávání stále probíhají.
Připomeňme si, že ustavující zasedání je naplánováno na 6. 11. od 17. hodiny.
Před 4 lety se volilo vedení města veřejným hlasováním, před 8 lety se ale hlasovalo tajně. Dočista jsme na to zapomněli. Obě možnosti zákon umožňuje.
Na stránce: http://www.televize-pribor.cz/?clanek=244
najdete pod heslem: 22 - 2010, 04. ZM - ustavující, REPORTÁŽ reakce zvolených i nezvolených politiků v r. 2010 - velmi zajímavé.


26. 10. 2014
TOP 09 - opět hodnotí povolební situaci, a to v článku Informace o stavu vyjednávání k 26. 10.
http://sites.google.com/site/top09pribor/home/
Jednání skutečně budou intenzivně pokračovat s největší pravděpodobností už v pondělí.
Jednání jsou složitá, protože místa ve vedení jsou dvě, maximálně tři - pokud by se počítalo se dvěma místostarosty. Kandidátů přímo do vedení je víc - podle nás (vycházíme-li z besed a počítáme za dvojblok jednoho kandidáta) je jich pět - řazeno abecedně: D. Forišková, B. Majer, P. Netušil, M. Strakoš, M. Střelka. Kdo z nich - která strana bude ochotna - z požadavků slevit a spokojit se s případnými více místy v radě? Anebo se některé strany prostě dohodnou - i přes počáteční nesouhlas - a získají většinu? Uvidíme.

PO KRÁTKÉ PŘESTÁVCE JSME NAHLÉDLI NA STRÁNKY STRAN, které se nominovaly do zastupitelstva v Příboře
23. 10. 2014


TOP 09
sites.google.com/site/top09pribor/home
TOP 09 jako jediná hovoří o povolebním vyjednávání, na stránkách píše - cituji:
"Informace o stavu vyjednávání
Vyjednáváme na jedné straně s uskupením ODS+SNK (+KDU-ČSL?), ale kvůli určitým neshodám jsme zahájili vyjednávání také na straně vítězné ČSSD s KDU-ČSL. Ať už máme výhrady jakékoli, nějaká výslednice se prostě najít musí." konec citace

A protože nám byly nabídnuty dvě varianty - my dodádáváme - aritmeticky a jmenovitě a hlavně hypoteticky:
1. zmíněná varianta - v první verzi
dvojblok - TOP 09 a SZ + ODS + SNK, tj. 4+4+4 (12 hlasů)
a 3 kandidáti do vedení - vycházíme z besed: P. Netušil, M. Strakoš, M. Střelka - je to průchozí? Nevíme.

1. zmíněná varianta ve druhé verzi
dvojblok - TOP 09 a SZ + ODS + SNK +KDU-ČSL, tj. 4+4+4+3 (15 hlasů) a 4 kandidáti do vedení města - vycházíme z besed: P. Netušil, M. Strakoš, M. Střelka, D. Forišková - je to průchozí? Opět nevíme.

1. zmíněná varianta ve třetí verzi
dvojblok - TOP 09 a SZ + ODS + KDU-ČSL, tj. 4+4+3 (11 hlasů) - nestačí to na zvolení vedení.

2. zmíněná varianta
dvojblok - TOP 09 a SZ + ČSSD + KDU-ČSL. tj. 4+5+3 (12 hlasů) a 3 kandidáti do vedení města - opět vycházíme z besed: P. Netušil, B. Majer, D. Forišková.

DODATEK: Kdybychom nepočítali s P.Netušilem jako kandidátem do vedení, což ale vyloučit nemůžeme, pak nám z toho, co TOP 09 zveřejnila vycházejí z pohledu dvojbloku pouze dvě varianty:
- ve vedení radnice
M. Strakoš, M. Střelka
B. Majer, D. Forišková
Musíme ale zdůraznit, že jde o kombinace, k nimž jsme došli na základě zveřejněných informací TOP 09.
Jak jednají a jak to vidí ostatní strany, oficiálně nevíme.

FB - musíte se přihlásit
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547
pokud máte možnost, přihlaste se - na FB se dovíte k povolebním jednáním možná něco navíc.

------------------------------------------
STRANA ZELENÝCH
http://pribor.zeleni.cz/
na stránkách je uvedeno poděkování voličům
FB
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
Byl zveřejněn zajímavý příspěvek - týká se návrhů nové lávky pod kostelem.
Poté, co se návrhy na webu města stále neobjevovaly, se lídr Zelených rozjel na radnici... - více na FB.
http://www.facebook.com/pribor.zeleni/posts/675734545874660?comment_id=676045919176856&offset=0&total_comments=2

------------------------------------------
ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
Poslední příspěvek se týká pouličního led osvětlení (inspirace zezahraničí)....je z 14. 10. Od té doby nic nového ČSSD neuvádí.

------------------------------------------
SNK - Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
Nezávislí uvádějí na stránkách výsledky voleb.
FB
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
Na FB Nezávislí sledují dění na Novojičínsku a uvádějí výsledky Hájovjanů ve volbách.

------------------------------------------
ODS
www.odspribor.cz
Od 12. 10. - nic nového.

------------------------------------------
KDU-ČSL
http://kducsl-pribor.ic.cz/
Naposledy bylo zveřejněno poděkování voličům.

------------------------------------------
KSČM
příborská organizace stránky nemá

-----------------------------
V novém vysílání se opět věnujeme volebním výsledkům:
VOLBY
* Výsledek voleb 2014 do zastupitelstva v Příboře - shrnutí
* Co dál? - reakce politiků ráno po volbách
* Povolební jednání probíhají...stručně
http://www.youtube.com/watch?v=V67y2hpw-x0


Příborská organizace KDU- ČSL jménem Martina Monsporta reaguje na výsledek voleb v Příboře: Krásné ráno všem,za celou městskou organizaci KDU ČSL v Příboře Vám chceme poděkovat za podporu a za Vaše hlasy, které jsme obdrželi. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo udržet tři mandáty, i když ten čtvrtý a to nás trošku mrzí, nám unikl opravdu o „vlásek“. (první náhradník Ing. Jan Monsport obdržel 600 hlasů) Je škoda, že díky „přepočítávání“ hlasů dle stran se do ZM dostanou i kandidáti s daleko nižším počtem hlasů, ale tak je to nastaveno a nemůžeme s tím bohužel nic udělat…… Ale jak jsem uvedl výše – jsme velmi rádi, že jsme získali 3 mandáty v zastupitelstvu a pevně doufáme, že se nám podaří prosadit náš volební program. Obdrželi jsme celkem 14,70%, což je nárust oproti roku 2010 o 2,5% a Ing. Dana Forišková obdržela druhý nejvyšší počet hlasů, Martin Monsport čtvrtý a Ivana Žárská šestý nejvyšší počet hlasů ve městě. Ještě jednou Vám za tuto podporu, které si velmi vážíme, moc děkujeme!! Výsledky voleb v Příboře ukázaly, že občané chtějí změnu a KDU ČSL bude o tuto změnu bojovat v povolebních jednáních. Prosíme o podporu a o jednotlivých krocích budete informováni.
Děkuji a přeji hezký den.

http://kducsl-pribor.ic.cz/krasne-rano-vsem/2014/10/
Poděkování se objevilo už den po volbách také ve skříňce strany v ulici U Brány.
Jiné strany - tedy některé - zde stále mají své kandidátky...

Zajímavost - jestliže někteří říkáte, že se zastupitelstvo omladilo - je to věc k diskusi. Nyní je věkový průměr začínajícího zastupitelstva 52 a půl roku (přesně 52,39). Když začínali zastupitelé před 4 lety, měli v průměru 49 let (přesně 48,8 let)! Je pravda, že jednou obměnou - za dr. Grodzu přišel pan Pavelka a připočtením čtyř uplynulých let, průměr končícího zastupitelstva poskočil na 54 let. Srovnáme-li 52,5 a 54 - o výrazném omlazení nemůže být řeč. A ti i přesto, že dojde k téměř 50procentní obměně zastupitelů. Svůj post obhájilo 12 poslanců, 11 zasedne v zastupitelstvu nově.
Nejstarší zastupitel má 71 let, nejmladší 32.


ČSSD na svém FB zveřejnila poděkování...cituji "Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem všech kandidátů do ZM za Českou stranu sociálně demokratickou pro volby 2014-2018 i jménem svým, vám všem poděkoval za to, že jste přišli k volbám a volili své zástupce do orgánů našeho města...."
více na
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf//

PRVNÍ POVOLEBNÍ REAKCE POLITIKŮ v Příboře - natočeno v neděli ráno po volbách - VIDEO - dole na stránce - otevřete si:
Volby 2014, povolební reakce politiků v Příboře
NEBO SE PODÍVEJTE TADY...http://www.youtube.com/watch?v=hSYwahXELb4
můžete zhlédnout celý blok,pokud ale máte zájem jen o povolební reakce, pak jsou zařazeny od 14.07 minuty.

DĚKUJEME ZA PŘÍZNIVÉ OHLASY NA NAŠE SOBOTNÍ VOLEBNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ.
VE ZVEŘEJŇOVÁNÍ AKTUALIT BUDEME POKRAČOVAT I NADÁLE. PŘECE JEN NASTÁVÁ OBDOBÍ DŮLEŽITÝCH JEDNÁNÍ.

Chcete-li si pro sebe, či své známé vytisknout výsledky voleb v Příboře - pokračujte až dolů na této stránce... jsou tam!!! Stačí otevřít a dát print :-).
-----------------------------------------------------------------------
První komentáře k volbám - na stránkách stran a hnutí:
Jako první zveřejnila na svém FB výsledky voleb SNK - Příbor je náš domov. Dalo se očekávat, že po intenzivní volební kampani budou Nezávislí ve střehu a budu sledovat, jak jejich kandidáti dopadnou. A jsou spokojení, chystají - až - na úterý oslavy
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal/

Jako druhá reagovala na výsledky voleb Strana zelených: už v sobotu zveřejnili svůj příznivý výsledek, bylo jasné, že sčítání bedlivě sledují. Dnes se na jejich FB objevily další komentáře a také poděkování jedné - dnes už zastupitelky.
Šárka Gachová píše: "Hezké nedělní ráno, milí příznivci! Milda Gabzdyl i já vřele děkujeme za podporu a za vaše hlasy. Jsme rádi, že Zelení získali 2 mandáty v zastupitelstvu a pevně doufáme, že se nám vyjednávání povede ukočírovat s nejlepším možným výsledkem pro realizaci našeho programu. Držte palce i nadále, budeme vás informovat!"
http://www.facebook.com/pribor.zeleni

Na stránkách ODS reagovala na výsledky voleb předsedkyně místního sdružení Jana Svobodová - v neděli v poledne napsala:
"Dobrý den vážení spoluobčané, za naše místní sdružení bych ráda poděkovala za hlasy, které jste v komunálních volbách dali našim kandidátům a umožnili tak obhájit 4 mandáty v zastupitelstvu města. Plně si uvědomujeme, že ODS v městě Příboře bude maximálně součástí koalice, která bude město řídit. Uděláme vše, abychom naplnili ty body našeho volebního programu, které svým obsahem budou sloužit ke spokojenosti nás všech."
http://www.odspribor.cz/
Janě Svobodové mandát v zastupitelstvu "utekl" o jediný hlas. Nestalo by se tak,kdyby jí například dali hlas všichni,kterým pomohla svou aktivitou k získání hřiště v centru Klokočova. Výsledek ODS je výsledkem, který překvapil nejen členy místního sdružení, ale podle reakcí voličů i mnohé z vás. Oba lékaři - Dr. Aleš Polách i dr. Jan Krkoška - podle posledních informací - důvěru voličů nezklamou a post zastupitelů přijmou.

TOP 09 vložila na web také svůj komentář. Vložila ho během neděle 12. 10. A píše: "Oproti mému odhadu (poznámka: předvolební odhad P. Netušil uvádí na stránkách TOP 09 - http://sites.google.com/site/top09pribor/home//) dopadli sociální demokraté o mandát lépe a TOP 09 o mandát hůře. Jako velmi přesný se ukázal odhad u KSČM a Zelených: ačkoli KSČM získala jen o zlomek procenta méně hlasů než ODS, přesto má tři mandáty, zatímco ODS čtyři. Čtvrtý mandát tedy unikl komunistům jen velmi těsně. Naopak zelení byli poslední, kterým při přidělování mandátů jeden přibyl - stačilo tedy o pár hlasů méně, aby měli jediný mandát.
Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili! Dvouciferný výsledek (10 %) získala TOP 09 v našem kraji jen v několika málo obcích - daly by se spočítat na prstech ruky.
Pro účely lepší pozice při povolebním vyjednávání jsme uzavřeli dvojblok se Zelenými - společně tedy disponujeme čtyřmi mandáty."

http://sites.google.com/site/top09pribor/home//

ČSSD - vítěz voleb zatím na webu - na FB nemá žádnou reakce. Stále - neděle 20.30 hod. - je zde poznámka ze 7. 10.: Tak nám zbývají poslední dny do dne D. Den D je pryč, sociální demokraté v Příboře zvítězili, na webu se ale neradují.
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf/

Podobně je na tom KDU-ČSL. Zatím žádná reakce na výsledek voleb na webových stránkách strany. Strana má poslední zveřejněnou aktualitu z 27. 9. Při tom jejich kandidátka Dana Forišková získala druhý nejvyšší počet mandátů a Martin Monsport se v počtu získaných hlasů dostal na celkové 4. místo.
http://kducsl-pribor.ic.cz/

ZAMYŠLENÍ:
Z ankety, kterou jsme natočili před volbami, se 99 % oslovených vyjádřilo tak, že se rozhodovalo podle toho, kdo pro město hodně vykonal, je pracovitý a chce nadále pro město pracovat. Výsledek voleb je ale přece jen trochu jiný.

----------------------------------------------
V neděli odpoledne ve vysílání LTV - uvedeme vyjádření zástupců stran a hnutí k výsledku voleb v Příboře, od pondělí bude vysílání zveřejněno na internetu!!
-------------------------------------------------

PŘÍBOR - ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

1 TOP 09..............................................2 zastupitelé
MOŘIC JUREČKA
PAVEL NETUŠIL

2 Česká str.sociálně demokrat. ..............5 zastupitelů
MAJER BOHUSLAV
PUTALA VALENTIN (z 12. místa se katapultoval na 2. místo)
VANĚK IGOR
KRIŠÁK DUŠAN
RUMPÍKOVÁ EVA

3 Příbor je náš domov ..........................4 zastupitelé
STŘELKA MILAN
JUREČKA RADEK
MALÍK JAN
TROJČÍNSKÁ VLASTA

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. ........3 zastupitelé
FORIŠKOVÁ DANA
MONSPORT MARTIN
ŽÁRSKÁ IVANA

5 Strana zelených ................................2 zastupitelé
GABZDYL MILAN
GACHOVÁ ŠÁRKA

6 Česká pirátská strana.........................0
7 Občanská demokratická strana ...........4 zastupitelé
STRAKOŠ MILAN
POLÁCH ALEŠ - dá-li se to tak říct - největší skokan příborských voleb - z 20. místa skočil na druhé
NENUTILOVÁ LENKA
KRKOŠKA JAN - další lékař - z 18. místa ho voliči posunuli na 4.

8 Komunistická str.Čech a Moravy .........3 zastupitelé
BERGER FRANTIŠEK
MYŠKA JIŘÍ
POLÁŠEK JIŘÍ

--------------------------------------------------
DOLE NA STRÁNCE - JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY

VOLBY - VÝSLEDKY, ÚČAST
http://www.denik.cz/volby/komunalni-obec/?obec=6523

----------------------------------------------

PŘÍBOR - VÝSLEDKY

CELKOVĚ ZA CELÉ MĚSTO
účast - 41,87 %
1 TOP 09..............................................10,06 %....6.
2 Česká str.sociálně demokrat. ..............19,83 .......1.
3 Příbor je náš domov ..........................15,97.........2.
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. ........14,70.........5.
5 Strana zelených ..................................7,62.........7.
6 Česká pirátská strana...........................2,42.........8.
7 Občanská demokratická strana ...........15,35.........3.
8 Komunistická str.Čech a Moravy .........14,86.........4.
------------------------------------------------------------------

OKRSEK č. 1 - centrum města
účast 32,35 %
1 TOP 09...............................................10,57
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............19,19
3 Příbor je náš domov ...........................11,38
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........21,30
5 Strana zelených ...................................6,36
6 Česká pirátská strana............................2,02
7 Občanská demokratická strana ............16,89
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........12,28

OKRSEK č. 2 - centrum města, Jičínská
účast 49,66 %
1 TOP 09...............................................12,30
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............18,63
3 Příbor je náš domov ...........................16,40
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........15,33
5 Strana zelených ...................................7,93
6 Česká pirátská strana............................1,26
7 Občanská demokratická strana ............16,71
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........11,44

OKRSEK č. 3 - staré sídliště
účast 38,06 %
1 TOP 09...............................................8,21
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............27,31
3 Příbor je náš domov ...........................7,21
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........8,84
5 Strana zelených ..................................12,15
6 Česká pirátská strana............................1,74
7 Občanská demokratická strana ............13,87
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........20,68

OKRSEK č. 4 - staré sídliště
účast 40,60 %
1 TOP 09..............................................7,00
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............20,76
3 Příbor je náš domov ..........................10,71
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........9,76
5 Strana zelených ................................10,66
6 Česká pirátská strana.........................0,98
7 Občanská demokratická strana ............12,98
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........27,15

OKRSEK č. 5 - Točna, Paseky
účast 38,28 %
1 TOP 09...............................................14,09
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............21,41
3 Příbor je náš domov ...........................13,83
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........10,94
5 Strana zelených ...................................10,55
6 Česká pirátská strana............................1,16
7 Občanská demokratická strana ............12,54
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........15,49

OKRSEK č. 6 - Véska - Benátky
účast 47,36 %
1 TOP 09..............................................15,52
2 Česká str. sociálně demokrat. .............12,34
3 Příbor je náš domov ..........................12,84
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........22,32
5 Strana zelených ..................................6,85
6 Česká pirátská strana...........................1,67
7 Občanská demokratická strana ..........18,70
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........9,75

OKRSEK č. 7 - Klokočov, nové sídliště
účast 32,92 %
1 TOP 09..............................................9,01
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............31,81
3 Příbor je náš domov ..........................10,35
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........9,57
5 Strana zelených ................................5,96
6 Česká pirátská strana.........................1,88
7 Občanská demokratická strana ............13,39
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........18,01

OKRSEK č. 8 - Klokočov, nové sídliště
účast 47,46
1 TOP 09..............................................8,23
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............21,87
3 Příbor je náš domov ..........................21,80
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........10,97
5 Strana zelených ................................5,45
6 Česká pirátská strana.........................3,11
7 Občanská demokratická strana ............18,63
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........9,95

Hájov - OKRSEK č. 9
účast - 61,85 %
1 TOP 09..............................................2,52
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............6,80
3 Příbor je náš domov ..........................49,84
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........18,64
5 Strana zelených ................................0,79
6 Česká pirátská strana.........................0,31
7 Občanská demokratická strana ............8,77
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........12,33

Prchalov- OKRSEK č. 10
účast 50,72 %, KDU-ČSL s 24 % předstihla ODS s 21 %.
1 TOP 09..............................................9,23
2 Česká str.sociálně demokrat. ...............12,78
3 Příbor je náš domov ..........................11,50
4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. .........24,01
5 Strana zelených ................................8,66
6 Česká pirátská strana.........................0,89
7 Občanská demokratická strana ............21,22
8 Komunistická str.Čech a Moravy ..........11,72
------------------------------------------------------

Postřehy - vzestupně
* 19.25 hod. - HOTOVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* 19.15 hod. - jednička hotova. Volební účast zatím nejnižší - 32,35 %.
Sečteno 90 % hlasů - vede ČSSD s 19,68 % hlasů, druhé je zatím SNK - 16,19 % a třetí ODS - 15,64 %.
* 19.00 hod. - jasno mají v Kopřivnici www.volby.cz - mají sestaveno celé 21členné zastupitelstvo.
* 18.55 hod. - zůstávají nesečteny okrsky č. 1 a 5. Zatím je při sečtení 80 % hlasů účast v Příboře 44,14 %.
* 18.25 hod. - spočítán okrsek č. 6. Voliči přinesli zatím nejvíce hlasů KDU-ČSL. Také ODS ve srovnání s jinými okrsky v tomto bodovala.
* 18.05 hod. - je jasno v okrsku č. 3. Volební účast velmi průměrná 38,06 %. Zbývá spočítat a zveřejnit poslední tři okrsky a máme jasno.
* 18.00 hod. - zveřejněny výsledky z okrsku č. 2. Účast 49,66 % - vynikající!!
* 17.30 hod. - spočítán Hájov - zatím nejvyšší a předpokládáme, že to tak zůstane - volební účast - 61,85 %. Skoro polovinu hlasů získalo SNK - Příbor je náš domov - Nezávislí na Hájově slaví výjimečný výsledek.
* 17.15 hod. - dopočítali také komisaři ve volebním okrsku č. 4, obálky jim odevzdalo 300 voličů.
* 17.05 hod. - jsou tady výsledky z č. 8!
* 16.35 hod. - jsou sečteny hlasy okrsku č. 7. Odevzdáno bylo 289 obálek. S velkým náskokem (31 %) všechny strany porazila ČSSD.
* 16.20 hod. - dorazily první!!! výsledky voleb v Příboře. 105 voličů z 207 přišlo k volbám na Prchalově.
* TOP 09 Příbor - zveřejnila odhady výsledků voleb do zastupitelstva v Příboře, uvidíme, jaký měli odhad...
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//
Strana zelených děkuje verši za účast voličů ve volbách a za získané hlasy.
http://www.facebook.com/pribor.zeleni
* 15.55 hod. - V Kateřinicích volilo téměř 63 % voličů!! Hlasy si rozdělila dvě sdružení nezávislých kandidátů...
* 15.45 hod. - Ve Skotnici byla volební účast 62,46 %. Sedm z 9 mandátů získala strana "SKOTNICE - MÍSTO PRO ŽIVOT". V jejím čele stojí současná paní starostka Bc. Anna Mužná.
* 15. 15 hod. - JAKO PRVNÍ JSOU NA NOVOJIČÍNSKU SPOČÍTÁNY KUJAVY SE 115 ODEVZDANÝMI OBÁLKAMI A ÚČASTÍ 26 %. Následovala Slatina s 228 hlasy a 38% účastí.
-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

VOLEBNÍ ÚČAST V PŘÍBOŘE
V Příboře odevzdala svůj hlas v první den voleb čtvrtina voličů - přesně 26,5 %.
Druhé číslo uvádí předběžnou volební účast v době mezi 12. a 14. hodinou v sobotu 11. 10.


ZŠ Jičínská
OKRSEK č. 1 - centrum města..................20 % .....32 %
OKRSEK č. 2 - centrum města, Jičínská ......30 %....45 %
http://novojicinsky.denik.cz/galerie/gal-msk-komunalni-volby2014-patek1010.html?mm=5595590
http://novojicinsky.denik.cz/galerie/gal-msk-komunalni-volby2014-patek1010.html?mm=5595591

Budova bývalé ZŠ Dukelské
OKRSEK č. 3 - staré sídliště ........17 %....29 %
OKRSEK č. 4 - staré sídliště ........26 %....38 % (kolem 11.30 hod.)
OKRSEK č. 5 - Točna, Paseky ......24 %....34 % (kolem 12. hodiny)

ZŠ Npor. Loma
OKRSEK č. 6 - Véska - Benátky ..............30 %....42 % (kolem poledne)
OKRSEK č. 7 - Klokočov, nové sídliště ......21 %....32 %
OKRSEK č. 8 - Klokočov, nové sídliště ......27 %....46 %

Hájov
OKRSEK č. 9 ............31 %....62 % (před uzavřením místnosti)
Na Hájov dorazila v pátek krajská kontrolní komise. Komisařka ověřila, zda je vše jak má být - dle předpisů... - vybavení volební místnosti, postup členů komise a další. Shledala vše v pořádku a pokračovala dál - do dalších obcí Moravskoslezského kraje.

Prchalov
OKRSEK č. 10 ............39 %....49 % (před uzavřením místnosti)
--------------------------------------------------
ZAJÍMAVOST: PŘIPOMEŇME SI Volby 2010 - výsledek, hodnocení den poté
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=244
ODKAZ - hned první soubor:
20 - 2010, Volby 2010 - výsledek, hodnocení den poté.wmv

8. 10. 2014
První báseň v záplavě politických textů a pozvánek!!!
TOP 09 prokázala určitou dávku kreativity a zve nás všechny na dnešní setkání básničkou!
Snad to vyváží skutečnost, že je setkání naplánováno nikoli do centra města, ale do centra Klokočova, a nikoli na venek - na volné prostranství, ale dovnitř - K Čápovi.

Dovolte mi osobní poznámku:
letošní předvolební boj je v Příboře mnohem zábavnější, i veselejší, a také živější než ten před 4 léty.
Jedno setkání s voliči střídá druhé. Jsou to setkání většinou atraktivní - s hudbou, se zábavou pro dospělé a hlavně pro děti, s dobrým jídlem, pitím - často zadarmo, sem tam za menší peníz...
Je pravda, že ani v Příboře jsme se nevyhnuli některým předvolebním nešvarům:
* plakátům visícím i na místech, kde by z estetického hlediska neměly být,
* plakátům poničeným - dá-li se to tak říct - zřejmě odpůrci dané strany, jednou má politik vyškrábané oči, podruhé je celý odstraněn
* strženým plakátům a banerům.
Ale to všechno k předvolebnímu boji patří. I. Nedomová

V Příboře si budeme vybírat z 8 stran a hnutí a chcete-li ze 176 kandidátů.
Jakým způsobem lze volit? Podívejte se:
http://www.youtube.com/watch?v=KVittZNl0H8
nebo si přečtěte:
http://novojicinsky.denik.cz/z-regionu/volby-2014-co-delat-aby-vas-hlas-nepropadl-20141007-43ak.html
http://g.denik.cz/1/ad/0710-dr-volby-web.jpg

------------------------
Když jsme šli včera v podvečer do kláštera na první ze série přednášek O štěstí - zahlédli jsme na křižovatce ulic ČSA a Frenštátské skupinku lidí a mezi nimi vznášející se zelené balonky... co myslíte?
Ano, byli to kandidáti Strany zelených.
Zvali občany na malé neformální setkání. Kdo šel kolem, mohl se na cokoli zeptat, děti si mohly něco pěkného namalovat na chodník...
Více tady:
http://www.facebook.com/pribor.zeleni

SNK - Příbor je náš domov zveřejnila na FB fotografie z pondělního setkání:
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal//

ČSSD upozorňuje, že je tady poslední předvolební týden:
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf/

7. 10. 2014
Strana zelených vstoupila do posledního volebního týdne hravě.
Připravili hru GreenGeoQuizing vycházející z principu Geocachingu. Na určitém místě ve městě skryli kvízovou otázku... chcete-li si hrát - máte možnost i něco vyhrát.... více tady:
http://pribor.zeleni.cz/cislo-5-hraje-hrajte-s-nami/

TOP 09 zve na setkání na svých stránkách (na FB se musíte přihlásit, tady ne) http://sites.google.com/site/top09pribor/home/

Předvolební kampaň v Příboře vrcholí.
V tomto týdnu byste měli mít ve schránkách i předvolební materiály TOP 09.
Na tištěné letáky do schránek tedy vsadili: TOP 09, ČSSD, SNK - Příbor je náš domov, KDU-ČSL, ODS a KSČM.
Banery po městě mají: ODS (byla první), Strana zelených (má je na mnoha předpokládaných i nepředpokládaných místech) a SNK - Příbor je náš domov.
Plakáty si nechaly vylepit všechny strany kromě České pirátské strany. Její plakáty jsme nikde nezahlédli.
Zato nepřéhlédnutelný je zatím poslední obří plakát ČSSD, který pokrývá celou třetinu plakátovací plochy.
TOP 09 zve k volbám už třetí graficku podobou plakátu - na prvních dvou byli zobrazeni kandidáti (jeden plakát TOP 09 zveřejnila na svých stránkách), na třetím je radnice.
Ostatní strany kromě KSČM zvou k volbám a žádají o zisk hlasů tím, že představují na plakátech své kandidáty.
Strany - kromě Strany zelených - využily k výlepu plakátovací plochy. Strana zelených vylepila plakáty i mimo tyto plochy (například olepila budky tržnice pod náměstím).

6. 10. 2014
V pondělí se na náměstí v Příboře sešli kandidáti SNK - Příbor je náš domov. Své příznivce a potencionální voliče zvali na domácí - jak sami říkali - nezávislé dobroty. Kandidáti, popř.jejich ženy napekly jablečné štrúdly, klobásníky, mufiny, krájel se na první pohled chutný dort. Zapíjelo se pivem, burčákem, pro děti byl připraven džus nebo jiné nealko.
Děti si vůbec přišly na své - některé si mohly vyzkoušet bubnovat, jiné tvořily bublifukové bubliny obřích rozměrů, další malovaly na tabuli nebo vymalovávaly omalovánku. Jako omalovánka posloužil list se stromkem vložený do programu. Každý, kdo přišel se mohl na cokoli zeptat, popř. to napsat na k tomu určený stojan... A mezi tím vším se na příborském náměstí rozdával plastový příbor s logem nezávislých a představovali se jednotliví kandidáti.
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal/

Ještě k ringu
VÝSLEDKOVÁ LISTINA NEZÁVISLÉ RINGO 2014 HÁJOV:
1. ..... SNK Příbor je náš domov
2. ..... KDU - ČSL
3. ..... BOTAFOGO (Hájovjané)
4. ..... ODS
5.-6. . TOP 09, HASIČI Hájov
7. ..... Strana zelených
Jana Konečná, jedna z kandidátek za Nezávislé k turnaji dodává: "Ve výsledku není důležité, kdo si přebral poháry, neboť zvítězili všichni. Všechny strany, které postavily tým a přišly, neboť projevily svou otevřenost, vstřícnost, ochotu ke spolupráci a taky chuť vyzkoušet něco nového (opravdu, téměř všichni to kulaté kolečko drželi včera poprvé v životě v ruce). Jsme rádi, že akce proběhla, jak měla - v přátelském duchu a vzájemném respektu."

5. 10. 2014
POLITICKÉ STRANY A SDRUŽENÍ NA INTERNETU
1 TOP09
sites.google.com/site/top09pribor/home
FB - musíte se přihlásit
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547

2 ČSSD
FB
http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf

3 Příbor je náš domov
www.nezavislipribor.cz
FB
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal

4 KDU-ČSL
http://kducsl-pribor.ic.cz/

5 Strana zelených
http://pribor.zeleni.cz/
FB
http://www.facebook.com/pribor.zeleni

6 Česká pirátská strana
http://pribor.volimpiraty.cz/

7 ODS
www.odspribor.cz

8 KSČM
příborská organizace stránky nemá

TURNAJ V RINGU NAPŘÍČ STRANAMI
Na turnaj v ringu organizátoři SNK - Příbor je náš domov pozvali všechny zástupce politických stran v Příboře. Nakonec na Hájov dorazili a družstva sestavili - TOP 09 (č. 1 ve volbách), SNK (sami organizátoři - č. 3), KDU-ČSL (č. 4), SZ (č. 5), ODS (č. 7). Do turnaje zasáhli také hájovští hasiči. Omluvili se, nebo prostě nedorazili zástupci ČSSD (č. 2), KSČM (č. 8)a Piráti (č. 6).
Po slavnostním přivítání štamprličkou - každý měl tu "svou" - například Zelení zelenou.., se všichni pustili do bojů. I když mnozí drželi kroužek, s nímž se ringo hraje, poprvé v životě a poprvé viděli v reálu, jak taková hra probíhá, nezalekli se. Týmy se na hájovském hřišti pod obecním domem plynule střídaly, nakonec jich hrálo sedm. Bojovaly se soustředěním i s úsměvem. O přestávce mezi hraním se každý člen týmu mohl zároveň stát porotcem a degustátorem.
Součástí akce totiž byla soutěž o nejlepší domácí pálenku. Hodnotilo se 17 vzorků. Výsledky zatím nezmáme, ale zdálo se, že porotci byli spokojeni.
Zajídalo se chlebem, nebo dančím gulášem - porce za 50 korun.
Ačkoli počasí nepřipomínalo slibované babí léto, na první pohled to nikomu nevadilo.
V podvečer bylo jasno. Zvítězili, jak se předpokládalo, vyzyvatelé a zároveň zkušení "ringaři" - Sdružení nezávislých kandidátů - Příbor je náš domov.
Dlužno říct, že akce jim vyšla - lidé nejen sportovali, ale také se dobře bavili.

4. 10. 2014
V podvečer skončil turnaj v ringu na Hájově, který zorganizovali nezávislí - SNK - Příbor je náš domov...více se u nás dozvíte zítra. Dnes jen zajímavost: první informace o ukončeném turnaji jsme našli na FB Strany zelených a kupodivu je zde fotografie družstva TOP 09 - zleva pan Brinda, manželé Nedomovi, manželé Netušilovi. .....5. 10. - fotografie, kterou na stránky Zelených vložil i s komentářem P. Netušil (TOP 09), zmizela. je zde ale fotka družstva Zelených - zepředu - se Šárkou Gachovu, Milanem Gabzdylem, Hanou Malíkovou a Martinem Domitrou.
http://www.facebook.com/pribor.zeleni

TOP 09 už má funční odkaz na FB - musíte být ale zaregistrovaní, abyste se podívali....
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=130986510273547

ČSSD zveřejnila na svém FB fotografie ze čtvrtečního setkání na náměstí: http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf/

4. 10. 2014
V pátek 3. 10. se na náměstí sešli příznivci ODS. Děti vyváděly ve dvou nafukovacích hradech, dospělí si dopřávali guláš za 20 korun, kávu a štrúdl zdarma. Svařák, ovocné pivo a limonáda byly za 10 korun. Rozdávaly se balonky. 300 jich zmizelo do 17. hodiny jako nic. Každý si mohl z těsta vyválet koláč, placku - cokoli... ODS tak navázala na název svého volebního programu - Z těsta chléb...
Členové MS ODS uspořádali setkání s voliči před radnicí a před radnicí také zpívala a hrála Celine Bosu se svým partnerem. Lavičky, které byly před podloubím připraveny, lidé využívali. Přišlo jich dost...Postupně se jim představili - několika slovy - jednotliví kandidáti.

TOP 09 zveřejnila na svých stránkách názor na vybudování kanalizačního řadu v ulici Na Benátkách - kanalizace, kterou po létech jako jedinou plně zainvestovalo město - bez příspěvku majitelů navazujících pozemků a bez dotací státu. ... sites.google.com/site/top09pribor/home
O kanalizaci byla řeč i v jedné z našich besed.

3. 10. 2014
Na plakátovacích plochách jsme zahlédli i plakát KSČM. Na rozdíl od ODS, TOP 09 a ČSSD neobsahuje tváře příborských politiků.

Strana zelených - zdá se - vsadila na banery, ať už s tvářemi kandidujících politiků, nebo bez nich. Jsou po celém městě - na plotech - třeba na plotě MŠ Kamarád, a dokonce i v podloubí před radnicí - mezi sloupy. Na místě, které užívá město, vlastník objektu, k propagaci svých akcí. Popř. umožňuje využití prostoru k propagaci kulturních a sportovních akcí místních organizací. Politický billboard tady ještě nevisel, až nyní. :-)

2. 10. 2014
Ve 14 hodin rozbalili na náměstí svůj stan členové ČSSD. Lidé přicházeli postupně. Zpíval jim krnovský Elvis. Pozornost budily čtyři vystavené vozy - veterány. Byl mezi nimi i elegantní Ford Mustang. Sociální demokraté rozlévali víno a čepovali pivo. Děti odcházely s pomalovanými obličeji, dospělí se změřeným tlakem a glykemickým indexem.

TOP 09 zve na FB - na předvolební setkání
http://www.facebook.com/events/479524062190422/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming
Odkaz na FB má TOP 09 na svém webu - nám ale otevřít nejde..."vyskakuje" nám oznámení: Omlouváme se, tato stránka není dostupná.
Odkaz, na který jste klikli, je asi poškozený, nebo už je daná stránka odstraněná....tak nevíme. Vy to ale zkuste!

Předvolební kampaň: ty, kteří nemají internet, určitě zaujmou banery a programy s kandidátkami ve schránkách.
Banery má vyvěšeny ODS - ta byla v Příboře první. Tento týden se objevily banery SNK a dnes i Strany zelených.
Plakáty mají vylepeny - ODS, ČSSD a TOP 09. TOP 09 má dva druhy plakátů - první se dvěma kandidáty a druhý, který vzbudil velkou pozornost, s kandidáty na přechodu pro chodce - taková Abbey Road....
Do naší poštovní schránky dorazily programy KDU-ČSL, ČSSD a KSČM.
SNK - Příbor je náš domov byste už také měli mít doma. Všechny tyto strany - kromě KSČM - představují své kandidáty i s fotografiemi.

1. 10. 2014
MS ODS zveřejnilo na svých stránkách volební program s titulem "Z těsta chléb". www.odspribor.cz

30. 9. 2014
Vyšel - v internetové podobě - Měsíčník města Příbora a v něm reklamy politických stran a hnutí ve městě. Zároveň v něm politici řeší některé aktuální otázky Příbora.

27. 9. 2014
KDU-ČSL se představila na předvolebním mítinku na náměstí. Podávaly se koláčky, koblížky, rozdávaly tužky, hrála skupina Ypsilon - její produkce byla velmi příjemná - rozezněla celé náměstí! Program KDU-ČSL v Příboře představila Ing. Dana Forišková, Ph.D. - lídr lidovecké kandidátky v Příboře.

26. 9. 2014
SNK-Příbor je náš domov - většina z 23 kandidátů se představuje v odpovědích na několik otázek - na facebooku, rozkliknete-li jednotlivé fotografie, mnohdy se dovíte mnoho zajímavého:
http://www.facebook.com/priborjenasdomov?fref=photo

Strana zelených zveřejnila svou kandidátku v "obrazech"
http://pribor.zeleni.cz/kandidatka-v-obrazech/ nebo zde , tj. FB http://www.facebook.com/pribor.zeleni

Své kandidáty na fotografiích s krátkým podíváním představuje také ODS - rozklikněte jednotlivá jména u hesla Kandidáti do zastupitelstva 2014-2018, všichni kandidáti říkají - píší, kde bydlí a vysvětlují, proč chtějí pracovat pro své město Příbor
www.odspribor.cz

TOP09 má své kandidáty na stránkách jmenovitě zde
http://sites.google.com/site/top09pribor/home/kandidati-2014

23. 9. 2014
ČSSD v Příboře má facebook - http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf a zveřejnila své kandidáty na fotografiích.

17. 9. 2014
ODS má na svých stránkách zveřejněno plnění volebního programu 2010 - 2014: www.odspribor.cz

SNK - Příbor je náš domov zařadila na své www stránky přímé odkazy na všechny doposud odvysílané předvolební besedy www.nezavislipribor.cz

Strana zelených udělala totéž na svém facebooku http://www.facebook.com/pribor.zeleni

1. 9. 2014
Jmenné seznamy kandidátů v Příboře..
www.volby.cz

19. 8. 2014
čísla politických strana hnutí v Příboře rozlosována a tak to dopadlo:
1 TOP09...................... sites.google.com/site/top09pribor/home
.....www jsou pravidelně aktualizovány - je zde i kandidátka, TOP 09 ji zveřejnila jako první!
2 ČSSD........................http://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101?fref=nf
3 Příbor je náš domov ..www.nezavislipribor.cz
..... aktualizované stránky, jako druzí zveřejnili kandidátní listinu, mají facebook - je veřejně přístupný
http://www.facebook.com/priborjenasdomov/timeline?ref=page_internal
4 KDU-ČSL..................http://kducsl-pribor.ic.cz/
...... stránky jsou aktuální
5 Strana zelených...............http://pribor.zeleni.cz/
stránky jsou nové, aktuální a reagují i na poslední zasedání zastupitelstva
6 Česká pirátská strana
7 ODS.........................www.odspribor.cz
8 KSČM
------------------------------------------
Více informací:
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=595&kategorie=128

Vysíláme besedy!!!
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=595

5. 8. 2014

BESEDY

Od konce srpna do konce září vám představujeme v Local TV kandidáty stran a hnutí v Příboře, kteří se budou ucházet o místo v městském zastupitelstvu na léta 2014-2018. Představíme vám je v devíti půlhodinových besedách.
.................................................

TELEVIZNÍ BESEDY SE ZASTUPITELI A KANDIDÁTY DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA

10. a 11. října půjdeme volit členy městského zastupitelstva na léta 2014-2018! Zastupitelstvo v Příboře bude mít - stejně jako doposud 23 členů. Rozhodli tak poslanci na letošním červnovém zasedání. Zástupce kandidujících stran vám představíme V Local TV Příbor v osmi půlhodinových besedách. Vysílat se začnou už 29. srpna. Každý pátek, s opakováním v sobotu, a každou neděli s opakováním v pondělí uvidíte jednu besedu - týden co týden. První čtyři se budou týkat rozvoje města a jeho problematiky v současnosti. Určitě se dotkneme oblastí kultury, sportu, životního prostředí, výstavby města, památkové rezervace a dalších oblastí života ve městě.
V dalších besedách se budeme věnovat programům kandidujících stran a hnutí a budoucnosti Příbora. Už teď přijímáme vaše dotazy! Ptejte se nás a my se kandidujících politiků zeptáme za vás!

Dotazy lze posílat poštou, meilem, sms zprávami, předávat osobně. Můžete nám je nechávat také v informačním centru - s podpisem i bez. Děkujeme za všechny otázky!
Kontakty na zasílání dotazů:
písemně:
SMS: tel. 776 725 909
meil: televize-pribor@seznam.cz
adresa: Jičínská 12, Příbor nebo dotaz nechejte v obálce informačním centru
osobně: náměstí 12 - pondělí a středa 14 - 16 hodin
telefonicky: 776 725 909


VYSÍLÁNÍ BESED - vždy pátek a sobotu, neděli a pondělí, a na přelomu září a října všechny besedy zopakujeme - jednu za druhou. Na internetu budou besedy uvedeny až do 7. 10. 2014

Téma: DOSAVADNÍ ROZVOJ MĚSTA - čeho bylo dosaženo, s čím jsme spokojeni, v čem zůstaly rezervy, čeho se nepodařilo v jednotlivých oblastech života ve městě dosáhnout + DOTAZY DIVÁKŮ
.......................premiéra.........1. opakování....2. opakování
1. beseda.........29. 8. pá.........30. 8. so.........26. 9. pá
2. beseda.........31. 8. ne...........1. 9. po.........27. 9. so
3. beseda...........5. 9. pá...........6. 9. so.........28. 9. ne
4. beseda...........7. 9. ne...........8. 9. po.........29. 9. po

Téma: BUDOUCNOST PŘÍBORA - programy politických stran a hnutí + DOTAZY DIVÁKŮ
.......................premiéra.........1. opakování....2. opakování
1. beseda...........12. 9. pá...........13. 9. so.........3. 10. pá
2. beseda...........14. 9. ne...........15. 9. po.........4. 10. so
3. beseda...........19. 9. pá...........20. 9. so.........5. 10. ne
4. beseda...........21. 9. ne...........22. 9. po.........6. 10. po

--------------------------------
Do 5. 8. strany a hnutí odevzdávaly své kandidátní listiny na Městský úřad v Příboře.
6. 8. byly odeslány k registraci na ČSÚ.
Počet stran je tedy jasný - co se týče kandidátů, strany mohou do 9. 8. měnit jména i pořadí.
Do 18. 8. musí odstranit případné závady na svých listinách a 23. 8. jsou o registraci kandidátních listin informováni starostové obcí...

Před 4 léty se zaregistrovalo v Příboře sedm politických subjektů:
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Občanská demokratická strana
Příbor je náš domov - sdružení nezávislých kandidátů
TOP 09
Letos? K těmto jmenovaným přibyla Strana zelených.
O posty do Zastupitelstva města Příbora se bude ucházet osm stran.


ODKAZY:
stránky města Příbora týkající se VOLEB 2014:
www.pribor.eu/tema/tema.phtml?id=4719&menu=4638
Tady jsou přehledně uvedeny termíny týkající se voleb 2014. Český Těšín také aktuálně zveřejnil zaregistrované strany..
www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-2014-informace-pro-volebni-strany/

Fotografie

VOLBY 2014, VÝSLEDKY.jpg VOLBY 2014, VÝSLEDKY (1).jpg

Soubory ke stažení

2014-32, 02. Volby 2014 - POSÍLEJTE DOTAZY - besedy.wmv (velikost: 4038kB, typ: WMV)
2014-34, 03. MO ČSSD - situace v organizaci, CELÝ ROZHOVOR s B. Majerem.wmv (velikost: 23912kB, typ: WMV)
2014-34, 03. MO ČSSD - situace v organizaci.wmv (velikost: 14663kB, typ: WMV)
Volby 2014, povolební reakce politiků v Příboře (velikost: 54122kB, typ: WMV)
2015 - 07, 03. Rada města Příbora. Představujeme členy RM - B. Majer, D. Forišková.wmv (velikost: 80509kB, typ: WMV)
2015 - 08, 09. Představujeme členy tady města Příbora- F. Berger, M. Jurečka.wmv (velikost: 48586kB, typ: WMV)
2015 - 09, 10. Představujeme členy Rady města Příbora, V. Putala, A. Vaněk, I. Žárská.wmv (velikost: 69292kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage