24. 6. 2020 – místo jednání piaristický klášter Příbor

 

MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ

 

1. Zahájení, schválení programu, Ing. arch. Jan Malík

 

2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora, Ing. arch. Jan Malík

 

3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení,  Ing. arch. Jan Malík

 

4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM, Ing. arch. Jan Malík

 

5. Zápisy z výborů ZM, Ing. arch. Jan Malík

 

6. Převod pozemků – doplnění parkovacích ploch na ul. Štramberské,    Mgr. Pavel Netušil

7. Prodej pozemku parc. č. 161/3 k. ú. Klokočov u Příbora, Mgr. Pavel Netušil

8. Prodej části pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Př, vstup do domu č. p. 398,   Mgr. Pavel Netušil

9. Prodej pozemku – Lokalita Za školou Npor. Loma,   Mgr. Pavel Netušil

10. Prodloužení lhůty k platbě – Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 8 – 2. žádost, Mgr. Pavel Netušil

11. Nabídka prodeje pozemků parc. č. 2975/13 a 2975/15 k. ú. Příbor, Mgr. Pavel Netušil

 

12. Program Dědictví města Příbora pro rok 2020, Ing. arch. Jan Malík

 

13. Petice „Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice I/58 Příbor-Skotnice“, Ing. arch. Jan Malík 

 

14. Změna pravidel financování osadních výborů,    Ing. arch. Jan Malík

 

15. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZM,     Ing. arch. Jan Malík

 

16. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2020,  Ing. arch. Jan Malík

  Září:              16.09.2020

  Říjen:            21.10.2020

  Prosinec:      10.12.2020 ČTVRTEK

 

17. Výroční zpráva města Příbora za rok 2019 , Ing. arch. Jan Malík

 

18. Návrh na udělení Ceny obce, Ing. arch. Jan Malík

 

19. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019, Mgr. Pavel Netušil

 

20. Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2019,      Mgr. Pavel Netušil

 

21. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Př za r.2019,      Ing. arch. Jan Malík

 

22. Závěrečný účet města Příbora za rok 2019 , Ing. arch. Jan Malík

 

23. Schválení účetní závěrky za rok 2019,       Ing. arch. Jan Malík

 

24. Návrh RO č. 2 města Příbor na rok 2020 , Ing. arch. Jan Malík

 

25. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM , Ing. arch. Jan Malík

 

By admin K